Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по техническим дисциплинам \ Металлургические системы и процессы \ 4116. Дипломний проект Технології холодної прокатки на безперервному стані 1680 ВАТ «Запоріжсталь»

Дипломний проект Технології холодної прокатки на безперервному стані 1680 ВАТ «Запоріжсталь»

« Назад

Код роботи: 4116

Вид роботи: Дипломний проект

Предмет: Металургійні процеси і системи

Тема: Технології холодної прокатки на безперервному стані 1680 ВАТ «Запоріжсталь»

Кількість сторінок: 97

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 2200 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Загальна характеристика цеху

1.2. Сортамент цеху

1.3. Характеристика устаткування

1.4. Опис технологічного процесу

1.5. Аналіз стану обладнання, технології та їх недоліки

1.6. Заходи щодо реконструкції

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНА ЧАСТИНА

2.1. Дослідження впливу діаметра робочих валків безперервного чотирьохклітьового стану 1680 ВАТ «Запоріжсталь» на параметри процесу холодної прокатки

2.2. Розробка технології прокатки та режиму деформації

2.3. Розрахунок параметрів прокатки та режиму деформації

2.4. Визначення продуктивності стану

2.5. Розрахунок технологічного устаткування на міцність та деформацію

2.5.1. Розрахунок валків

2.5.2. Розрахунок станини

2.5.3. Розрахунок пружної деформації робочої кліті

РОЗДІЛ 3. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА

3.1. Характеристика об'єкта проектування і його продукції

3.2. Обґрунтування проектних рішень

3.3. Розрахунок собівартості продукції

3.4. Техніко-економічні показники

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

4.1. Вибір і характеристика будівельного майданчика

4.2. Аналіз шкідливих і небезпечних факторів ЦХП-1

4.2.1. Розрахунок загального штучного освітлення ділянки безперервного стану холодної прокатки 1680

4.2.2. Розрахунок інтенсивності шуму, що проходить через нетіньковану стінку

4.3. Засоби індивідуального захисту

4.4. Забезпеченість цеху засобами санітарії і гігієни

4.5. Пожежна профілактика

4.6. Заходи щодо усунення шкідливих і небезпечних чинників

4.7. Охорона навколишнього середовища

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ

Холоднокатані листи і штаби широко застосовують для виготовлення легких штампувальних і зварених конструкцій в автотракторній, машинобудівній, електротехнічній, консервній і легкій промисловості, приладобудуванні, будівництві й інших галузях господарської діяльності людини. У даний час близько 50 % тонкого плоского сталевого прокату випускається у виді холоднокатаних штаб, листів і стрічок. Аналіз сортаменту сталевого прокату, отриманого у світі за останні 25 років, показує, що обсяг холоднокатаної сталі безупинно збільшується. Поряд зі збільшенням обсягу розширюється сортамент і зросли вимоги, пропоновані до точності геометричних розмірів, якості поверхні і властивостям холоднокатаного прокату [1].

Одночасно з цим особливу актуальність придбали питання економії металу, енергоресурсів, трудових і інших матеріальних витрат (інструмент, технологічного змащення, кислоти, захисного газу і т.д.) при виробництві холоднокатаного прокату. Крім очевидної доцільності, це викликано також значним підвищенням цін на сировину й енергоносії, тенденція до росту яких у найближчі роки збережеться.

Рішення задач, зв'язаних з підвищенням ефективності виробництва, збільшенням випуску, розширенням сортаменту і поліпшенням якості холоднокатаного прокату здійснюється, головним чином, по двох напрямках: удосконалювання діючого устаткування й існуючих технологій, створення нових технологічних процесів і устаткування для їхньої реалізації; застосування систем автоматизованого керування технологічним процесом і його оптимізації [2].

Методом удосконалення технології холодної прокатки на безперервному стані 1680 ВАТ «Запоріжсталь» з метою підвищення її ефективності запропоновано розробка нового виду сортаменту, а саме прокатку штаби 0,7×1300мм зі сталі 09Г2Д, яка використовується для виготовлення зварних конструкційних з’єднань.

Об’єкт розробки – технології холодної прокатки на безперервному стані 1680 ВАТ «Запоріжсталь».

Мета роботи – вдосконалити існуючу технологію прокатки з метою підвищення її ефективності за допомогою розширення сортаменту для отримання нового виду продукції.

Метод дослідження та апаратура – аналітичний розрахунок режимів обтиску, енергосилових параметрів, розрахунок деталей робочої кліті на міцність та деформацію.

Було зроблено розрахунки енергосилових параметрів та режими деформації при холодній прокатці штаб зі сталі 09Г2Д на безперервному стані 1680 ВАТ “Запоріжсталь”.

Результати розрахунків можуть бути застосовані при холодній прокатці штаб 0,7х1300мм зі сталі 09Г2Д на безперервному стані 1680 ВАТ “Запоріжсталь”.

Ключові слова: стан, кліть, валки, діаметр, підкат, обтиск, деформація, енергосилові параметри, момент прокатки, зусилля прокатки, контактний тиск, сталь.

1. Наведено асортимент безперервного стану 1680 ВАТ «Запоріжсталь», характеристика основного устаткування, зроблено опис технологічного процесу виробництва на стані.

2. Обґрунтована методика розрахунку режимів деформації на безперервному стані холодної прокатки 1680 ВАТ «Запоріжсталь». З використанням даної методики розраховані удосконалені режими обтиснень і натягу. Визначені енергосилові, кінематичні та температурні параметри процесу холодної прокатки на реверсивному стані 1680.

3. Проведено дослідження впливу діаметра робочих валків безперервного стану 1680 на параметри процесу холодної прокатки.

