Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Гражданское право \ 5051. Дипломна робота Злочини проти прав споживачів

Дипломна робота Злочини проти прав споживачів

« Назад

Код роботи: 5051

Вид роботи: Дипломна робота

Предмет: Цивільне право

Тема: Злочини проти прав споживачів

Кількість сторінок: 85

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 1000 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика злочинів в сфері господарської діяльності

1.1. Характеристика злочинів в сфері господарської діяльності

1.2. Злочини проти прав та законних інтересів споживачів серед злочинів в сфері господарської діяльності

1.3. Нормативно-правова база регулювання злочинів в сфері господарської діяльності

Розділ 2. Характеристика злочинів проти прав та законних інтересів споживачів

2.1. Об’єкт та суб’єкт злочинів проти прав та законних інтересів споживачів

2.2. Об’єктивна та суб’єктивна сторона злочинів проти прав та законних інтересів споживачів

2.3. Предмет злочинів проти прав та законних інтересів споживачів

2.4. Особливості кваліфікації злочинів проти прав та законних інтересів споживачів

Розділ 3. Розмежування адміністративної та кримінальної відповідальності в за порушення прав споживачів

3.1. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма

3.2. Обман покупців та замовників

3.3. Фальсифікація засобів вимірювання

3.4. Випуск або реалізація недоброякісної продукції

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

Актуальніть теми. Реалії соціально-економічних перетворень в Україні, формування приватного сектора економіки, зміни в економічних відносинах вплинули на розвиток кримінального бізнесу, виникнення нового типу "інтелектуального" злочинця, нових видів злочинної діяльності та способів її здійснення. Наявність нестабільності у суспільстві, зростання злочинності та її організованих форм вимагають зміцнення законності і правопорядку, удосконалення правового захисту всіх сфер життєдіяльності, зокрема тих, які пов'язані з захистом прав споживачів.

У даний час в торгівлі і побутовому обслуговуванні населення відбуваються значні зміни. Збільшуються масштаби, удосконалюється матеріально-технічна база цих галузей народного господарства, впроваджуються прогресивні форми обслуговування покупців і замовників. Зростає суспільний престиж цих галузей.

Проте правила торгівлі і побутового обслуговування населення деколи ще порушуються. Якщо ж врахувати, що в названих галузях працюють мільйони людей і що в підборі і вихованні кадрів торгових працівників, працівників комунального господарства і т.п. є ще немало недоліків, стане ясно, чому різні зловживання у сфері торгівлі і побутового обслуговування ще досить поширені.

Конституція України гарантує, що держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських організацій споживачів (ч. 4 ст. 42); кожному гарантується право вільного доступу до інформації про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення (ч. 2 ст. 50). Прийнятий Верховною Радою України 12 травня 1991 року Закон “Про захист прав споживачів” проголосив основні принципові підходи до регулювання суспільних відносин за участю споживачів (покупців та замовників), запропонував систему засобів захисту їх прав. Кримінально-правова охорона означених прав і свобод людини набуває особливого значення у сфері господарської діяльності при реалізації прав споживачів. Відмітною рисою злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів, є їх суспільна небезпека, яка виражається у спричиненні шкоди нормальному функціонуванню торговельної сфери та сфери громадського харчування, сфери обслуговування, незабезпеченні належної якості та безпечності продукції і товарів, порушенні встановленого порядку виготовлення, збуту та використання засобів вимірювання, порядку охорони і використання товарних знаків, оплати поштових та транспортних послуг, майновим інтересам споживачів, а також спричиненні шкоди їхньому здоров’ю. Особливість таких злочинів полягає ще й у їхній латентності: значна кількість злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів, своєчасно не виявляється.

