Распечатать страницу

Контрольна робота Задача концесія

« Назад

Код роботи: 5226

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Земельне та аграрне право

Тема: Задача концесія

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ

1. Правовідносини

2. Порушення

3. Вимоги РДА

4. ЗУ «Про концесії», ст. 20

5. ГПК

6. КУПАП

7. ЗК

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО КОНЦЕСІЇ

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ:

1. Правовідносини:

- земельні – земельно-управлінські – розпорядження землями з боку РДА та райради, землекористування – відносини оренди, охоронно-земельні – відносини щодо охоронних зон (прибережна захисна смуга).

- господарські – відносини з приводу укладення, виконання та розірвання договору концесії.

- адміністративні – відносини з приводу адміністративних правопорушень та відповідальності за них.

- господарські процесуальні – звернення РДА до суду, зустрічна вимога ТОВ.

2. Порушення:

По-перше, при укладанні договору оренди на підставі договору концесії було порушено вимогу ч.6 ст. 3 ЗУ «Про концесії» - договір оренди мав укладатись на строк дії договору концесії, а саме на 10 років, а був укладений лише на 5.

По-друге, при укладенні самого договору концесії були порушені вимоги щодо обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок (ст.61 ЗК), п.г) ч.2 якої забороняє «будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів».

По-третє, були порушені вимоги ч.2,3 ст.3 ЗУ «Про концесії» - серед переліку об’єктів державної чи комунальної власності, які можуть передаватись в концесії, немає будівництва рекреаційних комплексів, а з умов задачі випливає, що Іванківська міська рада на пленарному засіданні рішення щодо включення додаткових об’єктів до цього переліку не приймала.

3. Вимоги РДА

Вимоги є неправомірними, оскільки земельна ділянка була отримана ТОВ в користування законним шляхом, отже, вимагати її звільнення РДА не може. Щодо вимоги розірвання договору – ст. 15 ЗУ «Про концесії» допускає розірвання договору лише за згодою сторін або за рішенням суду, а також містить виключний перелік підстав його припинення, який не включає одностороннє розірвання.. Тому вимагати в ТОВ розірвати договір в позасудовому порядку РДА не могла, за одностороннє розірвання договору, окрім того, ст. 13 ЗУ передбачена відповідальність.

Щодо аргументації ТОВ – вірно зауважено, що дана земельна ділянка не підлягала продажу на конкурентних засадах – це прямо заборонено ч.2 ст. 134 ЗК. Аргументи, наведені щодо здійснення інвестицій, теж є слушними, проте саме по собі здійснення інвестицій та витрат на об’єкт концесії не є підставою для відмови судом в задоволенні позову РДА – це радше підстава для компенсації здійснених ТОВ витрат, про що, зокрема, воно й вимагало в судовому порядку.

4. ЗУ «Про концесії», ст. 20.

Стаття 20. Правовий режим майна, що надається в концесію або створюється у зв'язку з виконанням умов концесійного договору

1. Передача об'єктів у концесію не зумовлює перехід права власності на цей об'єкт до концесіонера та не припиняє права державної чи комунальної власності на ці об'єкти.

Майно, створене на виконання умов концесійного договору, є об'єктом права державної чи комунальної власності.

Майно, яке придбав концесіонер на виконання умов концесійного договору, належить йому на праві власності та може переходити у власність держави або територіальної громади після закінчення строку дії концесійного договору відповідно до умов, передбачених цим Законом та концесійним договором.

2. Концесіонеру належить право власності на прибуток, отриманий від управління (експлуатації) об'єкта концесій, а також на продукцію, отриману в результаті виконання умов концесійного договору.

3. Нарахування амортизації на наданий у концесію об'єкт здійснюється концесієдавцем чи уповноваженим ним органом. Про суму нарахованих амортизаційних відрахувань концесіонеру повідомляється щоквартально у встановлений договором концесії строк. На суму нарахованих амортизаційних відрахувань (але не більш як на суму концесійної плати) зменшується сума концесійної плати, що підлягає сплаті концесіонером за відповідний період.

На суму нарахованих амортизаційних відрахувань, на яку було зменшено суму концесійної плати, концесіонер зобов'язаний у порядку і в строк, встановлені договором концесії, здійснювати погоджені з концесієдавцем роботи щодо поліпшення об'єкта концесії.

За нецільове використання таких коштів до концесіонера застосовуються штрафні санкції в розмірі 100 відсотків сум, використаних за нецільовим призначенням, з нарахуванням пені в розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України.

Амортизаційні відрахування, нараховані на майно, що є власністю концесіонера, використовуються концесіонером відповідно до законодавства України.

Концесіонер має право відповідно до умов концесійного договору за рахунок власних коштів здійснювати реконструкцію, технічне переоснащення, поліпшення майна, отриманого в концесію.

Право власності на поліпшене, реконструйоване, технічно переоснащене майно залишається відповідно за державою або територіальною громадою.

Концесіонер має право на адекватне і ефективне відшкодування витрат, зроблених у зв'язку з поліпшенням майна, отриманого в концесію, за рахунок отриманого прибутку, якщо інше не передбачено концесійним договором.

