Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Коммерческое право \ 5113. Курсова робота Комерційні правовідносини в Україні

Курсова робота Комерційні правовідносини в Україні

« Назад

Код роботи: 5113

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Комерційне право

Тема: Комерційні правовідносини в Україні

Кількість сторінок: 27

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретико-правова характеристика комерційних правовідносин

1.1. Нормативно-правове визначення комерційних правовідносин в Україні

1.2. Джерела правового регулювання комерційної діяльності

Розділ 2. Особливості регулювання комерційних правовідносин в Україні

2.1. Правопорушення в сфері комерційної діяльності

2.2. Відповідальність за порушення законодавства комерційної діяльності

Висновки і пропозиції

Список використаних джерел

Актуальність теми. За останні десятиріччя в економіці України відбулися істотні зміни, зокрема пов’язані із бурхливим розвитком підприємництва, що знайшло відображення і в законодавчому регулюванні економічних відносин. Ухвалено значний масив законодавчих та інших нормативних актів, що регламентують підприємницьку діяльність, сформувалась відповідна практика застосування цього законодавства. Все це дало підстави для розвитку комерційних правовідносин, які охоплюють особливості майнових правовідносин, що виникають між підприємцями або за їх участю, та регулюються в більшості випадків цивільним законодавством. Саме специфіка та актуальність цієї проблематики, зв’язок із проблемами розвитку національної економіки визначає розвиток і становлення комерційних правовідносин в системі сучасного права.

Охорона суспільних відносин у галузі торговельної діяльності здійснюється за допомогою різноманітних засобів, зокрема шляхом встановлення і реалізації заходів юридичної відповідальності за порушення загальнообов’язкових правил торгівлі. Одним із її видів є адміністративна відповідальність, яка настає, головним чином, за вчинення адміністративних проступків у галузі торговельної діяльності. Практика застосування відповідними державними органами заходів адміністративного впливу до порушників правил, що діють у торговельній діяльності, набула широкого поширення, однак чинне законодавство значною мірою відстало від потреб часу. Це законодавство розвивається в складних умовах перехідного періоду, постійно зазнає численних змін, у зв'язку з чим виникає чимало труднощів у його практичному використанні. Крім цього, нерідко зустрічаються порушення встановленого порядку застосування заходів адміністративного впливу, значна кількість проступків у галузі торговельної діяльності не виявляється, а порушники залишаються безкарними.

Необхідність посилення боротьби з порушеннями загальнообов’язкових правил торгівлі обумовлює, в свою чергу, актуальність і важливість глибокого і всебічного дослідження широкого кола питань, що стосуються правового забезпечення в галузі комерційної діяльності. Докладна характеристика передбачених законодавством системи та видів регулювання у зазначеній сфері мають не тільки теоретичне, а й велике практичне значення.

Загальні проблеми правового регулювання комерційних правовідносин в Україні привертали увагу багатьох вчених, зокрема А.Т. Комзюка, І.В. Мартьянова, В.Ф. Опришка, О.І. Остапенка, В.П. Петкова, В.М. Самсонова, В.К. Шкарупи та ін. Необхідність нових підходів, нових наукових розробок питань правового регулювання в галузі комерційної діяльності обумовлена також проведенням в Україні адміністративної реформи.

Об’єктом роботи є комерційні правовідносини. Предметом роботи є комплекс відносин, що виникають в процесі регулювання комерційних правовідносин в Україні.

Мета роботи полягає в тому, щоб на основі чинного законодавства України та узагальнень практики його реалізації здійснити аналіз змісту, підстав та процедур правового регулювання в галузі комерційної діяльності.

Виходячи із поставленої мети, в роботі вирішуються такі основні завдання:

- здійснення нормативно-правового визначення комерційних правовідносин в Україні;

- дослідження джерел правового регулювання комерційної діяльності;

- вивчення правопорушень в сфері комерційної діяльності;

- дослідження відповідальності за порушення законодавства комерційної діяльності.

Таким чином, комерційне право являє собою сукупність норм, якими регулюються суспільні відносини у сфері комерційної (торгової) діяльності, комерційне право повинно вивчати саме особливості торгівельної діяльності в умовах розвитку товарного ринку.

Сучасне українське законодавство в комерційній сфері зорієнтоване на захист прав споживачів (про це свідчить кількість нормативно-правових актів, присвячених даному питанню). У той самий час норми права розвинутих країн більше присвячені захисту прав суб'єктів господарювання. Нам потрібен спеціальний законодавчий акт для захисту прав суб’єктів господарювання, що буде дієвим стимулом у функціонуванні таких суб'єктів. Слід визнати, що існуючі проблеми в сучасному розвитку внутрішньої торгівлі в Україні викликані, насамперед, тим, що держава не повною мірою забезпечує оптимальне й ефективне формування ринкових відносин.

Торговельне законодавство на сьогодні – це одна з проблем стабілізації комерційної сфери. З переходом до ринкових відносин правове регулювання у сфері торгівлі створювалося майже з нуля. Якщо описувати сучасний стан правового регулювання внутрішньої торгівлі, то найбільше тут підходять дві характеристики: багаточисельність та неповнота.

