Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Статистика \ 5687. Курсова робота Статистичне дослідження обсягу і складу національного багатства з 2001 по 2012 рр.

Курсова робота Статистичне дослідження обсягу і складу національного багатства з 2001 по 2012 рр.

« Назад

Код роботи: 5687

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Статистика

Тема: Статистичне дослідження обсягу і складу національного багатства з 2001 по 2012 рр.

Кількість сторінок: 41

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи аналізу рівня національного багатства України

1.1. Категорія «національне багатство», його сутність та структура

1.2. Статистичні показники національного багатства

Розділ 2. Статистико-економічний аналіз рівня, динаміки та структури національного багатства України

2.1. Первинні спостереження рівня національного багатства

2.2. Розрахунок параметрів трендових моделей національного багатства

2.3. Кореляційно-регресійний аналіз національного багатства

2.4. Індексний аналіз динаміки національного багатства

Розділ 3. Основні шляхи збільшення національного багатства

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Національне багатство є одним із індикаторів стану розвитку економіки. Динаміка величини національного багатства може бути зіставлена з динамікою економічного зростання. Національне багатство є одним із найважливіших показників економічної могутності країни, джерелом соціально-економічного прогресу.

Визначення національного багатства: «Національне багатство – це сукупність накопичених матеріальних і нематеріальних активів, створених працею всіх попередніх поколінь, що належать країні або її резидентам, а також природних і інших ресурсів».

Частина національного багатства, що знаходиться у власності населення і яка призначена для задоволення його потреб, складає домашнє майно. Оцінка національного майна провадиться в грошовому вираженні, природних ресурсів – у натуральному вираженні.

Національне багатство характеризує майнове положення країни, потенційні можливості подальшого її розвитку. Зростання частки національного багатства кожної країни в сукупному багатстві свідчитиме про підвищення рівня розвитку країни, її можливостей у впливі на ситуації на світових ринках, при прийнятті міжнародних економічних й політичних рішень. У зв’язку з цим, дослідження національного багатства набуває особливої популярності в останні роки в країнах з трансформаційною економікою.

Вивчення складу й стану національного багатства країни дозволяє виявити основні пріоритети розвитку, а саме: формувати й коригувати структурну політику, політику приватизації, політику ресурсозбереження тощо.

Актуальність курсової роботи полягає у необхідності визначення складу національного багатства, а також його стану в Україні, та визначення основних проблем та пріоритетів розвитку національного багатства України.

Об’єктом курсової роботи є показники національного багатства України.

Предметом курсової роботи виступає статистичне дослідження рівня та динаміки змін національного багатства України.

Мета курсової роботи – дати теоретичний опис національного багатства, його структури а також перспектив його збільшення.

З поставленої мети, випливають такі завдання:

1. З’ясувати сутність та структуру національного багатства.

2. Провести статистичний аналіз динаміки та структури національного багатства.

3. Визначити перспективи збільшення національного багатства України.

Методологія дослідження. При написанні роботи використані такі методі дослідження: статистичний, описовий, логіко-аналітичний.

Інформаційна база дослідження складається із посібників та підручників за напрямом Статистика, також офіційні видання Державного комітету статистики України.

Структура курсової роботи складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури і додатків. Загальний обсяг роботи становить 41 сторінка.

Отже, дослідивши національне багатство, його структуру, можна сказати що національне багатство є сукупністю всіх накопичених матеріальних і нематеріальних активів країни. Воно є одним із індикаторів стану розвитку економіки, також характеризує загальний розвиток країни, показує її економічну могутність.

Значимість національного багатства країни визначається її фінансової безпекою. Не в усі часи національне багатство країни вважалося позитивною характеристикою, однак в сучасних умовах, особливо в умовах кризи, стає зрозуміло, наскільки важливими можуть бути ресурсі держави.

Також для зростання національного багатства, потрібно провести низку реформ та перетворень в господарському комплексі України. Потрібно максимально можливо використовувати нові технології, замінити застаріле обладнання та устаткування підприємств на новіше та якісніше, адже неможливо побудувати ефективне господарство на застарілій технологічній основі.

Особливу увагу слід приділяти на розвиток високотехнічних, наукомістких галузей, так як вони займають провідне місце в світовому господарстві. Реалізація цих та інших заходів створить необхідні умови для ефективного використання та збільшення національного багатства України.

1. Бараник З. П. Статистика: Навчальний посібник / З. П. Бараник. – К.: 2005. – 268 с.

2. Годин А. М. Статистика: учебник / А. М. Годин. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дашков и К, 2006. – 492 с.

3. Голіков А. П. Економіка України: навч. посібник / А. П. Голіков, Н. А. Казакова, О. А. Шуба. - К.: Знання, 2009. - 286 с.

4. Двірник В. М., Корчажнікова Л.П. Теорія статистики: Навчальний посібник. / В. М. Двірник, Л. П. Корчажнікова. – Дніпропетровськ: ДАУБП, 2000, - 160 с.

5. Дем’яненко О. О. Статистика національного багатства: Конспект лекцій. – Донецьк, ДонІЗТ, 2003. – 59 с.

6. Економічна статистика. Навчальний посібник / За ред. Р. М. Моторина. - К.: КНЕУ, 2005. - 362 с.

7. Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: підручник / Б. Ф. Заблоць-кий. – Львів: Новий Світ-2000, 2009. – 582 с.

8. Кузьменко О. Національне багатство та його значення у структурі національної економіки / Кузьменко О. // Ефективна економіка. – 2013. - №12.

9. Лугінін О. Є. Статистика. Підручник. 2-ге видання перероблене та доповнене. – К.: ЦНЛ, 2007. – 608 с.

10. Ляховец О. О. Оцінка національного багатства України // Наукові праці. Том 126. Випуск 113, 2010. – с. 5-10.

11. Мармоза А. Т. Статистика: підручник / А. Т. Мармоза ; М-во освіти і науки України. – К.: КНТ: Ельга-Н, 2009. – 896 с.

12. Мармоза А. Т. Теорія статистики: Навчальний посібник. / А. Т. Мармоза – К.: Кондор, 2005. – 512 с.

13. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з статистики для студентів денної та заочної форм навчання факультету обліку і фінансів напрямів підготовки 6.030308 «Фінанси і кредит» та 6.030509 “Облік і аудит” ОКР – бакалавр / Никитюк О. В. Дніпропетровськ: ДДАУ. – 2011. – 36 с.

14. Наумова Є. В. Трансформація елементів національного багатства за умов нової економіки: автореферат дисертації на здобуття ученого ступеня кандидата економічних наук: 08.00.01 / Наумова Олена Валеріївна. - Саратов, 2006. - 28 с.

15. Національна економіка: навч. посібник / за заг. ред. В. П. Решетило; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 386 с.

16. Національне багатство України / за ред.. Дорогунцова С. І. – К.: РВПС України НАН України, 2005. – 224 с.

17. Статистичний щорічник України за 2012 р. /Державний комітет статистики України / За ред. О. Г. Осауленка. – К.: Консультант, 2013. – 552 с.

18. Тітьоко О. М. Система макроекономічного рахівництва: навч. посіб. / О. М. Тітьоко. – К.: КНЕУ, 2008. – 310 с.

19. Ушаков В. В. – Фінанси (Дистанційне навчання) [Електронний ресурс]: Режим доступу до посібника: http://lubbook.net/book_506_glava_1_1._Sutnіstta_sklad_naсіon.html.