Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Государственное управление \ 4985. Магістерська робота Соціально-економічні аспекти державної політики щодо захисту прав споживачів (на прикладі Вінницької області)

Магістерська робота Соціально-економічні аспекти державної політики щодо захисту прав споживачів (на прикладі Вінницької області)

« Назад

Код роботи: 4985

Вид роботи: Магістерська робота

Предмет: Державне управління

Тема: Соціально-економічні аспекти державної політики щодо захисту прав споживачів (на прикладі Вінницької області)

Кількість сторінок: 99

Дата виконання: 2018

Мова написання: українська

Ціна: 2100 грн

Вступ

Розділ 1. Теоретичні питання державного захисту прав споживачів в Україні

1.1. Найважливіші принципи державної політики захисту інтересів споживачів

1.2. Повноваження державних органів у справах захисту споживачів

Висновки по розділу 1

Розділ 2. Правові засади організації захисту прав споживачів на сучасному етапі

2.1. Законодавство України про захист прав споживачів

2.2. Зарубіжний досвід правової підтримки державної політики захисту споживачів

Висновки по розділу 2

Розділ 3. Реалізація державної політики захисту прав споживачів Вінницьким обласним управлінням

3.1. Проблеми впровадження альтернативних механізмів врегулювання споживацьких конфліктів

3.2. Практична діяльність Вінницького обласного управління по захисту прав споживачів

Висновки по розділу 3

Висновки

Список використаних джерел

Додатки

Актуальність дослідження.

Сучасна соціально-економічна ситуація в Україні потребує пошуку нових форм, підходів і принципів формулювання державної політики в різних сферах економіки. Захист прав споживачів визначений як один із пріоритетних напрямів державної політики, що підтверджується Указом Президента України від 12 січня 2002 року "Про заходи щодо посилення державного захисту прав споживачів". На виконання зазначеного Указу постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2002 року № 317 було утворено Міжвідомчу раду з питань захисту прав споживачів, яка очолюється Віце - прем'єр - міністром України з питань економічної політики.

Українською державою визначаються першочергові задачі в області захисту інтересів споживачів у відповідності з економічними і соціальними умовами країни і вимогами населення: захист споживачів від небезпеки їх здоров'ю, взаємодія і захист економічних інтересів споживачів, доступ споживачів до відповідної інформації, освіта споживачів, наявність ефективних процедур розгляду скарг споживачів.

Створення раціонально діючої системи захисту споживачів потребує формування міцної інституційної бази, здатної забезпечити ефективну реалізацію законодавства про захист прав споживачів в ринкових умовах. Закон України "Про захист прав споживачів" від 10 січня 2002 року крім позитивних змін у законодавстві має певні недоліки. Невирішеними залишились принципові питання, пов'язані із визначенням суб'єктного складу відносин, що регулюються Законом, та сфери його дії. Неврегульованими належним чином залишились питання, пов'язані із здійсненням контролюючими органами перевірок суб'єктів підприємницької діяльності; питання, що стосуються порядку накладення, стягнення та визначення розміру фінансових санкцій за порушення законодавства про захист прав споживачів; питання створення методики встановлення (доведення) фактів спричинення моральної шкоди та визначення її розміру.

Необхідність здійснення відповідності законодавства України нормам права Європейського Союзу обумовлена вибором Україною стратегічного курсу на інтеграцію в ЄС. В цілому законодавство України про захист прав споживачів відповідає вимогам, встановленим Директивами ЄС в цій сфері правового регулювання. Але в силу деяких особливостей розвитку економічних відносин в Україні та специфікою їх правового регулювання, законодавство України взагалі не містить положень, що стосуються регулювання правовідносин в сферах альтернативних засобів вирішення спорів за участю споживачів, а також колективного користування нерухомим майном.

Координація державної політики у сфері захисту прав споживачів є необхідною як на рівні формування такої політики і прийняття відповідних нормативних актів, так і на рівні її здійснення. Тому, основною та найбільш актуальною проблемою остається не розробка належної нормативної бази, і навіть не трансформація вже існуючої, а перш за все створення ринкових соціально-економічних ефективних механізмів реалізації діючого законодавства України. Це дозволить вдосконалити реалізацію державної політики у сфері захисту прав споживачів, забезпечити дієвий контроль за додержанням суб’єктами підприємницької діяльності вимог чинного законодавства з цих питань, запобігти виникненню негативних тенденцій на споживчому ринку. Таким чином, тема магістерської роботи досить актуальна і потребує подальшої розробки.

Мета і завдання дослідження.

