Распечатать страницу

Курсова робота Фінансова безпека України

« Назад

Код роботи: 5522

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Фінансове право

Тема: Фінансова безпека України

Кількість сторінок: 43

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-правова характеристика фінансової безпеки України

1.1. Поняття та значення фінансової безпеки України

1.2. Історія змін рівня фінансової безпеки України

1.3. Правове регулювання фінансової безпеки України

1.4. Місце фінансової безпеки в системі економічної безпеки держави

Розділ 2. Зміст і тенденції розвитку фінансової безпеки України на сучасному етапі

2.1. Основні складові фінансової безпеки України

2.2. Фактори впливу на стан фінансової безпеки України

2.3. Вплив існуючої практики застосування норм права на стан фінансової безпеки України

2.4. Особливості сучасного стану фінансової безпеки України

Розділ 3. Фінансова безпека України на сучасному етапі: проблеми та шляхи забезпечення

3.1. Проблеми фінансової безпеки України на сучасному етапі

3.1.1. Внутрішні загрози

3.1.2. Зовнішні загрози

3.2. Заходи щодо зміцнення фінансової безпеки України

3.3. Досвід зарубіжних країн з питань забезпечення фінансової безпеки держави

Висновки

Список використаних джерел

Важливість дослідження такого питання як фінансова безпека України на сучасному етапі не викликає жодних сумнівів. Підтвердженням цього може бути світова фінансова криза 2008-2009 років, що стала яскравим прикладом того, як занепад фінансових ринків тягне за собою невідворотні кризові явища в реальному секторі економіки. Саме тому слід ретельно вивчити дане питання та знайти існуючі проблеми і шляхи їх вирішення.

Актуальність теми. Дослідження фінансової безпеки нашої держави на сучасному етапі потребує особливої уваги. Важливість розгляду даного питання можна пояснити виходячи з наступного. Відповідно до ст. 3 Конституції України людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю, проте проаналізувавши структуру статей Особливої частини Кримінального кодексу України, можна побачити що злочини проти життя та здоров’я особи містяться у другому розділі, у свою чергу, перший розділ містить злочини проти основ національної безпеки України.

Національна безпека охоплює такі види безпеки: політична, економічна, державна, соціальна, інформаційна, економічна, гуманітарна, військова тощо. Окремі вчені, у свою чергу, визначають фінансову безпеку як складову економічної безпеки країни. У результаті цього виходить, що поняття «національна безпека» охоплює й фінансову безпеку також, це свідчить про важливість її дослідження на сучасному етапі з метою запобігання злочинів у сфері національної безпеки, а також нормального та ефективного функціонування економічної системи.

Ступінь вивчення проблеми в юридичній літературі. Вивчення проблем фінансової безпеки в Україні фактично розпочалося наприкінці 90-х років ХХ ст. З того часу з’явилося чимало статей, наукових робіт, що присвячені вивченню даного питання. Окремі з яких щодо тієї чи іншої ланки фінансово-кредитної сфери висвітлено в роботах О. Барановського, І. Бінька, Є. Бухвальда, О. Василика, Т. Вахненко, Є. Ведути, А. Гальчинського, В. Гейця, С. Глазьєва, Н. Гловацької, А. Городецького, М. Єрмошенка, Б. Кваснюка, Л. Кистерського, В. Кравченка, Г. Логвиної, І. Лукінова, Ю. Любимцева, В. Мандибури, В. Мартинюка, А. Мороза, В. Мунтіяна, А. Наговіцина, Г. Пастернака - Таранушенко, О. Плотнікова, Г. П’ятаченка, І. Радіонової, А. Ревенка, М. Савлука, К. Самсонова, В. Сенчагова, В. Симоненка, В. Сікори, В. Степаненка, А. Чухна, В. Шлемка та ін. Проте дане питання не є остаточно вивченим і потребує подальшого вдосконалення та дослідження.

Мета і завдання курсової роботи. Встановлення мети є невід’ємною частиною ґрунтовного дослідження будь-якого питання. Адже, це те, заради чого воно проводиться. Мета даної роботи полягає в узагальнені знань про стан фінансової безпеки України на сучасному етапі, а також в можливості застосування цих знань на практиці. Для досягнення цієї мети мають бути поставлені завдання, які мають бути чіткими. У цьому випадку завданнями є:

1) надання теоретико-правової характеристики фінансової безпеки України;

2) дослідження тенденцій розвитку та особливостей сучасного стану фінансової безпеки України;

3) аналіз ступеня досконалості нормативно-правових засобів регламентації та практики їх впливу на фінансову безпеку;

4) вивчення проблем, що пов’язані з фінансовою безпекою;

5) встановлення напрямів вдосконалення проблемних питань фінансової безпеки;

6) дослідження досвіду зарубіжних країн з питань забезпечення фінансової безпеки держави.

