Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Промышленная экология \ 3661. Курсова робота Екологічний стан та результати дослідження повітря в Івано-Франківській області

Курсова робота Екологічний стан та результати дослідження повітря в Івано-Франківській області

« Назад

Код роботи: 3661

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Промислова екологія

Тема: Екологічний стан та результати дослідження повітря в Івано-Франківській області

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1

1.1. Загальні відомості про екологічний стан атмосферного повітря Івано-Франківської області

1.2. Аналіз чинників забруднення атмосферного повітря в Івано-Франківській області

1.3. Характеристика методів дослідження

Розділ 2

2.1. Результати дослідження атмосферного повітря в Івано – Франківській області

2.2. Аналіз результатів забруднення атмосферного повітря в Івано – Франківській області

Висновки

Список використаної літератури

Внаслідок значного антропогенного навантаження на природу людська цивілізація вступила у таку фазу, коли її розвиток залежить вже не від науково-технічного прогресу, а від розв'язання найважливіших завдань - невиснажливого природокористування, зменшення техногенного навантаження та збереження природи. Без вирішення цих завдань у людства немає майбутнього.

Інтенсивний розвиток промислово-енергетичного комплексу на території Івано-Франківської області призвів до активного надходження в біосферу багатьох елементів, причому такими шляхами і в таких кількостях, які не властиві самій природі. Перш за все забруднення довкілля здійснюється внаслідок викидів шкідливих речовин в атмосферу [1].

Атмосферне повітря є одним з основних життєво важливих елементів навколишнього природного середовища. Маса атмосфери нашої планети дуже мала - всього лише одна мільйонна маси Землі (6*1024 кг). Проте, її роль у природних процесах біосфери величезна. Наявність навколо земної кулі атмосфери визначає загальний тепловий режим поверхні нашої планети, захищає її від шкідливого космічного та ультрафіолетового випромінювання. Циркуляція атмосфери чинить вплив на місцеві кліматичні умови, а через них - на режим річок, грунтово-рослинний покрив, процеси рельєфоутворення. Основні фізичні характеристики атмосфери — її температура, тиск і густина. Значення цих величин неоднакове в різних ділянках атмосфери і безперервно змінюється [2].

Як природний об'єкт атмосферне повітря являє собою природну суміш газів, що знаходиться за межами жилих, виробничих інших приміщень. Критерієм розподілу атмосферного повітря (як природного об'єкта) та іншого повітря є природний, непорушний зв'язок повітря з довкіллям.

Закон України від 16 жовтня 1992 року "Про охорону атмосферного повітря" не регулює відносини з приводу повітря жилих, виробничих інших приміщень.

До атмосферного повітря також не належить повітря, яке знаходиться у компресорах, балонах тощо. Цей Закон спрямований на збереження та відновлення природного стану атмосферного повітря утворення сприятливих умов для життєдіяльності, забезпечення екологічної безпеки та запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здоров'я людей та навколишнє природне середовище.Відносини з приводу повітря, яке знаходиться в межах приміщень, у ємностях, регулюється санітарним, цивільним, житловим та іншим законодавством [3].

Сучасний газовий склад атмосфери - результат тривалого історичного розвитку Землі. Він являє собою газову суміш двох основних компонентів - азоту (78,09%) та кисню (20,95%). У нормі в ньому знаходяться також аргон (0,93%), вуглекислий газ (0,03%) і незначна кількість інертних газів (неон, гелій, криптон, ксенон), аміаку, метану, озону, двооксидів сірки та інших газів. В атмосфері знаходяться також тверді частинки, які надходять з поверхні Землі (наприклад, продукти згоряння твердого палива, вулканічний пил, частки грунту) та з космосу (космічний пил), а також різні продукти рослинного, тваринного чи мікробного походження.Крім цього, важливу роль в атмосфері відіграє водяна пара. Але все ж, найбільше значення для різних екосистем мають три гази, які входять до складу атмосфери: кисень, вуглекислий газ і азот. На сьогодні ж, склад атмосферного повітря зазнав значних змін. Різні негативні зміни атмосфери Землі пов'язані головним чином зі змінами концентрації другорядних компонентів атмосферного повітря.

Існує два головних джерела забруднення атмосфери - природне і антропогенне.

