Распечатать страницу
Главная \ База готовых работ \ Готовые работы по компьютерным дисциплинам \ Электронная коммерция \ 748. Курсова робота Розвиток системи інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності фірми

Курсова робота Розвиток системи інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності фірми

« Назад

Код роботи: 748

Вид роботи: Курсова робота

Предмет: Електронна комерція

Тема: Розвиток системи інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності фірми

Кількість сторінок: 48

Дата виконання: 2015

Мова написання: українська

Ціна: 400 грн

Вступ

РОЗДІЛ 1. Сучасні тенденції інформатизації підтримки зовнішньоекономічної діяльності фірми та їх вплив на конкурентоспроможність національних виробників

1.1. Місце і роль інформаційної підтримки в сучасній зовнішньоекономічній діяльності фірми

1.2. Розвиток ринку інформаційних продуктів і послуг як складових процесу інформатизації

РОЗДІЛ 2. Розвиток системи інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності фірми

2.1. Функції міжнародних організацій у здійсненні інформаційного забезпечення суб’єктів економічної діяльності

2.2. Інформаційні системи як основа інформаційної підтримки автоматизації процесів

РОЗДІЛ 3. Проект системи управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми

3.1. Планування ринкової стратегії підприємства за допомогою інформаційної підтримки

3.2. Вдосконалення функцій управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми

Висновки

Список використаних джерел

ДОДАТКИ

Розробка ефективних управлінських рішень потребує застосування сучасних інформаційних технологій, що забезпечують повноту, своєчасність інформаційного відображення процесів, можливість їхнього моделювання, аналізу, прогнозування.

У багатьох випадках процедура розробки управлінського рішення передбачає достатньо великий обсяг роботи менеджерів, автоматизація якої дозволяє не тільки істотно скоротити обсяг працезатрат на підготовку рішення, але й одержати більш якісний "вхідний" матеріал для своєчасного і грамотного прийняття управлінського рішення.

Наявність сучасних технологій, прикладних пакетів програмного забезпечення, засобів телекомунікації та офісного обладнання позитивно впливає на якість управлінської роботи, зовнішньо – економічної діяльності фірми. Але слід пам'ятати, що кількість коштів, вкладених в автоматизацію розробки управлінського рішення, не повинна перевищувати можливий доход від упровадження відповідної системи.

Програма MS Excel дозволяє розв'язувати задачі математичного програмування, прогнозування даних, проводити кореляційно-регресійний аналіз моделей, застосовувати статистичні функції, здійснювати пошук оптимальних рішень. Це забезпечує високий рівень автоматизації розрахунків, комплексності, графічного моделювання й організації ресурсів під час прийняття управлінських рішень.

Актуальність даної теми полягає в тому, що, активного розвитку потребують, перш за все, процеси інформатизації суспільства, національні інформаційні ресурси, інформаційна інфраструктура держави, тобто інформаційно-технологічна база для запровадження ефективних механізмів інформаційного забезпечення вітчизняних виробників.

Важливість запровадження комплексного інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності фірми (ЗЕД) для розвитку міжнародної конкурентоспроможності обумовлюється ключовою роллю інформації, як в усіх сферах життєдіяльності суспільства, так і в усіх напрямках діяльності підприємства, на всіх етапах розробки і виробництва продукції.

В умовах посилення конкурентної боротьби на світових ринках товарів і послуг своєчасне та всебічне інформування суб’єктів економічних відносин виводить інформаційне забезпечення на одне з перших місць в системі заходів, направлених на розвиток зовнішньоекономічної діяльності.

Метою даної роботи є вивчити питання інформаційної підтримки зовнішньо-економічної діяльності фірми та автоматизації процесів прийняття рішень, дослідження принципів і методів зовнішньоекономічної діяльності.

Завдання:

- опрацювати літературу з теми курсової роботи;

- визначити роль і місце інформаційної підтримки зовнішньо – економічної діяльності фірми;

- охарактеризувати автоматизацію процесів прийняття управлінських рішень;

- висвітлити питання проекту системи управління зовнішньоекономічною діяльністю фірми.

Об’єктом дослідження в даній роботі є інформаційна підтримка зовнішньо – економічної діяльності фірми.

Предмет дослідження - функціонування інформаційної підтримки в діяльності фірми.

Теоретичні та методологічні аспекти проблеми зростання ролі інформації, розвитку інформатизації. Зокрема, основи теорії інформації та теоретичні питання розвитку інформаційного ресурсу висвітлено в роботах Н. Вінера, С. Вовканича, Г. Громова, К. Ерроу, І. Неймана, Р. Хартлі, К. Шеннона, Ю. Шрейдера. Окремі аспекти розвитку інформатизації знайшли відображення в роботах Р. Арона, Д. Белла, Д. Гелбрейта, В. Іноземцева, Г. Канна, К. Кларка, Й. Масуди, Ф. Махлупа, М. Пората, Т. Стоуньєра, О. Тоффлера, Дж. Фурастьє.

Інформація на сьогодні є важливим виробничим ресурсом і товаром. Інформаційне забезпечення є необхідною умовою ефективної організації діяльності держави та підприємств. Створення величезних масивів баз даних, їх достовірність та якісні висновки є основою для прийняття рішень, забезпечення своєчасного доступу до такої інформації – мета, що лежала при створенні комп’ютерних технологій.

З розвитком суспільства відбувається глобальний процес інформатизації, і ми переходимо в епоху інформаційного суспільства, в якому більшість людей буде зайнята у сфері розробки, розподілу та споживання знань. З новим поглядом на сучасний світ, були відкинуті старі парадигми економічної науки, проте нові ще не є систематизованими та доопрацьованими. Володіння інформацією, за ними, є чинником, що лежить в основі економічної рівноваги. Тому ринок інформації повинен регулюватися державою для зменшення інформаційної асиметрії.

