Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Уголовное право \ 5122. Курсова робота Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 ККУ)

Курсова робота Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 ККУ)

« Назад

Код роботи: 5122

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Кримінальне право

Тема: Кримінально-правова характеристика контрабанди (ст. 201 ККУ)

Кількість сторінок: 29

Дата виконання: 2012

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

Розділ 1. Об’єктивні ознаки злочину передбачені у статті

1.1. Об’єкт і предмет контрабанди

1.2. Об’єктивна сторона контрабанди

Розділ 2. Суб’єктивна сторона складу злочину передбачена у статті

2.1. Суб’єкт контрабанди

2.2. Суб’єктивна сторона контрабанди

Розділ 3. Класифікуючи ознаки складу злочину передбачені у статті

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Перехід економіки України на ринкові відносини, які є основою соціально-економічного розвитку і благополуччя будь-якої демократичної країни, можливий лише за умови ефективного здійснення її зовнішньої економічної діяльності.

Значення зовнішньоекономічної діяльності держави полягає у тому, що прибутки, які надходять до бюджету держави в результаті цієї діяльності, є, зокрема, суттєвим внеском у технічне переозброєння і модернізацію інших галузей народного господарства, що дає змогу зміцнити їхню матеріально-технічну базу, сприяє зміцненню соціально-економічної могутності держави і підвищенню рівня життя її громадян.

Серед широкого кола фінансових джерел, які поповнюють бюджет держави, важливо виділити доходи, що надходять від митних зборів за переміщення товарів та інших предметів через митний кордон держави. Зауважимо, що у більшості економічно розвинених країн лише за рахунок митних надходжень формується значна частина доходів державного бюджету.

В умовах ринкової економіки одним з основних завдань зовнішньоекономічної політики української держави на сучасному етапі є всебічний розвиток і розширення зовнішньої торгівлі, зміцнення економічних зв’язків з іншими країнами, захист вітчизняного товаровиробника, впорядкування системи збору митних платежів.

Формування в Україні нової економічної системи, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків, проведення правової реформи зумовлюють необхідність в удосконаленні нормативних основ боротьби з контрабандою. Актуальність проблем гармонізації законодавства різних галузей права, а також його поєднання на взаємовигідних умовах з нормативними установленнями інших держав визначаються дедалі зростаючою участю України в зовнішньоекономічних зв’язках з іншими державами. Реформування законодавства України у сфері зовнішньоекономічної діяльності стане важливим засобом розвитку і зміцнення економіки держави.

Метою є комплексний аналіз теоретичних проблем контрабанди.

Завдання дослідження випливають з його мети та включають у себе:

- аналіз стану розробки теоретичних і практичних проблем контрабанди в науці кримінального права;

– здійснення кримінально-правової характеристики об’єктивних і суб’єктивних ознак контрабанди в Україні та іноземних державах, а також кваліфікуючих ознак цього злочину;

- проведення юридичного аналізу складу злочину “Контрабанда” (ст. 201 Кримінального кодексу України).

Об`єктом дослідження є контрабанда як негативне антисоціальне явище, його природа і сутність, специфічні риси прояву суспільної небезпеки, які виявляють її характер і ступінь.

Предмет дослідження – теоретичні положення кримінально-правової науки щодо складу контрабанди як злочину у сфері господарської діяльності, передбаченого ст. 201 КК України.

Таким чином, розглянувши питання кримінальної відповідальності за контрабанду, можна стверджувати, що з прийняттям в 2001 році нового КК ще залишились проблеми у кваліфікації, у визначенні предмета контрабанди. Ст. 201 Кримінального кодексу України, є недосконалою. Об'єктивні та суб'єктивні ознаки контрабанди мають бути вивчені науковцями більш детально, що певною мірою сприятиме призначенню кримінального покарання залежно від ступеня суспільної небезпеки цього злочину та переміщуваних предметів контрабанди.

Турбує ситуація, що з кожним роком зростає кількість даного виду злочину. Причини росту контрабанди можна назвати такі: високі ставки окремих виді податків та зборів, низький рівень податкового та митного контролю, корумпованість правозахисних та контролюючих органів, низький рівень доходів громадян, коли малозабезпечені люди, від безвиході, умисно беруть участь у нелегальному бізнесі.

Необхідною умовою якісного розслідування контрабанди, насамперед, є правильна кваліфікація скоєного. Без цього неможливо уявити цілеспрямоване документування ознак злочину в ході оперативно-розшукової діяльності, якісне планування розслідування та проведення окремих слідчих дій, своєчасне подолання протидії слідству і т. ін.

Юристу необхідно чітко уявляти зміст базових правових термінів, пов’язаних із контрабандою, повторною судимістю, формами співучасті при вчиненні контрабанди, які накладають специфічний відбиток як на обставини, що підлягають доказуванню, так і на розслідування справ даної категорії. Для досягнення цієї мети, вважаю, що питання контрабанди розглянуто і вивчено досить ґрунтовно.

1. Гаухман Л. Д. Квалификация преступлений: закон, теория, практика. — М.: Центр ЮР ИноР, 2003. - 448 с.

2. Ильковець Л. Б. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Особлива частина / за ред. М. О. Потебенька, В. Г. Гончаренка. - К.: ФОРУМ, 2001. - 263 с.

3. Кримінальне право України. Загальна частина. – К.: Юрінком Інтер, 1998.

4. Кримінальне право України. - К.: Наук. думка, 1995.

5. Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник за редакцією професора П. С. Матишевського, доцентів П. П. Андрушка, С. Д. Шапченка. – К: Юрінком, 1997. – 275 с.

6. Кримінальне право України: питання та задачі для підготовки до вступних, семестрових та державних екзаменів: Навч. посіб. / За заг. ред. О. М. Джужи. - Вид. 2-ге доп. та перероб. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 392 с.

7. Кримінальний кодекс України. - X.: Одіссей, 2008. - 312 с.

8. Кузнецов В. В. Теорія кваліфікації злочинів: підручник / В. В. Кузнецов, А. В. Савченко. - К.: КНТ, 2007. - 300 с.

9. Митний кодекс України 2002 р. (із змінами на 31 грудня 2008 р.).

10. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України: За станом законодавства і постанов Пленуму Верховного суду України на 1 грудня 2001 р. / за ред. С. С. Яценка. – К.: А.С.К., 2002. – 936 с.

11. Омельчук О. Суб’єкт контрабанди // Митна справа. – №3. – 2001. – С. 18-23.

12. Омельчук О. М. Контрабанда за кримінальним правом України. // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі спеціальності 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ, 2002.

13. Пинаев А. А. Уголовное право Украины. Общая часть. - X.: Харьков юрид., 2005. - 664 с.

14. Про судову практику в справах про контрабанду та порушення митних правил: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.02.1999 р. №2 // Відомості Верховного Суду України. – 1999. – №2. – С. 2.

15. Про судову практику у справах про контрабанду та порушення митних правил: постанова Пленуму Верховного Суду України від 3 червня 2005 р. № 8. - К.: Скіф, 2007. - 472 с.

16. Програма боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил на 2008-2009 pp.: затверджено Указом Президента України від 4 березня 2008 р. № 195/2008.