Багаточисельність нормативно-правової бази не є запорукою якісного та повноцінного регулювання торговельної діяльності; кількість прийнятих нормативно-правових актів не свідчить про їх ефективність, а неповнота, у свою чергу, призводить до прогалин у правовому регулюванні багатьох аспектів торговельної сфери. Тому посилення ролі держави в сучасних умовах шляхом розроблення чіткої політики регулювання торговельних відносин є цілком виправданим. Одним із основних напрямів формування такої політики, на нашу думку, є створення правової основи торговельних відносин а умовах формування ринкової економіки. Існуюче недосконале правове поле регулювання внутрішньої торгівлі в Україні багато в чому зумовлюється нестабільністю, суперечливістю і заплутаністю законодавства у цій сфері. А тому, щоб посилити ринковий характер торгівлі, держава повинна вжити заходів для формування такого правового механізму, який би забезпечив ефективний діалог між владою, підприємцями і споживачами, врівноваживши їх інтереси. Незважаючи на те, що сучасне законодавство з питань регулювання торгівлі залишається недосконалим, не можна підкидати його регулюючої ролі.

Динамічний розвиток комерційних відносин у сучасному суспільстві, процеси глобалізації міжнародної торгівлі зумовили інтенсивний розвиток системи сучасних торговельних звичаїв (lex mercatoria). Створення нових торгових звичаїв забезпечується зусиллями авторитетних міжнародних організацій - Міжнародним інститутом уніфікації приватного права (УНІДРУА), Міжнародною торговою палатою, Комісією ООН з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

Проведене дослідження свідчить, що, незважаючи на велику кількість нормативно-правових актів у сфері внутрішньої торгівлі України, торговельне законодавство потребує подальшого вдосконалення. Перш за все, на нашу думку, необхідно розробити та прийняти відповідно до Господарського кодексу України Закон «Про внутрішню торгівлю України», в якому б визначалися загальні засади розвитку та регулювання внутрішньої торгівлі, економічні, організаційні передумови такого розвитку, роль держави в регулюванні торговельної діяльності, такі поняття, як торговельна діяльність, види та різновиди торгівлі, пункти продажу товарів, суб'єкти торговельних правовідносин, вимоги та умови торговельної діяльності тощо.

Комерційна діяльність в Україні для свого успішного розвитку потребує особливих правил правового регулювання, які б зважали на її відмінність від майнового обігу взагалі, що досягається за допомогою комерційного (торгового) права.

1. Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 2006. - № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 462.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року // Офіційний вісник України. – 2003. - № 11. – Ст. 461.

4. Ващенко С. В. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі торговельної діяльності / Автореферат дис.... канд. юрид. Наук / С. В. Ващенко. – Харків, 2006. – 21 с.

5. Зеркалов Д. В. Торговельне право України: довідник / Д. В. Зеркалов. — К.: Дакор, 2007. – 336 с.

6. Комерційне право: навчальний посібник / Курило М. П., Завальний В. М., Завальний М. В. - Суми: Університетська книга, 2010. - 238 с.

7. Красіліч Н. Проблеми розвитку комерційного (торгового) права України / Н. Красіліч // Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. - 2011. - № 3. - С. 100-106.

8. Новойтенко І. В. Регулювання якості продукції в аспекті захисту прав споживачів / І. В. Новойтенко // Наукові праці НУХТ. - 2010. - №33. - С. 141-144.

9. Новойтенко І. В. Комерційне право: навч. посіб. / І. В. Новойтенко. - К.: Кондор-Видавництво, 2013. – 242 с.

10. Підприємницьке право: Підручник / За ред. О. В. Старцева. – К.: Істина, 2005. – 600 с.

11. Покрещук О. Загальні концепції врегулювання торговельних правовідносин у законодавстві України / О. Покрещук // Право України. – 2007. - № 4. – С. 65-69.

12. Покрещук О. Місце торгового кодексу в правовій системі України / О. Покрещук // Підприємництво, господарство і право. – 2008. - № 5. – С. 3-6.

13. Полтавський О. В. Торгове право: навчальний посібник / О. В. Полтавський, С. В. Томчишен; Харківський національний ун-т внутрішніх справ. - Х.: [б.в.], 2008. - 168 с.

14. Попов А. А. Торговое право: учеб. пособие / А. А. Попов. — Х.: БУРУН и К, 2007. - 288с.

15. Правовое регулирование торговой деятельности в Украине / Состав. Д. В. Задыхайло. – Х.: Эспада, 1997. – 335 с.

16. Примак В. Комерційне право в Україні / В. Примак // Юридичний вісник України. – 2007. – 29 грудня. – С. 8.

17. Пугинский Б. И. Коммерческое право и предпринимательство / Б. И. Пугинский // Актуальные проблемы науки и практики коммерческого права. — М.: Волтерс Клувер, 2005. — Вып. 5. – С. 20-24.

18. Саніахметова И. О. Правовий захист підприємництва в Україні: Навчальний посібник / И. О. Саніахметова. – К: Юрінком Інтер, 2003. – 333 с.

19. Саніахметова Н. О. Підприємницьке право: Навчальний посібник / Н. О. Саніахметова. – К.: А.С.К., 2001. – 616 с.

20. Сокур Ю. Становлення торговельного права в Україні / Ю. Сокур // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 5. – С. 53-56.

21. Терьохін С. Укладення комерційних контрактів за законодавством України / С. Терьохін // Науковий вісник НАВСУ. – 2004. - № 6. – С. 260-265.

22. Хасанова В. Деякі питання нормативно-правового регулювання внутрішньої торгівлі в Україні / В. Хасанова // Підприємництво, господарство і право. – 2004. - № 9. – С. 36-39.

23. Хасанова В. Законодавче визначення понять «внутрішня торгівля»та «торговельна діяльність» / В. Хасанова // Юридична Україна. – 2006. - № 6. – С. 31-33.

24. Холонова В. Законодавче регулювання адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері внутрішньої торгівлі / В. Холонова // Юридична Україна. – 2006. - № 4. – С. 34-37.

25. Щербина В. С. Господарське право України: Підручник / В. С. Щербина. – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 574 с.