Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Судебно-бухгалтерская экспертиза \ 3788. Курсова робота Проведення судово-бухгалтерської експертизи

Курсова робота Проведення судово-бухгалтерської експертизи

« Назад

Код роботи: 3788

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Судово-бухгалтерська експертиза

Тема: Проведення судово-бухгалтерської експертизи

Кількість сторінок: 25

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 250 грн

Вступ

1. Зміст та структура постанови (ухвали) про призначення судово-бухгалтерської експертизи

2. Проведення судово-бухгалтерської експертизи на стадії попереднього розслідування

3. Проведення судово-бухгалтерської експертизи в експертних установах

3.1. Розрахунково-аналітичні прийоми судово-бухгалтерської експертизи

3.2. Використання автоматизованої системи обробки інформації в процесі судово-бухгалтерської експертизи

3.3. Оцінка висновку експерта-бухгалтера слідчим (судом)

3.4. Скласти проект висновку судово-бухгалтерської експертизи з питань дослідження операцій з нематеріальними активами

Висновки

Список використаної літератури

Порядок призначення судової експертизи в експертних установах визначається Законом України «Про судову експертизу», Кримінально-процесуальним, Цивільно-процесу­альним та Господарсько-процесуальним кодексами України, Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та іншими нормативно-правовими актами з питань судової експертизи.

Призначена судово-бухгалтерська експертиза є важливою слід­чою дією. Від чіткого та безпомилкового її проведення здебільшого залежать якість і строки розслідування кримінальної справи. Судово-бухгалтерська експертиза призначається, якщо перед слідчим (судом) після проведення ним певних слідчих дій (судового розгляду) виникли конкретні запитання, вирішити які може лише спеціаліст, і в справі є достатня кількість слідчого та документального матеріалу, необхідного для дослідження експертом-бухгалтером. Судово-бухгалтерську експертизу призначають як на стадії попереднього розслідування, так і під час розгляду справи у суді. Питання про призначення судово-бухгалтерської експертизи вирішується у кожному окремому випадку залежно від обставин справи.

Як правило, судово-бухгалтерська експертиза призначається, якщо:

- висновки ревізії суперечать матеріалам справи та для усунення суперечень потрібен висновок експерта-бухгалтера;

- ревізором не прийняті до обліку надані матеріально відповідальними особами документи, акти про нестачу товарів — через їх неналежне оформлення, несвоєчасне надання;

- є обґрунтоване клопотання обвинувачуваного про призначення судово-бухгалтерської експертизи;

- є суперечення у висновках первинної та повторної ревізій;

- методи, що застосовуються ревізором для визначення матеріальних збитків, викликають сумнів.

Відповідно до ст. 310 КПК України судово-бухгалтер­ська експертиза може бути призначена і в суді, оскільки згідно з чинним законодавством суд має обґрунтовувати свій вирок тільки на підставі тих доказів, які були розглянуті на судовому засіданні. Вирішення питання про виклик експерта до суду здійснюється в процесі підготовки справи до розгляду.

Експерт, який проводив експертизу на стадії попереднього слідства, може бути викликаний для проведення цієї самої експертизи на судовому засіданні, якщо суду й учасникам процесу важко розібратися в матеріалах експертизи без допомоги самого експерта.

У підготовчій частині судового засідання суд опитує учасників судового розгляду, чи мають вони клопотання про доповнення доказів, тобто чи є необхідність викликати до суду нових експертів, окрім тих, що вже викликані. Мотивами клопотання про виклик нового експерта-бухгалтера можуть бути сумніви щодо достатньої кваліфікації експертів, що брали участь у попередньому (досудовому) розслідуванні, або їх упередженість. Суд вислуховує думку учасників процесу з даного клопотання, задовольняє його або виносить мотивоване рішення про відмову в задоволенні.

Суд, перевіривши особу нового експерта, роз’яснює йому його права та обов’язки, які є такими самими, як і експерта на попередньому розслідуванні.