Вирішення поставлених завдань дасть змогу використовувати теоретико-правову базу для подальших досліджень, а також для вдосконалення нормативно-правових засобів регламентації даного питання і практики застосування норм, що його регулюють. Суттєвим є з’ясування змісту та тенденцій розвитку фінансової безпеки України з метою виявлення і закріплення позитивних рис та розв’язання негативних. Сфера фінансової безпеки, як і будь-яка інша, потребує постійного вдосконалення. Для цього мають бути встановлені проблемні питання та можливі шляхи їх подолання. Усі ці завдання мають бути вирішені для того, аби громадянам нашої держави була забезпечена повноцінна фінансова безпека.

Об’єкт і предмет курсової роботи. Важливим для написання даної роботи є визначення її об’єкта та предмета, їх співвідношення. Об’єктом, у даному випадку, є суспільні відносини, що склалися у сфері фінансової безпеки. Об’єкт і предмет співвідносяться між собою як загальне і окреме. Предмет міститься в межах об’єкта. Предметом цієї роботи є фінансова безпека України на сучасному етапі.

Літературні та інші джерела. Все дослідження ґрунтується на опрацюванні статей Конституції України, Законів України та підзаконних правових актів, зокрема, Указів Президента, постанов та розпоряджень КМУ, наказів, інструкцій, що приймаються міністерствами та відомствами. Також важливими джерелами інформації є підручники та статті закордонних і вітчизняних вчених, наукові публікації та монографічні видання.

Дослідження теми буде проводитися в курсовій роботі поетапно. Вирішення завдань, що постали перед початком дослідження, зумовили й структуру роботи. У Розділі 1 буде надана теоретико-правова характеристика фінансової безпеки України. У Розділі 2 зазначено її зміст та тенденції розвитку. У Розділі 3 вивчено проблеми, напрями їх вдосконалення та досвід зарубіжних країн з питань забезпечення фінансової безпеки держави.

Ретельне дослідження даного питання є необхідним, адже високий рівень фінансової безпеки має забезпечити стабільне життя громадян України.

Висновки

Досліджено питання фінансової безпеки України на сучасному етапі. Доведено, що належний стан фінансової безпеки забезпечує гарантований захист національних економічних інтересів. Вона забезпечує гармонійний і соціально спрямований розвиток національної економіки, фінансової системи і всієї сукупності фінансових відносин і процесів у державі, а також готовність і здатність фінансових інститутів створювати механізми реалізації та захисту інтересів розвитку національних фінансів.

В процесі виконання роботи було надано теоретико-правову характеристику фінансової безпеки України. Зокрема, визначено її поняття виходячи з різних поглядів науковців, а саме зазначено, що фінансова безпека держави це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, банківської, валютної систем та фінансових ринків, який характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне функціонування національної економічної системи та економічне зростання.

Простежено історію змін рівня фінансової безпеки України, зокрема вплив світових фінансових криз та інших процесів. Виявлено проблеми правового регулювання, а саме його недостатність, тобто відсутність відповідної доктрини та концепції фінансової безпеки. А також було зазначено її місце в системі економічної безпеки держави та важливість її впливу на національну безпеку зокрема.

Згодом, було з’ясовано зміст і тенденції розвитку фінансової безпеки України на сучасному етапі. А саме, охарактеризовані її складові та фактори впливу. До таких складових віднесено бюджетну, валютну, грошово-кредитну, боргову безпеку та безпеку фондового ринку. Фактори впливу, у свою чергу, поділені на позитивні та негативні.

До позитивних віднесено: збільшення обсягів кредитування реального сектору економіки; підвищення гнучкості валютного курсу; активізація на ринку страхових послуг; виваженість боргової політики. А до негативних - збереження високої інфляційної динаміки в країні; збільшення обсягу готівки поза банками у співвідношенні до ВВП; уповільнення темпів нарощування обсягів міжнародних резервів; посилення ризиків ліквідності банківської системи; зміну валютної структури депозитів. Згодом, було встановлено вплив існуючої практики застосування норм права на стан фінансової безпеки України, що свідчить про неефективність застосування чинного законодавства і необхідність термінового його реформування шляхом розроблення спеціальних програм та реформ. Адже якщо немає позитивних результатів, це означає що законодавство є неефективним або ж неефективно застосовується.

