Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Государственное управление и местное самоуправление \ 5045. Магістерська робота Місцеве самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку (правовий аспект)

Магістерська робота Місцеве самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку (правовий аспект)

« Назад

Код роботи: 5045

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Державне управління та місцеве самоврядування

Тема: Місцеве самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи розвитку (правовий аспект)

Кількість сторінок: 94

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 2300 грн

Вступ

Розділ 1. Місцеве самоврядування як один із визначальних елементів демократичного устрою країни

1.1. Зародження та розвиток місцевого самоврядування: історичний аспект

1.2. Місцеве самоврядування в Україні

1.3. Європейська хартія місцевого самоврядування

1.4. Конституційно-правові засади місцевого самоврядування

1.4.1. Принцип народовладдя

1.4.2. Принцип законності в організації і діяльності органів місцевого самоврядування

1.4.3. Принцип гласності

1.4.4. Принцип колегіальності

1.4.5. Принцип поєднання місцевих і державних інтересів

1.4.6. Принцип виборності в місцевому самоврядуванні

1.4.7. Принцип правової, організаційної та матеріально фінансової самостійності в межах повноважень визначених законодавством

1.4.8. Принцип підзвітності та відповідальності перед  територіальними громадами їхніх органів та посадових осіб

1.4.9. Принцип державної підтримки та гарантії місцевого самоврядування

1.4.10. Принцип судового захисту прав місцевого самоврядування

1.5. Структура органів місцевого самоврядування

1.6. Основні компетенції органів місцевого самоврядування

Розділ 2. Місцеве самоврядування в системі органів державної влади в Україні

2.1. Теоретико-методологічні аспекти розподілу влади по вертикалі і горизонталі

2.2. Шляхи врегулювання конфліктів між місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування

2.2.1. Відносини між радами населених пунктів та районними й обласними радами

2.2.2. Відносини між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями

2.2.3. Відносини між органами місцевого самоврядування

Висновки

Список використаних джерел

Зміна парадигми управління державою, орієнтація на посилення місцевої влади привели до необхідності юридичного визнання місцевого самоврядування в Україні. Прийняття Конституції України та ухвалення Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” фактично дало остаточну відповідь на питання: бути чи не бути місцевому самоврядуванню в Україні.

За роки незалежності наша держава зробила значні кроки на шляху ствердження та конституційного впровадження основ місцевого самоврядування. Відбулися не лише трансформація місцевої влади, а й зміна суспільних поглядів на роль та місце місцевого самоврядування в утвердженні України як демократичної держави. На шляху до демократичних реформ були перемоги, були і невдачі. Останні зумовлені відсутністю достатнього власного історичного досвіду децентралізації державної влади та правового регулювання питань місцевого самоврядування, неготовністю більшої частини нашого суспільства до сприйняття таких базових положень місцевої самоврядності, як автономність від державного втручання та самостійність у вирішенні питань місцевого життя за наявності та можливості формування необхідного фінансування.

Після панувань тоталітарних режимів народ України значною мірою втратив менталітет свідомого суб’єкта місцевого самоврядування. Для подолання цього психологічного бар’єру потрібні вивчення чинного законодавства України, що регулюють діяльність територіальних громад, їх рад, виконавчих органів, сільських, селищних, міських голів; широка систематична просвітницька робота та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядування, мотивація громадян щодо участі в управлінні.

Актуальність теми. Процес становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні виносить на порядок денний множину проблем, розв’язання яких невіддільне від нашої спільної стратегічної мети – будівництво незалежної демократичної держави з ефективною ринковою економікою, розвинутою системою соціальних гарантій, держави, головним пріоритетом для якої є інтереси людини.

Метою і завданням дослідження є спроба вивчення місцевого самоврядування як одного з визначальних елементів демократичного устрою країни, аналіз історичних умов його розвитку, базові принципи, систему та основні компетенції самоврядних органів. Знаходження шляхів врегулювання конфліктів між місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування, вивчення чинного законодавства України,що регулюю місцеве самоврядування.

Предмет дослідження: територіальні громади, сільські, районні, обласні ради та місцеві державні адміністрації.

Об’єкт дослідження: відносини між місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.

Гіпотезою є припущення, що, вивчення чинного законодавства України, що регулюю місцеве самоврядування, його розуміння та впровадження у життя призведе до підвищення розуміння населення його ролі щодо участі у місцевому самоврядуванні.

Наукова новизна роботи полягає в комплексному підході до вивчення місцевого самоврядування, головним пріоритетом якого є інтереси людини.

Практична значимість дослідження в тому, що основні його положення, узагальнення та висновки можуть стати у нагоді службовцям законодавчих та виконавчих органів влади, посадовим особам, працівникам рад, депутатам місцевих рад у виконанні службових обов’язків у реальному соціально-економічному середовищі.

Теоретико-методологічною базою дослідження стали концепції устрою і взаємодії органів державного управління та місцевого самоврядування, співвідношення центральних та місцевих ланок влади.

В основу роботи покладені ідеї та дослідження українських політологів та вчених-юристів В.Б. Авер’янова, Г.В. Атаманчука, В. Романова, Н. Нижник, теоретиків політичної науки Н. Маккіавеллі, К. Маркса, М. Вебера.

Аналіз літературних джерел. Необхідно визнати що за останні роки в Україні напрацьовувались концептуальні засади місцевого самоврядування, вдосконалювались насамперед основи його організаційно-правової самостійності. Зокрема було прийнято низку законів, а саме: “ Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про службу в органах місцевого самоврядування” та інші. Але розбіжності в законодавчих актах та невірне їх трактування приводить до нерозуміння ролі місцевого самоврядування. Тому при проведенні дослідження використовувались насамперед Конституція України та закони, які стосуються місцевого самоврядування. Крім того використовувались виступи та дослідження державних і політичних діячів, наведені в окремих збірках та засобах масової інформації.

Методи дослідження: Застосований у магістерській роботі пізнавальний арсенал обумовлений метою дослідження і характером досліджуваного об’єкта, він включає водночас як загальнонаукові так і емпіричні методи: метод системного аналізу, порівняльні, статистичні, соціологічні методи політичного моделювання тощо.

Основний зміст роботи. Магістерська робота складається із вступу, основної частини, висновків та пропозицій, додатків, доповнюється списком використаної літератури.

Основна частина містить в собі два розділи та двадцять один підрозділ, а саме:

В першому розділі дається аналіз місцевого самоврядування, як одного з визначальних елементів демократичного устрою держави, також розглянуто джерела, принципи, структура та компетенції місцевого самоврядування.

У другому розділі розглянуто теоретико-методологічні аспекти розподілу влади по вертикалі та горизонталі та запропоновано шляхи врегулювання конфліктів між місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування.