Распечатать страницу

Лекція №1 - Психологія, як наука та практика

« Назад

Код роботи: 3356

Вид роботи: Лекція

Предмет: Психологія

Тема: №1, Психологія, як наука та практика

Кількість стоірнок: 20

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

1. Предмет психології

2. Психіка та її еволюція

3. Методи психології

Рекомендована література

Основна

1. Варій М.Й. Загальнапсихологія: Навчальнийпосібник / 2-ге видан., випр. і доп. - К.: «Центр учбової літератури», 2007. – С. 8 – 90. – [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

2. Винославська О.В. Психологія: Навчальний посібник / Винославська О.В., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Зливков В.Л., Апішева А.Ш., Васильєва О.С. – К.: Фірма "ІНКОС", 2005. – Розділ 1. Предмет та основні етапи розвиткупсихології. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

3. Максименко С.Д. Загальнапсихологія + [Електрон. ресурс]: Навч. посібник / С.Д. Максименко. – Вид. 2-е. – К.: ЦНЛ, 2004. – С.7 –50. – [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

4. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка:основні положення: Навч. посібник. - К: "ЕксОб". – 1999. –С. 5 – 20; 167 – 180; 185–190. – [Електрон.ресурс]. – Режим доступу: http://lib.uccu.org.ua.

5. Психологія: підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук – К.: Либідь, 1999. – С. 12–71.

Додаткова

1. Наказ Міністерства освіти і науки України 2009-07-02 № 616 Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України.

2. Типове положення про центр соціально-психологічної допомоги: Затверджено постановою Кабінету міністрів України від 12.05.2004 р. № 608 // Офiцiйний вісник України. – 2004. – № 19. –С. 86–88. + [Електрон. ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2005_09_24/KP040608.html

3. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общуюпсихологию: Курс лекций. – М.: МГУ, 1988. – С. 162–190.

4. Годфруа Ж. Что такое психология: В 2-х т.– Пер. с франц. – М.: Мир, 1992. – Т. 1. – С. 57–95.

5. Гамезо М.Т., Домашенко И.А. Атлас попсихологии. – М., 1986. – С. 12–59.

6. Психология ХХI века: пророчества ипрогнозы // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 3–36. – № 2. – С. 3–42.

7. Роменець В.А. Історія психології ХІХ –початку ХХ століття. – К.: Вища школа, 1995. – 614 с.