Распечатать страницу

Лекція №10, Провадження в касаційному порядку

« Назад

Код роботи: 5481

Вид роботи: Лекція

Предмет: Цивільне право

Тема: №10, Провадження в касаційному порядку

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2010

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Завдання і значення касаційного провадження

2. Право та процесуальний порядок касаційного оскарження рішень та ухвал

3. Строки і процесуальний порядок касаційного оскарження судових рішень та ухвал

4. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції, їх зміст

Рекомендовані джерела

Отже, гарантією дотримання судами норм матеріального та процесуального права є касаційний перегляд справи. У касаційному порядку переглядаються рішення та ухвали, що набрали законної сили. Право на звернення до суду мають особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, але суд вирішив питання про їх права та обов’язки. Повноваження, які надані суду касаційної інстанції, дозволяють їм переглядати справи лише з питання права. Суд касаційної інстанції не розглядає справу по суті.

Рішення суду касаційної інстанції набирає законної сили негайно і не підлягає оскарженню. Таке рішення може бути переглянуте у зв’язку з нововиявленими обставинами, а також Верховним Судом України за наявності виняткових обставин.

1. Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 року.

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року. Конвенцію ратифіковано Законом № 475/97-ВР від 17.07.97.

3. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року.

4. М. Й. Штефан Цивільне процесуальне право України. Академічний курс. – К. – 2005.

5. Л. Є. Гузь Підстави для скасування судових рішень (ухвал) та способи запобігання їх виникнення при розгляді цивільних справ у судах (теорія і судова практика). – Х. – 2006 р.

6. Ємельянова І. Апеляційний і касаційний перегляд судових рішень в цивільному судочинстві: теоретичні та практичні аспекти // Право України. – 2004. – №2.

7. Бородін М. Перегляд судових рішень у касаційному порядку // Право України. – 2006. – №7. – С. 72-76.

8. Ярема А. Г., Давиденко Г. І. Новели цивільного судочинства // Вісник Верховного Суду України. – 2007. – №5. – С. 22-34.

9. С. Фурса, Є. Фурса, С. Щербак Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар: У двох томах. – К.: Видавець Фурса С. Я.: КНТ, 2006 р.

10. Цивільне процесуальне право України: Підручник / Бичкова С. С., Бірюков І. А., Бобрик В. І., та ін.; За заг. ред. С. С. Бичкової. – К.: Атіка, 2009.

11. Луспеник Д. Д. Межі розгляду цивільної справи судом касаційної інстанції: деякі спірні питання / Вісник Верховного Суду України. – 2010. - № 10. – С. 27-33.

1. Завдання і значення касаційного провадження

Виконання судами завдань цивільного судочинства повністю залежить від ухвалення ними у справах законних та обґрунтованих рішень. Досягнення таких наслідків забезпечується чисельними процесуальними гарантіями: принципами судочинства, обов’язковістю підготовки справи до судового розгляду, участю в справі прокурора, державних органів, можливістю апеляційного оскарження рішення.

Але дія цих гарантій не завжди виключає можливість набрання законної сили помилковими необ’єктивними рішеннями. Іноді апеляційна інстанція не виправляє, а поглиблює помилку, допущену судом першої інстанції або залишає у силі незаконне чи необґрунтоване рішення. А принцип законності зумовлює необхідність скасування таких актів.

Для повної гарантії охорони прав учасників процесу законодавство встановлює можливість перегляду у касаційному порядку рішень, які набрали законної сили.

ЗАВДАННЯ СУДУ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ:

- перевірка правильності застосування норм матеріального та процесуального права;

- спрямування судової практики;

- забезпечення додержання судами норм права, однакового та правильного застосування законодавства.

Перегляд рішень у касаційному порядку суттєво відрізняється від апеляційного перегляду, а також від перегляду рішень за нововиявленими обставинами.

Особливості касаційного суду

- судом касаційної інстанції є Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

- перегляд справ у касаційному порядку є виключним засобом виправлення помилок нижчестоящих судів;

- предметом перегляду є рішення та ухвали, які набрали законної сили;

- перегляду підлягають рішення, які оскаржувалися в апеляційному порядку, а також рішення і ухвали апеляційного суду;

- процесуальне законодавство обмежує підстави касаційного оскарження: рішення переглядається тільки з питань права (матеріального та процесуального);

- за результатами розгляду справи суд касаційної інстанції може направити справу на новий розгляд до суду першої чи апеляційної інстанції або вирішити її по суті.

