Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Конституционное право \ 3656. Курсова робота Основні принципи діяльності Конституційного Суду України

Курсова робота Основні принципи діяльності Конституційного Суду України

« Назад

Код роботи: 3656

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Конституційне право

Тема: Основні принципи діяльності Конституційного Суду України

Кількість сторінок: 33

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

1. Правовий статус Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в Україні

2. Характеристика основних принципів діяльності Конституційного суду України

2.1. Поняття, значення та особливості принципів діяльності Конституційного Суду України

2.2. Характеристика окремих принципів конституційного судочинства

3. Проблеми нормативно-правового закріплення основних принципів діяльності Конституційного Суду України

Висновки

Список використаних джерел

Конституція України закріплює правовий статус Конституційного Суду України як єдиного органу конституційної юрисдикції в нашій державі, сфера компетенції якого охоплює прийняття рішень щодо відповідності нормам Конституції України положень законів та інших правових актів та здійснення офіційного тлумачення Конституції України. Особливості правового статусу Конституційного Суду України визначають його правові позиції джерелами усіх галузей національного права, тому дослідження тих основних засад, на яких ґрунтується його діяльність є особливо актуальним, адже ухвалення КСУ будь-яких рішень відбувається на основі застосування принципів конституційного судочинства.

Науковий інтерес до дослідження основних принципів діяльності КСУ зумовлений також тим, що дана тема потребує проведення поглибленого дослідження. Так, науковці визначають перелік принципів конституційного судочинства недостатнім та таким, що не повною мірою забезпечує відображення природи конституційного правосуддя, наголошують на проведенні структурного дослідження цих принципів з метою виявлення їх особливих рис.

Основні принципи діяльності Конституційного Суду України досліджувалися у працях А. Георгіци, А. Колодія, Р. Марчука, О. Мироненка, А. Портнова, М. Савчина, А. Селіванова, В. Скоморохи, А. Стрижака, М. Тесленка, Т. Цимбалістого, С. Шевчука та ін.

Мета роботи полягає у проведенні аналізу основних засад діяльності КСУ, визначенні їх особливих рис та проблемних аспектів нормативно- правового регулювання, а також формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Для досягнення поставленої мети передбачається виконання таких завдань:

– визначити особливості правового статусу КСУ як органу конституційної юрисдикції в Україні;

– розкрити теоретичне поняття принципів діяльності КСУ, визначити їхнє значення та роль для функціонування КСУ;

– встановити характерні особливості окремих принципів діяльності КСУ;

– визначити позитивні та проблемні аспекти нормативно-правового закріплення основних принципів конституційного судочинства;

– виробити пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правової бази, яка регулює закріплення і застосування основних принципів діяльності КСУ.

Об’єкт дослідження – суспільні відносини, які склалися у сфері діяльності КСУ.

Предметом дослідження є характерні риси основних принципів, на яких базується діяльність КСУ.

Практична цінність результатів роботи полягає в тому, що зроблені в ній висновки та винесені пропозиції можуть бути використані для проведення подальших теоретичних досліджень принципів діяльності КСУ та для підготовки лекційних та практичних занять з курсів «Судові та правоохоронні органи України» та «Конституційне право України».

Отже, в результаті проведеного дослідження ми зробили наступні висновки.

Конституційний Суд України має подвійну правову природу – з одного боку, законодавець відносить його до судових органів, які наділені повноваженнями на виконання завдань та функцій судової влади, оскільки як єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні він здійснює конституційне судочинство. З іншого боку, Конституційний Суд України виступає як четверта гілка влади – контрольна, яка реалізує функцію конституційного контролю і забезпечує правову охорону Конституції України, створюючи баланс між законодавчою, виконавчою та судовою владою в Україні.

