Распечатать страницу

Курсова робота Уява у дошкільному віці

« Назад

Код роботи: 4313

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Психологія дитячої творчості

Тема: Уява у дошкільному віці

Кількість сторінок: 34

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

1.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з питань розвитку уяви дітей дошкільного віку

1.2. Характеристика соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку

РОЗДІЛ 2. ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ УЯВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1 Зародження та особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку

2.2. Психолого-педагогічні умови розвитку уяви у дітей дошкільного віку

2.3. Сюжетно-рольова гра, як засіб розвитку уяви у дітей дошкільного віку

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ УЯВИ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ТА ПІД ЧАС СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ 3.1. Виявлення рівня розвитку уяви у дітей дошкільного віку

3.2. Добірка сюжетно-рольових ігор та методичних рекомендацій до них для розвитку уяви дітей дошкільного віку

3.3. Рекомендації вихователям щодо керівництва сюжетно-рольовими іграми для розвитку уяви

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність дослідження. У Національній доктрині розвитку освіти України (XXI століття) чітко визначене як одне із стратегічних завдань необхідність розвивати в дітей творчі здібності. Заснований на гуманістичних принципах процес формування особистості зумовлює необхідність вивчення творчих процесів дитини і знаходження шляхів їх оптимізації.

Актуальним завданням суспільного виховання є урахування психолого-педагогічних аспектів розвитку творчих здібностей підростаючого покоління. Особливо важливе - виявлення особливостей прояву творчості в ранньому онтогенезі, на стадії первинної соціалізації.

Центральною ланкою творчості є уява, що означає процес породження оригінальних образів предметів, ситуацій, обставин шляхом утворення нових зв‘язків між відомими образами та знаннями. Дошкільний вік - це сензитивний період для розвитку уяви. Уява тісно пов‘язана з усіма психічними процесами особистості, особливе значення її у розвитку мовлення, насамперед зв‘язного, адже імажинативні образи спрямовуються на потребу комунікації. Сильна, розвинена уява дошкільника є цінною якістю його особистості, що забезпечує можливості легко долати інтелектуальні навантаження, складовою готовності дитини до школи.

Дослідження проблеми розвитку уяви дітей дошкільного віку знайшло відображення в працях вітчизняних (Е. Агаєвої, Л. Венгера, Л. Виготського, В. Давидова, О. Дяченко, Е. Заіки, Е. Ільєнкова, З. Карпенко, І. Маренич, Н. Назарової, Н Палагіної, Н. Поддьякова, К. Поломіса, А. Роговина, С. Рубінштейна, Е. Сапогової) та зарубіжних (Т. Рібо, Д. Брунера, Гетцельса, Гілфорда, Джексона, Т. Рібо, Л. Розета, Торренса) учених.

Проблема розвитку творчих здібностей, а відтак і уяви, дедалі більше набуває актуальності. Згідно з нормативними документами дошкільної освіти зазначено, що пріоритетним напрямком виховання дитини на етапі дошкільного дитинства є розвиток у неї творчих здібностей, від рівня яких залежить гармонійність розвитку особистості.

Об'єкт дослідження. Навчально-виховний процес у групах дитячого саду.

Предмет дослідження - уява дітей дошкільного віку.

Мета дослідження: розкрити вікові особливості поетапного розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку.

Відповідно до мети, були поставлені наступні завдання роботи:

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної літератури з питань розвитку уяви дітей дошкільного віку.

2. Охарактеризувати особливості соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку.

3. Визначити зародження та особливості розвитку уяви у дітей дошкільного віку.

4. Ознайомитися з психолого-педагогічними умовами розвитку уяви у дітей дошкільного віку.

5. Підібрати сюжетно – рольову гру, як засіб розвитку уяви
у дітей дошкільного віку.

5. Провести дослідження та проаналізувати його результати.

6. Виявити рівень розвитку уяви у дітей дошкільного віку.

7. Проаналізувати рекомендації вихователям щодо керівництва сюжетно-рольовими іграми для розвитку уяви.

Структура роботи: Робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел.

У теоретичних дослідженнях про розвиток креативності у старших дошкільників у грі ми спиралися на такі положення: креативність пов'язана з розвитком особистості та інтелекту, уяви, що має особливу форму, вигляд у дитини дошкільного віку, а отже, особливу форму має і креативність дошкільника. Спираючись на дослідження Л. С. Виготського, центральним компонентом креативності дошкільника є його здатність до уяви.

Гра може розглядатися і як умова розвитку творчих здібностей. Хоча достатньою умовою вона стає тоді, коли дорослий здійснює педагогічне керівництво, створює емоційно - позитивну обстановку, не руйнує ініціативу і свободу вибору дитини.

