Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Финансовое право \ 5095. Реферат Сучасний стан оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2009-2013 роках)

Реферат Сучасний стан оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2009-2013 роках)

« Назад

Код роботи: 5095

Вид роботи: Реферат

Предмет: Фінансове право

Тема: Сучасний стан оподаткування доходів фізичних осіб в Україні (2009-2013 роках)

Кількість сторінок: 13

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: безкоштовно

1. Бюджетний кодекс України станом на 10 січня 2011 року: - К.: Велес, 2013. - 112 с.

2. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-VI. - К.: ДП "ІВЦ ДПА України", 2010. - 336 с.

3. Закон України "Про податок з доходів фізичних осіб" (Відомості ВРУ,2003р., №37, ст. 38 із наступними змінами). - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

4. Декрет Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян” зі змінами та доповненнями. - Відомості Верховної Ради, 2005, №27, ст. 363.

5. Декларування доходів фізичними особами у 2011р. за наслідками звітного 2010р. /Т. Добродій, начальник відділу розгляду письмових звернень платників Департаменту оподаткування доходів фізичних осіб ДПС України // Праця і зарплата. - 2011. - №7. - С. 8-9.

6. Державна податкова служба України. - Офіційний сайт. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.sta.gov.ua.

7. Лист (витяг) Державної податкової адміністрації Україні від 3 лютого 2011 р. №2918/7/17-0717. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon1. rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

8. Бондалетова Т. О., Мітькіна А. М. Ефективність сучасного механізму оподаткування доходів фізичних осіб. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://intkonf.org.

9. Василик О. Д. - Податкова система України: Навчальний посібник. - К.: ВАТ "Поліграфкнига". - 2012. - 478 с.

10. Державний комітет статистики України. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

11. Герасименко П. Податок на доходи фізичних осіб: українські парадокси та світовий досвід. - 5. 04.2013. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: ZAXID.net.

12. Демиденко Л. М. Оподаткування доходів громадян: досвід США та України / Л. М. Демиденко // Фінанси України. - 2013. - № 9. - С. 30-34.

13. Добродій Т. Декларування доходів фізичними особами в 2011 р. за наслідками звітного 2010 р. // Праця і зарплата. - 2013 - №7 (731) - С. 8-9.

14. Довгалюк В. І., Ярмоленко Ю. Ю. - Податкова система: Навчальний посібник. - К.: Центр учбової літератури, 2013. - 360 с.

15. Затонацький Т. Г., Ставицький А. В. Підходи до аналізу фіскальної політики України // Фінанси України. - 2013. - №2. - С. 91-100.

16. Ковалюк О. М. Важливий крок до зменшення податкового тягаря в Україні / О. М. Ковалюк // Фінанси України. - 2013. - № 1. - С. 55-62.

17. Корнус В. Г. Удосконалення прибуткового оподаткування громадян в Україні / В. Г. Корнус // Фінанси України. - 2013. - № 10. - С. 19-27.

18. Костіна Н. М., Любінець О. В. Основні тенденції оподаткування доходів фізичних осіб в Україні - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010.

19. Лекарь С. Про нарахування і утримання податку на доходи фізичних осіб // Праця і зарплата. - 2012. - №7 (731) - С. 7.

20. Накай А. І. Реформування податку з доходів фізичних осіб у контексті вимог сталого розвитку / А. І. Накай // Науковий вісник Національної академії Державної податкової служби України. - 2013. - № 3. - С. 78-83.

21. Нікітішин А. О. Адміністрування та контроль за податками з доходів фізичних осіб: матеріали VI-ої Міжнар. наук. - практ. конф. ["Стан і проблеми оподаткування в умовах ринкової економіки"], (Донецьк, 24 лист. 2006 р.) / ДонДУЕТ; редкол.: О. О. Папаїка (голова) [та ін.]. Д.: ДонДУЕТ, 2013. - 605 с. - С. 448-451.

Податок на доходи фізичних осіб згідно з Податковим кодексом України, який набрав чинності 1 січня 2011 року, – це загальнодержавний податок, а тому порядок його сплати, пільги, розміри ставок встановлюються Податковим кодексом України. Він є прямим податком, тобто сплачується громадянами з отриманого доходу.

