Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Охрана труда \ 5040. Курсова робота Охорона праці в Україні та охорона праці жінок

Курсова робота Охорона праці в Україні та охорона праці жінок

« Назад

Код роботи: 5040

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Охорона праці

Тема: Охорона праці в Україні та охорона праці жінок

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2013

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОХОРОНИ ПРАЦІ В УКРАЇНІ

1.1. Поняття охорони праці, її значення та правове регулювання в Україні

1.2. Загальні гарантії права працівників на охорону праці

РОЗДІЛ 2. СПЕЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ НА ОХОРОНУ ПРАЦІ ЖІНОК, НЕПОВНОЛІТНІХ, ОСІБ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ

2.1. Охорона праці жінок за трудовим законодавством

2.2. Охорона праці неповнолітніх за трудовим законодавством

2.3. Охорона праці осіб із зниженою працездатністю за трудовим законодавством

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОХОРОНИ ПРАЦІ ЖІНОК, НЕПОВНОЛІТНІХ ТА ОСІБ ІЗ ЗНИЖЕНОЮ ПРАЦЕЗДАТНІСТЮ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Актуальність теми. Проголосивши в Конституції України життя і здоров’я людини найвищою соціальною цінністю, гарантувавши право на відповідні, безпечні та здорові умови праці, держава тим самим взяла на себе обов’язок забезпечити всім громадянам захист їх здоров’я і життя в процесі трудової діяльності. Цей обов’язок полягає в законодавчому закріпленні правових норм, що визначають умови і порядок реалізації конституційного права громадян на здоров’я й безпечні умови праці, юридичні засоби охорони даного права, а також юридичні засоби захисту цього права у випадку його порушення.

За умов ринкових відносин зростає значення діяльності держави із захисту людини в процесі праці, особливої актуальності набуває створення такої правової бази, яка забезпечувала б економічну зацікавленість роботодавців у створенні безпечних умов праці на своїх підприємствах, тобто соціальна значущість охорони праці різко зростає.

В наш час існує реальна необхідність наповнення вищезазначених правових норм конкретним змістом, який враховує потреби правового регулювання економічних відносин демократичного суспільства і який реально забезпечує реалізацію конституційного права громадян на здорові та безпечні умови праці.

Наукова розробленість теми. В наш час окремі проблеми правового регулювання охорони праці окремих категорій осіб порушувалися в роботах Бару М.І., Жернакова В.В., Зуба І.В., Кисельова А.Я., Лазор Л.І., Мачульської Е.Е., Опришко В.Ф., Прилипко С.Н., Процевського О.І., Прокопенко В.І., Ротаня В.Г., Стичинського Б.С., та ін. Проте особливості охорони праці окремих категорій осіб потребують подальшого наукового дослідження, а правове регулювання цих особливостей — удосконалення.

Мета дослідження. Метою дослідження є висвітлення питання охорони праці в цілому як інституту трудового права України та охорони праці окремих категорій осіб – жінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю, законодавчого регулювання та практики застосування норм, що регулюють дані відносини, проблем, які існують в сфері охорони праці окремих категорій осіб в сучасних умовах і можливих шляхів їх подолання.

Завдання. Завдання дослідження відповідають поставленій меті та полягають у наступному:

- визначити правову природу, поняття, сутність і зміст охорони праці в цілому та охорони праці дінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю зокрема;

- визначити особливості охорони праці окремих категорій осіб; проаналізувати чинну в Україні систему загальних та спеціальних гарантій прав окремих категорій працівникі на охорону праці;

- вказати на прогалини та недоліки чинної нормативно-правової бази, що регламентує охорону праці дінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю та вказати на шляхи їх вирішення.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини з забезпечення захисту здоров’я і збереження працездатності працівників у процесі їх трудової діяльності, особливості змісту відносин з охорони праці окремих категорій осіб і перспективи розвитку цих відносин за умов ринкової економіки.

