Распечатать страницу

Курсова робота Форми держави

« Назад

Код роботи: 5529

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Теорія держави і права

Тема: Форми держави

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Сутність поняття „форма держави”

1.1. Форми державного правління

1.2. Форми державного устрою та державного режиму

Розділ 2. Структура правових норми України

2.1. Державний устрій України

2.2. Конституційні (юридичні) ознаки унітарної держави

2.3. Розмежування компетенції України і АР Крим

Розділ 3. Основні засади української державності

3.1. Проблеми організації державної влади в Україні

3.2. Концепція української державності у вітчизняній політичній думці

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми курсової роботи. Для збагнення такого складного соціального інституту, як держава у вітчизняній теорії держави і права особливе місце виділяється вивченню форми держави.

Для вивчення форми держави, розкриття її ролі в політичних процесах надзвичайно важливого значення набуває підхід до форми як до організації змісту. Поняття “організація” припускає з'ясування своєрідності внутрішніх аспектів форми з погляду принципів об'єднання взаємодіючих елементів цілого в системі, а також зовнішнього вираження цих принципів у діяльності як елементів системи, так і всієї системи в цілому (стосовно інших систем). За допомогою такого підходу в загальній теорії держави і права відкривається можливість не тільки вирішення нових проблем, але що не менш важливо, також і можливість нового підходу до традиційних, “старих“ питань науки. Для розгляду форми держави варто звернути увагу на наступні аспекти.

Форма держави - складне суспільне явище, що містить у собі такі взаємозалежні елементи як форму правління та форму державного устрою.

У різних країнах державні форми мають свої особливості, характерні ознаки, що у міру суспільного розвитку наповняються новим змістом, збагачуючись у взаємозв'язку і взаємодії. Разом з тим форма існуючих держав, особливо сучасних, має загальні ознаки, що дозволяє дати визначення кожному елементу форми держави.

Мета курсової роботи полягає у теоретико – правовому аналізі форми держави та надання основної характеристики елементів форм української державності.

Поставлена мета вирішується розв’язанням наступних завдань:

- надання характеристики формам державного правління;

- дослідити форми державного устрою;

- визначити державний устрій, державний режим України;

- дослідити особливості форм державного правління в Україні;

- охарактеризувати державний режим в Україні;

- висвітлити проблеми організації державної влади в Україні;

- аналіз концепції української державності у вітчизняній політичній думці.

З позиції теорії держави і права об’єктом дослідження курсової роботи виступають форми української держави, а також комплекс суспільних відносин.

Предметом написання роботи виступають науково-теоретичні та методологічні праці вчених в сфері Теорії Держави і Права, правові положення та підзаконні акти, нормативно – правова база.

Методологічну основу курсової роботи складають загально визнані методи наукового пізнання, в першу чергу – формально – логічний, нормативний, порівняльно – правовий, комплекс наукових думок, досліджень різних теорій, думок практиків.

Курсова робота має наступну структуру: вступ, три розділи, які містять сім підрозділів, висновок, використані джерела.

У першому розділі – „Сутність поняття «форма держави»” висвітлюється теоретичні аспекти та коротка характеристика основних складових форм держав.

У другому розділі – „Особливості форм української державності” виражається характеристика української державності та особливості її елементів.

У третьому розділі – „Основні засади української державності” відображаються основні проблеми та концепції української державності.

У висновках узагальнюються результати проведених досліджень.

В результаті проведеного дослідження форми держави та особливостей форм елементів української державності нами було зроблено наступні висновки:

1. Форма державного правління дає можливість усвідомити:

- як створюються вищі органи держави і яка їхня будівля;

- як будуються взаємини між вищими й іншими державними органами;

- як будуються взаємини між верховною державною владою і населенням країни;

- якою мірою організація вищих органів держави дозволяє забезпечувати права і волі громадянина.

По зазначених ознаках форми державного правління поділяються на:

- монархічні (одноособові, спадкоємні);

- республіканські (колегіальні, виборні).