Дана справа підвідомча господарським судам, оскільки стороною є суб’єкт господарювання, справа стосується укладення, виконання чи розірвання господарського договору. Окрім того, спір виникає із земельних відносин, в яких приймаються участь суб’єкти господарювання, і не відноситься до компетенції адміністративного суду – оскільки стосується господарської діяльності, а не рішень, дій чи бездіяльності державних органів.

5. ГПК:

Стаття 12.Справи, підвідомчі господарським судам:

Господарським судам підвідомчі:

1) справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні, розірванні і виконанні господарських договорів, у тому числі щодо приватизації майна, та з інших підстав, крім:

(Щодо провадження справ додатково див. Закон № 483-V від 15.12.2006).

- спорів про приватизацію державного житлового фонду;

- спорів, що виникають при погодженні стандартів та технічних умов;

- спорів про встановлення цін на продукцію (товари), а також тарифів на послуги (виконання робіт), якщо ці ціни і тарифи відповідно до законодавства не можуть бути встановлені за угодою сторін;

- спорів, що виникають із публічно-правових відносин та віднесені до компетенції Конституційного Суду України та адміністративних судів;

- інших спорів, вирішення яких відповідно до законів України та міжнародних договорів України віднесено до відання інших органів;

2) справи у спорах, що виникають із земельних відносин, в яких беруть участь суб'єкти господарської діяльності, за винятком тих, що віднесено до компетенції адміністративних судів;

6. КУПАП:

Стаття 53. Порушення правил використання земель

Використання земель не за цільовим призначенням, невиконання природоохоронного режиму використання земель, розміщення, проектування, будівництво, введення в дію об'єктів, які негативно впливають на стан земель, неправильна експлуатація, знищення або пошкодження протиерозійних гідротехнічних споруд, захисних лісонасаджень - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від п'яти до двадцяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'ятнадцяти до тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Видається, що в даному випадку відповідальність за ст. 53 КУПАП мають нести як посадові особи РДА, так і посадові особи ТОВ. Аргументація ТОВ щодо того, що саме такі умови були визначені РДА в договорі, не звільняють його посадових осіб від відповідальності, оскільки дії, що порушують правовий режим прибережної захисної смуги, здійснювали саме працівники ТОВ, які усвідомлювали неправомірний характер своєї діяльності та передбачали настання шкідливих наслідків (ст.10 КУПАП).

7. Видається, що суд має прийняти наступне рішення:

1) договір концесії не може бути розірвано з підстав продажу земельної ділянки на конкурентних засадах, оскільки такий продаж не є законним. Втім, мали місце порушення законодавства при його укладенні, тому даний договір може бути визнаний судом недійсним.

2) вимоги ТОВ щодо компенсації витрат мають бути задоволені судом.

3) До посадових осіб РДА та ТОВ мають бути застосовані передбачені ст. 53 КУПАП заходи адміністративної відповідальності (але дане рішення має прийматись окремо місцевим судом, а не господарським).

7. ЗК:

Стаття 60. Прибережні захисні смуги:

1. Вздовж річок, морів і навколо озер, водосховищ та інших водойм з метою охорони поверхневих водних об'єктів від забруднення і засмічення та збереження їх водності встановлюються прибережні захисні смуги.

Стаття 61. Обмеження у використанні земельних ділянок прибережних захисних смуг уздовж річок, навколо водойм та на островах:

1. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності.

2. У прибережних захисних смугах уздовж річок, навколо водойм та на островах забороняється:

- будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, навігаційного призначення, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

Стаття 94. Право концесіонера на земельну ділянку:

1. Для здійснення концесійної діяльності концесіонеру надаються в оренду земельні ділянки у порядку, встановленому цим Кодексом.

2. Види господарської діяльності, для яких можуть надаватися земельні ділянки у концесію, визначаються законом.

ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО КОНЦЕСІЇ

Стаття 2. Принципи концесійної діяльності.

Основними принципами діяльності, пов'язаної з наданням та отриманням концесії (далі - концесійної діяльності), є:

- законність здійснення концесійної діяльності;

- стабільність умов концесійних договорів;

Стаття 3. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію.

1. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію, визначаються відповідно до цього Закону.

2. У концесію можуть надаватися об'єкти права державної чи комунальної власності, які використовуються для здійснення діяльності у таких сферах господарської діяльності (крім видів підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства можуть здійснюватися виключно державними підприємствами і об'єднаннями):

- водопостачання та водовідведення у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності" (2624-17), забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; {Абзац другий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2404-VI (2404-17) від 01.07.2010, N 2624-VI (2624-17) від 21.10.2010; в редакції Закону N 640-VII (640-18) від 10.10.2013}

- надання послуг міським громадським транспортом;

- збирання та утилізація сміття, оброблення відходів; {Абзац четвертий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2404-VI (2404-17) від 01.07.2010};

- пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування, видобування кам'яного вугілля, лігніту (бурого вугілля), його переробка у порядку, визначеному Законом України "Про особливості оренди чи концесії об'єктів паливно-енергетичного комплексу, що перебувають у державній власності" (3687-17); {Абзац п'ятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI (2404-17) від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3687-VI (3687-17) від 08.07.2011}.

