Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Радиотехника \ 5667. Дипломна робота Програма обробки експлуатаційних даних систем радіозв’язку

Дипломна робота Програма обробки експлуатаційних даних систем радіозв’язку

« Назад

Код роботи: 5667

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Радіотехніка

Тема: Програма обробки експлуатаційних даних систем радіозв’язку

Кількість сторінок: 66

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 1500 грн

Список позначень та скорочень

Вступ

1. Засоби радіозв’язку в цивільній авіації

1.1. Загальна характеристика засобів радіозв’язку

1.2. Аналіз засобів радіозв’язку цивільної авіації України

1.3. Питання експлуатації засобів радіозв’язку

2. Аналіз процесів експлуатації радіотехнічних засобів

2.1. Система експлуатації засобів радіозв’язку

2.2. Аналіз процесної моделі експлуатації радіозв’язку

2.3. Аналіз показників надійності засобів радіозв’язку

3. Процес продовження терміну служби (ресурсу) засобів радіозв’язку

3.1. Аналіз інструкції про порядок продовження ресурсу

3.2. Синтез процедури прийняття рішень щодо продовження терміну служби

3.3. Порівняльний аналіз програмних засобів для обробки статистичних даних

4. Моделювання та аналіз статистичних даних

4.1. Моделювання процесів обробки статистичних даних під час продовження терміну служби засобу радіозв’язку

4.2. Порівняльний аналіз запропонованих та діючої процедур обробки даних щодо продовження терміну служби

4.3. Настанова з експлуатації програмного засобу

4.4. Пропозиції щодо модернізації процесу продовження терміну служби

Висновки

Список використаних джерел

Важливе місце в транспортній інфраструктурі займає цивільна авіація (ЦА). ЦА призначена для перевезення пасажирів, багажу, вантажів і пошти; виконання авівційних робіт в різних галузях економіки (сільському господарстві, будівництві, для охорони лісів, обслуговування експедицій тощо); надання медичної допомоги населенню і проведення санітарних заходів; експериментальних і науково-дослідних робіт; навчальних, культурно-просвітніх і спортивних заходів, а також пошуково-рятувальних і аварійно-рятувальних робіт і надання допомоги у разі стихійних лих. ЦА використовує літаки, вертольоти, гелікоптери тощо.

Центральним питанням ЦА є обслуговування повітряного руху (ОПР). Для цього застосовують засоби радіозв’язку, радіонавігації та радіолокації. Системи зв’язку призначені для передачі інформації із однієї точки в іншу; радіонавігаційні системи призначені для виявлення об’єктів і визначення їх координат; засоби радіолокації використовуються для визначення висоти об’єктів та їх координат. Згідно з концепцією CNS/ATM зв’язок займає перше місце серед функцій, які використовуються для ОПР.

Для забезпечення ефективного функціонування засобів радіозв’язку використовується система їх експлуатації, що включає технічне оснащення, транспортування, зберігання, технічне обслуговування і ремонт. Для можливості прийняття своєчасних та правильних управлінських та запобіжних дій в системах експлуатації використовуються комплекси обробки експлуатаційних даних. В умовах здійснення складних математичних розрахунків цю обробку необхідно здійснювати з використанням сучасних інформаційних технологій.

Тому предметом дипломної роботи є розробка програми для обробки експлуатаційних даних систем радіозв’язку.

Дипломна робота присвячена аналізу процесу обробки експлуатаційних даних під час продовження терміну служби засобів зв’язку та розробці відповідної програми для його забезпечення.

Для цього в роботі спочатку були проаналізовані сучасні засоби зв’язку, що використовуються для обслуговування повітряного руху в цивільній авіації України. Аналіз цих засобів показав, що сьогодні використовується як аналогове, так і цифрове обладнання, як вітчизняного, так і зарубіжного виробництва. Частина цих засобів вичерпує свій ресурс, проте за надійнісними характеристиками їх використання ще можливе.

У роботі проведено аналіз існуючих систем експлуатації засобів радіозв’язку. Як показує практика, ці системи забезпечують ефективне функціонування радіотехнічних засобів на основі безперервного моніторингу їх параметрів, здійснення коригувальних та запобіжних дій, проведення операцій з технічного обслуговування та ремонту тощо.

