Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Государственное регулирование \ 5049. Магістерська робота Регуляторна політика держави щодо розвитку підприємництва (на базі Одеської області)

Магістерська робота Регуляторна політика держави щодо розвитку підприємництва (на базі Одеської області)

« Назад

Код роботи: 5049

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Державне регулювання

Тема: Регуляторна політика держави щодо розвитку підприємництва (на базі Одеської області)

Кількість сторінок: 96

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 2100 грн

Вступ

Розділ 1. Сутність підприємництва

1.1. Підприємництво. Економіко-правові важелі підтримки та розвитку

1.2. Стан розвитку підприємництва в Україні

1.3. Підприємництво як фактор економічного розвитку регіону

1.4. Cтан розвитку підприємництва в Одеському регіоні

Розділ 2. Державне регулювання підприємництва

2.1. Роль держави в процесі становлення підприємницького середовища в Україні

2.2. Механізм державного регулювання підприємництва

2.3. Дерегулювання підприємницької діяльності

Розділ 3. Напрями активізації розвитку підприємництва

3.1. Шляхи спрощення процедури входження в бізнес

3.2. Досвід Польщі щодо підтримки розвитку підприємництва

Висновки та пропозиції

Додатки

Список використаної літератури

Аналіз світового досвіду показує, що практично у всіх розвинутих країнах держава бере активну участь у формуванні та розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних її напрямів. Навіть у тих країнах, де склалися вікові традиції приватного підприємництва, малий бізнес потребує подібної підтримки і одержує її на основі відповідних державних програм. Одні країни з розвиненою ринковою економікою мають розгалужену та усталену систему державної підтримки малого бізнесу, в інших - подібна система знаходиться у стадії становлення або розвитку. Але загальним для всіх розвинених країн є те, що важлива економічна та соціальна роль малого підприємництва в сучасних країнах визначає особливе ставлення до нього з боку держави, яке виявляється у створенні клімату найбільшого сприяння його розвитку.

Необхідність розвитку малого підприємництва визнавали та декларували протягом практично всього етапу становлення незалежної України, але стан розвитку цього сектора все ще не можна назвати задовільним.

Значну роль у справі розвитку підприємництва відіграє система державної підтримки малого підприємництва. Ця система за роки незалежності України зазнала багатьох змін, неодноразово реформувалася водночас їз зрушеннями, що відбувалися в підприємницькому середовищі.

Деякі вчені та практики вважають, що за умови максимізації прибутку, досконалої системи інформаційного забезпечення вільної мобільності ресурсів, спрощеної процедури реєстрації підприємства і входження до ринку, а також за умови нейтралітету політики держави ринок зробить усе необхідне. На жаль, на практиці все інакше, підприємства мають різні можливості: найбільше від деформації ринку страждають саме малі підприємства. Внаслідок цього з’являється потреба у формуванні спеціальної політики підтримки малого бізнесу - з тим, щоб заповнити “прогалину”, яка виникає внаслідок несприятливої дії ринкових саморегуляторів. Такою є ситуація в розвинених ринкових країнах. Що ж до країн перехідної економіки, то тут “прогалина” є незрівнянно більшою, а це робить завдання підтримки малого підприємництва ще складнішим.

Враховуючи досвід Польщі щодо розвитку малого та середнього підприємництва та ролі держави в його розвитку, встановлена роль МСП у вирішенні проблем соціально-економічного розвитку. Саме мале та середнє підприємництво, здатне вивести Україну з економічної кризи, підвисити рівень життя, вирішити проблему бідності, зайнятості. Але це можливо за умови розумного регулювання цим сектором з боку держави. Держава має втручатися в справи приватного бізнесу, лише для: запобігання несправедливої конкуренції, монопольного становища; створення сприятливого кредитного банківського та податкового середовища; контролювання виробництва речей, пов’язаних із безпекою для життя людини.

Тому, необхідно розробити заходи по підтримці розвитку МСП як на центральному так і на регіональному рівні через перегляд кредитно-фінансової підтримки;податкової політики, як з приводу сплати податків ( їх розміру), так і з їх надходженням в місцевий та державний бюджети; створення податкових пільг для підприємств, створених в депресивних регіонах (районах). Необхідно спростити процедуру входження в бізнес на всіх його етапах (дореєстраційному, реєстраційному та післяреєстраційному), (розділ 3). Прийняття законів, нормативно-правових актів щодо підтримки розвитку підприємництва, механізмів звітності, необхідно приймати за умов обговорення окремих статей, пунктів з представниками підприємницьких кіл, що дасть вагомі результати в поліпшенні умов здійснення підприємницької діяльності. Лише за таких умов, ми дійсно зможемо спостерігати під’єм виробництва, збільшення надходжень до бюджетів, а саме головне - підвищення рівня життя та подолання бідності, за рахунок підприємців, які будуть сплачувати податки та відрахувати до пенсійного фонду, фонду зайнятості та за рахунок створення нових робочих місць.

