Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Государственное управление и местное самоуправление \ 6167. Звіт з практики Державне управління та місцеве самоврядування на прикладі Путильської районної державної адміністрації

Звіт з практики Державне управління та місцеве самоврядування на прикладі Путильської районної державної адміністрації

« Назад

Код роботи: 6167

Вид роботи: Звіт з практики

Предмет: Державне управління та місцеве самоврядування

Тема: Державне управління та місцеве самоврядування на прикладі Путильської районної державної адміністрації

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

ОформленняМетодичка

Вступ

РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

1.1. Поняття державного управління на місцевому рівні

1.2. Нормативно-правові акти по врегулюванні діяльності місцевих державних адміністрацій

1.3. Основні завдання та функції місцевих державних адміністрацій

РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ УКРАЇНИ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА, УПРАВЛІНСЬКІ ЗВ'ЯЗКИ

РОЗДІЛ 3. ПУТИЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЯК МІСЦЕВИЙ ОРГАН ВЛАДИ

3.1. Основні положення про Путильську районну державну адміністрацію

3.2. Структура Путильської районної державної адміністрації

РОЗДІЛ 4. РЕФОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ

Висновки

Список використаної літератури

Після вивчення теоретичного курсу, студент має закріпити свої знання на практиці, тому метою проходження практики є удосконалення, розширення теоретичних знань, яких набули студенти під час навчання у вузі, та використання їх на практиці, оволодіння сучасними формами та методами фінансової роботи, формування вмінь та навичок прийняття самостійних рішень, а також відповідальності за власні дії, вміння орієнтуватися в сучасних умовах економічного розвитку України, виховання потреби постійно поновлювати та вдосконалювати свої знання і вміло їх застосовувати в професійній діяльності.

Актуалізація на сучасному етапі дослідження проблематики стану нормативно-правового забезпечення місцевого самоврядування зумовлюється відповідними політичними орієнтирами України. Ці орієнтири об’єктивують необхідність створення системи економічно спроможного та юридично дієздатного місцевого самоврядування. Базовою основою для створення такої системи має стати відповідне законодавче підґрунтя. Зовнішньо-іміджеві характеристики держави у світовій практиці ґрунтуються на трьох основних китах:

- стабільність нормативно-правової бази;

- передбачуваність дій уряду;

- відповідність певної сфери політики міжнародним вимогам, що імплементовані у внутрішнє законодавство.

Базою практики є Путильська районна адміністрація.

Особливості здійснення виконавчої влади місцевими державними адміністраціями визначаються ЗУ «Про місцеві державні адміністрації».

Крім того, Конституція України закріплює ряд базових положень про місцеві державні адміністрації. Так, склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій, які при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, а також підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації співпрацюють із районними і обласними радами, і підзвітні й відповідальні перед ними у частині делегованих повноважень.

Основна функція, яка покладається на місцеві державні адміністрації — забезпечення здійснення виконавчої влади на місцевому рівні. Інші функції та напрями діяльності місцевих державних адміністрацій передбачені в статті 119 Конституції України.

Висновки

Ефективна й результативна діяльність місцевих рад та їх виконавчих комітетів неможлива без чіткої організації їхньої роботи та обов'язкового дотримання вимог службового діловодства. Основними документами, що регламентують ці питання, є: Конституція України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про формування місцевих органів влади і самоврядування», «Про нотаріат», «Про органи реєстрації актів громадянського стану», «Про національний архівний фонд та архівні установи України», Кодекс про шлюб та сім'ю України, Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади. Решту документів подано в списку використаної літератури

Документи, що надходять до ради та її виконавчого комітету від вищих органів, доводяться підвідомчим установам, організаціям та підприємствам різними шляхами, а саме.

– виданням власних розпорядчих документів (рішень, розпоряджень тощо), у яких коротко викладено зміст документа вищого органу відносно завдання, яке стоїть перед радою чи виконавчим комітетом;

– відправленням листа, якщо розпорядчий документ вищого органу не потребує конкретизації радою чи її виконавчим комітетом завдань підвідомчим їм установам, організаціям та підприємствам.

В усіх випадках документи, що видаються на підставі розпорядчих документів вищих органів, повинні мати посилання на них із зазначенням найменування цих документів, дат, їх номерів і заголовків

У місцевих радах та їхніх виконавчих комітетах вироблено механізм складання тексту розпоряджень і рішень. Як правило, такий текст має дві частини: констатуючу та основну. У першій частині наведено обґрунтування або вказано причини виникнення такого рішення, розпорядження, у Другій – викладено конкретні висновки, пропозиції

Констатуюча частина містить коротку характеристику позитивних результатів, досягнутих у відповідній галузі, а також аналіз негативних наслідків та причин їх виникнення. У цій частині узагальнюється і розповсюджується досягнутий успіх, більше уваги приділяється позитивному результатові. Коли ставиться мета – як усунути виявлені недоліки, – то необхідно подати не лише їхню характеристику, а й вказати на виконавців, які допустили ці помилки.

Основна частина документа починається із повного найменування органу, який його випускає. Пункти рішення чи розпорядження повинні містити конкретні заходи для усунення недоліків. У кожному пункті, як правило, названо виконавця. В останньому пункті основної частини документа називаються службові особи, на яких покладається контроль за виконанням рішення чи розпорядження. Цей пункт можна подати так: «Контроль за виконанням покладено на. (посада, прізвище)».

