Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Статистика \ 4125. Курсова робота Первинні статистичні дані фінансового ринку та прогноз економічних явищ

Курсова робота Первинні статистичні дані фінансового ринку та прогноз економічних явищ

« Назад

Код роботи: 4125

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Статистика

Тема: Первинні статистичні дані фінансового ринку та прогноз економічних явищ

Кількість сторінок: 44

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретично-методологічний аспект фінансового ринку

Розділ 2. Первинні статистичні дані

Розділ 3. Зведення та групування первинних даних

Розділ 4. Узагальнюючі показники економічної структури

Розділ 5. Прогноз економічних явищ

Висновки

Список використаних джерел

В умовах ринкової економіки постійно відбуваються процеси акумуляції тимчасово вільних коштів різних суб’єктів ринку, їх подальший розподіл, перерозподіл та спрямування у вигляді позикового та інвестиційного капіталів у різні сфери економіки з метою її розвитку. Ці процеси здійснюються на фінансовому рику, де відбувається рух грошових коштів.

На даний період істотно розширюються інвестиційні можливості підприємства або організації за допомогою прямих позичок, придбання акцій, вкладення коштів для участі у прибутку або інших джерел. Так у сучасній ринковій економіці змінюється як механізм утворення джерел фінансування інвестиційних об’єктів, так і інструменти матеріалізації грошового капіталу. Основними джерелами інвестування стають банківські кредити, приватний капітал, кошти одних підприємств, вкладені в розвиток інших.

Для високорозвиненої ринкової економіки характерні сучасні форми організації, регулювання і саморегуляції фінансового ринку. За цих умов, незважаючи на різноманітність форм організації і діяльності інвестиційних структур у різних країнах, внаслідок розвитку інтеграційних процесів в економіці розвинених країн (насамперед західноєвропейських) окреслилась тенденція до певної уніфікації загальних правил і процедур діяльності фондових бірж та позабіржових інститутів, поглиблюються контакти між органами державної влади з контролю за ринком цінних паперів і діяльністю інвестиційних інститутів різних країн. Усе це створює вагомі передумови для організаційного оформлення світового та регіональних ринків позичкових капіталів.

Поняття дослідження та розвитку фінансового ринку набуває актуальності в умовах стабілізації економіки держави. Вивченням даних проблемприсвячені праці провідних вітчизняних та зарубіжних фахівців: П. Ю. Бєлєнького [1], О. О. Другова [1], Т. В. Галенка, В. Гембали, М. К. Колісника [3], А. В. Мертенса, В. В. Оскольського [2], Б. Б. Рубцева, В. М. Шелудька [4] та ін. Проте сучасні умови господарювання потребують додаткових досліджень у фінансового ринку.

Мета курсової роботи полягає в здійсненні економіко-теоретичного дослідження сутності фінансового ринку, виявленні основних короткотермінових тенденцій та проблем у цій сфері, спроба розробки шляхів вирішення зазначених проблем.

Відповідно до цієї мети в ході дослідження вирішувалися такі завдання: визначити економічну сутність фінансового ринку; проаналізувати сучасний стан показників грошово-кредитного ринку, виявити на основі результатів роботи короткотермінові тенденції у зміні основних показників сучасного стану грошово-кредитного ринку в Україні, розробити заходи, спрямовані на вдосконалення державної політики у цій сфері.

Об’єктом роботи є: показники грошово-кредитного ринку Україні.

Предметом дослідження є: тенденції та закономірності показників грошово-кредитного ринку.

Структура роботи складається зі вступу, п’яти основних розділів та висновків:

1) Вступ містить актуальність обраної теми, мету, предмет та об’єкт дослідження.

2) Перший розділ містить стислий зміст дослідження соціально-економічного явища.

3) Другий розділ роботи містить обробку первинних даних, які безпосередньо характеризують явище, що нами вивчається.

4) Третій розділ містить групування первинних даних за найбільш вагомими ознаками, графічне зображення згрупованих даних, побудова закону розподілу та комбінаційних таблиць.

5) Четвертий - обчислення узагальнюючих показників, які якісно та кількісно характеризують явище, що досліджується.

6) П’ятий - дослідження структури явища та її змін у часі та просторі.

7) Висновки містять інтерпретацію результатів статистичного аналізу й прогноз розвитку соціально-економічного явища, що досліджується.

У даній курсовій роботі нами було вивчено стан фінансового ринку в Україні та виконано потрібні розрахунки, в результаті чого ми дійшли наступних висновків:

- Фінансовий ринок у своєму розумінні складний за структурою, але ефективний у функціонуванні. До основних передумов формування фінансового ринку можна зарахувати такі: розвиток альтернативного сектора економіки, комерціалізацію банківської сфери, скасування монополії зовнішньої торгівлі, оптимізація оподатковування доходів за цінними паперами, врегулювання державного регулювання операцій з цінними паперами. На шляху створення сучасного фінансового ринку Україна має пройти ряд проміжних етапів. Послідовність і швидкість досягнення проміжних цілей, тобто створення окремих секторів єдиного фінансового ринку, залежатимуть від швидкості зміни відносин власності й темпів розвитку капіталонагромадження

- Згідно отриманих даних робимо висновок, що обсяг залучених депозитів депозитними корпораціями 9крім Національного банку України) зріс як по всій Україні в цілому, так і в усіх регіонах, що нами аналізуються, протягом зазначеного періоду часу. Найбільше зниження цього показника відбулося у Миколаївській області у 2006р, а от темп зростання обсягу більшим є в Одеській області. Пояснити таку ситуацію можна ростом економіки країни, обсягу виробленого національного продукту, розвитком підприємництва тощо (хоча казати про економічне процвітання в Україні протягом аналізованих років казати досить важко, але варто також не забувати, що бізнес, особливо малий, є одним з ключових моментів у зайнятості та само зайнятості населення). Охоплені роки є кризовими, то, на нашу думку, показники, які характеризують дані роки будуть істотно відрізнятися від показників після кризових років.