У криміналістичній літературі дані питання знайшли своє відображення в наукових роботах таких вчених-криміналістів, як Т.В. Авер’янова, О.Я. Баєв, В.П. Бахін, Р.С. Бєлкін, О.М. Васильєв, В.К. Гавло, І.Ф. Герасимов, В.Г. Гончаренко, В.А. Журавель, А.В. Іщенко, Н.І. Клименко, О.Н. Колісниченко, В.О. Коновалова, В.І. Кузьмічов, В.К. Лисиченко, В.Г.Лукашевич, Г.А. Матусовський, В.О. Образцов, М.В. Салтєвський, М.О. Селіванов, В.Ю. Шепітько, М.П. Яблоков та інші. Проблеми боротьби зі злочинами, пов’язаними з порушенням прав споживачів, розглядалися в роботах Г.М. Александрова, А.Г. Михайлянця, М.О. Сенчика, В.Д. Пчолкіна, П.Є. Титова, В.П. Томіліної.

Метою даної курсової роботи є теоретичне дослідження положень кримінального права України та судової практики щодо захисту прав споживачів.

В якості основного об'єкта дослідження виступає діючий Кримінальний кодекс України та небагаточисленні монографії фахівців, науковців, що вивчають кримінальне право загалом і питання захисту прав споживачів зокрема.

Для вирішення завдань дослідження в роботі використовується комплекс методів наукового пізнання: системний метод; історико-правовий метод; формально-юридичний метод; порівняльно-правовий метод; системно-функціональний метод; статистичний метод; метод спостереження; аналіз службової документації.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання:

- вивчити стан розробки досліджуваної проблеми в юридичній літературі, науково оцінити існуючі теоретичні концепції та позиції науковців в умовах розбудови правової держави з урахуванням пріоритету особистості; проаналізувати норми чинного законодавства, що регламентують статус споживача та стосуються проблеми захисту його прав в цілому;

- розробити криміналістичну класифікацію злочинів, пов’язаних з пору-шенням прав споживачів;

- визначити особливості криміналістичної характеристики вказаних злочи-нів; розглянути особливості і взаємозв’язки елементів криміналістичної характеристики;

- визначити підготовчі дії, спрямовані на вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів, систематизувати способи вчинення та при-ховування таких злочинів;

- виділити особливості виявлення злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів, розробити рекомендації щодо його удосконалення та ефективності.

Злочини означеної категорії мають високий ступінь латентності; практика свідчить про недостатній ступінь реагування на факти подібних діянь, недооцінку їх небезпеки для споживачів. В останній час скоротилася кількість виявлених злочинів, пов’язаних з обманом споживачів. Це пояснюється не стільки покращенням стану злочинності, скільки тим, що правоохоронні органи значно менше уваги приділяють таким злочинам, вважаючи їх малозначними. Лише за незначною часткою таких діянь порушуються кримінальні справи. Погіршилося становище й з відшкодуванням збитків за даною категорією злочинів.

Запропоновано криміналістичну класифікацію злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів, яка має, на думку автора, такий вигляд: незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України), підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків (ст. 215 КК України), незаконне виготовлення, підроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного збору чи контрольних марок (ст. 216 КК України), обман покупців та замовників (ст. 225 КК України), фальсифікація засобів вимірювання (ст. 226 КК України), випуск або реалізація недоброякісної продукції (ст. 227 КК України), незаконне використання товарного знака (ст. 229 КК України). Поділяючи концепцію криміналістичної класифікації злочинів, у дисертаційному дослідженні пропонується класифікація злочинів означеної категорії за такими підставами: а) за способом вчинення злочину; б) за місцем вчинення злочину; в) за характером безпосереднього предмета посягання; г) за особою злочинця; д) за особою потерпілого.

Розглянуто криміналістичну характеристику злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів, виявлені найбільш типові її елементи: способи приготування, вчинення та приховування злочинів, обставини їх вчинення (місце, час, обстановка), предмет злочинного посягання, особа потерпілого, особа злочинця, типові сліди злочинів; простежені та проаналізовані кореляційні взаємозв’язки між зазначеними елементами. Розглянуто проблемні та дискусійні питання, які виникають під час розгляду криміналістичної характеристики означеної категорії злочинів.

