Распечатать страницу

Курсова робота Договір будівельного підряду

« Назад

Код роботи: 5119

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Цивільне право

Тема: Договір будівельного підряду

Кількість сторінок: 42

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ ТА ЗНАЧЕННЯ ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

1.1. Предмет договору будівельного підряду

1.2. Сторони у договорі будівельного підряду

1.3. Умови укладання договору будівельного підряду

РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ДОГОВОРУ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

2.1. Права та обов'язки замовника

2.1. Права і обов'язки підрядника

РОЗДІЛ 3. ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

РОЗДІЛ 4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН У ДОГОВОРІ БУДІВЕЛЬНОГО ПІДРЯДУ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Будівництво – це процес створення нових, а також розширення, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, об'єктів виробничого і невиробничого призначення пускових комплексів.

Актуальність обраної теми полягає в тому, що чи то через зайнятість, чи то через відсутність спеціальних знань ми не завжди можемо виконати всю необхідну будівельну роботу (наприклад, здійснення нового будівництва, капітального ремонту, реконструкції будівель, споруд, виконання монтажних, проектно-налагоджувальних та інших робіт) і тому звертаємося за допомогою до фахівців, які виконають цю роботу для нас, отримуючи за це винагороду. Таке виконання будівельних робіт однією особою за завданням іншої за винагороду називається в цивільному праві будівельним підрядом.

Ступінь наукової розробленості даної теми має велике значення, оскільки дослідженням даної теми займалися такі вчені як: Борисова В., Дзери О., Підопригора О., Харитонов Є., Шевченко М., Єфімов О., Гулик А., та інші. В результаті досліджень їх праці можна чітко простежити спрямованість договору будівельного підряду, що дозволяє відмежувати його від інших типів підрядних договорів, а також від інших договорів, зокрема договору купівлі-продажу, договору про надання послуг, трудового договору.

Метою даного дослідження є вирішення питань пов'язаних з результатами праці, які виникають при виконанні договору будівельного підряду. Тому, серед способів будівництва таких, як: підрядний, господарський та змішаний, основним є підрядний. При якому будівельні роботи, по-перше, проводяться спеціалізованими професійними організаціями, внаслідок чого є скорочення строків будівництва і по-друге, цей спосіб має раціональну систему побудови відносин між замовником і підрядником, які пов'язані один з одним, починаючи з першої до останньої стадії – здачі об'єкта будівництва.

Об'єктом дослідження є ті правовідносини, які виникають між сторонами у договорі будівельного підряду.

Предметом дослідження є результат праці, який сторони бажають отримати внаслідок виконання умов договору будівельного підряду.

Мета дослідження даної теми полягає у виконані наступних завдань:

- поняття та значення договору будівельного підряду;

- зміст договору будівельного підряду;

- відповідальність сторін за договором будівельного підряду;

- докорінна зміна інвестиційної політики;

- значне скорочення кількості одночасно споруджуваних об'єктів;

- істотне зменшення рівня незавершеного будівництва;

- система підрядних договорів у будівництві та організація договірних зв'язків;

- джерела регулювання підрядних відносин у будівництві.

При досліджені даної теми було використано такі методи, як:

- логічний метод для надання класифікації видів договорів підряду, в тому числі договору будівельного підряду;

- системно-функціональний метод для визначення природи виникнення правовідносин та функції, що вони виконують;

- порівняльний метод дозволив зробити розмежування між договорами підрядного типу та інших цивільно-правових договорів.

Наукова новизна даної теми дослідження полягає в тому, що саме тепер, коли бурними темпами розвиваються ринкові умови, розширюється приватний сектор, постала необхідність чіткого законодавчого врегулювання договору будівельного підряду, адже більшість компаній виступають підрядчиками в тих чи інших відносинах.

Структура роботи визначається змістом дослідження, а тому вона має вступ, чотири розділи, сім підрозділів, висновків та списку використаних джерел.

Традиційно в нашій країні більшість будівельних робіт (понад 80%) виконується підрядним способом. Це насамперед пояснюється досить розгалуженою системою будівельних і спеціалізованих організацій, які функціонують у межах будівельного комплексу України, а також їх технічною озброєністю, використанням прогресивних будівельних технологій, сучасних матеріалів та конструкцій.

В умовах ринкової економіки підвищується роль договірних засад в організації будівельного процесу і загалом договору підряду.

