Распечатать страницу

Презентація Емоційно-вольова сфера особистості

« Назад

Код роботи: 3348

Вид роботи: Презентація

Предмет: Психологія особистості

Тема: Емоційно-вольова сфера особистості

Кількість стоірнок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Основна література

1. Максименко С. Д. Загальна психологія : навч. посіб. / С.Д. Максименко. – Вид. 2–е. – К. : ЦНЛ, 2004. – С. 221–234.

2. Тодорова І.С. Психологія: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни за кредитно-модульною системою / І.С. Тодорова – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2010; [Електрон. ресурс]. – Режим доступу:  http://lib.uccu.org.ua.

3. Тодорова І.С. Психологія та педагогіка: Навч. пос. / І.С. Тодорова, В.І. Павленко. – К.: ЦНЛ, 2011. – С. 54–70.

4. Психологія : підручник / Ю.Л. Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін. – К. : Либідь, 1999. – С. 337-3382.

Додаткова література

1. Степанов О.М. Основи психології та педагогіки: навч. посіб. / О.М. Степанов, М.М. Фіцула.  – К.: Академвидав, 2005. – С. 172–194.

2. Изард К.Э. Психология эмоций; пер. с англ. / К. Э. Изард. – С. Пб.: Питер, 2000. – 464 с.