З 1 січня 2004 року до 31 грудня 2010 року сплату податку з доходів фізичних осіб було врегульовано Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб». За Податковим кодексом України порівняно з Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» передбачені певні відмінності оподаткування доходів фізичних осіб.

Зокрема, згідно з ст. 167 Податкового кодексу України ставка податку становить 15 відсотків бази оподаткування. При цьому у разі, якщо загальна сума отриманих платником податку у звітному податковому місяці доходів перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового року, ставка податку становить 17 відсотків суми перевищення. А згідно з Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб» ставка податку становила 15 відсотків.

Оподаткування доходів фізичних осіб є складовою частиною фінансового механізму держави, податки на доходи фізичних осіб відіграють домінуючу роль для збільшення доходної частини державного бюджету. Оподаткування фізичних осіб, що забезпечує надходження до бюджету, закріплене за місцевими бюджетами, що й закладає основу формування міських, сільських та селищних бюджетів. Особливістю оподаткування доходів фізичних осіб є визначення сукупного доходу за виключенням доходів, що не підлягають оподаткуванню[21;c.448].

У місцевих бюджетах питома вага податку з доходів фізичних осіб складає значну частку і коливається в межах від 30 до 70%. Тобто цей податок значно впливає на утримання бюджетної сфери міст і районів України.

У системі податкових доходів бюджету податок на доходи фізичних осіб посідає сьогодні третю позицію – після податку на додану вартість (40,5 %) та податку на прибуток підприємств (21,1 %): його частка становить понад 20 %.

Як видно із структури доходів Зведеного бюджету України податок на доходи фізичних осіб займає одне із важливих місць в доходах бюджетів України, що пояснюється:

 - по–перше, його фіскальною роллю, тобто податок на доходи фізичних осіб забезпечує наповнення доходної частини того чи іншого бюджету;

 - по–друге, тим, що податок на доходи фізичних осіб виступає основним регулятором в системі регулювання доходів фізичних осіб[20;c.78].

Аналіз податку на доходи фізичних осіб в Україні, який буде запроваджено після відповідних положень Податкового Кодексу, дозволив виявити такі відмінності від попередньої схеми стягнення цього податку:

 - кошти від стягнення цього податку направляються до Державного бюджету;

 - дещо більшим є діапазон стягнення;

 - значно розширений перелік пільг, який складає 49 позицій.

На сьогодні в Україні гостро постала проблема забезпечення прозорого і справедливого механізму оподаткування доходів громадян. Оцінка сучасного механізму призвела до висновку, що держава не завжди враховує зміни, що сталися на протязі останнього часу, хоч механізм оподаткування постійно повинен змінюватися під впливом ситуації, яка панує у державі для належної реалізації її функцій.

 В даний момент механізм не є прозорим та справедливим щодо різних верств населення, не стимулює сплачувати податок.

На даний час виникла потреба у впровадженні прогресивної ставки податку, саме це може стати ключовим стимулом для розширення бази оподаткування доходів громадян. Прогресивна ставка оподаткування доходів була б більш справедливою у зв’язку з теперішнім розшаруванням населення, також актуальним буде запровадження мережі пільг для категорії населення, що має менші доходи[19;c.6].

Державна податкова адміністрація України у своїх офіційних роз’ясненнях, доведених листом № 2918/7/17-0717 від 03. 02.2011 року повідомляє, що ставка податку згідно з п. 167. 1 ст. 167 Податкового кодексу становить 15% бази оподаткування щодо доходів, одержаних (крім випадків, визначених п. 167. 2 - 167. 4 цієї статті), в тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат та винагород, які виплачуються платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу в державну та недержавну лотерею, виграшу гравця (учасника), одержаного від організатора азартної гри.

Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. [18]

Платник податку зобов’язаний подавати річну декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) відповідно до Податкового Кодексу або інших законів України.

Обов’язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним, якщо він отримував доходи:

виключно від податкових агентів, крім випадків, прямо передбачених цим розділом;

від операцій продажу (обміну) майна, дарування, при нотаріальному посвідченні договорів за якими був сплачений податок.

Платники податку - резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання, зобов’язані подати до органу державної податкової служби податкову декларацію не пізніше 60 календарних днів, що передують виїзду.

Фізична особа зобов’язана самостійно до 1 серпня року, що настає за звітним, сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації[17;c.19].

Відповідальність за неподання або несвоєчасне подання громадянами декларацій про доходи чи включення до декларацій перекручених даних, неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів та витрат, для яких законами України встановлена обов’язкова форма обліку, визначена статтею 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та тягне за собою попередження або накладення штрафу в розмірі від трьох до восьми неоподатковуваних мінімумів громадян. Дії, вчинені особою, яку впродовж року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі від п’яти до восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ця відповідальність не поширюється на випадки добровільного декларування доходів [16;c.55]

Аналіз надходжень податків на доходи фізичних осіб (далі ПДФО) до місцевих бюджетів у 2009-2013 роках

Податок з доходів фізичних осіб є прямим податком, тобто самостійно сплачується громадянином безпосередньо з отриманого доходу. Відповідно до Бюджетного кодексу України (стаття 65 глава 11):

- До доходів бюджетів міст Києва та Севастополя зараховується 50% і 100% відповідно загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.

- До доходів бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення зараховується 75% загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом України на території цих міст.

- До доходів бюджетів сіл, їх об’єднань, селищ, міст районного значення зараховується 25% загального обсягу податку з доходів фізичних осіб, що сплачується згідно з Податковим кодексом на цій території. [1, c. 48]

У структурі доходів Зведеного бюджету податок з доходів фізичних осіб займає значну частку і становить в середньому за 2009-2013 роки 15,52%. Податок з доходів фізичних осіб у структурі податкових надходжень становить в середньому 21,48 % усіх податкових надходжень. [15;c.91]

Табл. 2.1.

Податок на доходи фізичних осіб у доходах Зведеного бюджету, у податкових надходженнях та у ВВП

доходи

рік

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Податок на доходи фізичних осіб у абсолютному вимірі, млрд. грн

10,82

13,52

13,21

17,32

22,79

34,78

45,89

44,48

45,32

Доходи Зведеного бюджету, млрд. грн

61,83

75,111

91,737

164,27

171,354

220,127

297,987

272,89

281,491

Частка ПДФО у доходах бюджету, %

17,5

18,0

14,4

12,9

13,3

15,8

15,4

16,3

16,1

Податкові надходження до бюджету, млрд. грн

45,46

54,30

63,21

97,85

125,91

161,02

227,18

207,85

182,74

Частка ПДФО у податкових надходженнях до бюджету, %

23,8

24,9

20,9

17,7

18,1

21,6

20,2

21,4

24,8

ВВП, млрд. грн

225,82

267,34

345,113

441,45

544,15

720,73

948,06

913,345

1094,61

Частка ПДФО у ВВП, %

4,8

5,1

3,8

3,9

4,2

4,9

4,8

4,9

4,2

Податок з доходів фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела наповнення дохідної частини місцевого бюджету. Динаміка надходжень податку з доходів фізичних осіб відображена на рис. 2.1.

Б5095, Рис. 2.1 - Суми надходжень ПДФО до місцевих бюджетів за 2009-2013 роки

Рис. 2.1 - Суми надходжень ПДФО до місцевих бюджетів за 2009-2013 роки [14; c. 350]

Отже, найбільшу питому вагу в доходах місцевих бюджетах становить податок з доходів фізичних осіб - більше 60% (а в I кошику - близько 94,4%). З урахуванням впливу світової фінансової кризи на економіку у 2009-2010 роках та очікуваних відновних процесів в економіці України у 2012-2013 роках прогнозний показник надходжень податку з доходів фізичних осіб на 2012 рік визначено у сумі 59,3 млрд. гривень. До очікуваного показника за 2014 рік (51,9 млрд. грн.), ріст прогнозного показника на 2014 рік становитиме 114,3%, що менше ніж ріст фонду оплати праці (115,3%).

Б5095, Рис. 2.2 - Податок на доходи фізичних осіб в абсолютному вимірі за 2009-2013 рр.

Рис. 2.2 - Податок на доходи фізичних осіб в абсолютному вимірі за 2009-2013 рр. [розраховано автором на основі даних джерел 14]

Постійне зростання надходжень податку на доходи фізичних осіб свідчить про стабілізацію економічного становища в Україні, зростання доходів громадян, і, разом з тим, підвищення фіскальної ефективності даного податку.

