Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Государственная служба \ 5054. Магістерська робота Правові аспекти трансформації державної служби України

Магістерська робота Правові аспекти трансформації державної служби України

« Назад

Код роботи: 5054

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Державна служба

Тема: Правові аспекти трансформації державної служби України

Кількість сторінок: 87

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

Перелік умовних позначень і скорочень. 3

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи організації державної служби

1.1. Сутність та понятійний апарат державної служби

1.2. Правові системи і основні моделі державної служби

1.3. Формування інституту державної служби в державах ЄС

Розділ 2. Становлення державної служби в Україні

2.1. Ґенеза державної служби в Україні

2.2. Проблеми функціонування державної служби в Україні на сучасному етапі державотворення

2.3. Проблеми правового регулювання державної служби в Україні

Розділ 3. Вдосконалення державної служби в Україні

3.1. Правовий механізм реалізації принципів організації сучасної державної служби

3.2. Становлення ефективної державної служби

3.3. Правові аспекти удосконалення державної служби в Україні

Висновки

Список використаних джерел

Як вказується у Звіті ООН «Загальна оцінка країни. Україна», з часу проголошення незалежності в 1991 р. Україна була змушена розпочати будівництво основних інституцій демократичної держави практично з нуля. У Звіті зазначається, що протягом останнього десятиліття Україна повинна була виконувати нагальні завдання, пов’язані із забезпеченням умов для сталого людського розвитку та постійного руху в напрямі до демократії, що потребувало розвитку культури прав людини та формування сильного громадянського суспільства [48].

Серед важливих завдань побудови нових інститутів було й залишається державне управління, його переорієнтація на «клієнтську модель», коли споживачі державних послуг – громадяни, громадські організації та інші суб’єкти, задоволення потреб яких визнаються пріоритетними цілями функціонування державного управління.

Одним із важливих інститутів державного управління є державна служба, яка спрямована на реалізацію державної волі, є учасником прямого каналом зв’язку «держава-суспільство». Враховуючи сучасні інтеграційні процеси України до Європейського Союзу перед її інститутами постають непрості завдання щодо реформування та покращення, відповідно до стандартів ЄС. Не останню роль у цьому процесі побудови системи якісного врядування і відіграє державна служба.

Останнім часом в теорії адміністративного права і державної служби важливого значення набуває питання необхідності визначення поняття та сутності державної служби, її співвідношення з такими категоріями як "служба", "публічна служба", "службова діяльність". Глибоко вивчається це питання й на законодавчому рівні.

Безперечно, питання державної служби не обділені увагою вчених-юристів, вони часто є об´єктами наукових досліджень та теоретичних напрацювань. Водночас ціла низка питань до цього часу залишається або ж недостатньо визначеною, або ж нормативно урегульована таким чином, що виникають певні колізії та протиріччя (визначення понять «державна служба» і «державний службовець», види державної служби і державного службовця, управління державною службою та ін.). Зазначене зумовило подальше наукове дослідження ряду важливих питань правового інституту державної служби і, зокрема, поняття та сутності державної служби.

Деякі теоретичні аспекти системи принципів організації державної служби, їх реалізації розглядалися в різні часи в працях учених-адміністративістів, теоретиків права в процесі дослідження окремих проблем державної служби – С.С. Алексєєва, А.П. Альохіна, Г.В. Атаманчука, Д.М. Бахраха, І.Л. Бачило, К.С. Бєльського, А.А. Воробйова, В.М. Горшеньова, Д.А. Керімова, Ю.М. Козлова, А.М. Колодія, Б.М. Лазарева, О.О. Лукашової, Г.В. Мальцева, В.М. Манохіна, І.П. Пахомова, Г.І. Петрова, О.Ф. Скакун, Ю.М. Старилова, С.С. Студенікіна, Ю.О. Тихомирова, В.А. Юсупова, Л.С. Явича, В.А. Яковлєва, Ц.А. Ямпольської та інших.