Аналіз законодавчих положень, які регулюють правовий статус Конституційного Суду в Україні, дозволяє визначити його як особливий судовий орган, який здійснює конституційне судочинство в Україні та забезпечує правову охорону Конституції. Особливе становище Конституційного Суду України в судовій системі України проявляється в тому, що він:

- має спеціальну (виключну) компетенцію;

- провадить свою діяльність у колегіальній формі;

- вирішує справи, віднесені до його компетенції в порядку особливої процедури;

- у процесі та за підсумками своєї діяльності приймає спеціальні, властиві лише Конституційному Суду України акти;

- має особливий спосіб та порядок формування;

- формується із числа претендентів, які повинні відповідати спеціальним вимогам.

Основні принципи діяльності Конституційного Суду України являють собою правові ідеї (засади) функціонування органу конституційної юрисдикції, на основі яких здійснюється конституційне судочинство та забезпечується правовий зміст діяльності Конституційного Суду України.

Варто зазначити, що основні принципи діяльності Конституційного Суду України мають важливе значення для забезпечення процесу здійснення конституційного судочинства в Україні.

Значення принципів, якими керується у процесі своєї діяльності Конституційний Суд України, полягає в тому, що:

- основні засади визначають нормотворчу діяльність у сфері конституційного судочинства та здійснення правосуддя, основні методи та форми діяльності Конституційного Суду України;

- принципи конституційного судочинства застосовуються при обґрунтуванні правових Конституційного Суду України, які виступають джерелами права;

- вони забезпечують реалізацію органом конституційної юрисдикції повноважень щодо гарантування верховенства Конституції України, самостійність Суду у виконанні своїх функцій та прозорість його діяльності.

Основні принципи діяльності Конституційного Суду України виступають базисом, який забезпечує належне виконання даним органом своїх функцій, а отже від ефективності їхнього застосування залежить рівень забезпечення охорони Конституції України, утвердження прав і свобод людини та громадянина та їх захисту, забезпечення балансу між законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади і охорона конституційного ладу в державі в цілому.

Усі принципи, на яких базується діяльність Конституційного Суду України, є взаємопов’язаними та взаємозалежними та в процесі функціонування єдиного органу конституційної юрисдикції взаємодіють між собою. Хоча кожен із них відіграє окремо важливу роль для забезпечення здійснення Конституційним Судом передбачених законом повноважень, регулює якусь окрему сторону діяльності даного органу, у системній єдності ці основоположні принципи забезпечують досягнення мети конституційного судочинства і визначають правовий зміст діяльності Конституційного Суду України.

Нормативно- правове закріплення основних принципів діяльності Конституційного Суду України знайшло своє відображення в ЗУ «Про Конституційний Суд України» та Регламенті Конституційного Суду України, однак на сьогодні існує дискусія щодо включення до переліку принципів, закріплених в законі, основних засад судочинства, передбачених в Конституції України.

На даний час активізувався процес реформування сфери судової влади в Україні, одним із напрямків якого є удосконалення конституційних засад правосуддя. У проекті змін передбачається закріпити у ст. 147 Конституції України основні принципи діяльності Конституційного Суду України, що ми вважаємо позитивним моментом, адже це означає закріплення даних принципів на найвищому рівні нормативно- правового регулювання, що сприятиме посиленню гарантій їхнього дотримання у процесі здійснення Конституційним Судом своїх функцій.

1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр

2. Закон України «Про Конституційний Суд України» № 422/96-ВР вiд 16.10.1996 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/422/96-вр

3. Бойко В. Ф., Євдокімов В. О., Юлдашев О. Х. Право людини на правосуддя (судове право України): Навч. посіб. – К.: МАУП,2003. – 256 с.

4. Гель А. П., Семаков Г. С., Кондракова С. П. Судові та правоохоронні органи: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: МАУП, 2004. – 272 с.

5. Георгіца А. З. Принципи конституційного судочинства (процесу) та їх специфіка: деякі питання теорії і практики / А. З. Георгіца, В. Є. Скомороха // Науковий вісник Чернівецького університету: Правознавство. – 2004. – № 227. — С. 28-34.