Рішення ради приймають на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради. Під час підведення підсумків голосування до загальної кількості голосів депутатів сільської, селищної ради долучається голос сільського, селищного голови, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради.

Рішення ради приймаються відкритим (у тому числі поіменним) або таємним голосуванням. Таємне голосування на сесії сільської, селищної ради обов'язково проводять під час обрання на посаду та звільненні з посади секретаря ради, а також під час прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень сільського, селищного голови.

Виконавчий комітет сільської, селищної ради в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету, і їх підписує сільський, селищний голова.

Повноваження райдержадміністрації, її структура, призначення посадових осіб, їх права та обов’язки регулюються законом, який поширюється на всі місцеві державні адміністрації — ЗУ «Про місцеві державні адміністрації», а також спеціальним Регламентом, що регулює діяльність конкретної адміністрації. Що стосується відділів, служб, управлінь, та інших структурних одиниць адміністрацій, то їх діяльність врегульована спеціальними положеннями, затверджені розпорядженням голови адміністрації.

Одним із проблемних питань роботи райдержадміністрації, з якими я стикнувся, є законодавча невизначеність та неврегульованість щодо розмежувань повноважень між вищеназваними органами.


Список використаної літератури

1. Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.97 – Нормативні Акти України – версія 7.2 для Windows – Інформтехнологія – К.: 1999.

2. Європейська Хартія Місцевого Самоврядування від 15.10.85 – Нормативні Акти України – версія 7.2 для Windows – Інформтехнологія – К.: 1999.

3. Конституція України від 28.06.96 – Нормативні Акти України – версія 7.2 для Windows – Інформтехнологія – К.: 1999.

4. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід./ Посібник. – А. Ткачук, Р. Агранофф, Т. Браун. – К.: Заповіт, 2010.

5. Теоретичні основи самоврядування. Проф. Д-р Юрій Панейко.- Українська вільна Академія Наук в Німеччині. – Мюнхен, 2009.

6. Оніщук М., Кампо В. Правові засади місцевого самоврядування в Україні. - К.: 2009.

7. Гурбик О. А. Вічові традиції й самоуправління міст середньовічної України. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (Історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції.-Рівне. - 2010.

8. Ковальський М. П. Привілеї («листи») на магдебурзьке право містам України в книгах Руської (Волинської) метрики ХVІ-ХVІІ ст. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність), Тези міжнародної науково-практичної конференції.- Рівне, 2009.

9. Білоус А. О. Органи міського самоврядування на Київщині у XV — першій половині XVII ст. // Актуальні проблеми розвитку міст та міського самоврядування (історія і сучасність). Тези міжнародної науково-практичної конференції.-Рівне, 2010.

10. Харченко Тетяна Олексіївна. “Становлення місцевих органів виконавчої влади та самоврядування в Українській державі (квітень – грудень 1918р.)” // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Харків – 2010.

11. Присташ Лідія Тихонівна. Апарат управління Західною Україною в складі Польщі (1921-1939 рр.) / Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Львів – 2009.

12. Мартинюк Ярослава Миколаївна. Становлення та діяльність органів місцевого самоврядування на Волині (1919–1939 рр.). // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Львів – 2011.

13. Мороз Олексій Юрійович. Представницькі інститути влади в Україні: Історичні традиції та сучасний розвиток. // Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. – Львів – 2011.

14. Проект концепції національної програми. Місцеве самоврядування,— Київ, 2009, №5-6.

15. Колодій А. М., Олійник А. Державне будівництво і місцеве самоврядування: Навч. посіб. — К.: Юрінком Інтер, 2010.

16. Біленчук П. Д., Кравченко В. В., Підмогильний М. В. Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне право). // Навчальний посібник.- К.: Атіка, 2010.

17. Чиркин В. Е. Основы сравнительного государствоведения. - М.: «Артикул». - 2009. - С. 332.

18. Борденюк В. Діалектика співвідношення самоврядування, місцевого самоврядування та державного управління // Право України, 2002., № 12. - С. 118-122.

19. Шаповал В. Сутнісні характеристики місцевого самоврядування // Право України, 2002., № 3. - с. 48.

20. Голосніченко І. Розмежування компетенції між місцевими органами державної виконавчої влади та місцевим самоврядуванням і судове вирішення спорів між ними // Юрид. Весник. - 1996. - №1. - С. 101.

21. Кампо В. Дві системи місцевої влади: взаємодія, а не протистояння // Місцеве самоврядування. -1998. - №1-2. - С.37

22. Нижник Н., Мосов С. Про співвідношення державного управління і виконавчої влади // Вісник УАДУ при Президентові України. – 2000. - № 4. –С. 23.

23. Державне управління: теорія і практика / за загальною ред. Авер’янова В. – К., 1998.

24. Калиновський Б. Державні гарантії і правозахисна роль державних органів щодо здійснення конституційних принципів місцевого самоврядування // Право України., 2002., № 10 - С. 29-33.

25. Борденюк В. Місцеве самоврядування в механізмі держави: конституційно-правовий аспект // Право України, 2003., № 4 – С. 12-18.