Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Естествознание \ 4702. Курсова робота Екскурсія та її місце в навчальному процесі початкової школи

Курсова робота Екскурсія та її місце в навчальному процесі початкової школи

« Назад

Код роботи: 4702

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Природознавство

Тема: Екскурсія та її місце в навчальному процесі початкової школи

Кількість сторінок: 39

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. СУТНІСТЬ ЕКСКУРСІЇ ЯК ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Поняття екскурсії, її ознаки та принципи

1.2. Види та тематика екскурсій в початкових класах

1.3. Етапи розробки екскурсії

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТА МІСЦЕ ЕКСКУРСІЇ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

2.1. Методика і техника проведення екскурсії в початкових класах

2.2. Роль екскурсії в навчальному процесі

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Актуальність теми в тому, що процес пізнання супроводжує будь-яку людину все життя, а найкращий спосіб пізнання – наочний. Екскурсія і є таким способом пізнавання. Вона прекрасний вчитель, дотримується непорушного пізнавального правила: краще один раз побачити, ніж сто разів почути.

Природнича екскурсія – це одна з форм організації навчального процесу, яка потребує застосування активних методів навчання. Екскурсія має тісний логічний зв’язок з попередніми та наступними уроками, але проводиться в іншій зовнішній та емоційній обстановці, ніж звичайний урок, а саме: серед природи, на виробництві, в музеї тощо.

Екскурсії мають велике навчально-виховне значення. Без проведення відповідних екскурсій вивчення природничого матеріалу набуває схоластичного характеру. К.Д. Ушинський підкреслював, що чудовий краєвид має такий великий виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливові педагога, що день, проведений дитиною серед гаїв і полів, вартий багатьох тижнів, проведених па навчальній лаві.

Екскурсії цінні тим, що на відміну від уроків у класі учні можуть сприймати природу безпосередньо різними органами чуттів. Діти бачать об’єкти в природному середовищі, спостерігають взаємозв’язок рослин і ґрунту, тварин і рослин. Це дає можливість сформувати уявлення про природу як єдине ціле.

Екскурсії розширюють кругозір учнів, розвивають спостережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, виробляють практичні навички і вміння – орієнтування в просторі, визначення швидкості і напрямку течії ріки, видів грунтів, рослин, комах, птахів, формують уявлення про їх життя, живлення, значення та ін. Отже, екскурсії є однією з форм поєднання навчання з життям, з практикою.

Виховне значення екскурсій полягає в тому, що спостереження взаємозв’язку і взаємообумовленості в природі виховує в учнів основи матеріалістичного світогляду, викликає інтерес і почуття любові до природи і рідного краю, виробляє навички роботи в колективі. Екскурсії сприяють вихованню естетичних почуттів і бережливого ставлення до природи й до наслідків людської праці, викликають почуття гордості за свою країну і народ.

У початкових класах найчастіше проводяться екскурсії, які поєднують елементи ілюстративної і дослідницької екскурсій, коли вчитель пояснює окремі питання, а потім ставить перед учнями завдання, що виконуються ними самостійно.

Oб’єктoм дocлiджeння poбoти є екскурсія в початковій школі.

Пpeдмeт дocлiджeння – сутність екскурсії, методика її проведення та місце у навчальному процесі початкової школи.

Основною метою даної роботи є вивчення сутності поняття «екскурсія», його ролі в навчальному процесі.

Для дocягнeння пocтaвлeнoї мeти нeoбхiднe piшeння нacтупних зaвдaнь:

1) охарактеризувати поняття «екскурсія», її особливості та принципи;

2) розглянути класифікацію екскурсій;

3) вивчити технологію розробки екскурсії;

4) визначити структуру екскурсії;

5) охарактеризувати основні методичні прийоми, що використовуються під час екскурсії;

6) визначити роль та місце екскурсій в навчальному процесі початкової школи.