Мета дослідження є комплексний аналіз основних соціально-економічних проблем формування і реалізації державної політики щодо захисту прав споживачів. Відповідно до мети дослідження в магістерській роботі було поставлено і вирішено такі теоретичні та практичні завдання:

- визначено зміст і найважливіші принципи державної політики щодо захисту прав споживачів;

- розглянуто повноваження основних державних органів у справах захисту споживачів в умовах здійснення адміністративної реформи в Україні;

- досліджено та проаналізовано нормативно-правову базу організації захисту прав споживачів;

- вивчено зарубіжний досвід правової підтримки державної політики захисту споживачів;

- виявлено основні проблеми впровадження альтернативних механізмів врегулювання споживацьких конфліктів;

- проведено аналіз практичної діяльності Вінницького обласного управління у справах захисту прав споживачів.

Об’єктом дослідження виступає система державного захисту інтересів і прав споживачів.

Предметом дослідження є сукупність теоретичних питань, загальних принципів, методичних і практичних завдань, пов’язаних з формуванням і реалізацією ефективної державної політики щодо захисту справ споживачів.

Гіпотеза дослідження – удосконалення системи державного захисту прав споживачів повинно базуватися на створенні ринкових соціально-економічних механізмів формування і реалізації державної політики в цієї сфері.

Методи дослідження.

Теоретичною основою магістерської роботи стали методологія і загальнонаукові принципи проведення комплексних досліджень.

Використано концепції, положення і висновки, що містяться у наукових публікаціях вітчизняних і зарубіжних правознавців та державних управлінців, практиків з проблем захисту прав споживачів. Для вирішення завдань застосовано аналіз діючого законодавства; методи вивчення й узагальнення передового управлінського досвіду; системний аналіз; методи спостереження та порівняння.

Характеристика основних джерел отримання інформації.

Основними джерелами отримання інформації стали праці вітчизняних вчених, дані статистичної звітності, інформаційно-аналітичні огляди, матеріали та рекомендації науково-практичних конференцій, результати проведених практичних досліджень. Нормативні і законодавчі документи, що стосуються захисту прав споживачів в Україні, забезпечили правове поле дослідження.

Наукова новизна одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:

- доведено доцільність коригування вітчизняної нормативно-правової бази щодо організації захисту прав споживачів;

- показано необхідність здійснення відповідності законодавства України нормам права Європейського Союзу;

- виявлено закономірність створення та впровадження альтернативних механізмів врегулювання споживацьких конфліктів;

- визначено основні організаційно-методичні заходи Вінницькому обласному управлінню для посилення захисту прав споживачів в регіоні.

Практичне значення одержаних результатів.

Отримані в роботі теоретичні висновки і практичні рекомендації, їх використання сприятимуть:

- ефективній реалізації адміністративної реформи в Україні стосовно державного захисту економічних та соціальних інтересів споживачів;

- формуванню міцної інституційної бази, здатної забезпечити ефективну реалізацію законодавства про захист прав споживачів в ринкових умовах;

- координації дій органів виконавчої влади з питань забезпечення державного захисту прав споживачів;

- інтегруванню України в Європейський Союз.

Запропоновані заходи забезпечать підвищення довіри споживачів до функціонування внутрішнього ринку; поліпшать доступ споживачів до правосуддя та врегулювання споживацьких спорів за допомогою альтернативних механізмів. Впровадження організаційно-методичних заходів Вінницьким обласним управлінням по захисту прав споживачів дозволить посилити захист прав споживачів в регіоні через забезпечення контролю за якістю та безпекою продукції (послуг, робіт); випуск конкурентноспроможної продукції місцевими товаровиробниками; надання правдивої та достовірної реклами про товари (послуги, роботи); активізацію роботи з громадськими організаціями з питань захисту прав споживачів; дієвий правовий захист прав споживачів.

Структура роботи.

Магістерська робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків по розділам, загальних висновків, списку використаних джерел та додатків.

В першому розділі розглядаються теоретичні питання державного захисту прав споживачів в України. Формулюються найважливіші принципи сучасної державної політики захисту інтересів прав споживачів, розглядаються повноваження державних органів у справах захисту споживачів. Надаються характеристики державної політики адекватної соціально-економічному розвитку країни та її населення.

В другому розділі вивчаються правові засади організації захисту прав споживачів на сучасному етапі розвитку України. Проводиться ретельний аналіз законодавства України про захист прав споживачів та оцінка його відповідності міжнародним нормам Європейського Союзу. Розглядаються положення що стосуються як позитивних змін у законодавстві про захист прав споживачів, так і зауважень та обмежень, які свідчать про певні недоліки.

В третьому розділі досліджуються правові, соціальні та економічні аспекти реалізації державної політики захисту прав споживачів. Визначаються проблеми впровадження альтернативних механізмів врегулювання споживацьких конфліктів. Аналізується практична діяльність Вінницького обласного управління по захисту прав споживачів щодо здійснення раціональної реалізації державної політики у сфері захисту прав споживачів, забезпечення дієвого контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності вимог чинного законодавства. Пропонуються організаційно-методичні заходи Управління направленні на запобігання виникненню негативних тенденцій на споживчому ринку Вінницької області.