Аніліз процесів експлуатації показав, що одним із основних є процес продовження терміну служби, в якому проводиться оброблення та аналізування статистичних експлуатаційних даних. Цей процес в Україні регламентується «Інструкцією про порядок продовження терміну служби (ресурсу) наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв’язку цивільної авіації України». Для підвищення ефективності продовження терміну служби було запропоновано альтернативні методики розрахунку ресурсу засобів авіаційного зв’язку, такі як:

– визначення інтенсивності відмов за весь період експлуатації;

– визначення інтенсивності відмов починаючи з другої половини нормальної експлуатації;

– визначення інтенсивності в ковзному вікні за три, чотири та п’ять відмов.

Для аналізу всіх алгоритмів була написана програма в середовищі MathСad, що дозволила визначити їх ефективність.

Порівняльний аналіз запропонованих алгоритмів обробки даних засвідчив переваги алгоритмів розрахунку показників надійності у ковзному вікні. Алгоритм з використанням ковзного вікна приймає рішення по забороні продовження ресурсу своєчасно, якщо об’єктивно відбулося погіршення технічного стану засобу радіозв’язку.

Запропоновані методики та програмний продукт, що їх реалізує, можна використовувати в інших галузях промисловості, де застосовуються засоби радіозв’язку.

1. Средства радиосвязи управления воздушным движением: учеб. пособие / В. К. Качан, В. В. Сокол. – Киев : Выща шк., 1993. – 206 с.

2. ДСТУ 2862-94. Надежность техники. Методы расчета показателей надежности. Общие требования. - Введ. 01.01.1996. – 39 с.

3. Соломенцев О. В., Хмелько Ю. М., Жаров І. К., Німич В. В. Основи теорії надійності, експлуатації та ремонту РЕА: Конспект лекцій – К.: НАУ, 2007. – 108 с.

4. Dhillon B. S. Maintainability, maintenance, and reliability for engineers / B. S. Dhillon. New York, Taylor & Francis Group, 2006.

5. Dhillon B. S., Engineering Maintenance: A Modern Approach, CRC Press, Boca Raton, FL, 2002.

6. Spiegel M. R., Mathematical Handbook of Formulas and Tables, New York, McGraw-Hill, 1968.

7. Rausand M, Hoyland A System Reliability Theory. NJ, J Wiley & Sons, Hoboken, 2004.

8. Yasui K, Nakagawa T, Sandoh H. Reliability models in data communication systems. Stochastic Models in Reliability and Maintenance. New York, Springer, 2002.

9. Зуєв О. В., Яшанов І. М., Мусієнко А. О. Особливості експлуатації сучасних засобів зв’язку, навігації та спостереження // Проблеми інформатизації та управління. – 4 (44), 2013. – с. 40-46.

10. Шор Я. Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности. – М.: Сов.радио, 1962. – 252 с.

11. Надежность и эффективность АСУ / Заренин Ю. Г, Збырко М. Д., Креденцер Б. П. и др. – К.: Техніка, 1975. – 368 с.

12. Соловьев А. Д. Основы математической теории надежности. – М.: Знание, 1975. – 103 с.

13. Погребинский С. Б., Стрельников В. П. Проектирование и надежность многопроцессорных ЭВМ. – М.: Радио исвязь, 1988. – 168 с.

14. ДСТУ 2992-95. Изделия электронной техники. Методы расчета надежности. – Введ.01.01.1996. – К.: Изд-востандартов. – 76 с.

15. Інструкція про порядок продовження терміну служби (ресурсу) наземних засобів радіотехнічного забезпечення польотів і авіаційного електрозв’язку цивільної авіації України.

16. Стрельников В. П. Оценка ресурса изделий электронной техники. – К.: Логос, 2005. – 234 с.

17. Стрельников В. П., Федухин А. В. Оценка и прогнозирование надежности электронных элементов и систем. – К.: Логос, 2002. – 486 с.

18. Гусев А., Лидский Э., Мироненко О. Малые выборки при оценке работоспособности и надежности электронных компонентов // Chip News. – 2002. – № 1. – С. 52-55.

19. Романов В. Количественная оценка надежности интегральных микросхем по результатам форсированных испытаний // ЭКиС. – 2003. – № 10. – С. 3-6.

20. ГОСТ 27.005-97. Надежность в технике. Модели отказов. Основные положения. – Введ. 01.01.99. – К.: Изд-во стандартов, 1999. – 43 с.

21. Сайт. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE13972.html.

22. Сайт. http://progrm.ru/?p=31.

23. Сайт. http://www.helloworld.ru/texts/comp/lang/builder/builder/1.htm.

24. Сайт. http://www.realcoding.net/articles/glava-13-programmirovanie-v-access-2002.html.

25. Сайт. http://xreferat.ru/33/1204-1-access-visual-basic-for-application-excel-vba-priiyomi-programuvannya.html.