Распечатать страницу

Курсова робота Міжнародне усиновлення

« Назад

Код роботи: 5509

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Цивільне право

Тема: Міжнародне усиновлення

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Поняття міжнародного усиновлення

2. Конвенційне регулювання

3. Усиновлення дітей громадян України іноземцями за законодавством України

4. Правоприпиняючі та правовстановлюючі наслідки усиновлення

Висновок

Список використаної літератури

Захист прав дітей, а саме найвразливішої категорії - дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – одне з найголовніших завдань держави.

Число сиріт в Україні з кожним роком збільшується, і тим самим посилює обов’язок держави сприяти їхньому влаштуванню в нові сім’ї.

На сьогоднішній день, усиновлення є поширеним явищем в усіх державах. Міжнародне співтовариство визнало, що це явище призводить до серйозних гуманітарних та юридичних проблем, а відсутність національних та міжнародних правових інструментів викликало потребу в багатосторонньому підході до проблеми.

Питання міжнародного усиновлення досить повно регулюється національними правовими актами. Проте, щодо міжнародно-правових основ – в науці точиться дискусія з приводу одного з найважливіших документів, що регулює дану сферу – Гаазької Конвенції про захист дітей та співробітництво з міждержавного усиновлення.

Інститут міжнародного усиновлення існує порівняно давно, має потужну правову основу, але розвиток сучасних сімейних відносин породжує виникнення складних і питань.

Стосовно міжнародного усиновлення в Україні, то ця тема є досить дискусійною, має багато як прихильників, так і противників. Процес міжнародного усиновлення дуже важкий і має ряд особливостей, що стосується як законодавства України, так і зарубіжного законодавства.

Безумовно усиновлення є позитивним явищем, бо кожна дитина має право на родину. І якщо цю родину не можуть забезпечити громадяни України, то на допомогу приходять іноземні батьки.

В якості позитивної риси усиновлення можна назвати можливість дитини зростати в сімейному середовищі, що є необхідним для його повноцінного розвитку та набуття майнових прав нарівні з біологічними дітьми.

Інститут міжнародного усиновлення значно збільшує шанси сиріт старшої вікової групи та тяжкохворих дітей на втілення мрії про виховання в родині, бо як свідчить сумна статистика, громадяни України більш охоче всиновлюють маленьких та здорових дітей. В середньому за рік громадянами України усиновлюється одна хвора дитина, коли іноземцями – приблизно в сорок разів більше.

Втім, окрім позитивних, можна виділити і негативні аспекти міжнародного усиновлення. А саме: зміна мовного та культурного оточення, необхідність пристосування до нових умов життя, потреба адаптації до «чужого» суспільства.

Серед правових недоліків можна назвати відсутність нормативного врегулювання чіткого механізму здійснення нагляду за долею усиновлених дітей за кордоном, відсутність правових процедур повернення усиновлених іноземцями дітей в Україні в разі грубого порушення їх прав після усиновлення та набуття громадянства іншої країни.

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30.

2. Про міжнародне приватне право: Закон України № 2709-ІV від 23. 06. 2005р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. – №32. – С. 422.

3. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2002. – № 21-22. – С. 135.

4. Конвенція про права дитини від 20 лист.89 р. // Право України. – 1993. – № 5-6. – С. 58

5. Європейська конвенція про усиновлення дітей від 27 лист. 2008р. // Офіційний вісник України від 16.09.2011 р., №69.

6. Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення, схвалена Гаазькою конференцією з міжнародного приватного права 29 трав. 1993 р. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_365/page.

7. Про охорону дитинства: Закон України, 26 квітня 2001 року // Голос України. - 2001. - 6 червня, №98.

8. Закон України «Про внесення змін до Сімейного кодексу України щодо особливостей усиновлення окремих категорій дітей // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - N 45. - с. 490.

9. Закон України «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)» // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - N 35. - с. 346.

10. Погорецька Н. В. Міжнародне усиновлення: проблемні питання / Н. В. Погорецька //. Форум права. – 2011. – № 3. – с. 612-617.

11. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. - Х.: Право, 2011. - 320 с.

12. Деркаченко Ю. В. Міжнародне усиновлення: визначення поняття та актуальні питання правового регулювання / Ю. В. Деркаченко // Універсальні наукові записки. – 2006. - № 1(17). – с. 108-112.

13. Сніжко М. Б. Принципи та положення Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої) / М. Б. Сніжко. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/0/34812.

14. Кирдеева И. С. Региональная унификация в области международного усыновления / И. С. Кирдеева // Международные отношения: история, теория, практика: сб. материалов II науч.-практ. конф. молодых ученых фак. междунар. отношений (с. 126-130), Минск, 2 апр. 2012 г.

15. Летова Н. В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. М., 2006. - 248 с.

16. Жарова О. В. Правовое значение ратификации Гаагской конвенции о защите детей и сотрудничестве в области иностранного усыновления для РФ // Эффективность законодательства в современных социально-экономических условиях: Материалы X Международной научно-практической конференции. Москва, 15 апреля 2010 г. - М.: РГГУ, 2010. - С. 194-202.

17. Турченко О. Г., Григоренко Д. B. Колізійні питання міжнародного усиновлення // Вісник Донецького національного університету. – Серія: Економіка і право. – Вип. 1. – 2010. – С. 340. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VDU_ekon/2010_1/vdu1-2010/340.pdf.

18. Тавлуй О. В. Інститут міжнародного усиновлення та основні характеристики незаконної посередницької діяльності при усиновленні (у рамках конвенції про захист дітей і співробітництво в галузі міждержавного усиновлення) / Тавлуй О. В. - С. 293-296.

19. Зимина И. А. Признание и правовые последствия международного усыновления / И. А. Зимина // Юстиция Беларуси. - 2010. - №6. - С. 34-38.

20. Малюженец И. А. Правовые последствия усыновления // Юстиция Беларуси. – 2003. - №1. – с. 66-68.

21. Деякі питання класифікації юридичних фактів [Електронний ресурс] / Є. О. Харитонов // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 42. - С. 73-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/apdp_2008_42_13.pdf.

22. Крашенинников П. В. (ред.), Седугин П. И. (ред.) Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. - 2-е изд, перераб. и доп. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА М), 2001. - 480 с.

23. Ануфриева Л. П. Курс международного частого права. – М.:БЕК, 2000. – Том 3.