Предметом дослідження є українське та зарубіжне законодавство з охорони праці; міжнародно-правові акти, спрямовані на забезпечення охорони праці; наукові джерела та правозастосовча практика.

Методи дослідження. Методологічними засадами даного дослідження є сукупність загальнонаукових та спеціально-правових методів наукового пізнання, до яких відносяться: діалектичний, формально-логічний, метод аналізу і синтезу, системно-структурний, а також порівняльно-правовий методи пізнання.

Структура. Курсова робота складається з вступу, шести питань, висновка. Завершує курсову роботу список використаних джерел та літератури, які було застосовано під час проведення дослідження.

Під час дослідження проблеми мною були виокремлені наступні висновки:

Охорону праці як правову категорію розглядають у широкому та вузькому значенні. В українському законодавстві, виходячи з легального визначення цього поняття, превалює вузьке розуміння. Крім того, охорона праці розглядається як інститут трудового права, правовий принцип, елемент трудових правовідносин та система законодавства.

Встановлення гарантій у нормативному порядку є однією з умов ефективної реалізації прав громадянина і людини. Законодавство України про охорону праці передбачає комплекс гарантій, спрямованих на реалізацію конституційного права на безпечні і здорові умови праці. Позитивною рисою Закону України «Про охорону праці» є те, що цьому питанню присвячено окремий розділ.

В Україні встановлена низка спеціальних гарантій права на охорону праці жінок. Норми, що регулюють охорону праці жінок, можна поділити на дві групи: ті, що регулюють охорону праці всіх працюючих жінок та ті, що регулюють охорону праці жінок у зв'язку з їх материнством. До першої групи відносять найчастіше норми, які забороняють залучення жінок до певних категорій робіт (небезечні, підземні, нічні тощо). До другої групи відносять спеціальні гарантії та пільги для вагітних жінок та жінок, що мають малолітніх дітей.

Трудове законодавство України встановлює спеціальні гарантії охорони праці неповнолітніх. Система гарантій обумовлена фізіологічними, психологічними й віковими особливостями неповнолітніх. Неповнолітні, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх осіб, а в галузі охорони праці користуються додатковими пільгами, встановленими законодавством України.

Особи зі зниженою працездатністю володіють усією повнотою соціально-економічних, політичних, особистих прав і обов'язків. До категорії осіб зі зниженою працездатністю, що потребують особливого правового регулювання, відносять осіб, які за медичним висновком потребують надання їм легшої роботи, а також інвалідів. Інваліди становлять особливу категорію працівників, які потребують разом із загальними заходами забезпечення нормальних умов праці ще й спеціальних.

В сфері охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю наразі існує низка невирішених проблем. Не врегульовано достатнім чином працю жінок у нічний час, певні норми щодо охорони праці жінок призводять до їхньої дискримінації. Недостатньо детально врегульовані норми, що обмежують працю неповнолітніх, немає ефективного нормативно-правового механізму використання системи покарань роботодавців, які порушують законодавство про охорону праці неповнолітніх. В Україні взагалі не встановлена охорона праці осіб передпенсійного віку, і така категорія працівників на практиці постійно стикається з дискримінацією, особливо при працевлаштуванні.

Таким чином, можна зробити висновок, що в цілому інститут охорони праці жінок, неповнолітніх та осіб із зниженою працездатністю в тому вигляді, в якому він існує в трудовому законодавстві на даний момент, є життєздатним і достатньо чітко регламентованим, але все ж потребує подальшого вдосконалення і розвитку, особливо в напрямку наближення його до міжнародних стандартів та конвенцій МОП.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z960254K.html.

2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні й культурні права від 16.12.1966, ратифікований Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII від 19.10.73 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://consultant.parus.ua/?doc=00XSW649D4.

3. Основи законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 № 2801-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 4, ст.19 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://consultant.parus.ua/?doc=09NIUCFD7F.

4. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII // ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://norma.org.ua/Download/law1/57_KZoT.pdf.