Касаційне провадження – це стадія цивільного процесу, що включає в себе сукупність процесуальних дій суду та інших учасників цивільного процесу, спрямованих на перевірку законності судових рішень, які набрали законної сили, з підстав неправильного застосування судами норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Інститут касаційного перегляду судових рішень у його сучасному вигляді у судочинство введений Законом України від 21.06.2001 р. «Про внесення змін до Цивільного процесуального кодексу України». Подальше реформування і розвиток касаційне провадження отримало у новому ЦПК України від 18 березня 2004 року.


2. Право та процесуальний порядок касаційного оскарження рішень та ухвал

Суб’єкти оскарження

- сторони у справах позовного провадження, у тому числі, кожен із співучасників;

- заявники та заінтересовані особи у справах окремого провадження,

- заявники та боржники у справах наказного провадження,

- треті особи як із самостійними вимогами, так і без самостійних вимог;

- законні представники (батьки, опікуни, піклувальники) без будь-яких обмежень і додаткових повноважень.

- договірні представники (за наявності відповідних повноважень),

- органи чи особи, яким законом надано право виступати в інтересах іншої особи, незалежно від форми участі цих суб’єктів у процесі;

- особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права, свободи чи обов’язки.

Об’єкти оскарження:

- рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку;

- ухвали суду першої інстанції, які оскаржувалися окремо від рішення в апеляційному порядку;

- ухвали і рішення апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду;

- ухвали суду апеляційної інстанції, які перешкоджають подальшому провадженню у справі (напр., відмова у відкритті провадження у справі, закриття провадження у справі).

Підстави оскарження:

- неправильне застосування судом норм матеріального права

- порушення норм процесуального права.

3. Строки і процесуальний порядок касаційного оскарження судових рішень та ухвал

Строки касаційного оскарження

Касаційна скарга може бути подана протягом двадцяти днів з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

Наслідки пропущення строку

- У разі пропущення встановленого строку з причин, визнаних поважними, суддя касаційної інстанції за заявою особи, яка подала скаргу, може поновити цей строк.

- Касаційна скарга, подана після закінчення строку на касаційне оскарження, повертається особі, яка її подала, якщо вона не порушує питання про поновлення цього строку, а також коли у поновленні строку відмовлено.

- Питання про поновлення строку на касаційне оскарження і про повернення касаційної скарги вирішується суддею-доповідачем, про що постановляється відповідна ухвала.

Касаційна скарга

Касаційна скарга подається у письмовій формі

Зміст касаційної скарги

Вступна частина

- найменування суду, до якого подається скарга;

- особа, яка подає скаргу, її місце проживання чи місце знаходження;

- ім’я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання чи місце знаходження.

Описова частина

- рішення, ухвала, що оскаржується, та межі оскарження;

Мотивувальна частина

- обґрунтування касаційної скарги: в чому полягає неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які свідчить про те, що рішення чи ухвала постановлені внаслідок цього порушення;

Прохальна частина

- клопотання особи, яка подає скаргу;

- перелік письмових матеріалів, що додаються до скарги.

Касаційна скарга підписується особою, яка подає скаргу, або її представником. До касаційної скарги, поданої представником, має бути додана довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника.

До касаційної скарги, додаються:

- копії касаційної скарги з додатковими матеріалами у кількості примірників відповідно до числа осіб, які беруть участь у справі,

- копії оскаржуваних рішень (ухвал) судів першої чи апеляційної інстанцій.

Порядок касаційного провадження

Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу, який перевіряє її відповідність вимогам закону.

У разі надходження касаційної скарги, не оформленої відповідно до вимог ЦПК або у разі несплати суми судового збору чи несплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи скарга залишається без руху, про що суддею-доповідачем постановляється відповідна ухвала.

ВІДКРИТТЯ КАСАЦІЙНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Суддя-доповідач протягом трьох днів вирішує питання про відкриття касаційного провадження, про що постановляє відповідну ухвалу.

