Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Римское частное право \ 3880. Презентація Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення

Презентація Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення

« Назад

Код роботи: 3880

Вид роботи: Презентація

Предмет: Римське приватне право

Тема: Загальні засади цивільного права України та їх практичне значення

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Вступ

1.1. Актуальність дослідження

1.2. Мета дослідження

1.3. Завдання дослідження

1.4. Об'єкт і предмет дослідження

1.5. Теоретична база дослідження

1.6. Законодавча база дослідження

1.7. Методи дослідження

1.8. Структура дослідження

2. Характеристика загальних засад цивільного права

2.1. Загальні засади цивільного прав: теоретичні питання

2.2. Класифікація загальних засад цивільного права

3. Загальні засади цивільного права України

3.1. Принцип юридичної рівності, вільного волевиявлення, майнової самостійності

3.2. Неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини

3.3. Непорушність права власності та усіх її форм

3.4. Свобода договору

3.5. Свобода підприємницької діяльності

3.6. Принцип судового захисту цивільного права та інтересу

3.7. Принцип справедливості, добросовісності, розумності

4. Практичне значення загальних засад цивільного права

Висновки

Список використаної літератури

На сучасному етапі розвитку України суворе дотримання й законодавче удосконалення повноти вираження і дії демократичних засад цивільного права є важливою гарантією зміцнення законності як невід'ємної частини функціонування правової держави та демократичного правопорядку. У зв'язку із цим актуальним є здійснення дослідження загальних засад цивільного права у світлі чинного цивільного законодавства.

Теоретичною базою дослідження є роботи вітчизняних та зарубіжних вчених з цивільного права, теорії держави і права, філософії права, порівняльного правознавства, які досліджують загальні засади цивільного права України та їх практичне значення.

Робота складається зі вступу і трьох розділів: характеристика загальних засад цивільного права, загальні засади цивільного права України та практичне значення засад цивільного права, що поєднують в собі 10 підрозділів; висновків та списку використаної літератури.

Принципи права є основою, загальними засадами цивільного права і на основі їх відбувається розвиток і побудова  цивільного права України.

Принципи цивільного права тісно пов'язані з предметом і методом регулювання цивільно-правових відносин. Вони мають визначальне значення при застосуванні цивільно-правових норм.

До основних принципів цивільного права належать принципи, що дістали відображення в ст. 3 ЦК України:

1) неприпустимість свавільного втручання у сферу особистого життя людини;

2) неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених законом;

3) свобода договору;

4) свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом;

5) судовий захист цивільного права та інтересу;

6) справедливість, добросовісність та розумність та ін.

Крім того, до принципів цивільного права належить принцип юридичної рівності суб'єктів цивільного правовідношення перед законом, що міститься в ст. 1 ЦК України.

Практичне значення засад цивільного права полягає у тому, що вони:

- дають можливість пізнати сутність цієї галузі права, її суспільний характер у цілому, а також окремих інститутів;

- сприяють правильному пізнанню та застосуванню норм цивільного права;

- виступають основою для законодавчої практики, для підготовки, розробки та прийняття відповідних їм за змістом правових норм та їх вдосконалення. При внесенні різноманітних змін у законодавство нормотворчі органи не повинні допускати протиріччя нових норм права чинним його принципам;

- велике значення принципів цивільного права  для правозастосовної діяльності;

- гарантія зміцнення законності;

- формування правової держави та демократичного правопорядку.

В даній роботі була здійснена спроба більш широко розкрити зміст кожного з основних принципів цивільного права та їх взаємозв'язок з самими нормами цивільного права, між собою та роль принципів цивільного права в сучасному житті.

Вивчення принципів має дуже важливе для подальшого розвитку цивільного права і для побудови правової держави та громадянського суспільства в Україні.

1. Конституція України від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-15.

3. Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 38. Одеська націольна юридична академія.: К. Одеса «Юридична література». – 2008. – С. 340.

4. Волосенко С.О. Принципи змагальності та об'єктивної істини у цивільному процесі України. Автореферат дисертації. Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва Національної академії правових наук України. - 2010. - С. 32.

5. Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей. Ч. 3. — К. : Університет «Україна», 2012. — 472 с.

6. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України: у 2 т. / [відп. ред. В. Г. Ротань]. — [2-е вид.]. — Х. : Фактор, 2010. — Т. 1. — 800 с.

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т.; за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця.- 5-е вид. перероб і доп.; К., 2013. - 832 с.

8. Потапова О. А. Принципы гражданского права: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» / О. А. Потапова. — Ульяновск, 2002. —  С. 20.

9. Ромовська З. Українське цивільне право. Загальна частина: Академічний курс: підручник/ 3. Ромовська.- 3-те вид., допов.- К., 2013. - 672 с.

10. Тобот Ю.А. Принцип справедливості, добросовісності, розуміності у цивільному праві. Автореферат дисертації. Національний університет «Юридична академія України ім. Юрослава Мудрого». – 2011. – С. 28.

11. Уварова О. О. Принципи права у правозастосуванні: загальнотеоре­тична характеристика: монографія / О. О. Уварова. – Харків: «Друкарня МАДРИД», 2012. – 196 с.

12. Цивільне право України. Загальна частина: підручник / за ред. O.B. Дзери, Н.С. Кузнєцової, P.A. Майданика. - К., 2010. - 974 с.

Детальніше дивіться вимоги до оформлення індивідуальної роботи з курсу Римське приватне право