Пiд чac дocлiджeння викopиcтoвувaлиcя нacтупнi мeтoди: мeтoд збopу тa узaгaльнeння iнфopмaцiї, мeтoд гpупувaння, мeтoд cиcтeмнoгo тa пopiвняльнoгo aнaлiзу, мeтoд aбcтpaгувaння, мeтoд дeдукцiї, тaбличнo-гpaфiчнi методи.

В роботі розглянута сутність та роль екскурсії як форми навчання для початкової школи.

Таким чином, екскурсія – форма культурно-освітньої роботи, яка передбачає показ екскурсоводом заздалегідь визначених об’єктів за певним маршрутом екскурсантам і передачу знань про об’єкт відвідування.

Будь-яка форма культурно-освітньої роботи має свої відмітні ознаки. Основна ознака екскурсії – висока ступінь наочності. Важливими ознаками також є: обов’язкове поєднання двох елементів – показу і розповіді; оптимальна взаємодія трьох компонентів – екскурсовода, екскурсійних об’єктів і екскурсантів; рух екскурсантів (моторність) по певному маршруту з метою вивчення об’єктів по місцю їх природного розташування. Комплексний характер екскурсійного методу знаходить свій вираз у дії механізмів повідомлення знань вчителем-екскурсоводом і засвоєння цих знань учнями.

Всі екскурсії побудовані на використанні особливого комплексного методу, в основі якого лежить поєднання традиційних педагогічних методів навчання і виховання. При цьому вирішальне значення має не тільки логічна єдність методів навчання і виховання, але і дія тих законів, які є їх рушійною силою.

Поділ екскурсій на чітко визначені групи на практиці носить дещо умовний характер, проте має велике значення для діяльності екскурсійних установ. Основними видами екскурсій є оглядові та тематичні, до яких відносять історичні, виробничі, мистецтвознавчі, природознавчі, архітектурно-містобудівні, літературні екскурсії. Класифікація екскурсій має велике значення при необхідності розробки тематики екскурсій, яка регламентується рекомендаціями МОН України.

В початковій школі екскурсії проводяться найчастіше з метою ознайомлення з природою рідного краю, отримання знань про навколишній світ, тому основними видами екскурсій можна вважати оглядові екскурсії, а також тематичні (передусім екологічні та архітектурні).

Розробка екскурсії – процес, що має певну технологію, проходить в кілька етапів, обов’язковими з яких є розробка теми, мети, завдань екскурсії, місця, об’єктів для огляду, маршруту і зупинок в процесі екскурсії, безпосереднє перебування на місці майбутньої екскурсії вчителя-екскурсовода до її проведення, добір літератури для інформативної частини екскурсії, складання тексту екскурсії, вибір методики проведення екскурсії, збір необхідних речей, підготовка дитячого колективу, документальне оформлення вчителем плану екскурсії.

Методика проведення екскурсії включає структуру екскурсії, що обов’язково має містити передмову, основну частину, висновки. Основна частина повинна мати зав’язку, розвиток подій, кульмінацію, розв’язку, щоб зацікавити екскурсантів – учнів початкової школи.

Значення питань, пов’язаних з технікою проведення екскурсій, важко переоцінити. Ні захоплююча розповідь про об’єкти, ні методичні прийоми показу пам’ятників не дадуть необхідного ефекту, якщо не будуть серйозно продумані всі аспекти її проведення, якщо не створені умови для спостереження об’єктів

Екскурсії мають велике пізнавальне і виховне значення. Вони розширюють і поглиблюють знання учнів. Діти бачать об’єкти природи в природному середовищі, спостерігають взаємозв’язок рослин із ґрунтом, тварин з рослинами. Це дозволяє сформувати в учнів представлення про природу як про єдине ціле, у якому всі частини найтіснішим образом взаємозалежні. Окремі поняття, отримані на класних заняттях, екскурсіях зливаються в більш широке поняття – «природа».

Отже, екскурсія в початковій школі має велике значення для подальшого розвитку учнів як суспільних індивідів, впливає на їх ставлення до природи, до рідної землі, тому має активно застосовуватися для наочного пізнання об’єктів, що вивчаються.