6. Кампо В. М. Деякі теоретичні проблеми конституційного контролю за додержанням парламентом процедури внесення змін до Конституції України / В. М. Кампо, В. А. Овчаренко // Вісник Конституційного Суду

України. – 2011. – № 3. – С. 64-76.

7. Кампо В. М. Основні принципи діяльності Конституційного Суду України: структурний вимір / В.М. Кампо // Альманах права. – 2012. – Вип. 3. – С. 98-102. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63780/19-Kampo.pdf?sequence=1

8. Карпечкін П. Ф. Співвідношення функцій судів загальної юрисдикції та Конституційного Суду України в контексті судової реформи / П.Ф. Карпечкін // Вісник Верховного Суду України. – 2003. – № 6 (40). [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.scourt.gov.ua/clients/vs.nsf/0/897F6627B47BB41B88256E0C007B25E0?OpenDocument

9. Колодій А. Принципи статусу та діяльності Конституційного Суду України / А. Колодій // Вісник Конституційного Суду України. – 2011. –№ 4-5. – С. 98-103. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vksu_2011_4-5_14.pdf

10. Конституційне право України: Підручник для студентів вищих навчальних закладів / За ред. академіка АПрН України, доктора юридичних наук, професора Ю.М. Тодики, доктора юридичних і політичних наук, професора В.С. Журавського. К.: Видавничій Дім «Ін Юре», 2002. – 544 с.

11. Кравченко В.В. Конституційне право України: навчальний посібник / В.В. Кравченко. – К.: Атіка, 2008. – 592 c.

12. Крусян А. Р. Конституційний Суд України: питання удосконалення конституційно- правового регулювання / А. Р. Крусян // Наукові праці НУ ОЮА. – 2013. – С. 22-31. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://naukovipraci.nuoua.od.ua/arhiv/tom13/4.pdf

13. Пилигрим Г.С. Шапошнікова Д.В Основні принципи діяльності конституційного суду України / Г.С. Пилигрим, Д.В. Шапошнікова // Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nauka.kushnir.mk.ua/?p=67509

14. Портнов А. П. Особливості реалізації принципу гласності у конституційному судочинстві в Україні / А. П. Портнов // Вісник Львівського університету / Серія юридична. – 2009. – № 48. – С. 102-108. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.lnu.edu.ua/fileadmin/user_upload/visnyk/48/vsn48_14.pdf

15. Пропозиції робочої групи з питань правосуддя щодо внесення змін до Конституції України: Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Конституції України» (в частині реформування розділу XII «Конституційний Суд України». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uba.ua/documents/2015_-_06_-_15_-_CC_TABLE.PDF

16. Савчин М. В. Основні принципи діяльності КонституційногоСуду України по тлумаченню Конституції України / М. В. Савчин, Р. В. Марчук // Часопис Київського університету права. – 2009. – № 2. – С. 83-89. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.google.com.ua/url?url=http://www.kul.kiev.ua/images/chasop/2009_2/83.doc&rct=j&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBMQFjAAahUKEwjm4IKU14rJAhXK2SwKHZZnCL8&usg=AFQjCNGuhyNH-0fddQTKf_6S5RQ_5s06pw

17. Совгиря О. В. Конституційне право України: підручник / О.В. Совгиря. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 632 с.

18. Стецюк П. Б. Конституційний Суд України в системі органів державної влади (до питання про роль органу конституційної юрисдикції в механізмі «стримувань і противаг сучасної конституційної держави) /П.Б. Стецюк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2012. – № 641. –C. 68-77. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lawreview.chnu.edu.ua/visnuku/st/641/9.pdf

19. Тесленко М. Про місце Конституційного Суду України в системі вищих органів державної влади / М. Тесленко // Право України. – 1999. – № 12. – С. 33-35.

20. Цимбалістий Т. О. Конституційна юстиція в Україні: навч. посіб. / Т. О. Цимбалістий. – К.: ЦУЛ, 2007. – 240 с.