Готуючись до участі в судовому засіданні, новий експерт повинен ознайомитися з висновком, складеним на попередньому слідстві. З дозволу судді експерт також має можливість ознайомитися з попереднім обвинувачувальним висновком і з додатково зібраними матеріалами, яких не було на момент подання висновку під час попереднього розслідування.

Бажано, щоб запитання експерта були логічно послідовними, точними, короткими та зрозумілими і особам, яким вони ставляться, і суду, і всім іншим учасникам процесу.

Після дослідження всіх обставин справи, що мають значення для обґрунтування висновків, експерт-бухгалтер може готуватися до складання висновку. На час, необхідний експерту для ознайомлення зі справою і протоколом судового слідства, а також для наради з бухгалтерами-експертами, що раніше вже давали висновок у даній справі, суд оголошує перерву.

Суд, прокурор, захисник, обвинувачуваний, потерпілий і їхні представники вправі ставити запитання експерту-бухгалтеру в письмовому вигляді. Поставлені запитання мають бути оголошені, і за ними має бути заслухана думка учасників судового розгляду, а також висновок прокуратури. Суд повинен розглянути ці питання, відхилити ті з них, які не належать до справи чи не входять до компетенції експерта-бухгалтера. На основі такого розгляду суд виносить ухвалу про призначення експертизи, у якій, крім питань, що винесено на розгляд експерта, вказується, які питання були відхилені і які мотиви цього відхилення. Ухвала про призначення експертизи має виноситися судом тільки в нарадчій кімнаті й оформлюватись окремим документом, копія якого надається експерту. Не допускається винесення ухвали про призначення експертизи в залі засідання або постановка запитань експерту в усній формі.

Судово-бухгалтерську експертизу експерт проводить, як правило, у приміщенні суду. Суддя вправі бути присутнім під час проведення експертизи. Таким самим правом користуються й інші учасники процесу в разі подання ними відповідних клопотань. Суд також може дати дозвіл для виконання своїх обов’язків експертом і за межами приміщення суду, якщо для складання висновку не потрібні матеріали справи.

Завершивши дослідження наданих йому матеріалів, експерт складає письмовий висновок або повідомлення про неможливість дати висновок. Цей висновок оголошується експертом у суді й разом з ухвалою суду про призначення експертизи долучається до справи. Після оголошення експертом-бухгалтером висновку йому можуть бути поставлені запитання в усній формі для роз’яснення певних положень висновку. Усні відповіді експерта-бухгалтера заносяться до протоколу судового засідання.

1. Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 року № 8 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

2. Конституція України від 28 червня 1996 року, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

3. Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар / [за заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка]. — К.: ФОРУМ, 2003. — 944 с.

4. Експертизи у судовій практиці: наук.-практ. посіб. / [за заг. ред. В.Г. Гончаренка]. — 2-ге вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2010. — 400 с.

5. Закон України «Про судову експертизу» від 25.02.1994 № 4038-ХІІ, зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua.

6. Кримінально-процесуальний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2013, № 9-10, № 11-12, ст.88.

7. Мумінова-Савіна Г.Г. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. для вузів / Г.Г. Мумінова-Савіна. — К.: КНЕУ, 2003. — 202 с.

8. Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичні рекомендації з питань підготовки матеріалів та призначення судових експертиз. Наказ Міністерства юстиції України від 8 жовтня 1998 року №53/5 (із змінами і доповненнями) // Комп’ютерна правова система “Ліга: Закон”.

9. Гуцаленко Л.В. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / Л.В. Гуцаленко, Л. Г. Михальчишина, В.М. Сидорук, І.К. Пентюк; Вінниц. держ. аграр. ун-т. - К.: Центр учб. л-ри, 2011. - 350 с.

10. Духновська Л.М. Судово-бухгалтерська експертиза: навч. посіб. / Л.М. Духновська; Нац. ун-т харч. технологій. - К.: ДІПІАЙ, 2011. - 177 с.