Встановлено, що поширеними способами вчинення злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів, на практиці є обважування споживачів; обраховування; обмірювання, перевищення встановлених цін та тарифів на побутові та комунальні послуги. Серед злочинів, пов’язаних з порушенням прав споживачів, які найчастіше розслідувалися працівниками правоохоронних органів, виявилися обман покупців та обман замовників.

Список використаної літератури

1. Акимова Г. Підроблені товари коштують інвесторам 1 млрд. збитків щороку // Закон і бізнес. - 2009. №26 (448). - 24-30 червня. - С. 7.

2. Александров Г. Н. Борьба с обмериванием и обвешиванием потребителей. - М.: Юриздат, 2008. - 28 с.

3. Андреев И. С., Грамович Г. И., Порубов Н. И. Курс криминалистики / Под ред. Н. И. Порубова. – Мн.: Выш. шк., 2010. – 335 с.

4. Валерко В. «Леонід Скалозуб: «Проблему фальсифікованої горілки можна вирішити, але тільки за умови вдосконалення чинного законодавства…»» // Міліція України. - 2011. - № 8. - С. 9-10.

5. Головлев Ю. Борьба с обманом потребителей // Законность. – 2009. - №3. - С. 47-49.

6. Гражданский кодекс Украины: Науч.-практ. коммент. / Под общ. ред. Е. О. Харитонова. – 2-е изд., с изм. по сост. на 1.12. 1999 г. – Харьков: Одиссей, 1999. – 847 с.

7. Григорьев М. Ю. «Электронная записная книжка» как новый источник получения информации при расследовании преступлений // Российский следователь. – 2009. - №5. - С. 41-42.

8. Дамаскин О. Экономическая преступность и коррупция // Законность. – 2006. - №6. - С. 39-41.

9. Девяткин К. Качество продукции и товаров (правовой аспект) // Хозяйство и право. - 2010. - №11. - С. 39-45.

10. Декларація про державний суверенітет України, прийнята Верховною Радою Української РСР 16 липня 1990 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. – 2-е вид. – К.: Юрінформ, 2009. - С. 7 - 12.

11. Декрет КМУ “Про державний нагляд за додержанням стандартів, норм і правил та відповідальність за їх порушення” від 8 квітня 1993 року №30-93 // Зібрання законодавства України. Серія 3. Звід законів України 12/2000. - С. 56-68.

12. Денисюк С. Ф., Шепитько В. Ю. Обыск в системе следственных действий (Тактико-криминалистический анализ): Научно-практическое пособие. – Харьков: Консум, 2009. – 160 с.

13. Законодавство України про захист прав споживачів// Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - №6. - 464 с.

14. Закон України “Про застосування електронних контрольно-касових апаратів і товарно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” від 06.07.95 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1995. - №28. - Ст. 205.

15. Закон України “Про захист прав споживачів” від 12.05.1991 р. №1023-12 // Законодавство України про захист прав споживачів // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. – 1999. - №6. - С.14-32.

16. Закон України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 11 лютого 1998 р. №113/98 – ВР // Офіційний вісник України. – 1998. - №9. - Ст. 324.

17. Закон України «Про міліцію» від 20 грудня 1990 року // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2001. - №4. - С. 256 – 277.

18. Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» від 18 січня 2001 р. // ВВРУ – 2000. - №10. - Ст.79; зміни в Закон “Про оперативно-розшукову діяльність”: ВВРУ – 2001. - №14. - Ст. 72.

19. Закон України “Про рекламу” від 3.07.96 р. // Зібрання законодавства України. Серія 3. – 2001. - №3. – Ст. 166.

20. Закон України «Про стандартизацію» від 17 травня 2001 р. №2413 – III // ВВРУ – 2001. - №31. – Ст. 145.