Після постановлення ухвали суддя-доповідач:

- витребовує справу;

- надсилає копії касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі;

- встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу;

- за наявності клопотання особи, яка подала касаційну скаргу, суддя-доповідач у разі необхідності вирішує питання про зупинення виконання рішення (ухвали) суду.

Підстави відмови у відкритті касаційного провадження у справі:

- справа не підлягає касаційному розгляду у порядку цивільного судочинства;

- справа не переглядалася в апеляційному порядку;

- є ухвала про закриття касаційного провадження у зв’язку з відмовою цієї особи від касаційної скарги на це саме рішення чи ухвалу;

- є ухвала про відхилення касаційної скарги цієї особи або про відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою цієї особи на це саме рішення чи ухвалу;

- касаційна скарга є необґрунтованою і викладені в ній доводи не викликають необхідності перевірки матеріалів справи.

Неправильне застосування норм матеріального права чи порушення норм процесуального права є підставою для відкриття касаційного провадження незалежно від обґрунтованості касаційної скарги.

Розпорядчі дії осіб, що беруть участь у справі

Приєднання до касаційної скарги:

- Особи, які беруть участь у справі, мають право приєднатися до касаційної скарги, поданої особою, на стороні якої вони виступали.

- До касаційної скарги мають право приєднатися особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права і обов'язки.

- Заява про приєднання до касаційної скарги може бути подана протягом трьох днів з дня одержання копії касаційної скарги.

- За подання заяви про приєднання до касаційної скарги судовий збір не сплачується.

Доповнення

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право доповнити чи змінити її протягом строку на касаційне оскарження.

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відкликати її до початку розгляду справи у суді касаційної інстанції. При відкликанні касаційної скарги суддя, який готує справу до розгляду в суді касаційної інстанції, постановляє ухвалу про повернення скарги.

Особа, яка подала касаційну скаргу, має право відмовитися від неї до закінчення касаційного провадження. Про прийняття відмови від скарги та закриття касаційного провадження суд постановляє ухвалу.

У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допускається.

Відмова позивача від позову:

Незалежно від того, за касаційною скаргою кого з осіб, які беруть участь у справі, було відкрито касаційне провадження, у суді касаційної інстанції позивач має право відмовитися від позову, а сторони мають право укласти між собою мирову угоду з додержанням правил ЦПК України.

Строки розгляду касаційної скарги:

- касаційна скарга на рішення суду першої інстанції, що переглядалися в апеляційному порядку, та рішення і ухвали апеляційного суду, ухвалені за результатами апеляційного розгляду, має бути розглянута протягом одного місяця;

- касаційна скарга на ухвали суду першої інстанції, які переглядалися в апеляційному порядку, та на ухвали апеляційного суду, які перешкоджають подальшому провадженню у справі, має бути розглянута протягом п’ятнадцяти днів з дня постановлення ухвали про відкриття касаційного провадження у справі.

Підготовка справи до касаційного розгляду

Після отримання справи суддя-доповідач протягом десяти днів готує доповідь, у якій викладає обставини, необхідні для ухвалення рішення суду касаційної інстанції, з’ясовує питання про склад осіб, які беруть участь у справі.

Попередній розгляд справи

1. Попередній розгляд справи має бути проведений протягом п’яти днів після складення доповіді суддею-доповідачем колегією у складі трьох суддів у нарадчій кімнаті без повідомлення осіб, які беруть участь у справі.

2. У попередньому судовому засіданні суддя-доповідач доповідає колегії суддів про проведення підготовчих дій та обставини, необхідні для ухвалення судового рішення судом касаційної інстанції.

3. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу і залишає рішення без змін, якщо відсутні підстави для скасування судового рішення.

4. Суд касаційної інстанції скасовує судове рішення за наявності підстав, які тягнуть за собою обов’язкове скасування судового рішення.

5. Справа призначається до судового розгляду, якщо хоч один суддя із складу суду дійшов такого висновку. Про призначення справи до судового розгляду постановляється ухвала, яка підписується всім складом суду.