4. Розроблено технологію прокатки та режими деформації при виробництві холоднокатаного листового прокату зі сталі 09Г2Д перерізом 0,7х1300 мм на безперервному стані 1680 ВАТ «Запоріжсталь».

5. Виконано розрахунок валків та станини робочої кліті кварто безперервного стану 1680 на міцність. Встановлено, що деталі робочої кліті завантажені в припустимих межах. Розрахована пружна деформація робочої кліті кварто при силі прокатки 14,8 МН, яка склала 3,331 мм. Визначено модуль жорсткості кліті, який склав 4,44 МН/мм.

6. Розраховано годинну продуктивність безперервного стану 1680 ВАТ «Запоріжсталь» при виробництві штаби 0,7х1300 мм зі сталі 09Г2Д.

7. Визначено економічну ефективність проектних рішень по застосуванню нового електродвигуна. В наслідок впровадження нових технологічних режимів буде отримано приріст чистого прибутку у розмірі 504450 грн.

8. Розроблені заходи з охорони праці та техніки безпеки в цеху холодної прокатки. Виконано розрахунок виробничого освітлення та світильників.

1. Василев Я. Д. Инженерные модели и алгоритмы расчета параметров холодной прокатки / Я. Д. Василев. - М.: Металлургия, 1995 – 368 с.

2. Василев Я. Д., Сафьян М. М. Производство полосовой и листовой стали / Я. Д. Василев, М. М. Сафьян. - Киев: Вища школа, 1975 – 192 с.

3. Гарбер Э. А. Станы холодной прокатки (теория, технология, оборудование) / Э. А. Гарбер. – М.: Институт «Черметинформация», Череповец, ЧГУ, 2004. – 416с.

4. Гарбер Э. А., Шадрунова И. А. Эффективность уменьшения диаметра рабочих валков и переноса главного привода на опорные валки станов холодной прокатки // Производство проката / Э. А. Гарбер, И. А. Шадрунова, №4, 2003, С. 9-14.

5. ГОСТ 12.1.003-83. Шум. Общие требования безопасности. М.: Изд-во стандартов, 1983, 10 с. Введен с 1.07.83 г.

6. ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ekan.ru/sites/docs/GOST-12-1-005-88.pdf.

7. ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности М.: Изд-во стандартов, 1976, 5 с. Введен с 1.01.77 г.

8. ГОСТ 12.2.002-75. Процессы производственные. Общие правила безопасности. - М.: Изд-во стандартов 1975, 6 с. Введен с 17.07.75 г.

9. Грудев А. П., Машкин Л. Ф., Ханин М. И. Технология прокатного производства: Учебник для вузов / А. П. Грудев, Л. Ф. Машкин, М. И. Ханин. - М.: Металургия, 1994. - 656 с.

10. ДБН В.2.5-28-2006 Естественное и искусственное освещение. Минстрой Украины // Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ledeco.com.ua/wp-content/uploads/2014/09/ДБН_В25-28-2006.pdf.

11. Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації ДСН 3.3.6.039-99 // Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://dnaop.com/html/1643/doc-ДСН_3.3.6.039-99/.

12. Законодательство Украины об охране труда (в 4х томах). - Киев, 1995. // Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://moepravo.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T269400.html.

13. Инструкция по проектированию и устройству молниезащиты зданий и сооружений (СН 205-77) М.: Стройиздат, 1978, 35 с.

14. Коновалов Ю. В. Справочник прокатчика. Справочное издание в 3-х книгах. Книга 2. Производство холоднокатаных листов и полос / Ю. В. Коновалов. – М.: «Теплотехник», 2008. – 608 с.

15. Конституція України. Вісник Верховної Ради, № 4. 1998 р. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/constitution/konstituciya-ukrayini.

16. Королев А. А. Конструкция и расчет машин и механизмов прокатных станов. Изд. 2-е перераб. и доп / А. А. Королев. - М.: Металлургия, 1985. - 376 с.

17. Машины и агрегаты металлургических заводов. Том 3. Машины и агрегаты для производства и отделки проката. Изд. 2-е перераб. и доп. / А. И. Целиков, П. И. Полухин, В. М. Гребеник и др. - М.: Металлургия, 1988. – 679 с.

18. Методические указания к выполнению расчетной части раздела «Охрана труда» в дипломных проектах. – Л. В. Бабенко, - Днепропетровск: НМетАУ, 2003 - 197 с.

19. НПБ105-95 Общесоюзные нормі технологического проектирования // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/npb/23.pdf.

20. Оптимальная производительность станов холодной прокатки / Г. Л. Химич, А. В. Третьяков, Э. А. Гарбер и др.. – М.: Металлургия, 1970. – 240с.

21. ППБО-136-86 Правила пожарной безопасности для предприятий черной металлургии // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawru.info/dok/1986/04/17/n117800.htm.

22. Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Х.: Изд-во «Форт», 2009. – 709 с. Украины. Киев 2006.

23. Санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ohranatruda.in.ua/pages/5180/.

24. СанПиН 3223-85 Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://document.ua/docs/tdoc6361.php.

25. СНиП 2.01.02-85. Противопожарные нормы. М.: Стройиздат, 1986, 26 с.

26. СНиП 2.09.04-87. Административные и бытовые здания. М.: Стройиздат. - 2000, 15 с.

27. Типовые отраслевые нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.Часть 1,2, М.: Профиздат, 1988 г. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.norm-load.ru/SNiP/Data1/9/9498/.

28. Третьяков А. В. Теория, расчет и исследование станов холодной прокатки / А. В. Третьяков. – М.: Металлургия, 1966. –255 с.

29. Холодная прокатка полос на непрерывном четырехклетевом стане 1680. Технологическая инструкция ТИ 226-П.ХЛ1-02-04. – Запорожье: ОАО «Запорожсталь», 2004. – 72 с.