Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по естественным дисциплинам \ Социальная психология \ 2918. Курсова робота Статево-рольова ідентифікація підлітків юнаків

Курсова робота Статево-рольова ідентифікація підлітків юнаків

« Назад

Код роботи: 2918

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Соціальна психологія

Тема: Статево-рольова ідентифікація підлітків юнаків

Кількість сторінок: 40

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 450 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи поняття статевої ідентичності особистості підлітка

1.1. Статева ідентичність як складова ідентичності особистості

1.2. Формування ґендерної статевої ідентичності особистості у підлітково-юнацькому віці

Розділ 2. Результати експериментального дослідження статеворольової ідентифікації підлітків

2.1. Програма експериментального дослідження статевої ідентифікації у підлітковому віці

2.2. Результати дослідження відповідно до використаного статевого інструментарію ідентифікації юнаків

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність теми. Актуальність і доцільність дослідження обумовлюються трансформаційними змінами в Україні, що стосуються процесу становлення творчої, активної, самодостатньої, незалежної від статі, андрогенної особистості.

На сьогодні в психологічній науці досить чітко проводиться межа між психологією статі та ґендерними дослідженнями: «теоретико-методологічними засадами психології статі виступає біодетерміністична парадигма, а основою ґендерних досліджень в психології є парадигма соціально-конструктивістська» відповідно до якої видається можливим твердження і про розмежування статево-рольової та ґендерної ідентичності особистості, що є наслідком процесу ґендерної соціалізації (або розуміння їх тотожними).

Методологічні основи ґендерних досліджень знаходять адекватне підґрунтя у вітчизняній психології: теоретико - експериментальне вчення Б.Г.Ананьєва про людину (вивчення статевих характеристик як індивідуальних властивостей індивіда і їх зв’язок із особливостями його соціальної поведінки), культурно-історична концепція Л.С.Виготського (залежність рівня розвитку від соціокультурної ситуації). Їм відповідають основні положення інтерпретаційних схем ґендерних досліджень західних науковців (концепція соціальної ідентичної особистості Х.Теджфела і Дж.Тернера, соціально-конструктивістський підхід). Вибраний для дослідження підлітковий вік – це час, коли суб’єкт прагне розширити й уточнити зміст свого „Я”.

Цей віковий період є важливим етапом становлення статево-рольової ідентичності, бо саме у цьому віці відбувається активне усвідомлення суті своїх ставлень до інших людей та самого себе, розширюється й уточнюється статеве самовизначення. Саме у підлітковому віці, як підкреслюється науковцями, відбувається становлення статево-рольової ідентичності, яка є внутрішнім переживанням своєї статевої належності, набуттям гендерної ролі й уподібненням до неї, 4 своєрідною єдністю статевого самоусвідомлення і поведінки.

Підлітковий юнацький вік визначає подальший розвиток особистості, орієнтацію на справжні зразки Я-чоловіка і Я-жінки в нових змінних умовах, наповнення їх егалітарними цінностями, якими передбачено формування гендерної самосвідомості, статевої „Я-концепції” та статево-рольової ідентифікації.

Об’єкт дослідження – статево-рольова ідентифікація підлітків юнаків.

Предмет дослідження – соціально-психологічні чинники становлення статево-рольової ідентифікації підлітків.; ґендерні аспекти статево-рольової ідентифікації підлітків.

Мета дослідження полягає у визначенні ролі соціально-психологічних чинників та ґендерних аспектів, шляхів оптимізації їх впливу на становлення статево-рольової ідентифікації підлітків.

Концептуальна ідея дослідження: теоретичне й експериментальне вивчення особливостей основних соціально-психологічних чинників статево-рольової ідентифікації підлітків, а також розробка та впровадження спеціального психологічного впливу, що дозволяє гармонізувати розвиток статево-рольової ідентифікації підлітків в умовах сім’ї та школи.

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що у становленні статево-рольової ідентифікації підлітків значна роль належить соціально-психологічним чинникам, серед яких провідну роль відіграє найближче оточення (сім’я, школа, однолітки), а також особливості та зміст навчально-виховного процесу. Тому спеціально побудовані корекційні заняття можуть суттєво вплинути на зміну традиційних гендерних стереотипів та настанов учасників навчально-виховного процесу, що допоможе гармонізувати процес становлення статево-рольової ідентифікації у підлітків.

Відповідно до поставленої мети та гіпотези були визначені такі завдання дослідження:

1. Здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми процесу статево-рольової ідентифікації особистості юнаків;

2. Визначити основні соціально-психологічні чинники, ґендерні аспекти, які впливають на становлення статево-рольової ідентифікації у підлітковому віці;

3 Провести експериментальне дослідження статево-рольової ідентифікації підлітків.