Порядок розгляду справи судом касаційної інстанції

- У касаційному порядку справа розглядається колегією у складі п'яти суддів без повідомлення осіб, які беруть участь у справі. У разі необхідності особи, які брали участь у справі, можуть бути викликані для надання пояснень у справі.

- Головуючий відкриває судове засідання і оголошує, яка справа, за чиєю скаргою та на рішення, ухвалу якого суду розглядається.

- Суддя-доповідач доповідає в необхідному обсязі зміст оскаржуваного рішення суду та доводи касаційної скарги.

- Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, дають свої пояснення, першою дає пояснення сторона, яка подала касаційну скаргу. Якщо рішення оскаржили обидві сторони, першим дає пояснення позивач. Суд може обмежити тривалість пояснень, встановивши для всіх осіб, які беруть участь у справі, рівний проміжок часу, про що оголошується на початку судового засідання.

- У своїх поясненнях сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть наводити тільки ті доводи, які стосуються підстав касаційного розгляду справи.

- Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати.

- У разі потреби під час розгляду справи може бути оголошено перерву або розгляд її відкладено.

Межі розгляду справи судом касаційної інстанції

1. Суд перевіряє в межах касаційної скарги правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

2. Суд перевіряє законність судових рішень лише в межах позовних вимог, заявлених у суді першої інстанції.

3. Суд не обмежений доводами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права, які є обов'язковою підставою для скасування рішення.

Повноваження касаційного суду

За наслідками розгляду касаційної скарги на рішення суду

1. Постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення рішення без змін. Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу, якщо визнає, що рішення ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення з одних лише формальних міркувань.

2. Постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення і передати справу на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції. Підставою для скасування судових рішень судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи на новий судовий розгляд є порушення норм процесуального права, що унеможливили встановлення фактичних обставин, що мають значення для правильного вирішення справи. Справа направляється до суду апеляційної інстанції для продовження розгляду або на новий розгляд, якщо порушення допущені тільки цим судом. У всіх інших випадках справа направляється до суду першої інстанції.

3. Постановити ухвалу про скасування рішення апеляційного суду і залишити в силі судове рішення суду першої інстанції, що було помилково скасоване апеляційним судом. Установивши, що апеляційним судом скасовано судове рішення, ухвалене згідно із законом, суд касаційної інстанції скасовує судове рішення суду апеляційної інстанції і залишає в силі судове рішення суду першої інстанції.

4. Постановити ухвалу про скасування судових рішень і закрити провадження в справі або залишити заяву без розгляду.

5. Скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, не передаючи справи на новий розгляд. Суд касаційної інстанції має право скасувати судові рішення і ухвалити нове рішення або змінити рішення, якщо застосовано закон, який не поширюється на ці правовідносини, чи не застосовано закон, який підлягав застосуванню.

За наслідками розгляду касаційної скарги на ухвалу суд касаційної інстанції має право:

1. Постановити ухвалу про відхилення касаційної скарги і залишення ухвали без змін. Суд відхиляє скаргу і залишає ухвалу без змін, якщо судом прийнято ухвалу з додержанням вимог закону.

2. Скасувати ухвалу, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і направити справу для продовження розгляду до суду першої або апеляційної інстанції. Підставою для скасування ухвал судів першої та (або) апеляційної інстанцій і направлення справи для продовження розгляду є порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвели до постановлення незаконної ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі. Суд скасовує ухвалу і передає питання на новий розгляд до суду першої або апеляційної інстанції, якщо було порушено порядок, встановлений для його вирішення.

3. Змінити або скасувати ухвалу і вирішити питання по суті. Суд змінює або скасовує ухвалу і постановляє ухвалу з цього питання, якщо воно було вирішено всупереч нормам процесуального права або при правильному вирішенні було помилково сформульовано суть процесуальної дії чи підстави її застосування.

4. Скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була помилково скасована апеляційним судом.

Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи

Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в установлені строки, але вона надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи або коли строки на подання касаційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено і особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, суд касаційної інстанції розглядає таку скаргу за правилами розгляду касаційних скарг.

Залежно від обґрунтованості такої скарги суд постановляє ухвалу або ухвалює рішення. При цьому за наявності підстав може бути скасовано ухвалу або рішення суду касаційної інстанції.


