Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Страховые услуги \ 5035. Розрахункова робота Гарантійне страхування (Варіант №23)

Розрахункова робота Гарантійне страхування (Варіант №23)

« Назад

Код роботи: 5035

Вид роботи: Розрахункова робота

Предмет: Страхові послуги

Тема: Гарантійне страхування (Варіант №23)

Кількість сторінок: 16

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1. Теоретичні засади здійснення гарантійного страхування

1.2. Світовий досвід розвитку гарантійного страхування

1.3. Динаміка показників, які характеризують розвиток гарантійного страхування в Україні за останні 5 років

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА

2.1. Характеристика істотних та неістотних умов договору гарантійного страхування

2.2. Порівняльна характеристика гарантійного страхування із страхуванням депозитів

Висновки до розділу 2

ВИСНОВКИ

CПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Активізація ділової активності між суб'єктами підприємницької діяльності потребує розширення та вдосконалення спектру страхових послуг, які надаються на покриття фінансово-кредитних ризиків. Динамічний розвиток страхового ринку України за останні роки забезпечує можливість розширення існуючих та створення нових страхових продуктів, а саме: страхування товарних кредитів; страхування фінансових кредитів; страхування кредитів під інвестиції [2].

Одним з найбільш поширених ризиків у фінансово-господарської діяльності є кредитний ризик, пов'язаний з можливістю невиконання позичальником своїх фінансових зобов'язань перед банками, іншими кредиторами чи інвесторами у результаті виникнення ризику неплатежу або його неплатоспроможності, який формується у процесі кредитування [1].

Мета розрахункової роботи: опрацювання теоретичних засад і специфіки здійснення гарантійного страхування як в Україні, так і закордоном та визначення основних тенденцій розвитку такого страхування, шляхом оцінювання відповідних показників.

Основні завдання роботи:

- дати чітку характеристику гарантійного страхування;

- дослідити світовий досвід даного виду страхування;

- зазначити динаміку показників, які характеризують тенденції розвитку гарантійного страхування;

- проаналізувати істотні та неістотні умови договору за цим видом страхування;

- здійснити порівняння гарантійного страхування із страхуванням депозитів.

В цій розрахунковій роботі, відповідно до мети, були опрацьовані теоретичні засади і специфіка здійснення гарантійного страхування як в Україні, так і закордоном. Робота в себе включає дві частини: теоретичну та практичну.

Перший розділ включає характеристику і тлумачення гарантійного страхування; інформацію про світовий досвід даного виду страхування, зокрема його зародження і трансформацію; динаміку показників, які характеризують тенденції розвитку гарантійного страхування.

Важливим завданням даного розділу було дослідити динаміку показників гарантійного страхування за останні 5 років. Через нестабільну економічну ситуацію в Україні страхування кредитів набуває більшої популярності, проте, значення показників не є високими. Найбільшого розвитку гарантійне страхування досягнуло у 2013 році, значення показників у даний період є найбільшими.

У другому розділі було здійснено характеристику істотних та неістотних умов страхування кредитів (гарантійного страхування). Також було надано порівняльну характеристику даного виду страхування із страхуванням депозитів. Якщо порівнювати у загальному, то гарантійне страхування досить відрізняється від страхування депозитів. Значна відмінність полягає у тому хто є страхувальником даних видів страхування, також відрізняються вони у наявності державної підтримки та у формі здійснення страхування. Гарантійне страхування здійснюється на добровільних засадах, в той же момент страхування депозитів є обов’язковим (участь банків у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб є обов’язковою).

Отже, в ході даної роботи було виконано визначені завдання і проведено аналізування та характеристику гарантійного страхування відповідно до поставленої мети роботи.

1. Страхові послуги: навч. посіб. / Д. І. Дема, О. М. Віленчук, І. В. Дем'янюк; ред.: Д. І. Дема;. - Житомир, 2010. - 482 c. [Електронний ресурс]: Режим доступу - http://pidruchniki.com/1508090655498/strahova_sprava/strahuvannya_569845.

2. Щодо страхування фінансово-кредитних ризиків/ Постіл І.І.// Кременчуцький державний університет імені Михайла Остроградського [Електронний ресурс]: Режим доступу - http://www.rusnauka.com/15_APSN_2010/Economics/67809.doc.htm.

3. Страхування кредитів [Електронний ресурс]: Режим доступу - http://insins.net/insurance/57-prostrah_kredits.Html.

4. Страхування: Підручник / Керівник авт. колективу і наук. ред. С. С. Осадець. — Вид. 2-ге, перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2002. — 599 с. http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/61/4/.

5. Страхування в системі зниження кредитних ризиків банків: світовий досвід та його прийнятність для України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http: nauka.com/14_NPRT_economics/52596.

6. Інформаційно-аналітичний страховий портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://forinsurer.com/hotnews/12/10/31/28882.

7. Страховий ринок України: проблеми та напрями розвитку /Залєтов О. М. // Економіка та управління АПК: Збірник наукових праць / Білоцерківський аграрний НУ. – 2011. – Вип. 5 (85). – 150–154.

8. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua.

9. Офіційний веб-сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nfp.gov.ua/content/informaciya-pro-stan-i-rozvitok.html.

10. Інформаційно-аналітичний фінансовий портал. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://finance.ua.

11. Страхування депозитів. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://westudents.com.ua/glavy/89347-113-strahuvannya-depozitv.html.