У випадку з Україною, то законодавство не містить глобальних реформ та змін, що могли б суттєво покращити рівень фінансової безпеки. Саме тому слід терміново його реформувати та пам’ятати, що повільне удосконалення правової та нормативної бази, невідповідність значної кількості законодавчих актів світовим вимогам і стандартам є однією із загроз національній безпеці держави в економічній сфері. Саме тому цей процес має бути якнайшвидше розвинений. Також було вивчено особливості сучасного стану фінансової безпеки України, що сформувалися під впливом воєнних дій на сході держави та спричинили погіршення її стану.

На останок була проведена робота щодо виявлення проблем, які існують в даній сфері та які були поділені на внутрішні і зовнішні. Внутрішніми є ті загрози, що пов’язані з недолугою фінансово-економічною політикою, прорахунками, зловживаннями та іншими відхиленнями зі сторони органів влади в управлінні фінансовою системою держави. До них відносяться, наприклад, неадекватна фінансово - економічна політика держави, розвал фінансово-кредитної системи і послаблення її стабілізуючих функцій у сфері виконання та формування бюджету, низький рівень соціальної орієнтованості економіки, падіння платоспроможності населення, скорочення використовуваної ресурсної основи у фінансово-кредитній сфері діяльності для виходу з економічної кризи та успішного проведення подальших реформ.

Сутність зовнішніх загроз полягає у тому, що вони виникають за межами нашої держави, тобто внаслідок дій іноземних держав та процесів, що відбуваються між ними.

Такими загрозами фінансової безпеки є інтернаціоналізація та глобалізація світового господарства, порушення національних пріоритетів України в області фінансів через просування іноземними партнерами вигідних їм економічних проектів і фінансових програм, зростання зовнішньої фінансової заборгованості України, посилення її залежності від іноземних кредитів, нерозвиненість ринків капіталу та їх інфраструктури, криза грошової і фінансово - кредитної систем та ін. На основі цих проблем були вироблені заходи щодо їх подолання. Дані заходи поділені по відповідним напрямам, а саме бюджетна система, монетарна політика, валютна політика, фондовий ринок, врегулювання корпоративних відносин, страховий ринок. Не менш важливим для ефективного вирішення існуючих проблем є дослідження міжнародного досвіду, яке має відбуватися у трьох напрямах: роль фіскальних органів у розслідуванні податкових злочинів, забезпечення валютної безпеки держави, інноваційна спрямованість іноземних інвестицій як фактор підвищення рівня фінансової безпеки держави.

Дана робота проводилась з метою узагальнення знань про фінансову безпеку України на сучасному етапі. Отримані знання слід застосовувати з метою її покращення та реформування в майбутньому.

Слід розуміти, що вдосконалення даної сфери має слугувати для поліпшення економічної безпеки загалом, а як результат й національної. Проте важливість полягає не лише в теоретичному дослідженні даного питання, але й в практичному застосуванні цих знань, зокрема, в можливості забезпечення державними органами їх виконання. Однак, одна проблема породжує іншу. Чи спроможні органи державної влади сумлінно застосовувати ці знання та реформувати й забезпечити фінансову безпеку України на сучасному етапі.

У будь-якому випадку відповіддю на це питання є необхідність реформування не лише цієї сфери, але й всього державного апарату, якому вистачить зусиль вирішити всі поставлені проблеми сьогодення.

 

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 р № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст.141.

2. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування: монографія / Л. С. Шевченко, О. А. Гриценко, С. М. Макуха та ін. / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко. - Х.: Право, 2009. - 312 с.

3. Смоквіна Г. А. Фінансова безпека як стратегічна складова економічної безпеки / Г. А. Смоквіна // Вісник Одеського національного університету: зб. наук. праць. – Сер.: Економіка. – Одеса: Вид-во ОНУ. – 2014. – С. 30-36.

4. Майдич І. І. Становлення та розвиток вчення про фінансову безпеку у вітчизняній науці // Вісник Дніпропетровського університету – 2013 - № 4 – с. 178-183.

5. Коваленко О. Ю. Аналіз та оцінка рівня фінансової безпеки України / Коваленко О. Ю. / Економіка. Наукові праці. Том 133. Випуск 120, 2010. – С. 56-61.

