Распечатать страницу

Лекція Адаптивний спорт

« Назад

Код роботи: 3664

Вид роботи: Лекція

Предмет: Фізична культура (фізкультура)

Тема: Адаптивний спорт

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Поняття адаптивної фізичної культури

2. Місце і роль сучасного адаптивного спорту в міжнародному спортивному русі

3. Взаємозв’язок між базовими підвалинами адаптивного спорту та ідеалами олімпізму

4. Мета, завдання та функції адиптивного спорту

5. Можливі напрями подальшого співробітництва адаптивного спорту із сучасним міжнародним спортивним рухом

Висновки

Список використаних літературних джерел

Адаптивна фізична культура – новий напрям у вітчизняній системі освіти і науки, що вивчає аспекти фізичного виховання людей, які мають у результаті захворювань або травм різні стійкі порушення життєво важливих функцій організму і пов'язаних з ними обмежень фізичних можливостей.

Вона інтенсивно досліджується в останні роки і передбачає наукове обгрунтування широкого спектра проблем: нормативно-правового забезпечення навчально-тренувальної та змагальної діяльності; управління навантаженням і відпочинком; фармакологічної підтримки спортсменів-інвалідів у періоди граничних і біля граничних фізичних і психічних напруг; нетрадиційних засобів і методів відновлення; соціалізації та комунікативної діяльності; техніко-конструкторської підготовки як нового виду спортивної підготовки і багатьох інших. Вивчаються найбільш ефективні шляхи використання фізичних вправ для організації активного відпочинку інвалідів та осіб з відхиленнями у стані здоров'я, перемикання їх на інший вид діяльності, отримання задоволення від рухової активності та ін.

1. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві. Збірник наукових праць.

2. О. І. Соколенко АДАПТИВНА ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА: навчально-методичний посібник для магістрантів спеціальності «Фізичне виховання». М. Старобільськ – 2015 р.

3. Башкирова М. М. Социальные и педагогические аспекты развития физической культуры и спорта инвалидов за рубежом: дис…. канд. пед. наук: 13.00.04 / М. М. Башкирова. – М.: РАФК. – 186 с.

4. Бріскін Ю. А. Спорт інвалідів: [підруч. для студ. ВНЗ фіз. вих. і спорту] / Ю. А. Бріскін. – К.: Олімп. л-ра, 2006. – 263 с.

5. Історичні, організаційні та соціальні аспекти розвитку спорту інвалідів: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. вих. і спорту / [С. Ф. Матвєєв, Ю. А. Бріскін, І. О. Когут та ін.] – К.: Асконіт, 2011. – 250 с.

6. Психологія розумово відсталої дитини: підручник / В. М. Синьов, М. П. Матвєєва, О. П. Хохліна. – К.: Знання, 2008. – 359 с.

7. Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. Т. 1: Введение в специальность. История организация и общая характеристика адаптивной физической культуры / под общ. ред. проф. С. П. Евсеева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Сов. спорт, 2005. – 296 с.

8. Адаптивное физическое воспитание и спорт / под ред. Джозефа П. Винника; пер. с англ. И. Андреев. – К.: Олимп. Лит., 2010. – 608 с.

9. Антонюк С. Д. Адаптивное воспитание в практике спортивно- оздоровительной работы: Учеб.-метод. пособие / С. Д. Антонюк, Л. Н. Макарова, А. В. Сычов. – Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. Р.Державина, 2004.