Распечатать страницу

Курсова робота Державне управління у сфері юстиції

« Назад

Код роботи: 5515

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Державне управління

Тема: Державне управління у сфері юстиції

Кількість сторінок: 31

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Організаційно-правові засади управління юстицією

Розділ 2. Функції Міністерства юстиції України

2.1. Основні функції інших органів юстиції

2.2. Розподіл завдань і функцій органів юстиції під час здійснення державної реєстрації нормативно-правових актів

Розділ 3. Органи юстиції та адвокатура

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми. Запровадження в Україні демократичних принципів управління державою, розвиток теорії розподілу державної влади за функціями і напрямками діяльності і, у зв’язку з чим, виникнення системи «стримувань і противаг», призвело до створення нових самостійних спеціалізованих органів, здійснюючих державне управління у певній сфері (галузі) суспільних відносин, діяльність яких регулюється спеціальними законами. До таких органів відноситься державне управління у сфері юстиції.

Практика діяльності Міністерства юстиції України викликає необхідність теоретичного узагальнення існуючих управлінських відносин у сфері формування суддівського корпусу, дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів, виявлення і наукової оцінки прогресивних форм та методів управлінської діяльності в цій сфері, втілення принципу наукової організації формування суддівського корпусу, службових осіб і працівників Вищої ради юстиції, запровадження відповідних правових засобів їх практичної реалізації, а також дослідження процесу утворення органів формуючих суддівський і прокурорський корпус.

Мета та завдання дослідження. Мета дослідження полягає у встановленні основ функціонування та правового регулювання діяльності Міністерства юстиції, її структури, організаційної і правової діяльності, а також у зв’язку з цим чинної системи державного управління в сфері формування високопрофесійного суддівського корпусу, дисциплінарної відповідальності суддів і прокурорів, а також дослідження, вироблення пропозицій щодо оптимізації, удосконалення правового регулювання функціонування Вищої ради юстиції та вказаної системи державного управління в умовах побудови в Україні демократичної правової держави, подальшої глобалізації та інформатизації українського суспільства.

Об’єктом дослідження є правові відносини в сфері державного управління, а також організаційно-правові відносини всередині апарату Вищої ради юстиції як державного органу.

Предметом дослідження виступають адміністративно-правові засади діяльності Вищої ради юстиції у сфері державного управління, а також виявлення шляхів та способів удосконалення діяльності Вищої ради юстиції та її правового регулювання.

Система органів юстиції включає: Міністерство юстиції України; Головне управління юстиції Міністерства юстиції в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське та Севастопольське міські управління юстиції: районні, районні у містах управління юстиції; міські (міст обласного значення) управління юстиції.

Впровадження політичної, правової та економічної реформ зумовили необхідність кардинальних змін пріоритетів у діяльності Мін'юсту, значного розширення його повноважень, покладення на нього нових функцій, що відповідно привело до суттєвих структурних перетворень і змін у центральному апараті.

Керівництво органами юстиції здійснює Міністерство юстиції України. До складу Міністерства юстиції України входять обласні, районні та міські управління юстиції; районні та міські відділи державної виконавчої служби, районні та міські відділи реєстрації актів цивільного стану.

Функції органів юстиції полягають у здійсненні діяльності з юридичної допомоги та з виконання рішень (вироків), постанов судових органів.

Органи юстиції мають великий вплив на адвокатську діяльність та відіграють важливу роль у вирішенні їхнього функціонування.

1. Адміністративне право України: Підручник / Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, О. В. Дьяченко та ін.; За ред. Ю. П. Битяка. – К.: Юрінком Інтер, 2007. - 544 с.

2. Бандурка А. М., Бессмертный А. К. и др. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник / Под ред.проф. А. М. Бандурки. – Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 426 с.

3. Берлач А. І. Адміністративне право України: Навч. посіб. для дист. навч. – К.: Університет “Україна”, 2005. – 472 с.

4. Гуценко К. Ф., Ковалев М. А. Правоохранительные органы. Учебник для юридических вузов и факультетов. Издание 5-е, переработанное и дополненное / Под ред. К. Ф. Гуценко. – М.: Издательство "Зерцало", 2000. – 347 с.

5. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5076-17.

6. Закон України «Про державну виконавчу службу» Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/202/98-%D0%B2%D1%80.

7. Закон України "Про Вищу раду юстиції України". Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z980022.html.

8. Закон України "Про правові засади цивільного захисту" Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1859-15.

9. Закон України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3781-12.

10. Закон України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України». Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/228-2014-%D0%BF.

11. Закон України «Про нотаріат» Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3425-12.

12. Закон України «Про органи реєстрації актів громадянського стану» Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3807-12.

13. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2453-17.

14. Конституція України. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

15. Маляренко В. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України". - Київ.- Юрінком Інтер. - 2004. - 431 с.

16. Мельник М. І., Хавронюк М. І. Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2002. – 315 с.

17. Міністерство юстиції України. Режим доступу: https://minjust.gov.ua/ua.

18. Молдован В. В. Правоохоронні органи: опорні конспекти. – К., 1998. – 298 с.

19. Організація судових та правоохоронних органів. Навч. посібник для студентів юрид. спеціальностей вищих навч. закладів освіти / І. Є Марочкін, В. В. Афанасьєв, В. С. Бабкова та ін., За ред. І. Є Марочкіна, Н. В. Сібільової, О. М. Толочка. – Харків: Право, 2000. – 385 с.

20. Розпорядження Президента України "Про положення про Міністерство юстиції України" Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/395/2011.

21. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України: Навч. посіб. / В. С. Ковальський, В. Т. Білоус, С. Е. Демський та ін. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 436 с.