Распечатать страницу

Курсова робота Міжнародне приватне право

« Назад

Код роботи: 5507

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Міжнародне право

Тема: Міжнародне приватне право

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

1. Поняття трансграничних (міжнародних) приватноправових відносин

2. Предмет та метод міжнародного приватного права

3. Співвідношення міжнародного приватного права з міжнародним публічним правом та іншими галузями права

4. Основні доктрини щодо системної приналежності міжнародного приватного права: міжнародно-правова, цивілістична, комплексна та ін.

Висновок

Список використаної літератури

З огляду на даний вислів, міжнародне приватне право, безумовно, відіграє вагому роль в системі права будь-якої держави. Дана галузь права призначена для регулювання міжнародного спілкування.

Процес глобалізації проявляється в усіх сферах життя: економіці, політиці, культурі та інших. На підґрунті сучасного розвитку відносин суб’єктів різних держав виникає об’єктивна необхідність правового регулювання цих відносин.

Україна все більше інтегрується у світове співтовариство і її громадяни та організації все частіше вступають в різні правовідносини, ускладнені іноземним елементом.

Знання та вміння використовувати як норми міжнародного права, так і норми вітчизняного права при вирішенні різних питань, що виникають в таких відносинах, підвищує ефективність правового регулювання трансграничних приватноправових відносин.

Міжнародне приватне право є складною і багатогранною галуззю права, наукою та навчальною дисципліною.

Значення міжнародного приватного права на сучасному етапі розвитку людства важко переоцінити. У зв’язку з виникненням нових та складних аспектів приватноправових відносин, міжнародне приватне право повинно мати динамічний характер.

Не дивлячись на вислови деяких авторів, не викликає сумніву той факт, що міжнародне приватне право є самостійною, сформованою галуззю права, зі своїм предметом, методом правового регулювання, в яких і проявляється її особливість.

До цих пір немає єдиної думки з приводу предмета і методу міжнародного приватного права, також ведуться дискусії з приводу того, чи є міжнародне приватне право самостійною галуззю права чи комплексною, та досі немає єдиної думки з приводу, чи є міжнародне приватне право комплексної правовою системою або складовою частиною національної правової системи.

Специфіка міжнародного приватного права полягає в тому, що при збереженні відмінності в правових системах держав саме міжнародне приватне право за допомогою колізійних норм покликане визначити, право якої держави підлягає застосуванню у відповідних випадках. Матеріально-правовий метод дозволяє вирішувати справу по суті.

Міжнародне приватне право покликане регулювати приватноправові відносини з іноземним елементом, специфіка яких проявляється в їх зв'язку з правом двох і більше держав.

З метою покращення якості правового регулювання необхідно вдосконалювати і розвивати міжнародне приватне право, пристосовувати до змін, які виникають об’єктивно, у зв’язку з процесами глобалізації та інтеграції.

На сьогодні, міжнародне приватне право є невід’ємною частиною національного права багатьох країн світу.

1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30.

2. Про міжнародне приватне право: Закон України № 2709-ІV від 23. 06. 2005р. // Відомості Верховної Ради. – 2006. – №32. – С. 422.

3. Гаагские конференции о кодификации международного частного права. Т. 1: Кодификация международного частного права. Т. 2: Кодификация международного брачного права. Т. 1-2 / Мандельштам А. Н. - С.-Пб.: Тип А. Бенке, 1900. - 851 с.

4. Международное частное право: Учебник / Г. К. Дмитриева. - 3-е издание, - перераб. и доп. - М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2004. - 688 с.

5. Міжнародне приватне право // Навчальний посібник // За загальною редакцією професора В. М. Гайворонського, професора В. П. Жушмана // Київ. Юрінком Інтер, 2007.

6. Міжнародне приватне право: підруч. для студ. юрид. вищ. навч. закл. / за ред. проф. В. П. Жушмана та доц. І. А. Шуміло. - Х.: Право, 2011. - 320 с.

7. Міжнародне приватне право: Навч. пос. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 316 с.

8. Бирюков П. Н. Международное право. Учебное пособие. - М.: Юристъ. 1998. - 263 c.

9. Ануфриева Л. П. Международное частное право. В 3 т. Том 1. Общая часть: учебник. – М.: Издательство БЕК, 2002. – 288 с.

10. М. М. Богуславский. Международное частное право. Учебник. 5-е изд. перераб. доп. - 2005 год. - 300 с.

11. Кудашкин В. В. Международные частные отношения – системные явления реальной действительности.

12. В. В. Кудашкин // Журнал российского права. - 2004. - № 5. - С. 75-85.

13. Покора І. Є. Співвідношення та взаємодія матеріально-правового та колізійного методів регулювання в міжнародному приватному праві // І. Є. Покора // Актуальні проблеми держави і права. – 2012. – №68. – с. 432-438.

14. Белькова Е. Г. К вопросу о месте международного частного права в системе права // Е. Г. Белькова // Академический юридический журнал. – 2003 г. – №3(13).

15. Колобов Р. Ю. Категории "метод правового регулирования" и "правовой режим" в международном частном праве // Колобов Р. Ю. // Сибирский Юридический Вестник. - 2004. - № 4.

16. Т. А. Гречка. Правова природа міжнародного приватного права і його місце в правовій системі України // А. Т. Гречка // Держава і право. – 2011 - №52. – с. 322-327.

17. Каменецкая М. С. Международное частное право: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2007. – 306 с.

18. Кузьменко А. М. Проблеми теоретичного визначення сучасного суб’єкта міжнародного приватного права // А. М. Кузьменко // Юстиніан. – 2008. – с. 23-51.

19. Теорія держави і права. Скакун О. Ф. Глави 1-17. Підручник / Пер. з рос. - Харків: Консум, 2001. - 656 с.

20. Юлдашев О. Х. Міжнародне приватне право: Теоретичні та прикладні аспекти. - К.: МАУП, 2004. - 576 с.

21. Дахно І. І. – Міжнародне приватне право – Навчальний посібник. К.: МАУП, 2004 р. – 310 с.

22. Богуславский М. М. Международное частное право: учебник. - 5-е изд., перераб. и доп., с изм. - М.: Юристь, 2006. - 606 с.

23. Зепалов А. В. «Проблема метода» МЧП // Международное публичное и частное право. - 2005. - № 3.