Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Хозяйственное право \ 5114. Індивідуальна робота Адміністративно-господарські санкції

Індивідуальна робота Адміністративно-господарські санкції

« Назад

Код роботи: 5114

Вид роботи: Індивідуальна робота

Предмет: Господарське право

Тема: Адміністративно-господарські санкції

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 100 грн

ВСТУП

ПОНЯТТЯ ТА ВИДИ АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИХ САНКЦІЙ

ВИСНОВОК

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Відповідальність у господарському праві базується на загальнотеоретичних засадах і визначається як обов’язок суб’єктів підприємництва за допущені ними правопорушення перетерпівати негативні обтяжливі для них наслідки, як правило, майнового або немайнового характеру, які передбачені санкцією норм права. Інакше кажучи, відповідальність – зафіксована в нормативних актах чи передбачена договором міра примусу, що застосовується до особи, яка вчинила правопорушення.

Характерними (видовими) ознаками господарсько-правової відповідальності є:

- сфера застосування – господарські правовідносини;

- юридична підстава – акти господарського законодавства та господарські договори;

- фактичні підстави – господарське правопорушення, склад якого залежить від виду (форми) господарсько-правової відповідальності;

- презумпція вини порушника та особливість визначення вини;

- суб'єктами господарсько-правової відповідальності є учасники господарських правовідносин;

- спрямованість господарсько-правової відповідальності переважно на майнову базу порушника і лише в окремих випадках на особу порушника;

- змістом господарсько-правової відповідальності є заходи впливу (санкції).

У Господарському кодексі України законодавець закріпив лише чотири форми господарсько-правової відповідальності, назвавши їх видами господарсько-правових санкцій: відшкодування збитків, штрафні санкції, оперативно-господарські санкції, адміністративно-господарські санкції.

У своїй роботі, я більш детальніше розгляну таку форму господарської відповідальності, як адміністративно-господарські санкції.

У своїй роботі більш детальніше розглянула питання поняття адміністративно-господарських санкцій та їх види. Отже, можна зробити такі висновки. Адміністративно-господарські санкції виступають засобом забезпечення виконання організаційно-господарських зобов’язань як договірних, так і не договірних, і можуть бути застосовані до будь-яких учасників цих зобов’язань – як до суб’єктів господарювання, так і до суб’єктів організаційно - господарських повноважень.

Основні характерні, специфічні риси адміністративно-господарських санкцій, що відрізняють їх від інших господарських санкцій, випливають з їхнього офіційного визначення, закріпленого у ч. 1 ст. 238 ГК України, та інших відповідних норм закону, а саме:

1) адміністративно-господарські санкції застосовують за порушення правил здійснення господарської діяльності, причому тих правил, які встановлені законодавчими актами, а не за порушення договірних або інших зобов’язань учасників відносин у сфері господарювання, чи інших правил ведення господарської діяльності;

2) адміністративно-господарські санкції застосовують лише до суб’єктів господарювання, до інших учасників господарських відносин вони застосовані бути не можуть;

3) адміністративно-господарські санкції застосовують уповноважені органи державної влади або органи місцевого самоврядування, а не інші органи чи сторона в зобов’язанні;

4) адміністративно-господарські санкції встановлюються виключно законами, а не підзаконними актами чи договором. Виключно законами (зокрема, ГК України) визначено й види адміністративно-господарських санкцій, умови та порядок їх застосування.

Також, слід зазначити, що є багато прогалин у законодавстві щодо регулювання окремих видів адміністративно-господарських санкцій.

1. Господарський кодекс України: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

2. Бюджетний кодекс України: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2542–14.

3. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1775-14.

4. Закон України «Про захист національного товаровиробника від демпінгового імпорту»: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/330-14.

5. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність»: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/959-12.

6. Віхров О. П. «Адміністративно-господарські санкції як гарантія прав суб’єктів господарювання на економічну безпеку» Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності – №3, 2012.

7. Веремеенко И. И. Административно-правовые санкции - М.: Юрид. лит., 1975. - 192 c.

8. Галянтич М. К., Грудницька С. М., Міхатуліна О. М. та ін Господарське право України: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / - К.: МАУП, 2005. - 424 с.

9. Добрянська Н. В. «Правова природа адміністративно-господарських санкцій»: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Jursci/2011_3/104-110.Pdf.

10. Задихайло Д. В., Пашков В. М., Бойчук Р. П. та ін.; за заг. ред. Д. В. Задихайло, В. М. Пашкова Господарське право: підручник – Х.: Право, 2012. – 696 с.

11. Мілаш В. С. Господарське право: Курс лекцій: У 2ч. - ч., - Х. Право, 2008. – 496 с.

12. Подоляка А. М. Господарсько-правова відповідальність та сучасні засоби її застосування - Наше право № 4 ч. 2 – 2010.

13. Рябченко О. П Правова природа адміністративно-господарських санкцій: деякі проблеми питання визначення - Вісник Запорізького національного університету - № 1 (І) – 2012.

14. Саніахметова Н. О. Господарське право України: Навчальний посібник - X.: «Одіссей», 2005. - 608 с.

15. Татькова З. Ф. Відповідальність у формі застосування адміністративно-господарських санкцій. – Форум права - №1 – 2011.

16. Шевченко Н. М. Господарсько-правова відповідальність та господарські санкції - Університетські наукові записки - № 3 (15) – 2005.

17.Щербина В. С. Адміністративно-господарські санкції організаційно-правового характеру: проблеми застосування. - Університетські наукові записки - №1(17) – 2006.

18. Щербина В. С. Господарське право: Підручник. — 2 - е вид., перероб. і доп. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — 592 с.

19. Юшина С. І. «Адміністративно-господарські санкції та сфера їх застосування»: http://kul.kiev.ua/images/chasop/2010_2/202.Pdf.