Для педагогічного керівництва в грі з метою розвитку творчості дитини старшого дошкільного віку дослідники пропонують використовувати спеціальні методи, необхідні для розвитку креативності: метод постановки ігрової задачі, метод мозкового штурму, метод гірлянд та асоціацій.
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволив нам запропонувати. Що розвиток творчості у старших дошкільників у грі можливо, якщо створити такі умови:

Створення емоційно - благополучною атмосфери в групі дитячого саду.
Гарантія свободи і самостійності в грі дитини в умовах педагогічного керівництва вихователя.

Спеціальна робота, проведена дорослим, з розвитку творчих здібностей старших дошкільників у сюжетно - рольової гри. Для перевірки гіпотези нам необхідно було провести дослідно - експериментальне обстеження:

Експериментальне дослідження ми виявили особливості прояву творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку; з'ясували умови, використовувані педагогом у роботі з розвитку креативності.

На підставі проведених спостережень, а також організації спеціальної, продуктивної діяльності було визначено три рівні розвитку творчості у дітей старшого дошкільного віку: 1 рівень (низький), 2 рівень (середній), 3 рівень (високий). Нами було зроблено висновок про переважання у старших дошкільників низького рівня розвитку креативності, що пов'язано з відсутністю спеціальної роботи з організації "творчої" середовища.

Було встановлено, що дорослий керується частіше ліберальним стилем спілкування. Дітям надана повна свобода дії, тобто практично не організована творча діяльність. Дорослі не беруть участі в діяльності дітей.

На формуючому етапі дослідження ми ставили за мету проведення цілеспрямованої роботи з організації "творчої" середовища. Була проведена робота зі створення предметно - ігрового середовища на відрив дитини від стереотипів.

Використовувалося стимулюючий вплив дорослого на гру дітей. Тлом для такого впливу були відносини між дорослим і дітьми, щоб дитина не відчувала себе скуто, проявляючи творчу активність. Під стимулюючим впливом дорослого ми розуміли підбір і використання ряду активізують творчий потенціал дитини методів: метод постановки ігрової задачі, метод мозкового штурму, метод гірлянд та асоціацій. Вже на формуючому етапі дослідження ми помітили посилення творчої активності дітей, прагнення запропонувати свій варіант задуму.

Таким чином, наше припущення про те, що розвиток творчості у старших дошкільників у грі можливо, якщо дотримуватися таких умов:

- створення емоційно - благополучною атмосфери в групі дитячого саду;

- гарантія свободи і самостійності в грі дитини в умовах педагогічного керівництва вихователя;

- спеціальна робота, проведена дорослим з розвитку творчих здібностей старших дошкільників у сюжетно - рольової гри.

1. Анастазі А. Психологічне тестування: книга 2; пров. з англ. / під ред. К. М. Гуревича, В. І. Лубовским. - М.: Пед-ка, 2012. - 336 с., Іл.

2. Богоявленська Д. Б. Про предмет дослідження творчих здібностей // Психол. Журнал. - 2013. - Т.16. - № 5. - С. 49-58.

3. Болотіна Л. Р., Комарова Т. С., Баранов С. П. Дошкільна педагогіка. - М.: Академія, 2012.

4. Ветлугіна Н. А. Про теорію і практику художньої творчості дітей. // Дошкільне виховання. - 1965. - № 5.

5. Вихователю про дитячу гру: Посібник для вихователя дет.сада / Під ред. Т. А. Маркової. - М.: Просвещение, 2011. - 128 с., Іл.

6. Виготський Л. С. Уява і творчість у дитячому віці. Вид. 2-е, М., 2009.

7. Виготський Л. С. Вибрані психологічні дослідження. - М., 2011.

8. Виготський Л. С. Навчання і розвиток у дошкільному віці. - М., 2012. - С. 432-433.

9. Дьяченко О. М., Лаврентьєва Т. В. Психологічний розвиток дошкільнят. - М., 2013.

10. Жуковська Р. И. Виховання дитини в грі. - М., 2011.

11. Жуковська Р. І. Розвиток інтересів дітей у творчих іграх // Дошкільне виховання. - 2012. - № 10.

12. Запорожець А. В. Вибрані психологічні праці: У 2-х т. Т.I. Психологічний розвиток дитини. - М.: Педагогіка, 2012. - 320 с., Іл.

13. Запорожець А. В. Деякі психологічні проблеми дитячої гри. / / Дошкільне виховання. - 2013. - № 10.

14. Іванова Н. І. Уява та творчість дітей. // Дошкільне виховання. - 2011. - № 10.

15. Казакова Т. Г. Розвивайте в дошкільників творчість (конспекти занять малюванням, ліпленням, аплікацією). Посібник для вихователів дитячого саду. - М.: Просвещение, 2011. - 192с., Іл.

16. Косенко Н. Т. Формування творчої активності в грі. // Дошк. восп. - 2013. - № 12.

17. Крупська Н. К. Пед. соч. - М., 2012. - Т. 6. - С. 54-55.

18. Кудрявцев В., Синельников В. Дитина - дошкільник: до діагностики творчих здібностей // Дошк. виховання. - 2013. - № 9.