Распечатать страницу

Курсова робота Місцеве самоврядування та його особливості в Україні

« Назад

Код роботи: 5115

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Конституційно-правові основи організації діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування

Тема: Місцеве самоврядування та його особливості в Україні

Кількість сторінок: 20

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Правові проблеми місцевого самоврядування

2. Проблема повноважень та відповідальності органів місцевого самоврядування

3. Територіальна громада як первинний суб’єкт місцевого самоврядування

4. Місцеві бюджети та міжбюджетні відносини

5. Вибори і формування представницьких органів місцевого самоврядування

6. Гарантування місцевого самоврядування

Висновок

Список використаних джерел

На сучасному етапі розбудови України як демократичної, соціальної та правової держави з урахуванням глобальних змін, які відбулися останнім часом, розвиток місцевого самоврядування є одним з пріоритетних напрямів державної політики.

Місцеве самоврядування сьогодні виступає важливим фактором демократизації суспільного життя, децентралізації управління та необхідною передумовою становлення громадянського суспільства, наближення влади до її джерела – народу.

В Україні закладено конституційні засади місцевого самоврядування, ратифіковано Європейську хартію місцевого самоврядування, прийнято низку базових нормативно-правових актів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування.

Проблеми, що постали сьогодні перед Україною поміж іншим обумовлені тим, що за роки незалежності не було створено сильне місцеве самоврядування, яке б ефективно вирішувало питання місцевого значення, забезпечивши тим самим поліпшення умов життя населення. Тож децентралізація є нагальною потребою, що вимагає ефективного вирішення.

Слід зазначити, що спроби реформувати цю інституцію були здійснені ще на початку століття - першим нормативним актом, у якому йшлося про реформу місцевого самоврядування, була Концепція державної регіональної політики, затверджена указом Президента України 25 травня 2001 року. Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. було схвалено підготовлену відповідно до європейських стандартів Концепцію реформи місцевого самоврядування, але вона була скасована в 2012 році.

1 квітня 2014 року Кабінет Міністрів України схвалив третю Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (далі – Концепція).

Саме цим визначається актуальність проблеми реформування місцевого самоврядування в України. Тож доцільно визначити, які саме аспекти потребують модернізації та можливі шляхи вирішення цих проблем.

Отже, однією з найбільш актуальних проблем у побудові демократичної Української держави є реформування системи місцевого самоврядування. Доцільно проводити такі зміни з урахуванням обраного європейського вектору розвитку.

Проведення даної реформи може стати ефективним шляхом вирішення кризових явищ в економіці, політиці, соціальному житті (протестні акції, прояви сепаратизму) – тобто всього того, що певною мірою є наслідком надмірної централізації влади, нерозвиненості інститутів демократії.

Для вирішення проблем місцевого самоврядування Кабінетом Міністрів України була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, яка визначає пріоритетні напрями реформування, а саме:

- забезпечення доступності та якості публічних послуг;

- досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування й органами державної влади;

- визначення обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з метою забезпечення доступності й належної якості публічних послуг, що надаються цими органами;

- створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

Для досягнення цих завдань необхідно:

1. Здійснити законодавче врегулювання питань місцевого самоврядування, з урахуванням принципів Європейської хартії місцевого самоврядування, забезпечивши самостійність даної інституції, повноту і виключність її повноважень на відповідній території.

2. Модернізувати систему адміністративно-територіального устрою для створення самодостатніх територіальних громад та дієздатних органів місцевого самоврядування, спроможних здійснювати законодавчо визначені повні та виключно власні, а також делеговані державою повноваження.

3. Здійснити оптимальний розподіл повноважень між територіальними органами влади, який має відбуватися вдвох аспектах: поділ повноважень між органами державної влади й органами місцевого самоврядування, а також між органами місцевого самоврядування різних рівнів.

4. З цією ж метою провести укрупнення певної частини існуючих районів, а також територіальних громад на основі їх добровільного об’єднання на низовому рівні до такого розміру, який забезпечить їм необхідні інфраструктурні, кадрові, організаційні ресурси, достатні власні джерела наповнення місцевого бюджету.

5. Гарантувати матеріальну, фінансову та організаційну автономію місцевого самоврядування в Україні як одну з головних передумов розбудови демократичної держави. Надмірна централізація бюджетного ресурсу суттєво послаблює фінансову основу органів місцевого самоврядування, їх зацікавленість у пошуку нових джерел доходів, спонукає до пасивного очікування допомоги з держбюджету, закладає основи хронічної дотаційності переважної більшості регіонів, зрештою – загострює соціальні й політичні суперечності в суспільстві.

6. Забезпечити формування кадрового корпусу місцевого самоврядування на засадах професійності й високої компетентності.

1. Конституція України.

2. Європейська хартія про місцеве самоврядування: офіц. пер. // Бюл. законодавства і юрид. практики України. – 2002. – № 10. – С. 10-17.

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21.05.1997 р. № 280/97-ВР // Відом. Верхов. Ради України. –1997. – № 24. – Ст. 170.

4. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів: Закон України від 10.07.2010 р.; Офіц. вісн. України. – 2012. – № 34. – Ст. 1255; 2012. – № 45. – Ст. 1731.

5. Про органи самоорганізації населення: Закон України // Голос України від 15 серп. 2001 р. – № 145.

6. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2014 року №333-р.

7. Місцеве самоврядування в Україні: сучасний стан та основні напрями модернізації: наук. доп. / [редкол.: Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, В. В. Толкованов та ін.]; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. Ю. В. Ковбасюка. – К.: НАДУ, 2014. – 128 с.

8. Элерс Д. Местное самоуправление в Германии / Д. Элерс // Государство и право. – 2002. – № 3. – С. 68–74.

9. Бутко М. П. Фінансові ресурси в умовах ринкової трансформації / М. П. Бутко, К. О. Білокур // Фінанси України. – 2011. – № 10. – С. 23-32.

10. Дробот І. О. Гарантування вітчизняного місцевого самоврядування в сучасних умовах державотворення / І. О. Дробот // Актуальні питання державного управління: зб. наук. пр. – Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2006. – Вип. 1 (25). – С. 168-178.