Комплексний розвиток всіх складових процесу інформатизації: від створення сучасної інформаційної техніки, новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та потужних інформаційних мереж до розвитку інформаційно-інтелектуальних ресурсів і ринку інформаційних продуктів та послуг, забезпечує широке використання інформації у суспільно-господарському процесі, житті та діяльності кожного члена суспільства.

На базі інформаційної підтримки мережі в рамках світового господарства в цілому та в його найбільш розвинених регіональних та національних сегментах сформована і успішно функціонує багаторівнева, багатоканальна інформаційна система, робота якої технологічно забезпечується сучасними досягненнями в галузі інформатизації. Завдяки регулюючої ролі та функціям міжнародних організацій, які з кожним роком розширюються, система інформаційного забезпечення все більше набуває глобального характеру, стає основним фігурантом у розвитку не тільки глобального інформаційного, а й ділового середовища.

Рівень впровадження інформації сьогодні багато в чому визначає науково-технічний та інноваційний розвиток економік країн та суб’єктів економічної діяльності, підвищує ефективність процесу управління, суттєво змінює структуру конкурентоспроможності і сприяє розвитку набутих конкурентних переваг, що відносить інформаційне забезпечення до найбільш динамічних, швидко оновлюваних і гостро конкурентних ділянок міжнародного співробітництва і суперництва.

Інформаційна допомога стала найважливішим напрямком діяльності міжнародних організацій, завдяки яким, а також інформаційним структурам, що функціонують в країнах, у світі сформована багаторівнева інформаційна мережа (на міжнародному, національному рівнях та на рівні суб’єктів економічної діяльності), мета якої – наповнення світового інформаційного простору інформаційними ресурсами та продуктами, перш за все, аналітичного характеру, забезпечення полегшеного доступу окремим країнам та економічним агентам до сучасних світових досягнень, знань та інформації, залучення їх до активної участі у світових торгівельних, фінансових та інвестиційних процесах.

Загальновизнаним є положення про те, що в умовах розвитого ринку розробка і застосування ринкових стратегій - одна з найважливіших функцій керівників вищої ланки. Одна з основних задач інформаційної підтримки - установлення максимально можливої планомірності і пропорційності в діяльності підприємства, зменшення невизначеності і ризику в господарській діяльності і забезпечення концентрації ресурсів на обраних пріоритетних напрямках.

У процесі вивчення зовнішньоекономічної діяльності фірми мають були розроблені матриці з яких видно, що галузями, які є найбільш прибутковими і що заслуговують підвищеної уваги є: виробництво лавандової і трояндової олій, а також виробництво одеколонів.

1. Закон України „Про зовнішньоекономічну діяльність” від 16 квітня 2010р. N 959-XII

2. Зовнішня торгівля: проблеми і перспективи. Під ред. проф.. О.А. Кириченка.- Х.:Акта.2011 – 240с.

3. Азоев Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика. - М.: Центр экономики и маркетинга, 2012.-208 с.

4. Бланк И.А. Торговый менеджмент. - К: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 2010.- 408 с.

5. Кириченко О.А Зовнішній торгівлі кваліфікованих фахівців. – Політика і час. – 2010. - №8

6. Коноплев В.Т. « Международный маркетинг».- Донецк: Юго-Восток, 2010.- 320 с.

7. Лук’яненко Д.Г. Міжнародна економіка. –К.: Вид-во „ВІПОЛ”, 2011 – 73с.\

8. Журнал «Ecommerce World», www.osp.ru

9. Журнал «I Business», www.ibiz.ru

10. Бокерево Т. Энциклопедия интернет-рекламы.-М.:ПРОМОРУ,2012.-240с.

11. Антонов В.Н., Антонова Ю.В. Основы проектирования интеллектуальных АРМ // Информатизация и новые технологии. – 2009. – № 1/2. – С. 27-29.

12. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности [Електрон.ресурс] http://textbook.openweb.ru/chapter4/glava4-1.html.

13. Как работают поисковые системы http://www.dimok.ru/notes/seo_how_search_engines_work.html

14. Особенности работы поисковых систем http://ru-board.com/new/article.php?sid=132

15. "Семь ключей" - пособие новичкам в интернете http://websib.ru/7key/

16. Успенский И. Энциклопедия Интернет / И. Успенский.- СПб.: Питер, 2001. ‑ 432 с.

17. Хоскинг А. Курс предпринимательства: Практическое пособие: Пер.с англ. ‑ М.: Междунар. Отношения, 1993. — 352 с.

18. Шутаєва О. Міжнародна електронна комерція сучасний стан та перспективи розвитку в Україні / О. Шутаєва // Схід. - 2004. - №4 (62). - С. 38-40.

19. Яценко В. В. Формування збутової політики підприємств за умов використання методів електронної комерції / В. В. Яценко// Коммунальное хозяйство городов. - 2008. Вип. 85. - С. 349 - 350.

20. Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности [Електрон. ресурс] URL: http://libs.ru/doc/textbook/index.html

21. Цивін М.Н., Дубов Д.В. Віртуальність як властивість електронного документа//Вісник КНУКіМ.

22. Бойкова О.Ф. Вопросы авторского права в деятельности электронных библиотек//Научно-техническая информация. Сер.1-2001.-№10.-С.22-25.

23. Сурнікова Ю. Дублінський формат опису електронних публікацій в Internet та проблеми його адаптації в Україні//Вісник Книжкової палати.-2003.-№8.-С.24-26.