В Україні дослідженню загальних аспектів цієї проблеми в сучасних умовах приділяли увагу В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, І.П. Голосніченко, С.Д. Дубенко, С.В. Ківалов, В.Л. Коваленко, В.К. Колпаков, І.Ф. Корж, О.Д. Крупчан, В.С. Куйбіда, І.Г. Леліков, В.К. Малиновський, Н.Р. Нижник, О.Д. Оболенський, О.В. Петришин, Г.Й. Ткач, В.В. Цвєтков, В.М. Шаповал та інші.

Однак, незважаючи на увагу науковців до означеного кола питань, чимало важливих проблем залишається поза увагою дослідників.

Отже, метою нашої роботи є дослідження правових аспектів трансформації державної служби України.

Відповідно до мети роботи необхідно вирішити наступні завдання:

1. Розглянути сутність та понятійний апарат державної служби.

2. Охарактеризувати правові системи і основні моделі державної служби.

3. Проаналізувати формування інституту державної служби в державах ЄС.

4. Дослідити ґенезу державної служби в Україні.

5. Проаналізувати проблеми функціонування державної служби в Україні на сучасному етапі державотворення.

6. Охарактеризувати проблеми правового регулювання державної служби в Україні.

7. Розглянути правовий механізм реалізації принципів організації сучасної державної служби.

8. Проаналізувати становлення ефективної державної служби.

9. Виокремити правові аспекти удосконалення державної служби в Україні.

Об’єкт дослідження – інститут державної служби України.

Предмет дослідження - є державна служба в Україні, її теоретико-прикладні засади, практика функціонування і проблеми, які виникають на цьому шляху.

У роботі використовувались сучасні загальнонаукові методи та прийоми пізнання, наукові концепції державного управління, адміністративного права, політології, соціології тощо.

Для одержання найбільш достовірних наукових результатів у роботі використовувалися діалектичний, структурно-функціональний, системно-структурний, порівняльно-правовий, історичний, конкретно-соціологічний та інші методи.

За допомогою інструментів діалектики – аналізу, синтезу, аналогії визначено підходи до поняття, ознак, показано особливості принципів організації державної служби, сформульовано їх поняття, проаналізовано їх роль у регулюванні управлінських відносин.

На підставі структурно-функціонального й системно-структурного методів проведено класифікацію принципів державної служби, обґрунтовано місце й призначення принципів організації державної служби.

Зазначені наукові прийоми, а також порівняльно-правовий метод дали можливість здійснити аналіз національного та зарубіжного законодавства, на основі чого було дано характеристику системи державної служби та її організації, вироблено пропозиції щодо їх практичної реалізації, напрямків удосконалення діяльності державної служби й правового регулювання суспільних відносин у цій галузі.

Історичний та соціальний методи були застосовані при збиранні, аналізі інформації, з’ясуванні соціально-економічних та політичних умов упровадження принципів державної служби.

Теоретичне значення дослідження полягає в тому, що вперше здійснено ґрунтовний аналіз правових аспектів трансформації державної служби України.

Практичне значення роботи полягає в тому, що результати дослідження можуть бути використані студентами під час підготовки до практичних та семінарських занять, а також при написанні подальших наукових робіт.

Структура роботи. Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів основної частини, висновків та списку використаних джерел.

Державна служба має велике значення, адже саме через державну службу, її органи, держава здійснює покладені на неї задачі, впливає на стабілізацію і розвиток суспільного життя, сприяє поглибленню демократії в країні, добробуту населення.

Розвиток державної служби в Україні був пов'язаний, передусім, з розбудовою державності, з встановленням принципу багатопартійності, поділом державної влади і, нарешті, із зміною конституційно-правових засад. Необхідність створення нової державної служби зумовлювалося не тільки прийняттям Конституції України, а і всією законотворчою роботою.

Таким чином, можна зазначити, що державна служба — це комплексний правовий інститут, який має соціальний характер і який є невід'ємною частиною правової системи України. Державна служба є невід'ємною частиною державної адміністрації, призваною забезпечувати, перш за все, реалізацію прав і свобод людини і громадянина.