6. Колодізєв О. М. Державна система управління фінансовою безпекою України та правові засади її функціонування / О. М. Колодізєв, А. В. Середіна. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/5941/1/10_30_47.pdf.

7. Про Раду національної безпеки і оборони України Закон України від 05.03.1998 р № 183/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 35. – Ст. 237.

8. Про основи національної безпеки України Закон України від 19.06.2003 р № 964-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. - № 39. – Ст. 351.

9. Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року «Про Стратегію національної безпеки України»: указ Президента України від 26.05.2015 р. № 287/2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/287/2015.

10. Про Державний бюджет України на 2016 рік Закон України від 25.12.2015 р № 928-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. - № 5. – Ст. 54.

11. Єрмошенко М. М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: наук. моногр. / Микола Миколайович Єрмошенко, Кіра Сергіївна Горячева. – К.: Національна академія управління, 2010. – 232 с.

12. Живко З. Б. Фінансова безпека країни та суб'єктів господарювання / З. Б. Живко, М. М. Павлів, М. В. Тишко // Ефективна економіка. – 2014. – № 12.

13. Фінанси для фінансистів: підручник. / О. А. Шеремет, І. В. Дем’яненко, К. В. Багацька [та ін.] за заг. ред. Т. А. Говорушко – К.: «Центр учбової літератури», 2013. – 612 с.

14. Стан економічної безпеки України у І півріччі 2014 року: Аналітичний звіт Департаменту макроекономічного прогнозування Відділу економічної безпеки та детінізації економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. – 2015. – 31 с.

15. Комплексна оцінка економічної ситуації в Україні у 2014-2015 рр. (частина 1: Загальна оцінка макроекономічної ситуації) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://iac.org.ua/kompleksna-otsinka-ekonomichnoyi-situatsiyi-v-ukrayini-u-2014-2015-rr-chastina-1-zagalna-otsinka-makroekonomichnoyi-situatsiyi/.

16. Луцик-Дубова Т. О. Основні пріоритети зміцнення фінансової безпеки України / Т. О. Луцик-Дубова // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. - 2012. - вип. 22, ч. ІІ - С. 1-6.

17. Фінансова безпека в системі забезпечення національних інтересів: проблеми та перспективи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-19 квітня 2012 р. – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – 184 с.

18. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р № 2341-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 25-26. - Ст. 131.

19. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави / М. М. Єрмошенко. – К.: 2001. – 350 с.

20. Кравчук Н. Я. Фінансова безпека: Навчально-методичний посібник / Н. Я. Кравчук, О. Я. Колісник, О. Ю. Мелих – Тернопіль: Вектор, 2010. – 277 с.

21. Вашай Ю. В. Шляхи підвищення рівня фінансової безпеки України на сучасному етапі / Ю. В. Вашай // Галицький економічний вісник. - 2012. - №6(39). - С. 137-144.

22. Терехов Є. М. Пріоритетні напрями забезпечення фінансово-економічної безпеки в Україні в умовах глобалізації / Є. М. Терехов // Економіка та держава - 2014. - № 8. - С. 32-36.

23. Ходжаян А. О. Фінансова безпека в системі забезпечення стійкого розвитку економіки / А. О. Ходжаян // Формування ринкових відносин в Україні – 2015 - №4 (167). - С. 3-7.

24. Івашко О. Фінансова безпека України в умовах кризових явищ в економіці / О. Івашко // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. РОЗДІЛ V. Гроші, фінанси та кредит. – 2, 2015. – С. 61-66.

25. Магута Р. М. Безпека у фінансовій сфері та критерії її оцінки / Р. М. Магута // Формування ринкових відносин в Україні – 2014 - № 5 / (156) - С. 29-34.

26. Савицька О. Оцінка та шляхи забезпечення фінансової безпеки України / О. Савицька // Економічний форум. – 2012. - №3. – С. 14.

27. Кавун С. В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади: монографія / С. В. Ковун. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009 - 300 с.

28. Геєць В. М. Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство / В. М. Геєць, М. О. Кизим, Т. С. Клебанова, О. І. Черняк та ін.; За ред. Гейця В. М.: монографія. - Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. - 240 с.

29. Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади): Підручник – К.: НАДУ, 2011. - 730 с.

30. Венцковський Д. Ю. Актуальні виклики фінансовій безпеці України / Д. Ю. Венцковський // Фінанси України. - 2014. - № 3. - С. 37-50.