Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Финансовое право \ 5121. Контрольна робота Єдиний соціальний внесок: поняття, порядок обліку та сплати

Контрольна робота Єдиний соціальний внесок: поняття, порядок обліку та сплати

« Назад

Код роботи: 5121

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Фінансове право

Тема: Єдиний соціальний внесок: поняття, порядок обліку та сплати

Кількість сторінок: 21

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Поняття та сутність єдиного соціального внеску

2. Порядок нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску

3. Державний контроль за своєчасністю та повнотою сплати єдиного соціального внеску

Висновки

Список використаних джерел

Найбільш ефективним в рамках окремих видів соціального страхування є захист від конкретних видів соціальних ризиків у ринковій економіці як основа соціального забезпечення громадян. В свою чергу, основною метою соціального страхування в Україні є створення стійкої фінансової системи для економічного захисту людини у зв’язку з безробіттям, тимчасовою непрацездатністю, нещасними випадками на виробництві та професійними захворюваннями тощо. Соціальна захищеність громадян, яка безпосередньо гарантована Конституцією України, і залежить від ефективної роботи системи соціального страхування.

Актуальність теми контрольної роботи пов’язана із тим, що система загальнообов’язкового державного соціального страхування є складною щодо адміністрування єдиного соціального внеску. Саме тому, питання щодо єдиного соціального внеску потребують детальної регламентації та чіткого визначення. Хоча дана тема і є предметом розгляду багатьох науковців, але вона залишається недостатньо розкритою, тому і потребує більш детального подальшого вивчення.

Мета контрольної роботи – комплексний аналіз нормативно-правових актів, які регулюють питання щодо єдиного соціального внеску.

Мета роботи поставила певні завдання, вирішення яких і призведе до відповіді на це питання, а саме:

- розкриття поняття та сутності єдиного соціального внеску;

- характеристика особливостей порядку здійснення Пенсійним фондом України та його територіальними органами перевірок платників єдиного соціального внеску;

- визначення порядку нарахування, обліку, обчислення та сплати єдиного соціального внеску.

Об'єктом роботи є суспільні відносини, що виникають під час провадження діяльності, пов’язаної із збором та веденням облік єдиного соціального внеску.

Предметом контрольної роботи є правовий інститут соціального страхування, зокрема – підрозділ єдиного соціального внеску.

Останнім часом, дане питання розглядали як вітчизняні, так і іноземні науковці та правники-практики, зокрема: Л. Бабич, Л. Баранник, В. Бастричев, О. Белінська, Н. Борецька, Л. Васечко, Н. Внукова, А. Гриненко, К. Еспін-Андерсен, С. Засуха, Л. Ільчук, О. Коваль, А. Колосок, Дж.Е. Кольберг, Е. Лібанова, О. Макарова, Є. Максимчук, О. Марцинюк, В. Плиса, Д. Полозенко, В. Руденко, У. Садова, Л. Скакун, В. Столяров, Т. Тесленко, В. Тропіна, В. Царок.

Необхідно також зазначити, що ринкова економіка, яка містить ефективну систему соціального захисту населення тісно пов’язана із розвитком державного соціального страхування, яке і виконує провідну роль в розвитку національної економіки та визначає умови для економічного захисту населення.

В Україні процес формування системи загальнообов’язкового соціального страхування вперше почався в 1998 році, і саме починаючи із цього періоду було сформовано нормативну базу соціального страхування. І головним досягненням в цій сфері стало прийняття 8 липня 2010 року Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності із 1 січня 2011 року.

Виходячи із вищевикладеного, можна зробити наступні висновки.

По-перше, введення єдиного соціального внеску значно полегшує життя роботодавцям та підприємцям у частині адміністрування нараховування та сплати внесків на пенсійне та соціальне страхування. Але, якщо звернути увагу на ставки, які встановлюються, наприклад, для підприємців на спрощеній системі оподаткування, то нову збільшується сума, яку підприємець повинен сплачувати щомісяця.

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – консолідований страховий внесок, збір якого здійснюється до системи загальнообов’язкового державного соціального страхування в обов’язковому порядку та на регулярній основі з метою забезпечення захисту у випадках, передбачених законодавством, прав застрахованих осіб та членів їхніх сімей на отримання страхових виплат (послуг) за діючими видами загальнообов’язкового державного соціального страхування.

По-друге, для України введення єдиного соціального внеску – це перший зроблений крок у системі реформування державного соціального страхування.

По-третє, необхідно в подальшому коректувати прогалини в існуючому законодавстві та намагатися здійснити більш масштабні та раціональні зміни в законодавстві.

По-четверте, діюча система контролю справляння єдиного соціального внеску є активним стимулом до розширення відповідальності на підприємствах, установах, організаціях, у фізичних осіб-підприємців щодо нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску.

Безпосередньо завданням Пенсійного фонду є забезпечення збору єдиного внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за сплатою єдиного внеску.

1. Конституція України від 28 червня 1996 року / Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30. – ст. 141. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/go/254%EA/96-%E2%F0.

2. Порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова правління Пенсійного фонду України № 21 від 27 вересня 2010 року. – [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0995-10.

3. Про затвердження Порядку проведення Пенсійним фондом України та його територіальними органами планових та позапланових перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Постанова Кабінету Міністрів від 9 березня 2011 року № 233. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/233-2011-%D0%BF.

4. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Закон України від 8 липня 2010 року № 2464-VІ. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.

5. Бабич Л. М. Оптимізаційна модель фінансового механізму соціального страхування України / Л. М. Бабич // Актуальні проблеми економіки. – 2009. - №1(91). – с. 158-169.

6. Борецька Н. П. Соціальний захист населення на сучасному етапі: стан і проблеми: Монографія / Н. П. Борецька. – Д.: Янпрі, 2001. – 352 с.

7. Внукова Н. М. Соціальне страхування. Конспект лекцій / Н. М. Внукова. – Х.: ХДЕУ, 2004. – 216 с.

8. Гриненко А. М. Соціальна політика: сутнісно-концептуальний аспект / А. М. Гриненко // Вісник соціально-економічних досліджень. – 2008. - № 32. – с.75-80.

9. Гуменюк І. Страхові внески та єдиний соціальний внесок: соціально-правові аспекти порівняння / І. Гуменюк // Юстиніан. – 2007. - №3.

10. Дуда Г., Скрябіна Н. Впровадження єдиного соціального внеску в Україні / Г. Дуда, Н. Скрябіна. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://sophus.at.ua/publ/2012_12_11_12_kampodilsk/sekcija_2_2012_12_11_12/vprovadzhennja_edinogo_socialnogo_vnesku_v_ukrajini/12-1-0-285.

11. Зеленко Н. Соціальне страхування в системі соціального захисту населення України / Н. Зеленко // Формування ринкової економіки в Україні. – 2009. - №19. – с.249-255.

12. Остапенко Т. М. Контроль нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску / Т. М. Остапенко // Полтавська державна аграрна академія. – с.198 – 202.

13. Плиса В. Й. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування в Україні: Навч. посібник. – Л.: ВЦ ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 160 с.

14. Цогла О. О., Хом’як Р. Л. Вітчизняна та міжнародна практика запровадження єдиного соціального внеску / О. О. Цогла, Р. Л. Хом’як. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/natural/Vnulp/Menegment/2012_722/52.pdf.

15. Шуляк О. І., О. О. Костриця. Впровадження єдиного соціального внеску на підприємстві. Переваги єдиного соціального внеску. / О. І. Шуляк, О. О. Костриця. - [Електронний ресурс]: Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppei/2011_30/Shulak.pdf.