Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Социальная психология \ 4146. Міні-проект Мотивація студента до навчання, трансформація мотивів протягом навчальної діяльності

Міні-проект Мотивація студента до навчання, трансформація мотивів протягом навчальної діяльності

« Назад

Код роботи: 4146

Вид роботи: Міні-проект

Предмет: Соціальна психологія

Тема: Мотивація студента до навчання, трансформація мотивів протягом навчальної діяльності

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

Розділ 1. Підходи до визначення навчальної мотивації

Розділ 2. Трансформація мотивів протягом навчання студента

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми полягає у тому, що у суспільстві постійно постають нові питання, пов’язані із новими суспільними умовами. Основним завданням вищої школи залишається виховання компетентної особистості фахівця, розвиток його професійних та особистих якостей: високий професіоналізм, активність, діловитість, мобільність, почуття відповідальності, уміння працювати, швидко орієнтуватися в ситуації, приймати самостійні рішення, поважати працю, формувати потребу в постійному оновленні знань і самовдосконаленні, розвивати культуру міжособистісного спілкування тощо. Важливу роль у становленні цих якостей відіграє мотивація студентів до навчання.

Варто відзначити, що мотиви студента формуються ще в школі – при обранні вищого навчального закладу. Очевидно, причинами вибору майбутньої спеціальності не завжди є інтерес до обраної галузі і бажання професійно реалізуватись в цій сфері. Спонукати до вступу ВНЗ можуть батьки, фінансова спроможність, неможливість навчатися в бажаному університеті чи на бажаному факультеті, просто бажання належати до студентської спільноти, потенційний престиж, формальні вимоги щодо обов’язковості будь-якої вищої освіти тощо. Але попри те, мотиви можуть змінюватися, особливо це помітно, коли порівняти враження від навчання у студентів перших та останніх курсів, а також їхні сподівання та результати. Студенти можуть розчаруватись, навіть якщо поступали на бажану спеціальність, до якої виявляли щиру зацікавленість, або навпаки – поламати негативні очікування та стереотипи.

Сукупність мотивів студента, сформована під час навчання, згодом стає стрижнем особистості майбутнього фахівця та особистості в цілому, тому розвиток позитивних навчальних мотивів – невід’ємна складова частина у процесі навчання студента як особистості.

Об’єктом дослідження є навчальна мотивація в цілому, в сукупності усіх її аспектів (в контексті педагогіки, психології, соціології).

Предметом – динаміка мотивів студентів протягом навчання.

Сформованість мотивації щодо навчання, залежить від об’єктивних суб’єктивних чинників розвитку особистості, які формуються задовго до студентських років. Поняття мотиву співвідноситься із поняттями потреби, бажання, інтересу, цілі, наміру. Діяльність студента вже з першого курсу є професійно спрямованою, але важливими є як особистісні професійні так і загально суспільні мотиви. Однак зараз провідними у навчанні стають особисті мотиви: в інформації, професійному становленню, саморозвитку, самореалізації. Ця тенденція не є негативною, оскільки таку індивідуалістичну спрямованість можна використовувати задля суспільно корисних цілей.

Дослідники даної проблематики зазвичай акцентують на важливості позитивної мотивації студентів до навчання, ролі викладача, багато уваги приділяють дефініціям та пошукам нових системних підходів, що дали би можливість більш цілісно охарактеризувати систему та динаміку мотивів студентів. Загалом вони приходять до схожих висновків: важлива роль самовдосконалення та самомотивації студента, необхідність мотивації з боку викладача, необхідність постійного моніторингу бажань та потреб студентів, абітурієнтів, а також нових суспільних вимог.

Робота викладача сприяє позитивній мотивації студента, якщо між ними встановлені суб’єкт - суб’єктні відносини, застосовуються адекватні сучасності педагогічні методики для підвищення мотивації, однак роль викладача не є вирішальною, найважливішим залишається внутрішня необхідність студента стимулювати свою навчальну діяльність, самовдосконалюватись і самомотивуватись.

Трансформація мотивів відбувається не лише протягом навчання в університеті, а також протягом історичної зміни часу. Тому ще раз варто наголосити, що навчатись треба, враховуючи сучасну соціокультурну ситуацію.

1. Баклицький І. О. Психологічні особливості навчальної мотивації студентів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nvldu/2008_2/baklyckyjio.pdf.

2. Майерc Д. Социальная психология // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.koob.ru/myers/social_psychology_1.

3. Ординський В. Л. Педагогіка вищої школи // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/18210712/pedagogika/samovihovannya_studentiv_umovah_vischih_navchalnih_zakladiv_yogo_motivatsiya#864.

4. Піонтковський Б. Психологічні особливості навчальної діяльності студентів ВНЗ // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Vkib/2010_1/Piontovska-%20Vyhvaten.html.

5. Петрова О., Валюшко В. Підвищення мотивації студента на основі формування інтеркультурної компетенції // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://interconf.fl.kpi.ua/node/1127.

6. Пучанінова А. Проблема мотивації студентів ВТНЗ до навчально-професійної діяльності // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/node/762.

7. Садрицька С. В. Мотивація вступу до ВНЗ українських студентів: тенденція минулих років // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.sociology.kharkov.ua/socioprostir/files/magazine/1_2010/2_3_2.pdf.

8. Скляр П. Мотивація навчальної діяльності студентів // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=31&c=490.

9. Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/15530910/pedagogika/dinamika_profesiynoyi_motivatsiyi_adaptatsiyi_studentiv_navchannya_vischiy_shkoli.