Державна служба потребує свого подальшого розвитку. Це стосується і теоретичних розробок, і організації її діяльності, і законодавчого закріплення правовідносин, які в ній виникають.

Нині інститут державної служби України у своїх основних структурних і функціональних показниках відповідає уявленню про те, яким він мав бути в демократичній, правовій державі європейського зразка. Це означає, що наявні проблеми у сфері державної служби необхідно розв’язати, орієнтуючись передусім на такі вимоги, як належний рівень прозорості, якості, результативності та ефективності її функціонування. Крім того, реформування державної служби в Україні має відбуватися в контексті європеїзаційних явищ і процесів, що наблизить її до європейського зразка.

Зі всього вище написаного можна зробити наступні висновки.

1. В Україні нормативно-правове забезпечення державної служби не відповідає сучасним вимогам щодо реалізації завдань державного управління;

2. До цього часу в Україні низка категорій державних службовців не мають законодавчого регулювання (державні політичні діячі, патронажні службовці);

3. В Україні відсутня уніфікована система обліку і правового регулювання посад державних службовців;

4. На регіональному рівні формується два відмінних (за віковою і соціальною структурою) середовища державних службовців: органи загальної компетенції (місцеві державні адміністрації) і територіальні управління центральних органів виконавчої влади (ДПА, СБУ, МВС тощо). Кількість представників першої групи залишається відносно стабільною, а друга група характеризується високою динамікою кількісного росту;

5. В Україні досі зберігається один з найнижчих показників кількості державних службовців відносно до кількості населення;

6. На сьогодні державна служба не зорієнтована на надання управлінських послуг, а зберігає риси розпорядчого та контрольного інституту;

7. Досі при призначенні на посади державних службовців І, ІІ, частково ІІІ та IV категорій відсутні чітко визначені критерії відбору, що робить ці призначення залежними від політичної кон’юнктури, особистої відданості тощо;

8. В органах державної влади спостерігається високий рівень плинності кадрів, особливо серед держслужбовців 6-7 категорій. Основною причиною цього є слабка мотивація державних службовців.

До основних напрямків реформування державної служби слід віднести:

- вдосконалення класифікації посад державних службовців;

- оптимізацію управління державної служби;

- забезпечення конкурсності, об'єктивності, прозорості та гласності під час прийому та просування на державній службі;

- вдосконалення адміністративної культури державних службовців, підвищення до них громадської довіри;

- посилення мотивації та стимулювання праці держслужбовців та їх соціального захисту;

- вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і кадрового резерву.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про державну службу» від 16 грудня 1993 р. № 3723-XII (із змінами та доповненнями) // Відом. Верхов. Ради України. – 1993 р. – № 52. – Ст. 490.

2. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28.06.1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

3. Арсеєнко А., Грищенко К., Привалов Ю. Сучасні проблеми функціонування державної служби // Вісник державної служби України. – 1997.– № 4. – С. 65-70.

4. Битяк Ю. Л. Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: Монографія. — Х.: Право, 2005.

5. Боссарт Д. Державна служба у країнах – кандидатах до вступу до ЄС: нові тенденції та вплив інтеграційного процесу / Д. Боссарт, К. Деммке; пер. з англ. О. М. Шаленко. – К.: Міленіум, 2004. – 128 с.

6. Бурдяк В. Політична культура країн Європи в контексті інтеграційних процесів: Моногр. / В. Бурдяк, Н. Ротар. – Чернівці: Рута, 2004. – 328 с.

7. Венедиктов В. С. Організаційно-правові засади управління державною службою в Україні: наук.-практ. посіб. / В. С. Венедиктов, М. І. Іншин, О. М. Клюєв та ін. – Х.: Вид-во Харків. нац. ун-ту внутр. справ, 2006. – 309 с.

8. Войцеховський М. М. Сучасний стан та основні напрями реформування державної служби України [Текст] / М. М. Войцеховський // "Розумовські зустрічі": матеріали наук.-практ. конференції / Сіверський ін-т регіональних досліджень. - Чернігів, 2012. - Вип. 1. - С. 18-23.