Тільки за умов поліпшення ситуації з впровадженням державної регуляторної політики у сфері підприємництва, підвищення ефективності існуючих механізмів дерегулювання (особливо на перших етапах започаткування бізнесу), ми можемо створити умови, які виведуть економіку з тіні, а це в свою чергу надасть змогу вирішити всі насущні проблеми як у регіонах так і в країні в цілому.

Проблемі державного регулювання на Заході приділялося багато уваги, починаючи з Д. Кейнса, Й. Шумпетера, Р. Харрода та ін.

Вивчають цю проблему й українські економісти та фахівці у цій сфері С. Дорогунцов, І. Лукінов, С. Покропивний, З. Варналій та ін.

Проблеми підприємництва і державного регулювання економіки в сучасних умовах в Україні розглядаються в статтях Л. Донець, Л. Снісаренко, С. Лебедєв, М. Кравченко, Л. Дуб та ін.

Також, багато уваги приділялося вивченню проблем: державного регулювання підприємництва, економіки; підвищенню ефективності розвитку підприємництва в регіоні; державної реєстрації та ліцензування в Україні слухачами, аспірантами та дослідниками УАДУ при Президентові України Одеського філіалу в магістерських роботах, авторефератах дисертацій, наукових статтях В. Чередниченко, С. Козинського, П. Козаченко, Ю. Лапи, Л. Каюрової, В. Вєтрова та ін.

Але проблема підтримки підприємництва ще досить є актуальною темою сьогодення, і потребує досконалого вивчення для її вирішення, тому вибір теми магістерської роботи обумовлений:

1) актуальністю проблеми розвитку підприємництва в Україні, проблемами державного регулювання його розвитку, з метою покращення соціально-економічного становища країни;

2) практичним досвідом як керівника служби державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності управління економіки райдержадміністрації, щодо проблем з якими стикаються підприємці та органи виконавчої влади під час спільної роботи;

3) участю в закордонному стажуванні з приводу вивчення досвіду Польщі у вирішенні проблем підтримки та розвитку малого та середнього підприємництва (Малопольський Інститут Місцевого Самоврядування, м. Краків, червень 2001 року);

4) подальшою роботою в районній державній адміністрації у якості фахівця з питань підприємництва, магістра державного управління.

Об’єктом дослідження в магістерській роботі є розвиток підприємництва в Україні та Одеській області за період існування незалежної держави.

Предметом дослідження є державна регуляторна політика щодо розвитку підприємницької діяльності в період ринкових перетворень.

Гіпотеза дослідження: вдосконалення системи державного регулювання розвитком підприємництва вплине на збільшення обсягів ресурсів, які залучаються підприємцями у виробництво. Це приведе до росту зайнятості, надходжень до бюджетів та відзначиться на ефективності соціальної політики.

Завдання дослідження полягає в тому, щоб зробити аналіз процесу державного регулювання підприємництва в Україні (як складової державної політики розвитку та підтримки підприємництва). Цей аналіз базується на основі аналізу діючого законодавства щодо державного регулювання розвитку підприємництва (в тому числі малого та середнього), та на досвіді країн з розвиненою економікою та країн з перехідною економікою.

Метою дослідження є пропозиція механізму дерегулювання цієї сфери на перших етапах входження в бізнес (дореєстраційний, реєстраційний, післяреєстраційний), шляхом спрощення процедури: державної реєстрації, підготовки пакета документів та постановки на облік до органів виконавчої влади.

Методика дослідження. При написанні магістерської роботи були використанні методи: емперічного дослідження (спостереження, порівняння, вивчення літератури, узагальнення досвіду, опитування) та теоретичного дослідження (індукції та дедукції, аналізу державної політики).

Для дослідження були використанні матеріали та дані Держкомстату України та його підрозділів; органів виконавчої влади; неурядових організацій, аналітичні розробки з приводу регіональної політики вітчизняних та закордонних фахівців (статті та монографії); доповіді представників центральних органів виконавчої влади; програми соціально-економічного розвитку та підтримки розвитку малого підприємництва в Одеській області; Інтернет ресурси та ін.

Сутність і стан розробки наукової проблеми. Не зважаючи на достатність пророблення цієї теми дослідниками та фахівцями, її актуальність і новизна обумовлена перехідним характером економіки України. Її специфічним поєднанням загального та особливого в розвитку економіки на шляху до ринку. Тому, використовувати досвід країн з розвиненою економікою в умовах України, необхідно виважено та продумано. Пряме копіювання не можливе. Необхідно враховувати особливості і специфіку розвитку економіки України та існуючі в державі історично складені традиції управління.

Наукове і практичне значення дослідження. Ми встановили зв’язок розвитку та підтримки підприємництва та його активізацію з дерегулюванням підприємницької діяльності через спрощення процедури входження в бізнес. Що пов’язано з реформуванням структури національної економіки, посилення ролі в її складі малого та середнього підприємництва.

Запропоновані заходи приведуть до росту долі малих та середніх підприємств в Одеському регіоні, що дозволить вирішити регіональні соціально-економічні проблеми.