2. Форма державного устрою показує:

а. з яких частин складається внутрішня структура держави;

б. яке правове положення цих частин і які взаємини цих органів;

в. як будуються відносини між центральними і місцевими державними органами;

г. у якій державній формі виражаються інтереси кожної нації, що проживає на цій території.

3. Державний устрій (лад) України включає такі складові:

а. форму держави та її конституційне закріплення;

б. характеристику України як демократичної держави;

в. визначення України як суверенної незалежної держави;

г. конституційне закріплення України як правової держави;

д. характеристику України як соціальної держави.

4. Україна є унітарною державою. Основними ознаками цієї форми державного устрою є:

а. Україна має власну територію, яка є єдиною, неподіль¬ною, недоторканною і цілісною (ст. 2 Конституції);

б. Україна має свої державні кордони, зміна яких, як і зміна території України, без згоди народу України не дозволяється (ч. 3 ст. 3 і ст. 17 Конституції);

в. Україна, як незалежна держава розробляє і приймає свою Конституцію (Преамбула Конституції);

г. Україна має власну систему законодавства, на її терито¬рії забезпечується верховенство права (ст. 8 Конституції);

д. Україна має власні законодавчі, виконавчі і судові органи (ст. 6 Конституції);

е. В Україні існує єдине громадянство (ст. 4 Конституції);

ж. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст. 7 Конституції);

з. державною мовою України є українська мова (ст. 10 Конституції);

и. Україна має власні державні символи (ст. 20 Конституції).

1. Конституція України. - К., 1996.

2. Конституція АР Крим. - К., 1998.

3. Рогожин А. Й. Історія держави і права України. Частина 2. К.: Ін Юре – 1996 р. – 578 с.

4. Тацій В. Й., Грошевий Ю. М. Правові заходи охорони Конституції // Вісн. Академії правових наук України. - 2005. - № 3. - С. 41-42.

5. Загальна теорія держави і права. / За ред. В. В. Копейчинкова, К: Юрінком Інтер-1999 р., - С. 76.

6. Коментар до Конституції України, Iнститут законодавства Верховної Ради України, Київ 1996.

7. Конституційне право України (за редакцією В. Ф. Погорілка), Наукова думка, Київ 1999.

8. Шаповал В. Вищі органи сучасної держави. Порівняльний аналіз. - К., 2004.

9. Тодыка Ю. Н. Основи конституционного строя Украины. Учебное пособие. - Харьков: "Факт", 1999. – 320 с.

10. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник / Ред. В. В. Копейчиков. – К.: Юрінком, 1997. – 320 с.

11. Закон України "Про адміністративно-територіальний устрій України". - 4 грудня 1997 р.

12. Основи конституційного права України. Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В. В. Копєйчикова. – К., 2000.

13. Закон України "Про статус Автономної Республіки Крим". - 28 квітня 1992 р.

14. Коментар до Конституції України: Підруч. Вид. ІІ, доповнене / За ред. В. В. Копєйчикова. – К., 1998.

15. Скакун О. Ф. Теорія держави і права. Підручник. – Харків: Консул, 2001.

16. Конституційне право України / За ред. В. Ф. Погорілка. – К., 2000.

17. Кравченко В. В. Конституційне право України. Навч. посібник. Ч.1. – К., 1998.

18. Кутафіє О. Е. Основи держави і права: Навчальний посібник для поступаючих у вузи. - М.: Юрист, 1999.

19. Правознавство. Навч. посібник. / В. І. Бобир, С. Е. Демський, А. М. Колодій та ін.; За ред. В. В. Копєйчикова. – К., 2001.

20. Конституційне право України: Підручник / за ред. В. Ф. Погорілка. – К.: Наукова думка. – 1999. – С. 164.

21. Кельман М. С. Теорія держави. Навчальний посібник. Тернопіль, 1997. – С. 104.

22. Нерсесянц В. С. Юриспунденция. Введение в курс общей теории права и государства: Для юр. Вузов и фак-тов. – М.: Норма: Инфра – М, 1999. – 282 с.