Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Уголовный процесс \ 5471. Курсова робота Розгляд справи судом касаційної інстанції

Курсова робота Розгляд справи судом касаційної інстанції

« Назад

Код роботи: 5471

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Кримінальний процес України

Тема: Розгляд справи судом касаційної інстанції

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Провадження у суді касаційної інстанції

1.1. Суть, значення, та принципи касаційного провадження

1.2. Суб'єкти, строки та порядок касаційного оскарження. Суди, які розглядають справи в касаційному порядку

1.3. Наслідки надходження касаційних скарг чи подання і порядок призначення їх до касаційного розгляду

Розділ 2. Розгляд справ за касацією

2.1. Рух справи в касаційній інстанції та порядок її розгляду касаційним судом

2.2. Результати розгляду справи судом касаційної інстанції

2.3. Ухвала суду касаційної інстанції

Практика Європейського суду з прав людини

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми дослідження. Будь-яка процесуальна система включає механізм перевірки судових рішень, який би забезпечував швидке та повне усунення допущених судами помилок. Цей механізм може бути влаштований різним чином. Все залежить від правової традиції та особливостей національного судоустрою та судочинства в чому і полягає важливе практичне значення інституту касації у кримінальному судочинстві України.

Касаційне провадження є складним, специфічним, правовим інститутом, який поєднав організаційні і процедурні елементи механізму правового регулювання оскарження судових рішень нижчих інстанцій. Саме інститут касаційного провадження в Україні став дієвим механізмом захисту прав і інтересів усіх учасників кримінального провадження.

Теоретико-методологічна основа дослідження. Праці видатних вчених, таких як: Ю.М. Грошевий, Л.Д. Удалова, И.Я. Фойцицкий, О.М. Дроздов, Є.Г. Коваленка, В.Т. Маляренка, Ю. Аленіна, С. Альперта, М. Бажанова, Т. Варфоломєєвої, М. Костицького, Л. Лобойка та інші, чий вклад в розвиток та основу сучасної кримінально-процесуальної науки залишається і дотепер.

Об'єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають між учасниками кримінального судочинства в процесі реалізації правових норм, що регламентують порядок касаційного оскарження.

Предметом дослідження даної роботи є провадження у суді касаційної інстанції.

Метою дослідження є розкриття питань про сутність оскарження судових рішень в суді касаційної інстанції.

У відповідності з метою дослідження становляться такі завдання:

1) дослідити касаційне провадження за законодавством України;

2) проаналізувати поняття касаційного оскарження;

3) визначити його особливості та значення;

4) дослідити значення рішень судів касаційної інстанції.

Для вирішення поставлених завдань в розділах даної роботи були використані наступні методи дослідження:

- метод аналогії, метод узагальнення та метод аналізу.

Логіка дослідження зумовила структуру курсової роботи: вступ, 2 розділи, висновки, список використаних джерел із 25 найменувань. Загальний обсяг 27 сторінок.

Будучи спрямованим на перевірку законності та обґрунтованості судових рішень, касаційне провадження є важливою гарантією дотримання прав і свобод особи, забезпечення її судовим захистом, виконання обов’язку держави щодо утвердження прав людини, передбачених ст. З Конституції України.

Метою провадження в суді касаційної інстанції, крім виправлення помилок, допущених при розгляді справи судами першої та апеляційної інстанцій, є також забезпечення єдності судової практики, однакового застосування законів усіма судами України.

Касаційна інстанція, головним призначенням якої є виправлення помилок, допущених при здійсненні кримінального провадження судами першої й апеляційної інстанцій.

Касаційний перегляд кримінальної справи (від лат. cassatio - руйнування, знищення) розуміється як перевірка відповідності рішення суду нормам матеріального і процесуального права.

Провадження в суді касаційної інстанції являє вид судового провадження, сутність якого полягає у перегляді (перевірці) за касаційною скаргою учасників кримінального провадження судових рішень суду першої інстанції після їх перегляду судом апеляційної інстанції та рішень судів апеляційної інстанції, постановлених ними за результатами розгляду апеляційних скарг на рішення суду першої інстанції.

Недопустимість повороту до гіршого - це не тільки важлива гарантія права засудженого (виправданого) на захист та свободу оскарження рішення, але водночас і гарантія правосуддя, оскільки є ефективним засобом виявлення і виправлення порушень закону в діяльності органів досудового розслідування і судів першої та апеляційної інстанцій.

Суд касаційної інстанції за наслідками розгляду касаційної скарги має право постановити одне із передбачених ст. 436 КПК рішень, а саме:

1) залишити судове рішення без зміни, а касаційну скаргу - без задоволення;

2) скасувати судове рішення і призначити новий розгляд у суді першої чи апеляційної інстанції;

3) скасувати судове рішення і закрити кримінальне провадження;

4) змінити судове рішення.

Якщо при прийнятті одного з вищевказаних рішень виникає загроза погіршення становища виправданого, засудженого (необхідність застосувати закон про більш тяжке кримінальне правопорушення чи суворіше покарання або в інший спосіб погіршити становище засудженого), суд касаційної інстанції має право прийняти таке рішення лише у випадку, якщо з цих підстав касаційну скаргу подали прокурор, потерпілий чи його представник.