- будівництво (комплекс дорожньо-будівельних робіт, пов'язаних з будівництвом, реконструкцією, капітальним ремонтом) та/або експлуатація автомобільних доріг, об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд; {Абзац шостий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 891-VI (891-17) від 15.01.2009};

- будівництво та/або експлуатація залізниць, аеропортів, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; {Абзац сьомий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI (2404-17) від 01.07.2010};

- машинобудування; {Абзац восьмий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI (2404-17) від 01.07.2010};

- охорона здоров'я; {Абзац дев'ятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI (2404-17) від 01.07.2010};

{Абзац десятий частини другої статті 3 виключено на підставі Закону N 2599-IV (2599-15) від 31.05.2005}.

- надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж; {Абзац одинадцятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2599-IV (2599-15) від 31.05.2005};

- надання поштових послуг;

- теплопостачання у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об’єктів у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення, що перебувають у комунальній власності" (2624-17), та розподіл і постачання природного газу; {Абзац тринадцятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI (2404-17) від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2624-VI (2624-17) від 21.10.2010; в редакції Закону N 640-VII (640-18) від 10.10.2013};

- виробництво та (або) транспортування електроенергії;

- громадське харчування;

- будівництво жилих будинків;

- надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері;

- використання об'єктів соціально-культурного призначення (за винятком тих, що розташовані у рекреаційних зонах);

- створення комунальних служб паркування автомобілів;

- надання ритуальних послуг;

- будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об'єктів туристичної індустрії;

- будівництво, реконструкція та експлуатація внутрішньо-господарських меліоративних систем та окремих об'єктів їх інженерної інфраструктури.

3. Виключно на пленарних засіданнях відповідні місцеві ради можуть прийняти рішення щодо додаткового переліку сфер господарської діяльності, для здійснення діяльності у яких об'єкти права комунальної власності можуть надаватися у концесію.

4. Об'єктами права державної чи комунальної власності, які надаються у концесію, є:

- майно підприємств, їхніх структурних підрозділів, що є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, яке використовується для забезпечення завершеного циклу виробництва продукції (робіт, послуг) у сферах діяльності, що визначені частинами другою і третьою цієї статті; {Абзац другий частини четвертої статті 3 в редакції Закону N 640-VII (640-18) від 10.10.2013};

- об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у сферах діяльності, що визначені частинами другою та третьою цієї статті.

5. У разі розташування об'єкта концесії на земельній ділянці державної або комунальної власності, повноваження щодо розпорядження якою здійснює концесієдавець, така земельна ділянка надається в оренду концесіонеру разом з об'єктом концесії на строк дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України (2768-14) та Закону України "Про оренду землі" (161-14). Право власності на відповідну земельну ділянку здійснюється концесієдавцем відповідно до закону.

6. Об'єкти права державної чи комунальної власності, надані у концесію, не підлягають приватизації протягом дії концесійного договору без згоди концесіонера.

Стаття 13. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за концесійним договором:

1. За невиконання або за неналежне виконання умов концесійного договору, у тому числі за зміну або розірвання договору в односторонньому порядку, крім випадків, передбачених цим Законом, сторони несуть відповідальність, встановлену законами України та концесійним договором.

Стаття 15. Припинення дії концесійного договору:

1. Дія концесійного договору припиняється у разі:

- закінчення строку, на який його було укладено;

- ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв'язку з визнанням його банкрутом;

- анулювання ліцензії, виданої концесіонеру на здійснення відповідного виду господарської діяльності;

- загибелі об'єкта концесії.

2. Концесійний договір може бути розірвано за погодженням сторін.

На вимогу однієї із сторін концесійний договір може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов'язань та з інших підстав, передбачених законами України.

3. У разі розірвання концесійного договору, закінчення строку його дії, ліквідації концесіонера у зв'язку з визнанням його банкрутом або анулювання ліцензії на здійснення відповідного виду господарської діяльності концесіонер зобов'язаний повернути концесієдавцю об'єкт концесії на умовах, зазначених у концесійному договорі. Якщо концесіонер допустив погіршення стану об'єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об'єкта сталися не з його вини.

4. Концесійний договір може бути визнаний судом недійсним відповідно до цивільного законодавства.

5. У разі поліпшення майна, отриманого в концесію, яке здійснено за рахунок коштів концесіонера, чи створення концесіонером майна на виконання умов концесійного договору концесієдавець зобов'язаний відшкодувати концесіонеру витрати, зроблені у зв'язку із зазначеними поліпшеннями, або вартість створеного майна в частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності відповідно до умов концесійного договору.

ЗК:

Стаття 134. Обов'язковість продажу земельних ділянок державної чи комунальної власності або прав на них на конкурентних засадах (земельних торгах)

2. Не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі:

- використання земельних ділянок для здійснення концесійної діяльності;

- передачі в оренду, концесію майнових комплексів або нерухомого майна, розташованого на земельних ділянках державної, комунальної власності.