Распечатать страницу

Шпаргалка з курсу Римське право - 65 питань

« Назад

Код роботи: 5041

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Римське право

Тема: 65 питань

Кількість сторінок: 73

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 550 грн

1. Кодифікація Юстиніана: завдання кодифікації, її хід, складові частини, значення

2. Школи римського права: глосатори і каноністи, коментатори, гуманісти, прихильники теорії природного права та видатні представники німецької історичної школи

3. Вплив римського права на формування вітчизняної правової системи

4. Правовий статус фізичних осіб: свободи, громадянства, сім’ї

5. Правові відносини подружжя у римському приватному праві

6. Агнатське та когнатське споріднення

7. Поняття та класифікація речей у римському приватному праві

8. Володіння (possessio) і тримання (detentio) у римському приватному праві

9. Еволюція та становлення судового процесу як форми захисту прав

10. Віндикаційний (rei vindicatio) у римському приватному праві

11. Виникнення, умови дійності зобов’язань, виконання та прийняття виконання зобов’язання, обіг вимог, припинення зобов’язань

12. Зміст договору у римському приватному праві

13. Поняття та види контрактів у римському приватному праві

14. Спадкове трансмісія та спадкування за правом представлення

15. Сингулярний характер правонаступництва легатарія

15. Універсальне та сингулярне правонаступництво

16. Загальні положення про спадкове право

17. Порядок укладання договору у римському приватному праві

18. Система підстав зобов’язань: з договору; з делікту; нібито з договору (quasi ex contractu); нібито з делікту (quasi ex delicto)

19. Підстави набуття та припинення права власності

20. Поняття та різновиди сервітутів

21. Позовна давність у римському приватному праві

22. Легісакційний процес: в сакраментальній формі, з вимогою призначити третейського суддю, за допомогою кондикції

23. Поняття та правова характеристика позову

24. Правові відносини подружжя у римському приватному праві

25. Всиновлення, його види та порядок

26. Поняття та різновиди юридичної особи

27. Періоди розвитку римських правових інститутів, їх зміст

28. Правовий статус фізичних осіб: свободи, громадянства, сім’ї

29. Рецепція римського права в Європі і в світі

30. Призначення та основні риси заставного права

31. Звід Юстиніана – створення, частини, їх зміст і значення

32. Рецепція римського права в Україні

33. Ординарні та неординарні судові процеси: загальна характеристика

34. Позови суворого права (actio stricti iuris) та позови доброї совісті (actio bonae fidei). Позови за аналогією (actio utilis)

35. Правовий статус юридичних осіб у римському приватному праві

36. Характеристика цивільного права (Ius civile), права народів (Ius gentium)

37. Характеристика преторського права (Ius praetorium), природного права (ius naturale), звичаєвого права

38. Рецепція римського права в Європі і в світі

39. Школи римського права: глоссатори і каноністи, коментатори

40. Школи римського права: гуманісти, прихильники теорії природного права та видатні представники німецької історичної школи

41. Формулярний процес: виникнення, характеристика та особливості

42. Позови та їх класифікація у римському приватному праві

43. Характеристика права володіння (ius possidendi)

44. Характеристика права власності у римському приватному праві

45. Способи захисту права власності у римському приватному праві

46. Поняття та різновиди сервітутів

47. Призначення та основні риси заставного права

48. Правова характеристика зобов’язальних відносин

49. Виникнення, умови дійності зобов’язань, виконання та прийняття виконання зобов’язання, обіг вимог, припинення зобов’язань

50. Відповідальність за невиконання та неналежне виконання зобов’язань: поняття, підстави, склад, обсяг

51. Характеристика та види деліктів у римському приватному праві

52. Загальна характеристика та види контрактів у римському приватному праві

53. Становлення спадкового права у римському праві

54. Загальні положення про спадкове право

55. Характеристика порядку спадкування у римському приватному праві

56. Характеристика черг спадкування

57. Негаторний позов (actio negatoria) у римському приватному праві

58. Спадкове трансмісія та спадкування за правом представлення

59. Право спадкування та відмова від спадкування

60. Фази судового процесу: в присутності магістрату і у претора

61. Поділ права на приватне (Ius privatum) та публічне (Ius publicum)

62. Етапи та напрями рецепції римського права

63. Договори як джерела зобов’язань у римському приватному праві

64. Зобов’язальне право як інститут римського приватного права

65. Права на чужі речі як спеціальні речові права