9. Воронько О. А. Керівні кадри: державна політика та система управління. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 156 с. – С. 11.

10. Государственная служба: теория и организация: курс лекций / [ред.: Е. В. Охотский, В. Г. Игнатов]. — Ростов-на-Дону: Феникс, 1998. — 640 с.

11. Державна служба в Україні: Бюлетень законодавства та юридичної практики в Україні. – 2002. – № 1. – 352 с. – С. 5-297.

12. Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна; [уклад.: Ю. П. Сурмін та ін.]; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К.: НАДУ, 2010. – 820 с.

13. Європейський досвід державного управління: курс лекцій / уклад.: О. Ю. Оржель, О. М. Палій, І. В. Кравчук та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 76 с.

14. Європейські принципи державного управління / пер. з англ. О. Ю. Куленкова; Центр дослiдж. адм. реформи. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – 52 с.

15. Європеїзація публічного адміністрування в Україні в контексті європейської інтеграції: матеріали наук.-практ. конф. 17 груд. 2009 р., м. Дніпропетровськ / за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2009. – 224 с.

16. Золотарьов Володимир. Професіоналізація державних службовців в умовах розвитку кадрових процесів [Текст] / В. Золотарьов // Вісник державної служби України. - 2012. - № 1. - С. 40-43.

17. Історія державної служби в Україні: у 5 т. / [О. Г. Аркуша, О. В. Бойко, Є. І. Бородін та ін.; відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) та ін.]; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії НАН України. — К.: Ніка-Центр, 2009.

18. Кадрова політика і державна служба: конспект лекцій / уклад. В. М. Сороко. – К.: НАДУ, 2009. – 103 с.

19. Ківалов С. В., Біла Л. P. Адміністративне право України: Навчально-методичний посібник. – Вид. друге, перероб. і доп. – Одеса: Юридична література, 2002. – 312 с.

20. Ківалов С. В., Біла Л. Р. Державна служба в Україні: Підручник. – Одеса: Юридична література, 2003. – 368 с.

21. Колісниченко Н. М. Державна служба в Європейському Союзі. Європеїзація та розвиток державної служби в Україні: навч. посібник / Колісниченко Н. М. / за заг. ред. М. Бойцуна, О. Рудіка, Я. Мудрого. – К.: Міленіум, 2009. – 248 с.

22. Колобов Юрій. Сучасні підходи до розуміння державної служби [Текст] / Ю. Колобов // Вісник державної служби України. - 2012. - № 2. - С. 17-22

23. Колпаков В. К. Адміністративне право України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 544 с.

24. Лаврінчук І. П. Правовий статус державного службовця як учасника трудових правовідносин: дис.... канд. юрид. наук: 12.00.05 / І. П. Лаврінчук. - К., 1999. - 186 с.

25. Леліков Г. Реформування системи державної служби – запорука успіху адміністративної реформи в Україні // Вісник державної служби України. – 2003. – № 1. – С. 83-95.

26. Луговий В., Яцуба В. Актуальні проблеми підготовки і використання керівних кадрів державної служби (аналіз світового досвіду) // Вісник УАДУ. – 1999. – № 1. – С. 46-55.

27. Малиновський В. Я. Державна служба: теорія і практика. Навчальний посібник. — К.: Атака, 2003

28. Малиновський В. Я. Державне управління: [навчальний посібник] / Малиновський В. Я. - К.: Атіка, 2009. - 608 с.

29. Марущак В. П. Державне управління: планування і ринок. - К.: Вид-во УАДУ, 2005.

30. Мельник А. Ф. Державна служба: У 2 т. – Луганськ: Східноукраїнський університет, 2000. – 338 с.

31. Наукові засади реформування державної служби в Україні: Наукова доповідь / За заг. ред. проф. В. Б. Авер’янова. – К.: Юр. наука, 2000. – 56 с.

32. Нинюк М., Нинюк І. Підвищення кваліфікації як один із чинників формування професіоналізму державних службовців у регіоні // Вісник державної служби України. – 2004. – № 3. – С. 54-58.

33. Оболенський О. Ю. Державна служба: [навч. посібник] / Оболенський О. Ю. Оболенський О. Ю. - К.: КНЕУ, 2003. - 344 с.

34. Оболенський О. Напрями підвищення ефективності державної служби в місцевих органах влади // Вісник УАДУППУ. – 2001. – № 2 (ч. І). – С. 46-51.

35. Оболенський О., Сороко В. Професіоналізація державної служби та служби в органах місцевого самоврядування // Вісник державної служби України. – 2005. – № 1. – С. 20-27.

36. Олуйко В. М., Саєнко В. Зарубіжний досвід організації державної служби // Вісник державної служби України. – 2004. – № 3. – С. 28-30.

37. Пахомов І. М. Проблема побудови сучасної теорії державної служби:підходи до вирішення / Пахомов І. М. — Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2005. — 253 с. — (Державна служба України: сучасний стан та напрями адаптації до стандартів Європейського Союзу) (Матеріали щорічної науково-практичної конференції. 28 квітня 2005 р.).

38. Пашко Людмила. Виклики сьогодення та управлінське лідерство на державній службі: сутність. роль, значення [Текст] / Л. Пашко // Вісник державної служби України. - 2012. - № 1. - С. 31-35.

39. Публічна служба. Зарубіжний досвід та пропозиції для України / А. В. Кірмач, В. К. Тимощук, М. В. Фігель та ін.; за заг. ред. В. П. Тимощука, А. М. Школика; Центр політико-правових реформ. – К.: Конус-Ю, 2007. – 735 с.

40. Розпутенко І. В. Українські проблеми державної служби [Текст] / І. В. Розпутенко // "Розумовські зустрічі": матеріали наук.-практ. конференції / Сіверський ін-т регіональних досліджень. - Чернігів, 2012. - Вип. 1. - С. 71-74.

41. Савонюк Р. Ю. Реформування державної служби та проблемні питання статусу державного службовця в Україні [Текст] / Р. Ю. Савонюк // "Розумовські зустрічі": матеріали наук.-практ. конференції / Сіверський ін-т регіональних досліджень. - Чернігів, 2012. - Вип. 1. - С. 74-77.

42. Світова та європейська інтеграція: Навчальний посібник. / За заг. ред. д-ра іст. наук, проф. Я. Й. Малика. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2005. – 540 с.

43. Солодка І. Нове "обличчя" державної служби в Україні [Текст] / І. Солодка, А. Вишневський // Бюлетень Міністерства юстиції України. - 2012. - № 4. - С. 5-8.

44. Спірос Паппас. Європейське управління: Навч. посіб. – К.: ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 191 с.

45. Тимощук В. Новий закон про державну службу: новели і проблеми [Текст] / В. Тимощук, О. Курінний // Юридичний вісник України. - 2012. - № 5 (4-10 лют.). - С. 4-5.

46. Толкованов В’ячеслав. Результати першого року діяльності національного агентства України з питань державної служби [Текст] / В. Толкованов // Вісник державної служби України. - 2012. - № 2. - С. 7-13.

47. Черноног Є. С. Державна служба: історія, теорія і практика: [навч. посіб.] / Черноног Є. С. - К.: Знання, 2008. - 458 с.

48. Загальна оцінка країни. Україна. Представництво ООН в Україні. – 2004. – С. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.un.org.ua/files/CCA_2004_ua.pdf.

49. Мотренко Т. Аналітична довідка щодо реалізації Стратегії реформування системи державної служби в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.guds.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=39161&cat_id=39158.

50. Україна: Оцінювання системи врядування. Березень 2006 року = Ukraine: Governance Assessment. March 2006 / SIGMA; пер. з англ. О. Шаленко; наук. ред. пер. І. Ібрагімова; вип. ред. А. Вишневський. – К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 2007. – 248 с.