Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Охрана труда \ 3233. Шпаргалка з курсу Охорона праці - 84 питання

Шпаргалка з курсу Охорона праці - 84 питання

« Назад

Код роботи: 3233

Вид роботи: Шпаргалка

Предмет: Охорона праці

Тема: 84 питання

Кількість сторінок: 90

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 800 грн

1. Дайте визначення поняттю «виробниче середовище»

2. Назвіть чинники виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва

3. Що є предметом курсу «Основи охорони праці» та які методи дослідження використовуються при дослідженні охорони праці?

4. Назвіть основні завдання дисципліни «Основи охорони праці»

5. Який зв’язок дисципліни «Основи охорони праці» з науками, що ви професійно вивчаєте?

6. Дайте визначення умов праці

7. Які фактори впливають на формування умов праці?

8. Назвіть елементи умов праці

9. Дайте визначення санітарних норм та їх класифікацію

10. Як застосовуються санітарні норми при аналізі умов праці?

11. Як здійснюється обґрунтування віднесення робочого місця до відповідної категорії важкості?

12. Яка основна мета і порядок проведення атестації робочих місць?

13. Дайте визначення поняттям «оптимальні умови і характер праці», «шкідливі і небезпечні умови і характер праці»

14. Назвіть пільги і компенсації працівникам залежно від умов праці

15. На підставі яких документів проводиться атестація робочих місць?

16. Дайте визначення виробничих шкідливостей та їх класифікацію

17. Охарактеризуйте вплив мікроклімату на людину і визначте засоби захисту від його негативного аспекту

18. Як впливає промисловий пил на людину та які існують засоби проти його негативного впливу?

19. Охарактеризуйте вплив хімічних речовин на людину й визначте заходи захисту від їх негативного впливу

20. Який вплив на людину мають шум і вібрація та які існують засоби зниження їх дії?

21. Назвіть заходи захисту від іонізуючих випромінювань

22. Який вплив справляє на людину електромагнітне випромінювання та які вам відомі заходи проти його негативного впливу?

23. Назвіть небезпечні й шкідливі чинники, які мають місце при роботі з комп’ютеромДайте рекомендації щодо режиму роботи з ним

24. Як здійснюється економічна оцінка впливу виробничих шкідливостей на ефективність праці?

25. Дайте визначення понять «професійне захворювання», «виробнича травма»

26. Як класифікуються травми?

27. Назвіть основні причини травмування на виробництві

28. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві

29. За якими показниками аналізується травматизм?

30. Назвіть методи дослідження травматизму та їх особливості

31. Назвіть заходи щодо попередження травматизму

32. Охарактеризуйте стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні

33. Розкрийте зміст Закону України «Про загальнообов’яз¬кове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

34. Дайте визначення поняттям «безпека праці», «безпека умов праці», «безпека виробничого процесу», «безпека виробничого устаткування»

35. Які причини спонукають підприємця займатися питаннями безпеки праці?

36. Які поняття та завдання техніки безпеки?

37. Яким є вплив науково-технічного прогресу на безпеку праці?

38. Дайте визначення поняття «стандарти безпеки праці» та охарактеризуйте їх

39. Що встановлюють стандарти підприємств з безпеки праці?

40. Наведіть приклади засобів колективного захисту і розкажіть про їх призначення

41. Наведіть приклади засобів індивідуального захисту та розкажіть про їх призначення

42. Назвіть засоби забезпечення безпеки праці

43. Розкажіть про професійний добір працівників як складову комплексу профілактичних заходів із забезпечення безпеки праці

44. Які загальні закони України визначають основні положення з охорони праці?

45. Назвіть спеціальні законодавчі акти з охорони праці

46. Які економічні методи управління охороною праці?

47. Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи та засоби з охорони праці

48. Назвіть та охарактеризуйте організаційні заходи охорони праці

49. Назвіть та охарактеризуйте технологічні заходи та засоби охорони праці

50. Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи охорони праці

51. Назвіть лікувально-профілактичні заходи охорони праці

52. Які вимоги до охорони праці жінок передбачені законодавством України?

53. Які вимоги до охорони праці неповнолітніх передбачені законодавством України?

54. Які види відповідальності існують за порушення законодавства про охорону праці?

55. Як здійснюється міжнародне співробітництво з охорони праці?

56. Назвіть основні принципи державної політики в галузі охорони праці

57. Які органи здійснюють державне управління охороною праці?

58. Які завдання, функції та права Держнаглядохоронпраці?

59. Які функції профспілок у галузі охорони праці?

60. Які органи здійснюють контроль за дотриманням законодавства з охорони праці?

61. Які основні фактори впливають на ситуацію з охорони праці, що склалася в народному господарстві?

62. Які функції Національної ради з питань безпечної життєдіяльності населення?

63. Що означає термін «пріоритет життя та здоров’я» стосовно результатів виробничої діяльності?

64. У чому полягає суть системи управління охороною праці?

65. На яких принципах формується комплексний підхід до вирішення завдань охорони праці?

66. Назвіть функції системи управління охороною праці

67. Якими є обов’язки власника підприємства в галузі охорони праці?

68. Якими є обов’язки працівника в галузі охорони праці?

69. Якими є функції та права служби охорони праці?

70. Яке призначення комісій з охорони праці?

71. У чому полягає суть контролю за охороною праці та якими є його принципи?

72. Назвіть показники і критерії оцінки стану охорони праці на підприємстві

73. Як здійснюється планування робіт з охорони праці?

74. Розкрийте суть колективного договору в системі нормативного регулювання питань охорони праці

75. У чому полягає економічне значення поліпшення умов та охорони праці в ринковій системі господарювання?

76. Як визначається показник ефективності витрат підприємства й загальні витрати на впровадження заходів щодо поліпшення умов праці?

77. Назвіть показники ефективності заходів щодо поліпшення умов та охорони праці на підприємстві

78. Охарактеризуйте механізм витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці

79. Визначте вплив заходів щодо поліпшення умов і охорони праці на соціальні й економічні результати виробництва

80. Які існують методи економічної оцінки соціальної та соціально-економічної ефективності поліпшення умов праці?

81. Назвіть основні принципи економічного стимулювання

82. За якими показниками здійснюється оцінка соціальної ефективності заходів щодо вдосконалення умов і охорони праці?

83. Назвіть складові структури річної економії підприємства від поліпшення безпеки праці

84. У чому полягає суть Європейської моделі економічного стимулювання охорони праці?