21. Запорожец А. М. Правовые проблемы обеспечения качества продукции. – Х.: Вища школа: Изд-во при ХГУ, 2009. - 151 с.

22. Засоби вимірювальної техніки, занесені до Державного реєстру України. Покажчик, 2000 / Укладачі: І. Савченко, Л. Базик, О. Чабан, Б. Марков, Б. Салганик, І. Наріжний. Л. Шредер, О. Леонова. – К., Держстандарт України, 2001. - 210 с.

23. Інструкція про порядок позначення роздрібних цін на товари народного споживання в підприємствах роздрібної торгівлі та громадського споживання, затв. наказом МЗЕЗторгу від 04.01.97 р. №2 // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 1997. - №11. - С.13-14.

24. Кагал Т. Законодавство про захист прав споживачів у сфері якості товарів у системі законодавства України // Право України. – 2008. - №8. - С. 98 – 101.

25. Казаков М. Захист прав споживачів – шлях, який нам треба ще пройти // Трибуна. – 2010. - №3-4. - С. 17-19.

26. Казарина А. Предпринимательство и несовершеннолетние: права и ответственность // Законность. – 2008. - №9. - С. 11-18.

27. Кінах А. Нас об’єднують національні пріоритети. Соціально-економічне зростання в Україні набуло сталого, незворотного характеру // Урядовий кур’єр. – 2012. - №96 (2267), 29 травня. – С. 1, 3-4.

28. Кодекс Украины об административных правонарушениях (научно-практический комментарий). - Х.: ООО "Одиссей", 2000. - 1008 с.

29. Колесниченко А. Н., Коновалова В. Е. Криминалистическая характеристика преступлений: Учебное пособие. - Х.: Юридический институт, 2008. - 92 с.

30. Коновалова В. О. Поняття, види та принципи огляду // Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування злочинів: Підручник для студентів юридичних вузів і фак. / За ред. проф. В. Ю. Шепітька. – Харків: Право, 2008. – 376 с.

31. Коновалова В. Е., Шепитько В. Ю. Криминалистическая тактика: теории и тенденции: Учебное пособие. – Х.: Гриф, 2007. – 256 с.

32. Конституция Украины. – Х.: Консум, 1996. – 48 с.

33. Концепція державних систем стандартизації, метрології та сертифікації, схвалена постановою КМУ «Про організацію роботи, спрямовану на створення державних систем стандартизації, метрології та сертифікації» від 25 травня 1992 року №269 // Зібрання законодавства України. Серія 2. Звід постанов Кабінету міністрів України. – 1998. - №1. - Ст. 76.

34. Копаниця О. Небезпечний фарш// Человек и закон. – 2010. - №9-10. - С. 25.

35. Кравченко Ю. Ф. Міліція України. – К.: Генеза, 1999. – 432 с.

36. Кравченко Ю. Ф. Ставлення населення до роботи міліції як показник реалізації завдань реформування органів внутрішніх справ України // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 1999. - №1. - С. 3-10.

37. Кримінальний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Парламентське видавництво, 2001. – 143 с. – (Бібліотека офіційних видань).

38. Куделя Н. Проблемні питання захисту прав споживачів // Вісник прокуратури. – 2012. - №1. - С. 82-83.

39. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права, прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року // Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи / Упоряд. Ю. К. Качуренко. – 2-е вид. – К.: Юрінформ, 1992. – 200 с.

40. Наказ Держстандарту України від 20.09.1996 №393 «Про затвердження Правил користування засобами вимірювальної техніки у сфері торгівлі» // Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств України. – 1996. - №11. - С. 131-144.

41. Науковий коментар Кримінального кодексу України / Проф. Коржанський М. Й. - К.: Атіка, Академія, Ельга – Н., 2010. – 656 с.

42. Положення про порядок реєстрації і застосування електронних конрольно-касових апаратів при розрахунках готівкою у сфері торгівлі, гомадського харчування та послуг // Збірник поточного законодавства, нормативних актів, арбітражної та судової практики. – 1999. – №13 березень. - С. 13-22.

