Распечатать страницу

Наукове есе Цивільний процес України

« Назад

Код роботи: 4210

Вид роботи: Наукове есе

Предмет: Цивільний процес

Тема: Цивільний процес України

Кількість сторінок: 14

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 150 грн

Сучасний етап правової реформи в Україні характеризується прагненням побудувати правову державу та створити якісно нове суспільство, в якому мають забезпечуватися пріоритети загальнолюдських цінностей. Одним із важливих чинників на цьому шляху є визначення проблем та шляхів їх вирішення у цивільному процесі України.

Судочинство як форма вирішення життєвих конфліктів між людьми вимагала свого нормативного оформлення. Це важливий вид державної діяльності. Формування і розвиток цивільного процесуального законодавство, яке регулювало один із видів судочинства, має свої історичні корені.

Дослідження окремих періодів становлення, розвитку і удосконалення цивільного процесуального законодавства в Україні дає можливість охарактеризувати судочинство в різні роки, вирішити питання про його ефективність, життєву тривалість та досконалість окремих інститутів і процедур, порівняти минуле і теперішнє, вирішити питання про те, що було взято з минулого досвіду, та прослідкувати тенденції його хронологічного розвитку.

Отже, бачимо, що сучасний цивільний процес в Україні є доволі не досконалим. Тому, на нашу думку, варто запропонувати шляхи вирішення проблем:

1. Привести у відповідність новий ЦПК конституційним принципам здійснення правосуддя.

2. Стабілізувати законодавство, вдосконалити систему внесення змін до ЦПК. Зокрема рекомендується ухвалити один Закон в якому буде вирішено всі сучасні проблеми цивільного судочинства, а не приймати окремі зміни, котрі тільки ускладнюють роботу над вдосконаленням норм судочинства.

3. Врахувати при прийнятті Закону про внесення змін думку науковців та юристів в сфері цивільного судочинства.

4. Прийняття суддів та працівників суду проводити на конкурсній основі, за прозорими схемами, для підвищення кваліфікованості складу судової системи.

5. Кабінету Міністрів прийняти постанову про поступове удосконалення проблеми технічного запису у судочинстві.

Саме такі кроки покращать ситуацію з цивільним процесом в Україні.

1. Андрушко А. В. До питання про загальні засади цивільного судочинства / А. В. Андрушко // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. – 2002. – № 3. – С. 55–60.

2. Андрушко А. В. Принцип диспозитивності цивільного процесуального права України: монографія / А. В. Андрушко. – Х.: Консум, 2006. – 170 с.

3. Балюк М. І. Практика застосування цивільного процесуального кодексу України: коментарі, рекомендації, пропозиції / М. І. Балюк, Д. Д. Луспеник. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 708 с.

4. Басай О. В. Загальні засади (принципи) цивільного законодавства України: дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.03 / О. В. Басай. – Одеса, 2014. – 422 с.

5. Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства [Текст]: монографія / В. В. Комаров. – Х.: Харків юридичний, 2008. – 928 с.

6. Логінов О. А. Цивільний процес України: навч. посіб. / О. А. Логінов, О. О. Штефан. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 361 с.

7. Цивільний процес України [Текст]: підручник / За ред. Є. О. Харитонова, О. І. Харитонової, Ю. Голубєвої. – К.: Істина, 2012. - 536 с.