Распечатать страницу

Курсова робота Порядок звільнення з роботи

« Назад

Код роботи: 2773

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Трудове право

Тема: Порядок звільнення з роботи

Кількість сторінок: 35

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 350 грн

Вступ

Розділ 1. Правове регулювання та підстави звільнення працівника з роботи

1.1. Правове регулювання звільнення з роботи

1.2. Підстави звільнення

Розділ 2. Порядок проведення звільнення

2.1. Співвідношення понять «припинення трудового договору» та «звільнення з роботи»

2.2. Повноваження профспілкової організації при звільненні

2.3. Порядок звільнення з роботи

2.4. Оформлення звільнення

2.5. Випадки виплати вихідної допомоги

Розділ 3. Практика звільнення працівника з роботи

3.1. Аналіз законодавства з питань звільнення з роботи. Перспективи його вдосконалення

3.2. Судова практика в питаннях звільнення з роботи

Висновки

Актуальність дослідження. Актуальність даного дослідження полягає в тому, що Питання про порядок звільнення з роботи і його оформлення є надзвичайно важливим зараз, коли, на мою думку, зростає правосвідомість населення. Воно важливе як для власника підприємства, організації чи установи чи уповноваженого ним органу, так і для працівника.

Для власника чи уповноваженого ним органу − тому, що дотримання формальної процедури звільнення працівника за порушення трудової дисципліни зробить неможливим визнання судом його звільнення незаконним, і як наслідку − поновлення на роботі п'яниць, прогульників тощо. Для працівника − тому, що встановлена законодавством формальна процедура звільнення захищає його від незаконного звільнення.

Існуюче законодавство про розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця в основному формувалось до внесення істотних змін та доповнень у законодавство про працю. Особливе значення для вдосконалення правового регулювання відносин у галузі праці при переході країни до ринкової економіки й захисту трудових прав громадян від незаконного звільнення, зокрема, мало прийняття таких важливих законодавчих актів, як Закони України "Про зайнятість населення", "Про державну службу", "Про професійні спілки, їх права, та гарантії діяльності", "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та ін.

Суттєві зміни були внесені до чинного Кодексу законів про працю з дня проголошення незалежності України, у тому числі і щодо правового регулювання звільнень працівників з ініціативи роботодавця.

Стан наукової розробки. Над даною темою працювали такі відомі вчені, як: В.І. Прокопенка, Н.Б. Болотіної, М.О. Бойка, С.М. Прилипко та О.М. Ярошенко.

Мета та завдання дослідження. Метою даного дослідження є комплексний аналіз засад звільнення з роботи, визначення існуючих проблем з цього питання та перспектив їх врегулювання. Відповідно до поставленої мети випливають такі основні завдання дослідження:

− перерахувати підстави звільнення з роботи;

− розкрити повноваження профспілки при звільненні;

− визначити порядок звільнення з роботи;

− проаналізувати законодавство з питань звільнення.

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом даного дослідження є суспільні відносини, які виникають в процесі звільнення працівника з роботи. Предметом даного дослідження є звільнення працівника з роботи, а також законодавство яке регулює дане питання.

Використана література. Під час даного дослідження використовувалися нормативно-правові які регулюють дане питання, періодична література, наукові статті.

Практичне значення роботи. Дану роботу можна використовувати під час підготовки до практичних та лекційних занять, також для написання наукових робіт, тез.

Структура роботи. Дана робота складається зі вступу, трьох розділів розбитих на підрозділи, висновків та списку використаних джерел.

Провівши дане дослідження, можна зробити висновок, що звільнення працівника з роботи це складний та тривалий процес у якому необхідно оперувати знанням законодавства з даного питання.

Легко помітити те, що для кожного конкретного випадку припинення трудових відносин за певною, визначеною в законодавстві підставою, існує встановлений для цього порядок припинення трудового договору. Для працівників тут діють певні права та гарантії.

Також важливою стороною трудових відносин, з якою стикається кожен працівник в процесі здійснення свого права на вільний вибір професії та місця працевлаштування, є розірвання трудового договору. В сьогоднішніх умовах, що склалися в нашій країні такий інститут трудового права як розірвання трудового договору з ініціативи працівника є недосить популярним, проте він реалізує право громадян на самовираження та вільний вибір місця працевлаштування, що закріплено Конституцією України, саме цим зумовлена його важливість та актуальність серед дослідників трудового права.

Також законодавством встановлені гарантії для працівників у будь-якому випадку звільнення, це можуть бути компенсаційні виплати, вихідна допомога тощо, випадки та порядок їх надання чітко визначені законодавством.

Вони мають значну роль для працівника, який був звільнений з ініціативи роботодавця, проте для припинення трудового договору за ініціативи працівника вони також мають своєрідне значення, так як захищають його від свавілля роботодавця.

Таким чином, ми бачимо, що звільнення з роботи процес індивідуальний і залежить від волевиявлення конкретного працівника.