Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Правоведение \ 3648. Курсова робота Порівняльний аналіз парламентської та президентської форми правління

Курсова робота Порівняльний аналіз парламентської та президентської форми правління

« Назад

Код роботи: 3648

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Правознавство

Тема: Порівняльний аналіз парламентської та президентської форми правління

Кількість сторінок: 37

Дата виконання: 2016

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

Вступ

Розділ 1

1.1. Поняття форм державного правління та особливості парламентської республіки

1.2. Відмінність парламентської монархії та республіки

1.3. Парламентська форма правління в зарубіжних країнах

Розділ 2

2.2. Основні політико-правові ознаки президентської республіки

Розділ 3

3.1. Основні відмінності парламентської та президентської форм правління

3.2. Поєднання парламентської та президентської форм правління

3.3. Змішана форма правління в Україні

Висновки

Список використаної літератури

За традицією, що склалася ще в XIX столітті, прийнято розрізняти дві основні форми правління: монархію і республіку. Разом з тим в сучасних умовах деякі відмінності цих форм стираються, самі форми змінюються, відбувається взаємне сприйняття, переплетення елементів різних форм. Виникають змішані форми правління: в монархії з'являються риси республіки (наприклад, періодична, раз на п'ять років, виборність монарха в Малайзії, колективний монарх в ОАЕ), а в республіці складаються, по суті, монархічні елементи (довічні президенти, рекомендація наступника); створюються напівпрезидентські, полупарламентарной республіки, що поєднують риси різних форм.

Загальновідомо, що поділ влади — один із фундаментальних принципів демократії, і характер відносин між законодавчою і виконавчою гілками влади лежить в основі поділу політичних систем на парламентські і президентські.

Дослідження сутності парламентської форми правління є актуальним як у загальнотеоретичному, так і в практичному аспектах, оскільки парламентська форма правління за підрахунками сьогодні функціонує у понад 60 держав світу. Разом із тим, просторове поширення цієї форми правління є вкрай нерівномірним. В Південній і Північній Америці таких держав лише одна (окрім маленьких острівних), в Африці – жодної, в Азії – всього три, на території колишнього СРСР (крім держав Європейського Союзу) – одна (Молдова). Проте, з іншого боку, серед держав Європейського Союзу саме парламентська форма правління у різних модифікаціях властива переважній більшості – окрім Франції, Польщі, Литви та ще кількох його членів.

Актуальність теми полягає у тому, що республіка є однією з найбільш поширених у світі форм правління. Тема даної курсової роботи має актуальне значення для розуміння основних характерних рис організації державної влади в республіках, яка, вельми часто, не відповідає вихідним уявленням для республіканської форми правління. Ця тема розглядається у багатьох юридичних підручниках, так як є однією з найважливіших тем при вивченні соціально-політичних процесів.

Мета і завдання курсової роботи. Мета полягає у тому, аби порівняти основні ознаки та принципи парламентської та президентської форм правління.

Для досягнення поставленої мети було визначено такі основні завдання:

1) розкрити сутність парламентської та президентської форм правління та їх ознаки;

2) дослідити поширеність цих форм правління та порівняти їх використання в іноземних країнах;

3) виявити основні їх відмінності та провести порівняльний аналіз даних форм правління.

Об’єктом дослідження є порівняльний аналіз парламентської та президентської форм правління.

Предметом дослідження є парламентська та президентська форми правління держави.

Методи дослідження:

Нормативною основою роботи стали такі нормативно-правові акти, як Конституція України, закони України «Про судоустрій і статус суддів», «Про забезпечення права на справедливий суд», «Про віднов-лення довіри до судової влади в Україні» та ін.

У роботі також використані нормативно-правові акти стосовно організації діяльності адміністративних судів Франції, Німеччини, Поль¬щі та Естонії.

Науковою основою при написанні даної роботи стали праці відомих вітчизняних та зарубіжних вчених (в алфавітному порядку).

Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

У розділі 1 розглядається парламентська форма правління, її сутність, ознаки та характеристика, висвітлюються такі види, як парламентська республіка та парламентська монархія, досліджується поширеність парламентської форми правління на прикладах зарубіжних країн.

У розділі 2 окремо розглянуті особливості президентської форми правління державою, розкрито їх переваги та недоліки, досліджено особливості та проблеми функціонування адміністративних судів у різних країнах.

У розділі 3 наведено порівняльний аналіз цих двох форм правління, розкриття сутності змішаної форми правління на прикладі України.

Аналіз юридичних характеристик парламентської форми правління дозволяє зробити наступні висновки: по-перше, досліджувана модель організації влади притаманна виключно демократичним державам, в яких зріле громадянське суспільство взаємодіє з ефективною владою, має місце висока політична і правова культура; по-друге, умовами ефективного функціонування парламентської форми правління є економічна та соціально-політична стабільність, суспільний консенсус щодо фундаментальних цінностей, наявність чітко структурованої та консолідованої партійної системи, виборчої системи, яка б стимулювала виникнення 2-5 сильних політичних партій, демократична політична культура правлячої партії.

1. Скакун О.Ф., Теорія права і держави: Підручник. – 4-те видання допов. і перероб. – К.: Алерта, 2013. – С. 144.

2. Конституція України.

3. Бариська Я. О. Парламентська форма правління: поняття й ознаки / Я. О. Бариська, В. В. Лемак // Форум права. – 2009. – № 3. – С. 43–47 [Електронний ресурс].

4. Шаповал В. Форма держави в конституційному праві / В. Шаповал // Вісник конституційного суду України. – 2003. – № 2. –С. 47-58.

5. Процюк, кандидат юридичних наук, доцент Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Парламентська форма правління: сутність і особливості УДК 340.12.

6. Сучасні зарубіжні конституції - сост. Маклаков В.В., М., 1992.

7. Іноземне конституційне право-під ред. Маклакова В.В., М., 1996.

8. Ф.М. Решетніков. Правові системи країн світу, М., 1993.

9. Мішин А.А, Барбашев. Державне право буржуазних і країн, що розвиваються - М., 1989.

10. Радугин А.А. Політологія - М., 1999.

11. Хропанюк В.Н. - Теорія держави і права - Москва 1993.

12. Загальна теорія права, підручник, Москва, 1993.

13. Державне право буржуазних і звільнилися країн, підручник, Москва 1988.

14. Матузов Н.І., Малько А.В. Теорія держави і права. - М.: 1997.

15. Теорія права і держави.// Під редакцією Венгерова А.Б. М.: 1993.