43. Порядок заняття торговельною діяльністю і правила торговельного обслуговування населення”, затв. постановою КМУ від 8.02.95 р. №108 // Зібрання постанов уряду України. – 1995. - №5. – Ст. 118.

44. Порядок проведення контрольної перевірки правильності розрахунку із споживачами за надані послуги і реалізовані товари, затв. постановою КМУ «Про реалізацію окремих положень Закону України «Про захист прав споживачів»» від 2 квітня 1994 р. №215 // Зібрання законодавства України. Звід постанов Кабінету Міністрів України. 22 березня – 15 червня 1994 року. – 1999. - №2. - Сер.2. - Ст. 79.

45. Постанова Пленуму Верховного Суду України “Про судову практику в справах про обман покупців” від 2.03. 1973 р. №2 із змінами, внесеними постановами Пленуму від 25.01.74 р. №3, від 11.07.75 р. №8, від 26.12.75 р. №11, від 23.12.83 р. №8, від 4.06.93 р. №3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. –1995. - №1. - С. 142-146.

46. Пріоритетні напрямки фундаментальних та прикладних досліджень навчальних закладів та навчально-дослідницьких структур МВС України на 1995 – 2000 роки (Додаток №2 до Рішення Колегії МВС України від 28 лютого 1995 року №4 км/2 “Про удосконалення організації науково-дослідної діяльності в системі МВС України”. - 54 с.

47. Хавронюк M. I. Довідник з Особливої частини Кримінального кодексу України. - К., 2011.

48. Петрухин И. Л. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. - М., 2009 г.

49. Системи управління якістю. Основні положення та словник (ISO 9000: 2000, IDT), ДСТУ ISO 9000 – 2001 (видано ISO в 2000 р.): видання офіційне (чинний від 2001 – 10 – 01). – К., 2001. - 27 с.

50. Системи управління якістю. Настанови щодо поліпшення діяльності: ДСТУ ISO 9004 – 2001. (Видано ISO в 2000) (ISO 9004: 2000. IDT), (чинний від 2001 – 10 - 01). – К.: Держстандарт України, 2001. - 44 с.

51. Система управління якістю. Вимоги: ДСТУ ISO 9001 – 2001. (Видано ISO в 2000) (ISO 9001: 2000. IDT), (чинний від 2001 – 01 - 01). – К.: Держстандарт України, 2001. - 23 с.

52. Умаров М. Н. Криминалистическая теория следообразования и применение ее выводов в практике раскрытия экономических преступлений: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Ижевск, 2011. – 30 с.

53. Вартилецька І. А., Плутагир В. С. Кримінальне право України.альбом схем: навч. посібник / За заг. ред. В. Я. Горбачовського. - К.: Атіка, 2013. – 208 с.

54. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Загальна: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2011. - 432 с.

55. Коржанський М. Й. Кримінальне право і законодавство України: Частина Особлива: Курс лекцій. - К.: Атіка, 2011. - 544 с.

56. Судова практика Верховного Суду України у кримінальних справах. – Київ: Юрінком-Інтер, 2008. – С. 381.

57. Гуторова Н. О. Кримінально-правова охорона державних фінансів України: [монографія] / Гуторова Н. О. – Харків: Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2011. – С. 384.

58. Попович В. М. Тіньова економіка як предмет економічної кримінології / Попович В. М. – К.: Правові джерела, 2008. – С. 403.

59. Навроцький В. О. Господарські злочини. Лекції для студентів юридичного факультету / Навроцький В. О. – Львів: Юрид. фак-т Львівського державного ун-ту ім. Івана Франка, 2007. – С. 8.

60. Дудоров О. О. Злочини у сфері господарської діяльності: кримінально-правова характеристика: [монографія] / Дудоров О. О. – К.: Юридична практика, 2013. – С. 24.