Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Юридическая ответственность \ 3658. Курсова робота Характеристика та принципи юридичної відповідальності

Курсова робота Характеристика та принципи юридичної відповідальності

« Назад

Код роботи: 3658

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Юридична відповідальність

Тема: Характеристика та принципи юридичної відповідальності

Кількість сторінок: 36

Дата виконання: 2014

Мова написання: українська

Ціна: 200 грн

Вступ

Розділ 1. Загальна характеристика юридичної відповідальності

1.1. Юридична відповідальність, як різновид соціальної відповідальності

1.2. Поняття юридичної відповідальності

1.3. Ознаки юридичної відповідальності

Розділ 2. Принципи юридичної відповідальності

2.1. Принцип справедливості і законності

2.2. Принцип невідворотності та принцип доцільності

2.3. Принцип обґрунтованості та гуманізму

Висновки

Список використаної літератури

Актуальність теми. У суспільстві функціонують різні види соціальної відповідальності: моральна, політична, професійна, сімейна, корпоративна та інші. Особливе місце в цій системі відводиться юридичній відповідальності, яка, насамперед, виражається в правильному розумінні і усвідомленні людиною свого обов'язку по відношенню до суспільства, держави, іншим особам та добросовісної реалізації наявних прав і покладених на нього обов'язків.

Проблема юридичної відповідальності - одна з найбільш полемічних і дискутованих у правовій науці. При дослідженні категорії «юридична відповідальність» особливу роль відіграє визначення її загальної характеристики та принципів.

«Юридична відповідальність» вважається однією з фундаментальних категорій юриспруденції, нерозривно пов'язаних з державою, нормами права, обов'язком і протиправною поведінкою окремих громадян та їх об'єднань, посадових осіб державних органів і органів місцевого самоврядування.

Проблема юридичної відповідальності широко розробляється галузевими юридичними науками і загальною теорією права. Існує велика кількість наукових праць присвячених цій тематиці. І, тим не менш, в літературі на сьогодні немає єдиної думки, що ж слід розуміти під юридичною відповідальністю.

Ця проблема цікавить мене, перш за все тому, що юридична відповідальність трапляється в різних галузях права: цивільному та трудовому праві, кримінальному, адміністративному праві.

Метою курсової роботи є визначення поняття та ознак юридичної відповідальності, аналіз принципів юридичної відповідальності.

Для досягнення поставленої мети в роботі вирішуються наступні завдання:

- розглянути поняття юридичної відповідальності, як різновид соціальної відповідальності;

- виявити характерні ознаки юридичної відповідальності;

- визначити принципи юридичної відповідальності;

Об'єктом даної роботи є суспільні відносини у сфері юридичної відповідальності.

Предметом курсової роботи є поняття, ознаки, принципи юридичної відповідальності.

Методи дослідження. При виконанні курсової роботи були використані наступні методи дослідження: індукція та дедукція, аналіз і синтез; класифікація; порівняння; конкретизація.

В процесі написання роботи були використані нормативно-правові акти, монографії, навчальні посібники та статті з досліджуваної проблеми провідних українських і зарубіжних вчених, таких як: Рабінович П.М; Марченко М.І; Колодій А.М; Кравчук М.В; Скакун О.Ф; Братусь С.Н та інш.

Структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, що містять 6 підрозділів, висновків та списку використаної літератури.

Враховуючи викладе, можна зробити висновок, що юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності є важливим засобом забезпечення законності і правопорядку в країні, дотримання прав і свобод людини та забезпечення належної реалізації державними органами та їх посадовими обов’язками своїх повноважень, визначених законом, отже, є істотним фактором побудови правової держави в Україні.

Тому з вище сказаного мною можна зробити наступні висновки:

Юридична відповідальність відіграє значну роль для покращення стану законності та правопорядку у суспільстві. Законність є одним основоположних принципів діяльності державних органів, громадських організацій, роботи посадових осіб і поведінки громадян.

Юридична відповідальність поділяється на перспективну (позитивну) і ретроспективну (негативну).

Ретроспективна юридична відповідальність - специфічні правовідносини між державою і правопорушником внаслідок державно-правового примусу, що характеризуються засудженням протиправного діяння і суб'єкта правопорушення, покладанням на останнього обов'язку перетерпіти позбавлення і несприятливі наслідки особистого, майнового, організаційного характеру за скоєне правопорушення. Процеси реалізації юридичної відповідальності суворо регламентуються законом і здійснюються на засадах законності, обґрунтованості, доцільності, невідворотності, справедливості.

Юридична відповідальність може служити не тільки метою зміцнення законності і захисти порушених прав і свобод громадян і інших осіб. У руках держави вона легко може перетворитися в легалізований засіб розправи і масових репресій. Держава, її органи, намагаючись викорінити правопорушення, створити стабільний правопорядок у деяких випадках використовують такі методи боротьби, що самі перетворюються в правопорушників і злочинців. Для того щоб юридична відповідальність не перетворювалася у свою протилежність, юридична наука і практика виробили ряд принципів, дотримуючи які держава діє в рамках законності і не переходить тієї межі, за якої реакція на правопорушення з'являється новим правопорушенням.