Б5095, Рис. 2.3 - Частка податку з доходів фізичних осіб у ВВП за 2009-2013  роки

Рис. 2.3 - Частка податку з доходів фізичних осіб у ВВП за 2009-2013  роки [розраховано автором на основі даних джерел 15]

Стала питома вага податку з доходів фізичних осіб у ВВП свідчить про відновлення економічних процесів країни. Важливим впливом на частку надходжень податку з доходів фізичних осіб до місцевих бюджетів базується на макроекономічних показниках розвитку країни, зокрема провідних галузей економіки країни.

Б5095, Рис. 2.4 - Порівняння частки ПДФО у доходах бюджету, у податкових надходженнях до бюджету та у ВВП

Рис. 2.4 - Порівняння частки ПДФО у доходах бюджету, у податкових надходженнях до бюджету та у ВВП [розраховано автором на основі даних джерел 14]

Наведені дані свідчать про спад у 2009-2010 рр. надходжень від податку на доходи фізичних осіб до бюджету та його частки у ВВП, що було пов’язано із запровадженням пропорційної ставки оподаткування. Цей крок, на думку багатьох вчених, був помилковим. Останнім часом спостерігається тенденція до зростання частки податку на доходи фізичних осіб у податкових надходженнях до бюджету, тобто відбувається покращення його фіскальної ефективності, однак частка у доходах бюджету та у ВВП знижується, що говорить про те, що доходи бюджету та ВВП зростають за рахунок інших джерел (неподаткових надходжень).

Для врахування особливостей формування надходжень податку використовуються дані про:

- кількість платників податку та суми сплаченого податку в розрізі джерел оподаткування та видів доходів;

- кількість платників, які отримали податкові соціальні пільги;

- суми застосованих податкових соціальних пільг за видами пільг, які дають право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу;

- суми документально підтверджених витрат, включених до складу податкового кредиту платників податку;

- результати контрольно-перевірочної роботи щодо донарахування сум податку, штрафних санкцій та пені.

Враховуючи тенденцію росту надходжень податку з доходів фізичних осіб починаючи з червня 2013 року, на яку вплинуло проведення податковою міліцією спеціальних операцій "Бюджет" та "Боротьба з виплатами зарплат "в конвертах", спостерігається ріст надходжень податку у 2013 році на рівні 115,% (рис. 2. 1.)

Прогнозний розрахунок зменшення податку з доходів фізичних осіб від застосування податкової соціальної пільги на 2014 рік визначено в сумі 4372,2 млн. грн., що на 23,4 млн. грн. або на 0,5% менше, ніж в 2013 році, що в свою чергу свідчить про підвищення рівня доходів громадян. [15]

Прогнозна сума податкового кредиту на 2014 рік визначена на основі аналізу фактичних сум документально підтверджених витрат платниками податку за 2012 рік, очікуваної суми податкового кредиту у 2013 році та прогнозу на 2014 рік (за даними ДПСУ, обласних фінансових управлінь) і становить 1294,5 млн. гривень. А податок з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню платникам у зв’язку з нарахуванням податкового кредиту, на 2014 рік розраховано в сумі 156,2 млн. грн. (на 51,6 відсотка більше, ніж у 2013 році).

У розрізі регіонів України найбільший обсяг надходжень податку з доходів фізичних осіб спостерігається в м. Києві - 9,4 млрд. грн. (21,1% від загального обсягу надходжень цього податку, Донецькій - 5,0 млрд. грн. (11,2%), Дніпропетровській - 3,7 млрд. грн. (8,4%) та Харківській - 2,5 млрд. грн. (5,6%) областях. Найменший обсяг податку з доходів фізичних осіб має місце до бюджетів м. Севастополь - 428,9 млн. грн. (1,0%) та Чернівецької області - 443,1 млн. грн. (1,0%).

Поступовий вихід із кризи впливає не тільки на ріст фонду оплати праці, а й також на збільшення інших доходів населення з яких утримується податок з доходів фізичних осіб, наприклад: продаж рухомого і нерухомого майна, на вартість якого у свою чергу впливає індекс споживчих цін, отримання дивідендів та роялті, а також від інших видів діяльності. [16;c.61]