5. Закон України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 49, ст.668 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://atp.dp.ua/files/op.pdf.

6. Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 2, ст. 4 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://pon.cn.ua/zakon-ukrajiny-pro-vidpustky-504-96-vr-vid-15-11-1996-r/.

7. Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" від 21 березня 1991 р // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 21, ст.252 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T087500.html.

8. Закон України "Про охорону дитинства" від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 30, ст.142 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012402.html.

9. Програма вивільнення жінок із виробництв, пов'язаних з важкою працею та шкідливими умовами, а також обмеження використання їх праці у нічний час на 1996—1998 роки, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 27 березня 1996 р. № 381 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP960381.html.

10. Перелік важких робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 грудня 1993 р. № 256. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: https://regulation.gov.ua/documents/id182746.

11. Перелік важких робіт і робіт зі шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 березня 1994 р. № 46. [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://cons.parus.ua/map/doc/00D53888CA/?a=0VP97.

12. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей жінками, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10 грудня 1993 р. № 241 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG194.html.

13. Граничні норми підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми, затверджені наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22 березня 1996 р. № 59 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.uapravo.net/akty/administraciya-main/akt9pcqi3a.htm.

14. Постанова Пленуму Верховного Суду України № 9 від 6 листопада 1992 р. "Про практику розгляду судами трудових спорів" [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS92011.html.

15. Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар. — Одеса, 2007. — 832 с.

16. Болотіна Н. Б. Трудове право України: Підручник. — 4-те вид., стер. / Н. Б. Болотіна. — К.: Вікар, 2006. — 725 с — (Вища освіта XXI століття). ISBN 966-7131-83-1.

17. Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П. Д. Пилипенко, В. Я. Бурак, 3. Я. Козак та ін.; За ред. П. Д. Пилипенка. — 2-е вид., иерероб. і доп. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. — 544 с.

18. Прокопенко В. І. Трудове право України: Підручник. / В. І. Прокопенко. — X., 1998. — С. 360.

19. Трудове право України: Навч. посіб. / За заг. ред. Теліпко В. Е.: – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 456 с.;

20. Карпенко Д. О. Трудове право України: курс лекцій / Д. О. Карпенко. — К.: МАУП, 1999. — С. 155.

21. Трудове право: підручник [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / В. В. Жернаков, С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко та ін.; за ред. В. В. Жернакова. - Х.: Право, 2012. - 496 с.

22. Трудове право України: Академічний курс: Підручник за заг.ред. Н. М. Хуторян. _ К., 2007. – 608 с.

23. Киселев И. Я. Сравнительное и международное трудовое право: Учеб. для вузов. / И. Я. Киселев. — М.: Дело, 1999. – 729 с.

24. Севастьянов Г. М., Штефанов Б. И. Охрана труда. Труд женщин. Труд молодежи. / Г. М. Севастьянов, Б. И. Штефанов. — М., 1990. – 80 с.

25. Дріжчана С. В. Удосконалення законодавства про працю неповнолітніх // Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку: Монографія / Відп. ред. Н. М. Хуторян. — К.: Ін Юре,1999. — С. 82-88.

26. Советское трудовое право: Учебник / Под ред. А. С. Пашкова, О. В. Смирнова. — М.: Юрид. лит., 1988. - С. 446.

27. Сыроватская Л. А. Трудовое право: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. / Л. А. Сыроватская. — М.: Юристъ, 1998. — С. 252.

28. Мірошниченко О. Проблеми правового регулювання охорони праці на сучасному етапі. // Юридична Україна, 2009, №1 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://pravoznavec.com.ua/period/article/5505/%CE.

29. О. В. Чорноус. Сучасні проблеми жінок у сфері трудових правовідносин // [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.pravoznavec.com.ua/period/article/2323/%CE.

30. Льовіна В. Праця молоді. Юридичний журнал, №2/2009 [Електронний ресурс]. – Режим доступ: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3142.