Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по правовым дисциплинам \ Международное право \ 3019. Контрольна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 10

Контрольна робота з курсу Міжнародне право - Варіант 10

« Назад

Код роботи: 3019

Вид роботи: Контрольна робота

Предмет: Міжнародне право

Тема: Варіант 10

Кількість сторінок: 15

Дата виконання: 2017

Мова написання: українська

Ціна: 300 грн

1. Чи погоджуєтеся Ви із тезою М. Савчина про те, що «радянський період скоріше слід розглядати як відхід від української конституційної традиції, оскільки радянська концепція права була етатистською за своєю природою і суперечила ідеї обмеження владної сваволі та реального забезпечення гарантій прав людини й основоположних свобод, тяглості української конституційної традиції»? У чому полягає континуїтет української конституційної традиції з огляду на аналіз положень Руської Правди, Литовських статутів та Прав, за якими судиться малоросійський народ (щодо забезпечення індивідуальної свободи), козацького звичаєвого права та Пактів та конституції прав і вольностей Війська Запорізького (про природу публічної влади), рецепцію магдебурзького права (ідеї самоврядування)? Відповідь викладіть у вигляді таблиці, яка б наочно демонструвала наступність чинної конституції щодо вищезазначених та інших джерел української конституційної традиції.

2. Загальновідомо, що основним джерелом права в Україні є нормативно-правовий акт, зокрема Конституція як акт найвищої юридичної сили. Водночас, професор М. Савчин стверджує, що «у системі джерел конституційного права спостерігається синергетика, яка зумовлена тим, що не можна зводити співвідношення видів цих джерел права до їх ієрархії» (Савчин М. В. Конституціоналізм і природа конституції: монографія / М. В. Савчин.. – Ужгород: Поліграфцентр «Ліра», 2009. – С. 167). Поміркуйте і дайте обґрунтовану відповідь, чи є судові прецеденти, усталена судова практика (зокрема, акти Конституційного Суду та Європейського суду з прав людини), міжнародно-правові акти та загальновизнані принципи міжнародного права, доктрина та звичаї джерелами права в Україні.

3. Чи варто погодитись із тим, що де-факто Верховну Раду УРСР не можна вважати реальним представницьким органом у силу особливостей її реального формування та функціонування (Шаповал В. М., Борденюк В. І., Журавльова Г. С. Парламентаризм і законодавчий процес в Україні: навчальний посібник / В. М. Шаповал, В. І. Борденюк, Г. С. Журавльова. – К.: Вид-во УАДУ, 2000. – С. 47–100)? Наскільки прийнятною є характеристика Верховної Ради України як представницького органу? Чи не впливає на це однопалатна структура українського парламенту? (Олуйко В. М. Парламентське право України: проблеми теорії та практики / В. М. Олуйко. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – 216 с.). Чому пропозиція про запровадження в Україні бікамералізму, що у 2000 р. набула абсолютної підтримки народом за результатами Всеукраїнського референдуму, так і не знайшла відтворення у законодавстві? Охарактеризуйте модель парламенту, яку передбачалося закріпити, і на підставі виокремлення переваг та недоліків однопалатних і двопалатних парламентів обґрунтуйте власну позицію щодо доцільності створення двопалатного парламенту у нашій державі.