- Згідно отриманих даних робимо висновок, що обсяг наданих кредитів кредитними корпораціями (не враховуючи Національний банк України) по Україні коливався на близько одного рівня, і в регіонах, що аналізуються нами, протягом зазначеного періоду часу спостерігається схожа картина. Так, обсяг наданих кредитів у 2012р., порівняно з 2011р., скоротилася на 97,4 тис. грн, або на 6,4% та становила 1,4 млн. грн. Загальне скорочення обсягу наданих кредитів відбулося за рахунок фінансової кризи.

- Варто також відмітити, що найбільше надання кредитів спостерігається у Миколаївській області, близько до неї за відповідним показником Херсонська область, а от Одеська відрізняється від них зниженням обсягу наданих кредитів майже на третину. Пояснити таку ситуацію можна тим, що Миколаївська область за останні кілька років втратила чимало великих підприємств, на які припадала значна питома вага кредитів міста, що Херсонська область відома продукцією сільського господарство, яке як відомо характеризується сезонністю виробництва, тож певні періоди року обсяг наданих кредитів може бути тут досить великим, що Одеська область є найбільшою та найбільш розвинутою серед обраних нами областей, яка характеризується вищим рівнем життя та заробітних плат, а отже і рівнем виробництва та кількістю працюючих підприємств, установ, організацій, які потенційно є джерелом роботи (не варто забувати, що Одеса – один з найбільших портів країни, а робота більшості чоловічого населення Одеси здебільшого пов’язана із морем).

- Виходячи з необхідності структурних зрушень, в українській промисловості перевага надається спрямуванню іноземних кредитів у галузі з високою часткою доданої вартості (машинобудування, переробна, харчова, легка промисловість, інфраструктура).

Грошово-кредитна політика НБУ передбачає: здійснення кількісного контролю за динамікою грошової маси; забезпечення рівня купівельної спроможності національної валюти, який би дав змогу збалансувати інтереси держави та інших суб'єктів господарської діяльності; стимулювання процесів збільшення обсягів вкладів населення в банківську систему; збільшення обсягів кредитування вітчизняних виробників через інтенсифікацію кредитної активності комерційних банків; підтримання НБУ ліквідності комерційних банків через систему рефінансування, а також через здійснення банківського нагляду й контролю.

Кредитний ринок є похідною грошового ринку, тому будь-яка активізація на грошовому ринку, збільшення обсягів грошової маси, зміна її структури автоматично призводять до відповідних змін на кредитному ринку. Зміни в розподілі кредитних ресурсів дають змогу виявити тенденції та закономірності цього процесу, фактори, що впливають на нього, і відповідно застосовувати механізм його корегування. Це важливо з позиції необхідності подолання тенденцій зменшення частки кредитів, особливо середньо - і довгострокових, безпосередньо у виробничу сферу. Управління механізмом процесу кредитування з боку НБУ, його орієнтація на виробничу сферу є одним із головних завдань грошово-кредитної політики стимулювання зростання обсягів ВВП та зайнятості.

1. Закон Украины “О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг”.

2. Закон Украины “О ценных бумагах и фондовой бирже”.

3. Антонов Н. Г., Пессель М. А. Денежное обращение, кредит и банки. – М.: Финстатинформ, 1995 г.

4. Белоусов Л. Ю. – Деньги икредит: учебное пособие. - Х.: Прапор, 2004. – 296 с.

5. Бункина М. К. Валютный рынок. – М.: АО «ДИС», 1995. – 112с.

6. Бургонов О. В. Международная интеграция - тенденция XXI века / С.-Петерб. гос. ун-т экономики и финансов. Каф. общ. экон. теории. - СПб.: СПбГУЭФ, 1999.

7. Буренин А. Н. Рынок ценных бумаг и производных финансовых инструментов: Учебное пособие. – М. – 1998. – 348с.

8. Демкивский А. В. – Деньги и кредит: учебное пособие – К.: Дакор, 2005. – 528 с.

9. Ершов М. В. Валютно-финансовые механизмы в современном мире. Кризисный опыт конца 90-х. - М.: Экономика, 2000.

10. Ивасив Б. С. – Деньги и кредит: Учебник – Изд.2-ое – Тернополь: Карл-бланш, 2005. – 528 с.

11. Костина Н. И. - Деньги и денежная политика: учебное пособие. – К.: НИОС, 2001. – 224 с.

12. Луцев Б. Л. – Деньги, банки и кредит: в схемах и коментариях: Учебное пособие / под ред. Б. Л. Луцева – Тернополь: Карт-бланш, 2000. – 225 с.

13. Офіційний сайт Держкомстату України - http://www.ukrstat.gov.ua/.

14. Романишин В. О., Уманцев Ю. М. - Центральный банк и денежно-кредитная политика: учебное пособие. - К.: Атика, 2005. – 480 с.

15. Савлук М. И., Мороз А. М. - Деньги и кредить: Учебник. - 3-е изд. / М. И. Савлук, А. М. Мороз - К.: КНЕУ, 2002. – 398 с.

16. Сурен Л. Валютные операции. Основы теории и практика // Перевод с немецкого Любиной С. С. – М.: Дело, 1998. – 175с.

17. Шмырева А. И., Колесников В. И., Климов А. Ю. Международные валютно-кредитные отношения. - С-Пб.: Питер, 2001.

18. Шпайер Б. Мировая финансовая система: время реформ. // Бизнес и банки. – 1999. – январь. (№1-2).