4. Ухвали та рішення суду касаційної інстанції, їх зміст

Порядок ухвалення рішень:

- Суд касаційної інстанції ухвалює рішення та постановляє ухвалу колегіально у нарадчій кімнаті. Рішення приймається більшістю голосів.

- Жоден із суддів не має права утримуватися від висловлення думки з питань, які обговорюються, та щодо правильності судового рішення, що оскаржене.

- Рішення або ухвала суду касаційної інстанції оформлюється суддею-доповідачем і підписується всім складом суду, який розглядав справу.

- Судді не мають права розголошувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті.

- Суддя, не згодний з рішенням, може письмово викласти свою окрему думку. Цей документ не оголошується в судовому засіданні, але приєднується до справи і є відкритим.

Б5481, Рис. 1 - За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення та постановляє ухвалу

Рис. 1 - За результатами розгляду справи суд ухвалює рішення та постановляє ухвалу

Зміст ухвали суду касаційної інстанції:

1) час і місце її постановлення;

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій;

6) узагальнені доводи касаційної скарги;

7) мотиви суду з посиланням на закон, яким він керувався;

8) наслідки розгляду касаційної скарги, які формулюються у резолютивній частині із зазначенням висновку суду касаційної інстанції, розподілу судових витрат, строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження.

У разі відхилення касаційної скарги в ухвалі зазначаються мотиви її відхилення.

У разі скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд, скасування ухвали, що перешкоджає подальшому провадженню у справі, і передання справи для продовження розгляду в ухвалі суду касаційної інстанції має бути зазначено, які порушення права були допущені судом першої або апеляційної інстанції.

Зміст рішення суду касаційної інстанції:

1) час і місце його ухвалення;

2) найменування суду, прізвища та ініціали головуючого та суддів;

3) найменування справи та імен (найменувань) осіб, які беруть участь у справі;

4) короткий зміст заявлених вимог;

5) посилання на рішення суду першої та апеляційної інстанцій, встановлені факти і визначені відповідно до них правовідносини;

6) узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу;

7) мотиви, на підставі яких суд касаційної інстанції змінив або скасував судове рішення і ухвалив нове;

8) чи були і ким порушені, не визнані або оспорені права, свободи чи інтереси, за захистом яких мало місце звернення до суду;

9) назва, стаття, її частина, абзац, пункт, підпункт закону, на підставі якого вирішено справу, а також процесуального закону, якими суд керувався;

10) висновок суду про скасування або зміну рішення, задоволення позову або відмову в позові повністю чи частково, вказівку щодо розподілу судових витрат, строку і порядку набрання рішенням законної сили та його оскарження.

Про прийняте рішення (ухвалу) суд касаційної інстанції у судовому засіданні оголошує особам, які беруть участь у справі.

Законна сила рішення і ухвали суду касаційної інстанції:

1. Рішення і ухвала суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх оголошення.

2. З моменту оголошення рішення або ухвали судом касаційної інстанції скасовані рішення та ухвали суду першої або апеляційної інстанції втрачають законну силу.

Окрема ухвала касаційного суду:

Підстави постановлення окремої ухвали:

- Суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини і умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу і направити її відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення цих причин

- Суд може постановити окрему ухвалу, в якій зазначити порушення норм права і помилки, допущені судом першої або апеляційної інстанції, які не є підставою для скасування їх рішення чи ухвали. Така ухвала є засобом процесуального впливу суду касаційної інстанції на усунення та запобігання недоліків у діяльності судів першої та апеляційної інстанцій з розгляду цивільних справ, підвищення рівня такої діяльності.

Видача копії рішення чи ухвали

Копія ухвали чи рішення суду касаційної інстанції видаються негайно після його проголошення особам, які брали участь у справі і були присутні в судовому засіданні.

Особам, які брали участь у справі, але не були присутніми в судовому засіданні, суд касаційної інстанції надсилає їм копії судових рішень протягом 2 днів з дня оголошення рішення рекомендованим листом з повідомленням про вручення, або за зверненням цих осіб рішення чи ухвала вручаються безпосередньо у суді під розписку.