Системи моніторингу та регулювання якості довкілля створюються для під-тримання еколого-економічної рівноваги в регіоні і усунення шкідливого впли-ву факторів довкілля на людину.

Моніторинг у галузі охорони атмосферного повітря проводиться з метою отримання, обробки, збереження та аналізу інформації про рівень забруднення атмосферного повітря, оцінки та прогнозування його змін і ступеня небезпеч-ності, розроблення рекомендації для прийняття управлінських рішень щодо зменшення забруднення атмосферного повітря.

Для забезпечення екологічної безпеки, створення сприятливого середовища життєдіяльності, запобігання шкідливому впливу атмосферного повітря на здо-ров'я людей та навколишнє природне середовище здійснюється регулювання викидів найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, перелік яких встановлюється Кабінетом Міністрів України [4].

Питанням впливу якості атмосферного повітря на здоров'я людини в Івано-Франківській області займається обласна санітарно-епідеміологічна станція.

Незадовільний стан атмосферного повітря деяких населених пунктів обумовлений недотриманням підприємствами технологічного режиму експлуатації пилогазоочисного устаткування, у тому числі внаслідок обмеження енергопостачання, яке не здатне працювати в межах екологічних і санітарних норм, невиконанням у встановлені терміни заходів щодо зниження обсягів викидів до нормативного рівня, низькими темпами впровадження сучасних технологій очищення викидів, відсутністю ефективного очищення викидів підприємств від газоподібних домішок, відсутністю нормативних санітарно-захисних зон між промисловими та житловими районами.

Впровадження нової системи регулювання викидів забруднюючих речовин від стаціонарних та пересувних джерел забруднення, видача дозволів на викиди, встановлення нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин стаціонарних джерел, ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря, використання геоінформаційних систем та програмного забезпечення при здійсненні державного обліку видачі дозволів, встановлення жорстких технологічних нормативів та нормативів якості атмосферного повітря передбачає не тільки попередження забруднення атмосфери, але і боротьбу з ним.

Основними заходами, спрямованими на покращення якості атмосферного повітря, є: Бурштинська ТЕС:

- заміна електрофільтра на енергоблоці № 7 – термін до 2009 року;

- заміна електрофільтрів на блоках № 2,3 та впровадження технологій сіркоочистки– термін до 31.12.2015 року;

- заміна електрофільтрів на блоках № 5-8 та впровадження технологій сіркоочистки – термін до 31.12.2015 року;

- заміна електрофільтрів на блоках № 1,4 та впровадження технологій сіркоочистки на блоках № 1, 4, 9-12 – термін до 31.12.2015 року.

ВАТ "Івано-Франківськцемент” - проведена реконструкція цементного виробництва, що суттєво зменшила викиди в атмосферу оксидів азоту та оксиду сірки, а викиди пилу становитимуть не більше 30 мг/м3.

ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття” - встановлено гідроочистку дизельного палива, що зменшить викиди в атмосферу.

В значній мірі на стан атмосферного повітря впливають транскордонні перенесення шкідливих речовин з країн центральної Європи, однак відсутність мереж постів контролю не дає можливості реально оцінити величину впливу транскордонних забруднень до загальної оцінки стану атмосферного повітря області.

1. Анучин В.А. Основы природопользования. - М.: «Мысль» 1994.

2. Бондар В.С. та ін. Комплексне використання і охорона лісів. - К.: Урожай, 1985.

3. Дудар Т.Г. Ехономіка природокористування. - К., 1994.

4. Заставний Ф. Д. Географія України. — Львів, 1994.

5. Конищева Н.И. та ін. Ресурсозбереження. - К.: Наук. думка, 1992.

6. Національна доповідь про стан навколишнього прродного середовища в Україні. - К., 1993.

7. Мирзаев Г.П, Иванов Б. А. Экология и рациональное использование природных ресурсов - Л.» 1983.

8. Руденко Д.П. Довідних з географії природно-ресурсного потенціалу Україна. - К., Вища. шк., 1993.

9. Розмiщення продуктивних сил України: Пiдручник С.П. Качан, М. О. Ковтонюк, М. О. Петрига та iн.; За ред. Є. П. Качана.- К.: Вища шк., 1998.

10. Суховеркова С.М. Экономика и экология. - М.: Высш.-шк., 1903.

11. Экологические проблемы Украины и пути их решения: -К., 1991.