Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Хозяйственное право \ 5118. Реферат Господарський кодекс, як правовий документ

Реферат Господарський кодекс, як правовий документ

« Назад

Код роботи: 5118

Вид роботи: Реферат

Предмет: Господарське право

Тема: Господарський кодекс, як правовий документ

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Вступ

1. Сутність та загальна характеристика Господарського кодексу України як правового документу, що визначає засади господарської діяльності

2. Проблеми та напрями вдосконалення Господарського кодексу України в сучасних умовах

Висновки

Список використаних джерел

Актуальність теми. Недостатній рівень правового регулювання економіки в Україні – загальновідомий факт, на який не раз звертали увагу вітчизняні та зарубіжні фахівці. Через це одним із пріоритетів у законотворчості була й залишається послідовна систематизація економічного законодавства.

Свого часу, представляючи в парламенті Програму дій уряду, тодішній Прем'єр-міністр України В.А. Ющенко заявляв, зокрема, про необхідність прискорити прийняття Господарського кодексу України. Як відомо, 16 січня 2003 року були одночасно прийняті два кодекси – Цивільний і Господарський, що стали вагомим внеском у систематизацію національного законодавства. Обидва кодекси введені в дію з 1 січня 2004 року, і надалі Господарський кодекс становить необхідну ланку, важливу складову утвердження суспільного господарського порядку в Україні, реального правопорядку у сфері господарювання. Тому досить дивними видаються рекомендації деяких експертів скасувати Господарський кодекс України.

Господарський кодекс України діє вже понад десять років і за цей час він став не тільки окремою галуззю українського законодавства, що регулює сферу економічних відносин, а й міцним підґрунтям для модернізації господарського законодавства. Розробка і введення в дію Господарського кодексу України є науковим та законотворчим досягненням, яким Україна вправі пишатися, до нього при розробці увійшли положення багатьох законів і нормативних актів. І щоб зберегти це законодавство, його треба не відміняти, а поліпшувати шляхом внесення поправок, що врахують недоліки чинної редакції та потреби нового часу.

Метою роботи є дослідження Господарського кодексу України як правового документу, що визначає правові засади господарської діяльності підприємств, передбачені цим документом.

Таким чином, основою господарської діяльності є господарське законодавство та його фундамент - Господарський кодекс України, що встановлює відповідно до Конституції України правові основи господарської діяльності, яка базується на різноманітності суб’єктів господарювання різних форм власності.

Господарський кодекс України має на меті забезпечити зростання ділової активності суб’єктів господарювання, розвиток підприємництва i на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України, утвердити суспільний господарський порядок в економічній системі України, сприяти гармонізації її з іншими економічними системами.

Господарський кодекс України перебував у стадії опрацювання майже сім років, що дозволило уважно розглянути, деталізувати і законодавчо закріпити майже всі аспекти господарської діяльності.

Однією з найважливіших і найскладніших проблем вдосконалення господарського законодавства у сучасний період слід вважати подальшу консолідацію та кодифікацію численних законодавчих та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють господарські відносини, на базі Господарського кодексу (далі ГК України або Кодекс) України як стрижневого акта у цій сфері.

Адже серйозною перешкодою для ефективного правового регулювання господарської діяльності і реалізації положень Кодексу є недостатня відповідність, а інколи й повна невідповідність цим положенням окремих спеціальних актів господарського законодавства. Вирішенню зазначеної проблеми присвячена Концепція модернізації господарського законодавства на базі ГК України, проект якої розроблений вченими Інституту економіко-правових досліджень НАН України.

1. Господарський кодекс України від 01.01.2004 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003. - №18. – Ст. 144.

2. Віхров О. П. Окремі питання вдосконалення господарського законодавства / О. П. Віхров // Університетські наукові записки. – 2012. - №1(41). – С. 384-392.

3. Концепція модернізації господарського законодавства на базі ГК України (проект) [Електронний ресурс]. — URL: http://www.iepd.dn.ua/Stat_03.htm.

4. Кравець I. М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень [Текст]: [монограф.] / І. М. Кравець. — К.: Юрінком Інтер, 2010. - 240 с.

5. Прилуцький Р. Б. Принципи господарювання і модернізація господарського законодавства України на сучасному етапі розвитку / Р. Б. Прилуцький // Вісник господарського судочинства. – 2011. - №3. – с. 73-81.

6. Титова О. Концепція та програма модернізації господарського законодавства України / О. Титова // Право України. – 2008. - №6, - с. 73-77.

7. Щербина B. C. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. - 5-те вид., перероб. і допов. - К.: Юрінком Інтер, 2012. - 600 с.

8. Щербина В. Деякі проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства / В. Щербина // Право України. — 2010. — № 8. — С. 13-18.

9. Щербина В. Проблеми удосконалення господарського і господарського процесуального законодавства / В. С. Щербина // Судова практика. – 2011. - №5. – с. 25-29.