Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Гражданское право \ 5527. Курсова робота Правова характеристика кредитного договору

Курсова робота Правова характеристика кредитного договору

« Назад

Код роботи: 5527

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Цивільне право

Тема: Правова характеристика кредитного договору

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

1. Загальна характеристика кредитного договору

1.1. Поняття кредитного договору

1.2. Види і типи кредитних договорів

1.3. Суб'єкти кредитного договору

2. Зміст кредитного договору

2.1. Предмет та умови заключення кредитного договору

2.2. Права та обов'язки сторін кредитного договору

Висновок

Список використаних джерел

Кредитні відносини останнім часом одержали широке поширення в нашій країні. Насамперед, це пов'язано з тим, що більшість громадян, а також юридичних осіб можуть вирішити свої проблеми з допомогою кредиту.

Найбільшу значущість мають такі форми кредитних відносин, як: договір банківського кредитування (кредитний договір), договори товарного і комерційного кредитування.

Незважаючи на те, що створена правова база для розвитку, існує ряд проблем в області кредитних відносин. Перша з них виникає на стадії визначення поняття та сутності кредитних відносин. Справа в тому, що досі відсутнє єдине визначення кредиту. Економісти дають свої визначення, спираючись на положення економічної науки, а юристи свої.

Наступна важлива проблема – це високі відсотки за кредитним договором. Насамперед, це пов'язано з тим, що банкам доводиться працювати в умовах високої інфляції. І для того щоб «вистояти» у світі високої конкуренції вони стягують високі відсотки по кредиту. Крім того, проблема високих відсотків криється в нерозвиненості виробництва та сільського господарства в нашій країні. Тому держава повинна підтримувати ці найважливіші сфери народного господарства. Держава повинна зіграти велику роль у розвитку іпотечного житлового кредитування.

Об'єктом дослідження стали суспільні відносини, що виникають у процесі кредитування.

Предметом дослідження є кредитне законодавство України, судово-арбітражна практика, наукова література присвячена досліджуваній тематиці.

Мета систематизувати особливості кредитного договору у національному праві України.

На основі проведеного дослідження, можна зробити наступні висновки
- у кредитного договору є дві ознаки:

1. На стороні кредитора (позикодавця) завжди виступає банк або інша кредитна установа;

2. Кредитний договір носить публічний характер і тому являє двостороннім, тобто породжує зобов'язання як на стороні банк кредитора (видати кредит), так і на стороні позичальника (поверни грошову суму, отриману в якості кредиту, і сплатити кредитору відсотки, належні йому в якості винагороди за надання кредиту).

Об'єктом кредитного договору можуть бути лише грошові кошти.

При розгляді питання про зміст і виконання кредитного договору видається цілком допустимим поділити (звичайно, умовно) єдине договірне зобов'язання на два простих види: зобов'язання на стороні кредитора і зобов'язання на стороні боржника, виходячи з того, на яку з сторін покладено обов'язки, яким протистоять права вимоги контрагента.

Інакше кажучи, кредитний договір є інструментом фінансової підтримки фізичних і юридичних осіб, важливим регулятором позикових відносин між суб'єктами господарювання. Кредитні відносини як різновид позикових відносин охороняються законом і надавати кредит може тільки фінансова установа, яка має відповідну ліцензію.

1. Цивільне право: підручник: у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін.; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького – Х.: Право. – 2011. – Т. 2. – 816 с.

2. Гражданское право: Учебник. В 2 т. / Под ред. Б. М. Гонгало. Т. 2. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Статут, 2017. – 543 с.

3. Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. II: Обязательственное право / Отв. ред. Е. А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. – 1208 c.

4. Заіка Ю. О. Українське цивільне право. Навч. посіб. - К. Істина, 2005. - 312 с.

5. Цивільне право України: навчальний посібник / кол. авторів; за ред. Г. Б. Яновицької, В. О. Кучера. – Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2011. – 468 с.

6. Л. Ю. Грудцына, А. А. Спектор Гражданское право России: Учебник для вузов. - М.: ЗАО Юстицин- форм, 2008. - 560 с.

7. Цивільне право Цкраїни. Підручник. За редакцією О. В. Дзери, Н. С Кузнєцової 2-е видання, доповнене і перероблене. - Київ: ЮрІнком Інтер. - С. 633.

8. Зенин И. А. Гражданское право Российской Федерации: Учебное пособие / Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права. - М., 2003. – 421 с.

9. Роль В. Ф., Сергієнко В. В., Попова С. М. Фінансове право. Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392 с.

10. Богданова А. В. Государственный кредит в Российской Федерации: учебное пособие / под ред. проф. А. А. Ялбулганова. - М.: кафедра финансового права НИУ ВШЭ, 2014. – 114 с.

11. Фінансове право: підручник / за заг. ред. О. М. Бандурки та О. П. Гетманець; Ю. М. Жорнокуй, О. В. Кашкарьова, Т. В. Колесник та інші. – Х.: Екограф, 2015 – 500 с.

12. Фінансове право; підручник / М. П. Кучерявенко, Д. О. Білінський, О. О. Дмитрик та ін.; за ред. д-ра юрид. наук, проф. М. П. Кучерявенка. - X.; Право, 2013. - 400 с.

13. Про банки і банківську діяльність. Закон від 07.12.2000 № 2121-III. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2121-14/page.

14. Господарський кодекс України. Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.

15. Цивільний кодекс України. Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page.

16. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг Верховна Рада України; Закон від 12.07.2001 № 2664-III. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14/page.

17. Про кредитні спілки. Закон від 20.12.2001 № 2908-III. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2908-14.

18. Про страхування. Закон від 07.03.1996 № 85/96-ВР. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80.

19. Лепех Світлана Михайлівна. Кредитний договір: дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. - Л., 2004.

20. Захарова Надежда Николаевна. Кредитный договор: Гражд.-правовые аспекты: Практ. пособие / Н. Н. Захарова. - М.: ИНФРА-М: Норма, 1997. - 156, [3] с.

21. Кредитный договор [Текст]: судебная практика и официальные разъяснения / [сост. Тихомирова Л. В.]. - Москва: Изд. Тихомирова М. Ю., 2013. - 110 с.

22. Кредитный договор: понятие, порядок заключения и исполнения / В. В. Витрянский. - М.: Статут, 2005 (ОАО Яросл. полигр. комб.). – 219 с.

23. Кредитный договор [Текст]: судебная практика и официальные разъяснения / [сост. Тихомирова Л. В.]. - 2-е изд., доп. и перераб. - Москва: Издание г-на Тихомирова М. Ю., 2015. - 142 с.

24. Кресс Вячеслав Викторович. Обязательство по возврату банковского кредита и поручительство как способ обеспечения его исполнения: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.03: Томск, 1999. - 261 c.

25. Кредитный договор: понятие и виды [Текст] / Емельянов Е. П. - Москва: Лаборатория Книги, 2010. - 52 с.

26. Правовий статус учасників лізингової діяльності в Україні: автореф. дис.... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Н. Ф. Ментух; НДІ приват. права і підприємництва, Нац. акад. прав. наук України. - К., 2010. - 19 с.