Распечатать страницу

Курсова робота Об’єкти цивільного права

« Назад

Код роботи: 5521

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Цивільне право

Тема: Об’єкти цивільного права

Кількість сторінок: 46

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1. Загальні положення про об’єкти цивільного права

Розділ 2. Речі як основні об’єкти цивільного права

2.1. Поняття речей та правовий режим їх цивільно-правового обігу

2.2. Юридична характеристика та види речей

2.3. Гроші та валютні цінності як особливий вид речей

Розділ 3. Особливості правового режиму окремих видів об’єктів цивільного права

3.1. Цінні папери: основні властивості та характеристика

3.2. Інтелектуальна власність як об'єкти цивільних прав

3.3. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав

Розділ 4. Особливості захисту майнових прав на речі та специфіка цих засобів стосовно нерухомого майна

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. Радикальні економічні і політичні перетворення в суверенних державах мають на меті побудувати нову модель господарської системи. ЇЇ фундамент складають різноманітні форми власності відповідних суб’єктів, їх рівноправність і змагальність. Надзвичайно важливим елементом нового господарського механізму є ринок, який повинен перетворитися в поєднанні з державним регулюванням в активний інструмент, що сприяв би ефективній діяльності учасників суспільного виробництва. Серед основоположних нормативних актів, які складатимуть основу нової господарської системи, що передбачають нову систему видів і форм власності, яка відображає плюралізм відносин власності.

В основу законодавчих актів, що регулюють товарно-грошові відносини з механізмом вільного ціноутворення при економічній самостійності, рівноправності і конкуренції суб’єктів господарювання, покладено концепції і програми переходу України до ринкової економіки. Законодавчі акти повинні створити рівні правові умови для діяльності товаровиробників незалежно від форм власності, передбачити організаційні форми здійснення ними підприємницької діяльності.

Посилюється роль чіткого визначення і характеристики об’єктів цивільного права в самостійній організації господарської діяльності суб’єктів товарно-грошових відносин. Все це свідчить про зростаючу соціальну цінність цивільного права в правовій державі і визначає місце в системі правових галузей. Сучасне право поділяється на окремі галузі в залежності від критеріїв, покладених в основу їх розмежування, і функціональних особливостей кожної з галузей. До таких критеріїв належать: предмет, метод, правового регулювання і функції даної галузі.

Взаємодія галузей сучасного права забезпечує всебічне правове регулювання суспільних відносин в Українській державі.

Цивільне право як самостійна галузь права також має відповідний предмет, метод цивільно-правового регулювання і функції.

Сучасний політичний та соціально-економічний розвиток України визначається удосконаленням законодавства, яким закріплено правове становище громадян, організацій і їх об’єднань та встановлюються гарантії реалізації і захисту їх прав і свобод, визначених конституцією й іншими законами України. Конституційні норми в яких вони закріплені, виступають основою для деталізації в галузевому законодавстві регулювання всіх аспектів їх дій і для визначення юридичних гарантій їх реалізації, захисту суб’єктивних майнових і особистих немайнових прав, охоронюваних законом інтересів і свобод.

Об'єктом дослідження в роботі є об’єкт цивільних прав, а предметом – поняття об’єкту цивільних прав.

Метою роботи є досягнення глибшого розуміння сутності правочину. Для досягнення мети поставлені наступні завдання:

1) охарактеризувати поняття та загальна характеристика об’єктів цивільних прав;

2) класифікувати речі як об’єкти цивільних прав;

3) охарактеризувати цінні папери;

4) показати дії та послуги у цивільному праві;

5) охарактеризувати нематеріальні блага у цивільному праві.

Філософсько-методологічною основою дослідження є принципи, закони та категорії діалектики. За допомогою історико-правового методу досліджувалось вітчизняне цивільне законодавство, яке стосується об’єкту цивільних прав. Широке застосування у роботі знайшли способи формальної логіки: поняття, визначення, доказ і спростування, судження, аналіз, синтез, аналогія, порівняння, узагальнення тощо. У процесі дослідження також використовувалися, структурно-функціональний, спеціально-правовий та інші методи.

Визначення об'єкта цивільних правовідносин є одним із найбільш дискусійних у теорії цивільного права. Проблемами, пов'язаними з об'єктом цивільних правовідносин, займалися такі вчені, як М.М. Агарков, Є.Р. Бирлінг, О.С. Іоффе, Я.М. Магазинер, Ю.К. Толстой, Р.О. Халфіна та інші, наукові надбання яких і були використані при написанні даної роботи.

Відповідно до мети в роботі поставлені наступні завдання:

- визначити загальне визначення об’єкта цивільного права;

- розглянути класифікацію об’єктів цивільного права;

- дати загальну характеристику окремих видів об’єктів;

- проаналізувати методи та засоби захисту майнових прав.

Курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів основної частини, висновків, списку використаних джерел.

Інформаційною базою роботи є наукові публікації, монографічні видання, підручники та інші джерела.

Цивільне право є найбільш об’ємною галуззю в правовій науці, тому саме в ньому для правильного вирішення певного питання необхідно дати чітку характеристику тому чи іншому об’єкту, класифікувати його за ознаками і призначенням, вказати кількісні і якісні його сторони, що дасть змогу об’єктивно винести рішення.

З викладеного в даній роботі теоретичного матеріалу, який базується на нормативно-правовій базі України, можна зробити слідуючи висновки:

1. Об'єктами цивільних прав є все те, із приводу чого складаються цивільні правовідносини і на що спрямовані цивільні права та цивільні обов'язки їх суб'єктів.

2. У теорії зустрічаються такі поняття, як: «об’єкт цивільного права», «об’єкт цивільно-правових відносин», «об’єкт цивільно-правового регулювання», «об’єкти суб’єктивних цивільних прав».

3. Об'єкти цивільних прав за цільовим призначенням та правовим режимом поділяються на такі види:

- речі, включаючи гроші, валютні цінності та цінні папери;

- інше майно, у тому числі майнові права, дії (роботи) та послуги;

- результати творчої діяльності;

- службова та комерційна таємниця;

- особисті немайнові блага.

4. Речі, залежно від особливостей їх правового режиму, поділяються на такі види:

- засоби виробництва і предмети споживання, вилучені з цивільного обороту; обмежені в обороті або не вилучені з цивільного обороту;

- індивідуально визначені і родові;

- замінні і незамінні;

- споживні і неспоживчі;

- подільні і неподільні;

- головні і приналежності;

- плоди і доходи;

- нерухомі та рухомі речі.

5. Речі є основним видом об'єктів цивільних прав. З погляду цивільного права, до них належать засоби виробництва, предмети споживання, предмети природи як у натуральному стані, так і створені людською працею, оскільки вони можуть служити для задоволення потреб людини. Речі, не придатні для такого задоволення, не можуть бути об'єктами права. Не можуть ними бути і речі, якими людина взагалі не володіє (наприклад, планети, невідкриті елементи природи тощо). Отже, під речами у цивільному праві мають на увазі всі предмети матеріального світу, які можуть задовольняти певні потреби людини і бути в її володінні.

6. Одним з видів матеріальних об'єктів цивільних правовідносин, що нині широко застосовуються як в господарському обороті в межах України, так і в сфері зовнішньоекономічної діяльності, є цінні папери. Маючи певну вартість, вони можуть бути використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів і кредитів. Цінні папери — це грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів, іншим особам.

Таким чином, поняття об’єкта цивільного права є досить дискусійним у цивілістиці. Науковий інтерес до цього питання не вщухає і дотепер. Це зумовлено логічною необхідністю здійснювати позитивний вплив на певні об’єкти можливо за умови проінформованості щодо того, на що саме здійснюється вплив. Тобто, для адекватного правового регулювання слід чітко знати, що саме є об’єктом регулювання і які його властивості та характеристики.

1. Конституція України: Закон України від 28 червня 1996 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/.

3. Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/.

4. Цивільний кодекс України від 06 січня 2003 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/.

5. Закон України «Про авторське право і суміжні права» від 23 грудня 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/.

6. Закон України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» від 08 лютого 1995 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/.

7. Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі" від 15 грудня 1993 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/.

8. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18 червня 1991 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ligazakon.ua/.

9. Цивільне право України / За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. – К.: Юрінком Інтер, 2009.

10. Цивільне право України: Навчальний посібник / За заг. ред. І. A. Бірюкова, Ю. О. Заіки. - К.: Істина, 2010. - 224 с.

11. Цивільне право України: Підручник / Є. О. Харитонов, Н. О. Саніахметова. - К.: Істина, 2007. - 776 с.

12. Цивільне право України, Академічний курс, том 1, під заг. ред. проф. Я. М. Шевченко, Київ, 2011. - C. 227-243.

13. Цивільне право України, за ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової, Київ, 2007. - C. 171-181.

14. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - Т. 1. Загальна частина. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2012. - 520 с.

15. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. / О. В. Дзера (кер. авт. кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. - 2-е вид., допов. і перероб. - К.: Юрінком Інтер, 2006. - Кн. 1. – 736 с.

16. Цивільне право: навч. посібник для студентів юридичних вузів та факультетів. А. О. Підопригора, Д. В. Боборова та ін. - К.: Вентурі., 2007р. – 544 с.

17. Цивільний кодекс України: Коментар / За заг. ред. Є. О. Харитонова, О. М. Калітенко. - Одеса: Юридична література, 2009. - 1112 с.

18. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар: У 2 ч. / За заг. ред. Я. М. Шевченко. - К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. - Ч. 1. - 692 с.