Здійснення ж правопорушень тягне за собою юридичну відповідальність у вигляді застосування заходів державного примусу каральної спрямованості, понесення ними втрат особистого, організаційного чи матеріального характеру. У результаті правопорушень виникають охоронні правовідносини, за яких держава має право вживати карні та відновлюючі заходи до правопорушників. Останні зобов'язані нести визначені втрати та відшкодувати потерпілому понесені ним збитки.[15]

Соціальне призначення юридичної відповідальності — охорона суспільних відносин — реалізується в її правоохоронній і виховній функціях.

Держава здійснює своє право щодо застосування заходів юридичної відповідальності у три етапи:

а) заборона суспільне небезпечних вчинків і передбачення відповідних заходів у санкціях правових норм;

б) індивідуалізація санкцій щодо конкретних правопорушників;

в) забезпечення відшкодування правопорушниками відповідних втрат.

Процеси реалізації юридичної відповідальності суворо регламентуються законом і здійснюються на засадах законності, обґрунтованості, доцільності, невідворотності, справедливості.

Я вважаю, що постійна робота з удосконалення системи застосування юридичної відповідальності щодо підвищення її ефективності з тим, щоб успішно вирішити завдання викорінення злочинності в Україні. Вона буде стимулювати належне виконання громадянами правових обов'язків, таким чином, як засіб попередження правопорушень у майбутньому.

1. Загальна теорія держави і права / За ред. В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком, 2011. - 390 с.

2. Колодій А.М., Копєйчиков В.В., Лисенко С.Л. Теорія держави і права.-К., "Юрінформ", 2010. – 642 с.

3. Кельман М.С., О. Г. Мурашин. Загальна теорія держави і права: Підручник. — К.: Кондор, 2006. - 489 с.

4. Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність. — М., 2005.- 380 с.

5. Малеїн, Н.С. Сучасні проблеми юридичної відповідальності / Н.С. Малеїн //Держава і право. - 2008. - 259 с.

6. Кравчук М.В. Теорія держави і права. Тернопіль. Економічна думка, 2009.- 311 с.

7. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – К., 2005. - 267 с.

8. Зайчук О.В., Оніщенко Н.М. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник. — К.: Юрінком Інтер, 2006. — 688 с.

9. Цвік М.В., Петришин О.В. Загальна теорія держави і права. — Харків, 2009. — 572 с.

10. Андрусик Т. Теорія держави і права. - Львів, 2007. – 311 с.

11. Братусь С.Н. Юридична відповідальність і законність — М., 2005. – 765 с.

12. Костюк В.О. Основи держави і права. - К.: "Вентурі," 2005. – 678 с.

13. Баранов В.М., Баранов П.П. Загальна теорія права. – Київ, 2013. – 342 с.

14. Марченко М.Н. Теорія держави і права. – Львів, 2008. - 413 с.

15. Суриків А.В. Теорія держави і права. – К. – Одеса, 2012. - 220 с.

16. Явиш Л.С. Теорія держави і права. Л. – 2011. - 642 с.

17. Розумович Н.Н. Політична і правова культура. — К. – Одеса, 2013. – 354 с.

18. Оксамитний В.В. Правомірна поведінка. — Київ, 2009. – 497 с.

19. Ведєрніков Ю.А., Грекул В.С., Папірна А.В. Теорія держави і права: Навчальний посібник для підготовки до державного іспиту. - Дніпропетровськ: Юридична академія МВС України, 2007. – 765 с.

20. Скакун О.Ф. Теорія держави та права. – Харків: Консум, 2007. – 532 с.

21. Ярмакі Х.П. Проблеми адміністративної відповідальності //Вісник Запорізького юридичного інституту – 2010 - № 4, - 54 с.

22. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2008. – 664с.

23. С.Л. Лисенков, Теорія держави і права, „ Юрінформ Інтер”, -К:, 2006. – 560 с.

24. Я.М. Шевченко, Цивільне право України, т.2, „ Ін Юре”, -К:, 2008. – 346 с.

25. Ю.А.Ведєрніков, Адміністративне право, „Центр навчальної літератури”, - К:, 2005. – 313 с.

26. Сенякин И.Н. Поняття, ознаки і види юридичної відповідальності // Теорія держави і права: Курс лекцій / Під ред. Н.И. Матузова, А.В. Малька. — Л., 2010. – 389 с.

27. Рабінович П.М. Теорія держави і права. – К, 2008. – 168 с.

28. В.Н.Хропанюк «Теорія держави й права» - Л, 2012. – 539 с.

29. І.Л.Давитнідзе, Б.М.Лазарєв «Загальна теорія держави і права» - К, 2006. – 219 с.

30. Кутафіна О.Е. «Основи держави і права» - К, 2007. – 421 с.

31. Марченко М.І. «Теорія держави і права» - К, 2008. – 228 с.