Таким чином, розглянувши дану тему дослідження можна виділити основні відмінності договору будівельного підряду:

- як на стороні підрядника, так і на стороні замовника можлива участь декількох осіб;

- підрядник має право залучати до виконання будівельних робіт третю особу без згоди замовника. У цьому разі замовник укладає договір з генеральним підрядником, а підрядник – договір будівельного підряду з субпідрядником;

- генеральний підрядник виступає одночасно, як підрядник за договором генерального підряду і як замовник за договором субпідряду;

- підрядник сам вибирає засоби і способи досягнення обумовленого договором будівельного підряду результату;

- замовник зобов'язаний сприяти підрядникові у виконані будівельних робіт у випадках, в обсязі та в порядку, встановленого договором будівельного підряду;

- підрядник має права не розпочинати будівельні роботи, а розпочату зупинити, якщо замовник не надав матеріалів, устаткування і цим створив неможливість виконання договору будівельного підряду;

- ціна договору визначається кошторисом. Кошторис на виконання будівельних робіт може бути прблизним або твердим. Якщо у договорі не має інших вказівок, кошторис визначається твердим. Зміни до твердого кошторису можуть вноситися тільки за погодженням сторін;

- для виконання окремих видів будівельних робіт, передбачених законом, субпідрядник забов'язаний одержати спеціальний дозвіл (ліцензію) на ведення цих будівельних робіт.

Відповідно до аналізу загального визначення договору будівельного підряду приводить до наступних висновків.

По-перше, змінилося визначення договору будівельного підряду, бо воно вже не містить такої обов'язкової ознаки, яка вказує на те, що будівельна робота здійснюється з матеріалів підрядника або з матеріалів замовника. Таким чином, законодавець відносить до підрядного типу не тільки договори, предметом яких є виконання будівельних робіт, ремонтних робіт за завданням замовника із застосуванням матеріалів, обладнання сторін, а й договори, предметом яких є виконання робіт за завданням замовника без застосування матеріалів, обладнання сторін.

По-друге, чітко визначена мета договору будівельного підряду – збудувати і здати у встановлений строк об'єкт або виконати інші будівельні роботи відповідно до проектно-кошторисної документації. Це дозволило провести розмежування між договорами підрядного типу та іншими типами цивільно-правових договорів, зокрема, договорами про надання послуг та договорами на оплатну передачу майна у власність.

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради, 1996, № 30, ст. 141. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради, 2003, №№ 40-44, ст. 356. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030435.html.

3. Цивільний кодекс України: Наук.-практ. Коментар: У 2 ч. / За ред. Я. М. Шевченко. – К., 2004. – 560 c.

4. Закон України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" № 1641-ІІІ від 06.04.2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000р. № 1641. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://debetkredit.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T001641.html.

5. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві" № 668 від 01.08.2005р. // Відомості Верховної Ради України. – 2005р. № 668. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP050668.html.

6. Єфімов О. Особливості деяких видів договору підряду. / О. Єфімов // Бухгалтерія. – 2005. - № 26. – с. 104-109.

7. Єфімов О. Загальні положення про підряд. / О. Єфімов // Бухгалтерія. – 2005. - № 24. – с. 106-108.

8. Окремі види договорів за Цивільним кодексом України. // Вісник ПФУ. – 2005. № 9. – с. 106-107.

9. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. // Д. В. Боброва, О. В. Дзери, А. С. Доагерт та ін.; За ред. О. В Дзери, Н. С. Кузнєцової. - К. - Юрінком Інтер, 1999. – 784 с.

10. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У 2-х томах // За Заг. Ред. Я. М. Шевченко. - Т. 2 Особлива частина. – К. - Конерн. "Видавничий дім ” Ін Юре», 2003. – 408 с.

11. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. // О. В. Дзери ( керівник авт. Кол.), Д. В. Боброва, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової: - К. - Юрінком Інтер, 2002. – 416 с.

12. Цивільне право України: Підручник // Є. С. Харитонов, Н. О. Саніахметова. – К. - Істина, 2003. – 776 с.

13. Панченко М. І. Цивільне право України: навч. Посіб. / М. І. – К. - Знання. 2005 – 583 с – Вища освіта XXI ст.

14. Цивільне право України: Підручник: У 2 т. // Борисової В. І. ( кер. авт. кол.), Борисов Л. М., Жулінкова І. В. та ін.; За заг. Ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фаттієвої, В. Л. Яроцького. – К. - Юрінком Інтер. 2004. – Т. 2. – 552 с.