Отже, касація стала уособлювати собою одну з гарантій здійснення правосуддя у кримінальних справах, виступати елементом захисту прав і свобод сторін кримінального судочинства від можливих помилок.

Касаційне провадження - стадія кримінального процесу, в якій суд касаційної інстанції, а саме Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ (судова палата у кримінальних справах), за поданням прокурора або скаргою інших учасників процесу переглядає такі, що не набули чинності, вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції, вироки і постанови апеляційного суду, постановлені ним в апеляційному порядку, та ухвали апеляційного суду, з'ясовує об'єктивну істину і вирішує питання про законність, обґрунтованість і справедливість вироку суду, виправляє допущені помилки і порушення.

1. Апеляційне та касаційне оскарження судових рішень у кримінальному судочинстві України [Текст]: наук.-практ. посіб. / Н. Р. Бобечко; за ред. В. Т. Нора; МОН України, Львів, нац. ун-т. - К.: Прав, єдність, 2010. - 142 с.

2. Вибрані праці / Ю. М. Грошевий; упоряд.: О. В. Капліна, В. І. Маринів. - X.: Право, 2011. – 656 с.

3. Внесение дополнений и изменений в кассационные жалобы и представления [Текст] / Б. Ринчинов // Уголов. право. - 2009. - № 6. - С. 89-93.

4. Капліна О. В. Правозастосовне тлумачення норм кримінально-процесуального права: Монографія. – Харків: Право, 2008. – 296 с.

5. Кассационная инстанция: правовое положение сторон [Текст] / Т. Шинелева // Законность. - 2004. - № 10. - С. 10-13; № 11. - С. 11-15.

6. Конституція України від 28 червня 1996 року (із змінами та доповненнями) // Відомості Верховної Ради України вiд 23 липня 1996 року, № 30. – С. 3.

7. Кримінальне процесуальне право України: [навчальний посібник] / За редакцією професорів В. Г. Гончаренка та В. А. Колесника. – К.: Юстиніан, 2014. – 576 с.

8. Кримінальний процес / Л. М. Башкатов. - М.: Инфра-М, 2007. - 568 с.

9. Кримінальний процес в питаннях і відповідях: Загальна і Особлива частини: навч. посіб. / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова, Д. О. Савицький, О. Ю. Хабло. – 3-тє вид., доповн. і переробл. – К.: Скіф, 2013. – 256 с.

11. Кримінальний процес України: навч. посіб. / А. В. Молдован, С. М. Мельник. – К.: Центр учб. л-ри, 2013. – 368 с. – (Новий).

12. Кримінальний процес України. Особлива частина: підручник / В. М. Тертишник. – Київ: Правова Єдність: Алерта, 2014. – 438 с.

13. Кримінальний процес: підручник / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого"; за ред.: В. Я. Тацій [та ін.]. – Х.: Право, 2013. – 824 с.

14. Кримінальний процес. Особлива частина (альбом схем) навч. посібн. / Л. Д. Удалова, Д. О. Савицький, О. Є. Омельченко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2015. – 224 с.

15. Кримінальний процесуальний кодекс України – новий етап у розвитку теорії та практики здійснення кримінального провадження / Л. Д. Удалова, В. В. Рожнова // Право України. – 2013. – №11. – С. 80-87.

16. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / За загальною редакцією професорів В. Г. Гончаренка, В. Т. Нора, М. Є. Шумила. - К.: Юстініан, 2012. - 1224 с.

17. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / за заг. ред. В. Я. Тація, В. П. Пшонки, А. В. Портнова. - Х.: Право, 2012. - Т. 1. - 768 с.

18. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012. // Голос України. – 2012. – 19 травня (№ 90-91).

19. Кримінальний процес України в питаннях і відповідях: навч. посіб. / Л. Д. Удалова [та ін.]. – К.: Скіф; Х.: Бурун и К, 2013. – 256 с.

20. Кримінально-процесуальне право України [Текст]: навч. посіб. / Ю. І. Азаров, О. С. Заїка, В. Г. Фатхутдінов. - К.: Кутеп, 2008. - 430 с.

21. Кримінально-процесуальне право України: підруч. / за ред. Ю. П. Аленіна. - X.: Одіссей, 2009. - 816 с.

22. Лобойко Л. М. Кримінальний процес: підручник. – К.: Істина, 2014. – 432 с.

23. Про виникнення і розвиток інституту касації у кримінальному процесі України [Текст] / Л. Кульчак // Вісн. Львів, ун-ту. Серія юрид. - 2003. - Вип. 38. - С. 546-551.

24. Проблемні питання апеляційного та касаційного оскарження судових рішень [Текст] / М. Бєлкін // Право України. - 2010. - № 5. - С. 154-160.

25. Хавронюк М. І. Конституція України. Коментар основних положень щодо захисту прав і свобод людини та громадянина. – К.: Літера, 2008. – 384 с.