Распечатать страницу

Реферат Господарські об’єднання

« Назад

Код роботи: 5116

Вид роботи: Реферат

Предмет: Господарське право

Тема: Господарські об’єднання

Кількість сторінок: 18

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

1. Господарські об’єднання: поняття та види

2. Правове регулювання господарських об’єднань

3. Зарубіжний досвід господарських об’єднань та їх особливості в Україні

Висновки

Список використаної літератури

Додаток

Зважаючи на стан ринкової економіки в умовах сьогодення, нагальними питаннями для нормального функціонування підприємств є підвищення ефективності виробництва, конкурентоспроможності продукції та послуг з урахуванням запровадження науково-технічного прогресу, ефективніші форми господарювання та управління виробництвом тощо.

Необхідно акцентувати й на тому, що із динамічним розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Проте для успішного функціонування в умовах ринкової конкуренції та реалізації значних фінансово-промислових проектів підприємствам недостатньо здійснювати свою діяльність у рамках окремих розрізнених господарських товариств, що,у свою чергу, є поштовхом для об’єднання їх у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом.

Такі об’єднання підприємств у господарському праві називають господарськими об’єднаннями. Останні мають свої специфічні особливості, що відрізняють їх від господарських товариств.

Необхідність створення в нашій країні об’єднань була визнана ще наприкінці 60-х років. Пізніше були прийняті перші спроби створення виробничих і науково-виробничих об’єднань.

Спроби виділення і перетворення в самостійні підприємства наукових і дослідно-конструкторських підрозділів провідних науково-виробничих комплексів привели їх до руйнування високотехнологічних галузей промисловості, що значно ускладнило умови функціонування наукоємких виробництв [4, c. 45].

Починаючи з 1994 р. все більш підприємств мають наміри ввійти в склад великих об’єднань. Такі об’єднання, включаючи в себе промислові підприємства, наукові інститути, торгові фірми, банки, страхові компанії та інші фінансові структури, є своєрідним каркасом економіки провідних індустріальних країн і світового господарства в цілому, основою сучасного промислового виробництва.

Зважаючи на проведене дослідження питань щодо поняття, видів, особливостей, правового статусу господарських об’єднань та їх правового регулювання, зазначимо, що із динамічним розвитком ринкових відносин в Україні розвиваються і форми підприємницької діяльності. Проте для успішного функціонування в умовах ринкової конкуренції та реалізації значних фінансово-промислових проектів підприємствам недостатньо здійснювати свою діяльність у рамках окремих розрізнених господарських товариств, що,у свою чергу, є поштовхом для об’єднання їх у групи підприємств за галузевим, територіальним чи іншим принципом. Такі об’єднання підприємств у господарському праві називають господарськими об’єднаннями.

Питання щодо об’єднань підприємств регламентовані Главою 12 (ст. 118-127) Розділу II ГК України. Залежно від порядку заснування об’єднання підприємств можуть утворюватися як господарські об’єднання або як державні чи комунальні господарські об’єднання. Як господарські об’єднання, так і державні (комунальні) господарські об’єднання існують в певних організаційно-правових формах.

Спостерігаючи за темпами розвитку підприємницької діяльності в Україні можна зробити висновок, що розвиток законодавства значно відстає від вимог сучасного економічного життя країни. Така ситуація перш за все викликана тим, що чинне законодавство недостатньо регламентує порядок створення і функціонування господарських об’єднань, а тривале панування у нашій країні адміністративно-командної системи регулювання економічних відносин призвело до відсутності практичного досвіду в створенні і діяльності недержавних суб’єктів підприємницької діяльності.

1. Атаманова Ю. Є. Інноваційне право України: проблеми теорії та систематизації: Монографія / Ю. Є Атаманова. – X.: Видавець СПД Вапнярчук Н. М., 2005. – 128 с.

2. Бобкова А. Г., Моісеєв Ю. О. Біржове право: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 200 с.

3. Буткевич О. В. Правове регулювання господарської діяльності в спеціальних (вільних) економічних зонах: Монографія / О. В. Буткевич. – X.: Право, 2008. – 184 с.

4. Валітов С. С. Конкурентне право України: Навч. посібник / С. С. Валітов. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 432 c.

5. Господарське право України: підручник: у 2 ч. – Харків: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2014. – Ч. 1 / [Андрєєва О.Б. та ін.]. – 339 с.

6. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 р., № 436-IV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

7. Кравець І. Ознаки господарських об’єднань як центрів господарських систем / І. Кравець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2011. – № 88. – С. 41-44.

8. Про холдингові компанії в Україні: Закон України від 15.03.2006 р., № 3528-IV [Електронний ресурс] // Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3528-15.

9. Сущук-Слюсаренко З. І. Господарське право: навч. посіб. / З.І. Сущук-Слюсаренко; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2013. – 215 с.

10. Таран Л. В. Специальный правовой режим предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах Украины (комплексное исследование) / Л. В. Таран. – X.: Видавець СПД ФО Вапнярчук Н. М., 2004. – 256 с.

11. Щербина В. С. Господарське право: підручник / В. С. Щербина. – 6-те вид., переробл. і допов. – К.: Юрінком Інтер, 2013. – 636 с.